Help Print this page 

Document 52001DC0136

Title and reference
Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Hjælp til Digitalisering af Små og Mellemstore Virksomheder

/* KOM/2001/0136 endelig udg. */
  • In force
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html NL html PT html FI html SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Multilingual display
Text

52001DC0136

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Hjælp til Digitalisering af Små og Mellemstore Virksomheder /* KOM/2001/0136 endelig udg. */


MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET - HJÆLP TIL DIGITALISERING AF SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

HJÆLP TIL digitalisering af SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Indledning

2. Digitaliseringsinitiativerne

3. E-business for SMV'er: betydelige muligheder, men dog også udfordringer forude

4. Digitalisering: prioriteter, aktioner og timing 8

Aktionsområde 1: Et gunstigt miljø for e-business og iværksættervirksomhed

Aktion 1: Benchmarking af nationale og regionale strategier til støtte for e-business

Aktion 2: Måling af indførelsen af IKT og e-business

Aktion 3: Bedre adgang til information og indhentning af feedback med henblik på politisk planlægning omkring lovgivningen for e-handel

Aktion 4: E-business-interoperabilitet 11

Aktionsområde 2: Indførelse af e-business

Aktion 5: Forøgelse af bevidstheden om nødvendigheden af digitalisering

Aktion 6: Indførelse af e-handel

Aktion 7: Tilvejebringelse af en lånegarantiordning for SMV'er

Aktion 8: Fremme af bedre brug af strukturfondene 14

Aktionsområde 3: IKT-færdigheder

Aktion 9: Støtte af industristyrede initiativer til nye IKT-læseplaner

Aktion 10: Nedsættelse af en IKT-færdighedsovervågningsgruppe sammen med medlemsstaterne

Aktion 11: Igangsættelse af et SMV-praktikuddannelsesprogram 16

5. De næste skridt

1. Indledning

Handlingsplanen "eEurope 2002" blev godkendt af EU-medlemsstaterne ved Det Europæiske Råds møde i Feira i juni 2000. Handlingsplanens mål 3: "Stimulering af brugen af Internet" omfatter en aktion, der skal tilskynde SMV'erne til at 'digitalisere sig'. Planen [1] identificerer små og mellemstore virksomheder (SMV'er) som værende yderst vigtige for bestræbelserne på at få gang i eEurope og sætter konkrete mål for at forberede dem på dets komme. Målene er at:

[1] http://europa.eu.int/comm/information_society/eeurope/actionplan/index_da.htm.

"tilskynde SMV'erne til at 'digitalisere sig' via netsamordnede aktiviteter til formidling af viden om optimal praksis, forudsætninger for e-handel og benchmarking. "Referencecentre" vil kunne hjælpe SMV'er med at indføre e-handel i deres forretningsstrategi".

Som reaktion på eEurope 2002-handlingsplanen vil Kommissionen påtage sig konkrete digitaliseringsinitiativer, der tager sigte på:

-at identificere de væsentligste hindringer, som SMV'er står over for, når de vil gå ind i e-business,

-at foreslå konkrete foranstaltninger til at hjælpe SMV'er med at digitalisere sig, bl.a. ved at bygge videre på eksisterende politikker og initiativer,

-at sikre overensstemmelse mellem de forskellige politikker og initiativer for at støtte SMV'er i deres digitaliseringsbestræbelser på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan og

-at tage ved lære af praktiske erfaringer og foretage benchmarking af forskellige strategier til at hjælpe SMV'er med at digitalisere sig.

Målet med denne meddelelse er at fastslå de særlige behov, som SMV'er har for at kunne drage fuldt udbytte af e-business og at præsentere konkrete digitaliseringsinitiativer, som Kommissionen skal gennemføre i 2001. Der vil blive truffet yderligere foranstaltninger i 2002 og fremover. Digitaliseringsinitiativet, GoDigital, kan hjælpe med til at skabe bedre betingelser for SMV'er, således at de kan indtræde i den digitale alder, men det kan ikke træde i stedet for iværksætterånd eller den virksomhed, der i sidste ende træffer beslutningen.

2. DIGITALISERINGSINITIATIVERNE

Det overordnede mål med digitaliseringsinitiativet er at samle, og hvor dette måtte være relevant, støtte aktiviteter, der kan hjælpe SMV'er med at bruge informations- og kommunikationsteknologier med størst mulig effektivitet. Med dette mål for øje vil denne gennemførelsesplan for digitaliseringsinitiativet bygge på eksisterende fællesskabsprogrammer, der er rettet mod SMV'ernes særlige behov. Disse programmer omfatter Generaldirektoratet for Erhvervspolitiks flerårige program, Generaldirektoratet for Informationssamfundets årlige arbejdsprogram for informationssamfundsteknologi [2] og strukturfondene. Gennemførelsesplanen vil også være koblet til nationale og regionale programmer og initiativer med lignende mål. Gennemførelsen vil være fleksibel og decentraliseret, den vil forfølge fælles mål og afspejle behovet for et tættere samarbejde mellem forskellige støtteinstrumenter for SMV'er på europæisk plan. Det er målet at sikre, at SMV'er får fuldt udbytte af de eksisterende støtteprogrammer og -initiativer på nationalt og europæisk plan.

[2] Som del af Det Europæiske Fællesskabs rammeprogram for forskning.

Digitaliseringsinitiativets prioriteter er at:

-fremme et gunstigt miljø og gunstige rammebetingelser for e-business og iværksættervirksomhed,

-lette indførelsen af e-business ved at stille så mange resultater fra forskning og teknologisk udvikling som muligt til rådighed og gøre det muligt for SMV'er i alle sektorer at gøre brug af dem og

-bidrage til at tilvejebringe informations- og kommunikationsfærdigheder (IKT) -ved at udbedre mangler på disse færdigheder blandt SMV'er og ved at udforske og udvikle nye virksomhedsfærdigheder for den nye økonomi.

For at fremme digitaliseringsinitiativet vil Kommissionen søge fuld støtte og aktiv deltagelse fra medlemsstater, regionale myndigheder og erhvervslivet. Aktiv deltagelse skal sikres ved hjælp af en kick-off konference i april, arbejdsgrupper med medlemsstaterne og inddragelse af regioner og forretningssektorer i Kommissionens programmer. Hvis man skal kunne sikre, at flertallet af europæiske SMV'er nyder gavn heraf, vil det være nødvendigt at udnytte synergieffekten mellem gennemførelsesplanen for digitalisering og eksisterende offentlige og private initiativer på nationalt, regionalt og lokalt plan. Digitaliseringsinitiativet vil blive udformet som en rullende plan, der løber over de næste to år. Mange aktiviteter forventes imidlertid at fortsætte efter 2002. Kommissionen vil gøre status over de fremskridt, der er gjort i 2001, med hensyn til forskellige digitaliserings- og benchmarkingforanstaltninger, herunder indførelse af e-business og IKT i SMV'er i de forskellige medlemsstater og på tværs af erhvervssektorer.

I de kommende år vil digitaliseringsinitiativet nå ud til alle SMV'er, der er interesseret i den digitale økonomi. Kommissionen har med henblik på brugervenlighed og krydsfertilisering etableret et særligt websted [3], der præsenterer alle digitaliseringsinitiativets idéer under et fælles logo. Dette websted, som ligger på Kommissionens server, tilbyder et virtuelt link mellem alle digitaliseringsinteressenter og leverer et forum for deling af bedste praksis om e-business over hele Europa.

[3] http://europa.eu.int/ISPO/ecommerce/godigital og en feedback-mekanisme via e-mail infso-godigital@cec.eu.int.

3. E-business for SMV'er: BETYDELIGE MULIGHEDER, MEN DOG OGSÅ UDFORDRINGER FORUDE

Der er nu over 19 millioner SMV'er i Europa. I de fleste EU-medlemsstater udgør de over 99% af virksomhederne. SMV'er genererer en betydelig andel af BNP og er en væsentlig kilde til nye arbejdspladser såvel som grobund for iværksættervirksomhed og nye forretningsidéer. SMV'er vil også i særdeleshed kunne nyde gavn af den nedbrydning af barrierer for adgang til markeder, der vil finde sted som følge af e-business. Derfor beskrives e-business ofte som SMV'ernes gateway til global handel og det globale marked.

eEurope's succes er således i høj grad afhængig af, om SMV'erne er fuldt engagerede i denne proces. Europa vil kun blive et center for e-business, hvis de europæiske SMV'er er fuldt engagerede i at bruge Internettet som et avanceret virksomhedsværktøj.

Eftersom SMV'er er mere fleksible i deres internationale organisation end større virksomheder, kan de ofte være i stand til at tilpasse sig ændrede markedsvilkår hurtigere og mere effektivt. Selv om tallene for internetbrug varierer fra medlemsstat til medlemsstat, er der imidlertid generelt et klart indbyrdes forhold mellem en virksomheds størrelse og dens brug af Internettet til virksomhedsformål, dvs. jo mindre virksomheden er, jo mindre bruger den IKT. Som følge heraf opvejes overvægten af SMV'er i den europæiske økonomi ikke af deres brug af e-business-værktøjer (se tabel 1). Men det bør også bemærkes, at de fleste virksomhedsopstarter inden for e-business er SMV'er.

Over hele Europa har gennemsnitligt kun 42% af SMV'erne adgang til Internettet. I nogle medlemsstater ligger dette endda under Internettets dækningsgrad blandt husholdningerne. Kun 20% af SMV'erne bruger Internettet til kommercielle transaktioner. Blandt dem, der er opkoblet, anvender størsteparten kun Internettet i informationsøjemed. Selv i de mest avancerede medlemsstater kan kun et mindretal håndtere deres transaktioner elektronisk (f.eks. køb, salg, elektroniske auktioner, e-betalinger). Når man ser på den eksplosive vækst i e-business på verdensplan, og navnlig i USA, er disse tale foruroligende tegn på, at europæiske SMV'er ikke er fuldt ud engageret i Internettet. OECD anslår, at værdien af internettransaktioner fordobles hver 12.-18. måned [4]. Europæiske SMV'er risikerer derfor at gå glip af væsentlige økonomiske muligheder.

[4] OECD, Economic Working Papers 252, 2000.

>TABELPOSITION>

For at hjælpe traditionelle SMV'er med at "digitalisere sig" må en række veldokumenterede eksempler på "hindringer" nedbrydes [5]. Disse omfatter:

[5] Se f.eks. ENSR's Virksomhedsundersøgelse 1999 som anvendt i Det Europæiske Observatorium for SMV'er - Sjette rapport, Europa-Kommissionen, 2000.

-Det herskende e-klima. "Dot.com"-virksomhedernes flygtige karakter giver anledning til megen omtale og diskussion. Tabsraterne er meget højere blandt e-business dot.com'er end blandt SMV'er i mere traditionelle brancher. Dette kan fungere som en yderligere initiativhæmmende faktor for SMV'erne. Økonomiske krak er et naturligt element i erhvervslivet, navnlig inden for et miljø i rivende udvikling som Internettet. I mange medlemsstater fungerer strenge konkurslove som en stærkt initiativhæmmende faktor, når det gælder om at tage risici. Der er krak såvel som bemærkelsesværdige succeshistorier. Det, der virkelig betyder noget, er, at der eksisterer en "iværksætter"-ånd.

-Regulering. Selv om det reguleringsmiljø, vi har i dag, synes at imødekomme e-business på tilfredsstillende vis på nationalt plan, kan der opstå problemer, når SMV'er deltager i e-business på tværs af grænserne. Mens bestræbelserne på at harmonisere lovgivningen i Europa bør resultere i klare og forudsigelige rammer for Europa, er der stadig behov for en indsats for at nå til global enighed om sådanne vigtige spørgsmål som forbrugerbeskyttelse. Ulig større virksomheder, der har deres egne advokat- og rådgiverteam, har SMV'er en tilbøjelighed til at undgå de juridiske risici, der er ved at indlade sig på grænseoverskridende handel. Nemt tilgængelig grundlæggende juridisk information, og navnlig halvstandardiseret juridisk rådgivning er derfor af meget stor betydning for SMV'er, der mere end alle andre virksomheder har behov for enkle regler og forudsigelighed. På samme måde anses billig adgang til effektive alternative mekanismer for bilæggelse af tvister generelt for at være en væsentlig forudsætning for at indlade sig på grænseoverskridende e-business.

-Færdigheder. En anden væsentlig barriere er manglen på egnet teknisk og ledelsesmæssigt personale med tilstrækkelig IKT-ekspertise. SMV'erne er yderst afhængige af "intern ekspertise". Europa står for nærværende og mangler 1,9 millioner IKT- og e-business-fagfolk. Dette antal kunne stige til hele 3,8 millioner i 2003 [6]. Nogle medlemsstater har truffet foranstaltninger med henblik på at tiltrække IKT-specialister fra tredjelande. Det er dyrt at bringe ekspertise ind udefra, og på det meget konkurrenceprægede marked for IKT-specialister, vi har i dag, har store selskaber og hurtigt voksende nyopstartede IKT-virksomheder en klar fordel fremfor de "traditionelle" SMV'er;

[6] EITO rapport 2001.

-Teknologi og standarder. Mere end nogen andre brugere i erhvervslivet har SMV'erne en stærk interesse i standardiserede og fuldt kompatible IKT-løsninger, der forbliver relativt stabile over længere tid. For nærværende tager mange IKT-løsningers kompleksitet og manglende robusthed modet fra mange SMV'er. Når software eller systemer viser sig at være inkompatible med kunders og leverandørers software og systemer, er der en stor risiko for, at IKT-investeringen kan være tabt på gulvet. SMV'er gør forretninger med mange forskellige kunder. Og dog er de ofte nødt til at følge den teknologi og de forretningsstandarder, der er sat af større kunder, og derved løbe risikoen for at blive "låst fast" i en særlig teknologi, der anvendes af én kontrahent men ikke af andre.

-Omkostninger. Omkostningerne ved at gå i gang med e-business omfatter forudgående planlægning, anskaffelse af hardware og/eller softwareværktøjer (installering, uddannelse og efterfølgende omstilling), løbende vedligeholdelse, udgifter til serviceeftersyn og telekommunikationsudgifter. Omkostningerne i forbindelse med den indledende investering er faldet i de senere år. Men at få det rette IKT-udstyr er kun en del af arbejdet. Vedligeholdelse og serviceeftersyn er stadig en betydelig udgiftspost for mange SMV'er. Usikkerhed omkring den indledende investerings bæredygtighed og de øgede omkostninger i forbindelse med vedligeholdelse kan virke hæmmende på deres vilje til at påtage sig de nødvendige investeringer. Desuden må SMV'er være rede til at udlicitere IKT-tjenesteydelser og opnå faglige kvalifikationer og gøre brug af konsulenter til at bistå dem med forberedelsen af de organisatoriske forandringer, som e-business kræver.

Denne liste over potentielle barrierer kræver helt klart en entydig politisk reaktion. Nationale og europæiske politikker inden for mange områder må tage sigte på at sikre et mere gunstigt - og mere forudsigeligt - forretningsmiljø. Dette er en af de væsentlige forudsætninger for, at SMV'er kan forblive konkurrencedygtige og for, at de med succes kan indhøste fordelene ved Internettet og det fulde udbytte af e-business. GoDigital-initiativerne tager sig direkte af disse problemer gennem konkrete aktioner. Hovedudfordringen for de politiske beslutningstagere er stadig at nedbryde barriererne for markedsadgang og fremme iværksætterånden.

4. DIGITALISERING: prioritETER, aktionER OG timing

Denne plan beskriver et første sæt af foranstaltninger, der skal træffes til støtte for eEurope for SMV'er. Disse foranstaltninger vil blive gennemført i 2001-2002 og bygger på det flerårige program for SMV'er og på IST-programmet. Det vigtigste mål i 2001 vil være at fremme indførelsen af e-business yderligere, navnlig via nettet af Euro Info Centre, og benchmarking af nationale politikker til støtte for IKT og e-business. Det første skridt til at hjælpe SMV'erne med at digitalisere sig er, at de lærer af hinandens erfaringer. I løbet af 2001 vil der blive forberedt yderligere initiativer til en mere konkret håndtering af SMV'ernes behov i forbindelse med deres overgang til den ny økonomi.

Aktionsområde 1: Et gunstigt miljø for e-business og iværksættervirksomhed

I Kommissionens meddelelse "Udfordringer for erhvervspolitikken i den videnbaserede økonomi" [7] peges der på, at den manglende iværksætterånd udgør en væsentlig udfordring for Europa i forhold til dets handelspartnere. Mange virksomheder har traditionelt været uvillige til at tage risici og giver måske højere prioritet til at reducere omkostningerne på kort sigt end til at udvikle nye produkter og nye forretningsmodeller. Derfor har foregangsmændene for de fleste internetrelaterede teknologiske gennembrud været at finde andetsteds.

[7] KOM(2000) 256 endelig af 26.4.2000.

I dag åbner e-business op for nye muligheder for iværksættervirksomhed. Mens man i det kommercielle internets tidlige stadier først og fremmest satsede på investering i IKT-infrastrukturer, ligger udfordringen nu i anvendelsen af Internettet som et nyt forretningsværktøj. Dette betyder imidlertid ikke, at det er nok blot at udvikle en bredbåndsinfrastruktur. Der må tages yderligere initiativer for at tilskynde til en yderligere udvikling af en bredbåndsinfrastruktur og Mobil-handel.

E-handel, både transaktioner mellem virksomheder og forbrugere (business-to-consumer, "B2C") og transaktioner mellem virksomheder (business-to-business, "B2B") er ved at ændre de måder, hvorpå virksomheder og markeder er organiseret, radikalt. For at fremme og ledsage disse strukturforandringer har de fleste medlemsstater igangsat ambitiøse nationale initiativer for at stimulere iværksættervirksomheden i al almindelighed og brugen af IKT og e-business i særdeleshed. For at maksimere effekten af forskningsprojekter vedrørende markedet og for at sikre ensartede spilleregler for økonomiske aktører uanset størrelse vil Kommissionen fortsat støtte bredere konsensusskabende bestræbelser på sektorplan og via de europæiske standardiseringsorganisationer.

GoDigital-initiativerne skal hjælpe med til at skabe synergieffekt mellem forskellige nationale strategier. GoDigital-benchmarking og en EU-dækkende samordning af politikker kan give en reel merværdi ved at gøre det muligt for medlemsstaterne at lære af hinandens erfaringer og initiativer, efterhånden som det indre marked i e-business tager form, og Europa træder ind i den nye globale økonomi. Følgende aktioner vil blive iværksat i 2001-2002 med henblik herpå:

Aktion 1: Benchmarking af nationale og regionale strategier til støtte for e-business

Mål: At beskrive og fastsætte benchmarks for nationale og regionale politikker og instrumenter udviklet med henblik på at fremme e-business for SMV'er. Dette vil hjælpe medlemsstater og regioner til at vurdere deres politikker og identificere bedste praksis på basis af nationale erfaringer. Det skulle også hjælpe med til at fastslå, hvordan europæiske midler og andre EU-initiativer kan supplere regionale og nationale strategier.

Gennemførelse: Der vil blive gennemført benchmarking af nationale og regionale IKT- og e-business-strategier i tæt samarbejde med medlemsstaterne under BEST 2001-programmet [8]. Mange initiativer til fremme af IKT og e-business, navnlig for SMV'er, er blevet igangsat i de senere år på nationalt og europæisk plan. Selv om der findes lettilgængelig information om dem, er deres præcise måde at fungere på og deres indvirkning ikke blevet vurderet særlig ofte og med tilstrækkelig akkuratesse. Der er også behov for at forstå de forskellige tilgange bedre og fastslå, hvilke miljøer de fungerer bedst i.

[8] BEST er en procedure for progressiv udvikling af virksomhedspolitik. Den sigter mod at identificere og udveksle god praksis mellem medlemsstater og mellem medlemsstater og Kommissionen.

Ansvar: Europa-Kommissionen og medlemsstater.

Tidsplan: Første fase, 2001, vil være viet indsamling af information og fastsættelse af benchmarks. Anden fase, der vil blive igangsat i 2002, vil bestå af en vurdering af informationerne sammen med medlemsstaterne og identificering af bedste praksis på basis af de valgte benchmarks.

Aktion 2: Måling af indførelsen af IKT og e-business

Mål: At udvikle en omfattende GoDigital-resultattavle til måling af indførelsen af IKT og e-business i SMV'er i EU-medlemsstaterne og på tværs af erhvervssektorer.

Gennemførelse: Generaldirektoratet for Erhvervspolitik vil udvikle og regelmæssigt udgive en GoDigital-"resultattavle" baseret på en fælles metodik. Dette vil blive gjort i forbindelse med benchmarking af nationale strategier til støtte for e-business og støttet af forskningsprojekter gennemført under IST-programmet [9]. Alt dette vil danne grundlag for periodiske drøftelser med medlemsstaterne. Periodiske sektorrapporter og tværgående sektorrapporter vil analysere strukturforandringer og markedstendenser i forskellige sektorer som følge af overgangen til den "nye" økonomi. Ved en række workshopper vil man gennemgå og validere de empiriske resultater og pege på relevante politiske reaktioner.

[9] Der blev i 2000 etableret et IST-program med indkaldelse af forslag om statistiske redskaber, metoder, indikatorer og applikationer for informationssamfundet. Projekter, der hidrører fra denne indkaldelse, vil blive påbegyndt i begyndelsen af 2001. Der er planer om en indkaldelse af forslag om "socioøkonomisk analyse og indikatorer for informationssamfundet" i 2001.

Kommissionen kan desuden yde nogen finansiel støtte til workshopper/konferencer, der afholdes af erhvervssammenslutninger, handelskamre og net for virksomhedsstøtte såsom nettet af Euro Info Centre (EIC) og innovationsformidlingscentre (IRC) under GoDigital. Den væsentligste målgruppe vil være politiske planlæggere. Begge aktioner - den statistiske resultattavle og afholdelsen af workshopper - vil blive gennemført under MAP 2001-arbejdsprogrammet.

Ansvar: Europa-Kommissionen og medlemsstater, erhvervssammenslutninger, handelskamre, nettet af Euro Info Centre, IRC og andre.

Tidsplan: Starter i 2001 sammen med det flerårige program for 2001-2005. Sektoranalysen vil blive udført under hele det flerårige programs varighed.

Aktion 3: Bedre adgang til information og indhentning af feedback med henblik på politisk planlægning omkring lovgivningen for e-handel

Mål: At forsyne SMV'er med relevant og brugervenlig information og rådgivning om juridiske og lovgivningsmæssige spørgsmål i forbindelse med e-handel, at analysere de praktiske problemer, som virksomheder, der opererer i det indre marked, støder på, og tage højde for disse i forbindelse med fremtidig udvikling af politikker.

Gennemførelse:

-Bedre information: Den juridiske usikkerhed i forbindelse med grænseoverskridende e-handelstransaktioner er allerede tidligere blevet undersøgt af EU's instanser. Men SMV'ernes åbenlyse mangel på kendskab til lovgivningen om retlig kompetence og gældende lov i forbindelse med grænseoverskridende e-handelstransaktioner udgør barrierer for SMV'er, der ønsker at operere on-line. Der er behov for øget informationsformidling og bevidstgørelse. I de seneste år har EU vedtaget en række retsakter for at give forbrugere og virksomheder mulighed for i højere grad at drage fordel af grænseoverskridende e-handel. Det drejer sig om f.eks. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 1995/46/EF om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1997/7/EF om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg og direktiv 1999/93/EF om en fællesskabsramme for elektroniske signaturer. Endvidere vil den fulde gennemførelse af e-handelsdirektivet (2000/31/EF) helt bestemt bidrage til et mere gunstigt og forudsigeligt forretningsmiljø for e-business i Europa.

Desuden har Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område til formål at vedtage bestemmelser, der kan gøre reglerne for retternes kompetence på det civil- og handelsretlige område ensartede og forenkle formaliteterne med henblik på en hurtig og enkel anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser truffet i medlemsstaterne, som bl.a. vedrører e-handel inden for det indre marked.

I forbindelse med Europa-Kommissionen initiativ "Dialog med Erhvervslivet" er der blevet udviklet et internetwebsted (http://europa.eu.int/business), som leverer praktiske oplysninger om en lang række emner på 11 sprog. Dette websted vil blive udviklet yderligere, således at det også kommer til at dække de retlige aspekter i forbindelse med e-handel. Webstedet "Dialog med Erhvervslivet" leverer også link til nettet af Euro Info Centre (EIC), der allerede har udviklet ekspertise på dette område. For at fremme gennemførelsen af GoDigital-initiativet foreslås det, at der oprettes en ny e-business-sektor på dette websted.

-Feedback: Spørgsmål rejst af SMV'er og problemer, som de møder, når de gør forretninger i EU, bør der til stadighed tages hensyn til i den politiske planlægning. E-handel vil derfor blive medtaget i Kommissionens nye initiativ vedrørende "Interaktiv politisk planlægning", der sigter mod via Internettet at indsamle spontane reaktioner fra markedet ved brug af eksisterende net (såsom nettet af Euro Info Centre) for at styrke Kommissionens evne til at vurdere indvirkningen af sine politikker (eller mangelen på samme) i felten, evaluere forslag om nye foranstaltninger, reagere hurtigt og målrettet på problemer eller spørgsmål, der måtte dukke op, og tage ansvaret for sine aktioner.

Ansvar: Europa-Kommissionen med deltagelse af nettet af Euro Info Centre.

Tidsplan: Afslutning af den nye sektion om e-handel til webstedet "Dialog med Erhvervslivet" inden 2001; et IST-støtteprojekt om en lovgivningsportal vil måske starte medio 2001.

Aktion 4: E-business-interoperabilitet

Mål: At fremme indbyrdes kompatible e-business-løsninger gennem europæisk standardisering og konsensusskabelse.

Gennemførelse: De europæiske standardiseringsorganisationer er blevet opfordret til at tilbyde platforme for konsensusskabelse på erhvervssektorplan med direkte deltagelse fra erhvervslivets side. Disse bør bistå med at forbedre forståelsen for fremtidige behov for tekniske standarder og virksomhedsstandarder for de nye e-markeder, navnlig inden for B2B-området. Kommissionen vil afholde en workshop med e-markedsledere, industrielle fora, europæiske standardiseringsorganisationer og SMV'er i Bruxelles. Der vil fortsat blive ydet støtte til gennemførelse af standardiseringsorganisationerne CEN's, CENELEC's og ETSI's rullende standardiseringshandlingsplan.

Ansvar: Europa-Kommissionen i samarbejde med industrielle fora og europæiske standardiseringsorganisationer.

Tidsplan: Workshop om standarder for e-markeder i april/maj-måned 2001; offentliggørelse af en støtteordning for konsensusskabende initiativer til støtte for GoDigital i juni 2001; støtte til CEN, CENELEC og ETSI til standardiseringsarbejde i juni 2001.

Aktionsområde 2: Indførelse af e-business

Det er stadig et vanskeligt skridt for mange SMV'er at gå ind i e-business. Det indebærer betydelige investeringer, vigtige tekniske og ledelsesmæssige færdigheder og risici. En forståelse af disse udfordringer medfører, at man må fokusere diskussionen på konkrete sektorspecifikke og lokale behov. Initiativer, der har til formål at fremme denne indførelse, skal være målrettet mod særlige sektorer og typer af SMV'er. Der er ikke længere nogen generel mangel på viden om e-business. Men når det drejer sig om virkelig at bevæge sig ind i den digitale alder, er der stadig visse forhindringer. Kommissionen vil tilrettelægge en digitaliseringskampagne ikke blot for at informere SMV'er om eksisterende finansieringsmuligheder, men også for at øge forståelsen for de virkelige problemer, som SMV'er står overfor, navnlig i mindre gunstigt stillede områder og sektorer.

IST-programmets aktioner vedrørende indførelse af e-business sigter mod at overføre avanceret viden samt etablerede men ikke tilstrækkeligt udbredte metodikker til erhvervslivet og andre organisationer med henblik på at opnå større effektivitet, en bedre kvalitet og besparelser. Der vil endelig blive taget skridt til at lette SMV'ernes adgang til IKT-investeringslån og forsyne dem med bedre virksomhedsstøttetjenester. En yderligere finpudsning af disse aktioner vil være nødvendig, og det vil også være nødvendigt, at der tages højde for resultaterne af benchmarking-undersøgelserne og høringerne af SMV'er i 2001.

I 2001 vil der blive gennemført følgende aktioner inden for dette område:

Aktion 5: Forøgelse af bevidstheden om nødvendigheden af digitalisering

Mål: At forsyne SMV'er med tilstrækkelig information om behovene og redskaberne for en mere udbredt anvendelse af IKT og e-business på basis af regionale initiativer og virksomhedsinitiativer.

Gennemførelse: Kommissionen vil afholde en række GoDigital-arrangementer i hele Den Europæiske Union, hvor den vil samle SMV'er, IKT-sælgere og e-handelsaktører. Disse arrangementer har til formål at yde en bedre hjælp til SMV'er, således at de kan finde ud af, hvilke e-business-værktøjer og -applikationer, der er til rådighed. Det er desuden formålet at tilskynde SMV'er til at tage fuld del i de e-markeder, der måtte dukke op. Disse bevidstgørelsesarrangementer vil blive afholdt af e-handelsreferencecentre og andre platforme på regionalt og nationalt plan under GoDigital-initiativet med eventuelle finansielle bidrag fra Kommissionen.

Som et næste skridt vil erhvervssammenslutninger, handelskamre og net for virksomhedsstøtte (bl.a. nettet af Euro Info Centre, innovationsformidlingscentre og andre) blive opfordret til at udbrede praktisk information om succesrige e-business-strategier, der bygger på eksisterende materiale og forsøgsaktiviteter. Nettene for virksomhedsstøtte spiller en vigtig rolle, når det gælder om at øge SMV'ernes bevidsthed, som følge af deres evne til at agere i samarbejde med nationale og lokale initiativer og på grund af deres nærhed til SMV'erne. Alle planlagte aktiviteter bør beskæftige sig med SMV'ernes særlige behov for at deltage og konkurrere i den nye økonomi (typer af IKT-udstyr, tjenesteydelsers og produkters kvalitet m.v.). Kommissionen vil - via støtteberettigede temaer - støtte en række workshopper, der tager sigte på at yde praktisk bistand med henblik på at øge SMV'ernes evne til at deltage effektivt på e-markederne.

Ansvar: Europa-Kommissionen med støtte fra handelskamre, erhvervssammenslutninger og net for virksomhedsstøtte (nettet af Euro Info Centre, IRC etc.).

Tidsplan: Kommissionen vil indbyde europæiske sammenslutninger, handelskamre, net for virksomhedsstøtte og andre institutioner, der kan agere som multiplikatorer, til et opstartmøde i maj 2001. Offentliggørelsen af et tema, som er berettiget til at modtage finansiel støtte til regionale og sektorspecifikke arrangementer i tilknytning til GoDigital, vil finde sted efter tilpasningen af det flerårige program for perioden 2001-2005. Der er planer om at afholde et "GoDigital-topmøde", hvor man vil udveksle resultater og erfaringer, på et senere tidspunkt i 2001.

Aktion 6: Indførelse af e-handel

Mål: At lette indførelsen af e-business i SMV'er gennem pilotprojekter under IST-programmet.

Gennemførelse: Aktionerne under IST-programmet omfatter:

-forsøg (for SMV-brugere og -leverandører) for at fremme tilpasningen og indførelsen af avanceret teknologi (lovende, men endnu ikke fuldt igangsat) i virksomheds/serviceapplikationer og dens fælles evaluering af leverandører og brugere,

-bedste praksis-aktioner (for SMV-brugere), der fremmer forbedringer af praksis, processer og operationer i industrien og servicesektoren gennem indførelse af påviste, men endnu ikke vidt udbredte, metoder og teknologier med henblik på at opnå større effektivitet, bedre kvalitet og en bedre økonomi i brugerorganisationen og

-demonstrationsprojekter, der har til formål at påvise bæredygtigheden af nye teknologier, der tilbyder økonomiske fordele, men som endnu ikke udnyttes direkte erhvervsmæssigt.

Ansvar: Europa-Kommissionen

Tidsplan: Generaldirektoratet for Informationssamfundet lancerede i 2000 15 bedste praksis-aktioner og 20 forsøg. De er stadig i gang. I foråret 2001 vil der blive igangsat nye projekter. De vil omfatte 6 forsøg og 9 bedste praksis-aktioner. I 2001 vil der blive offentliggjort en ny indkaldelse af forslag for regionale og sektorspecifikke e-handelsforsøgsaktioner. Der vil blive indledt endnu en indkaldelse af forslag i juni 2001.

Aktion 7: Tilvejebringelse af en lånegarantiordning for SMV'er

Mål: At sørge for, at SMV'er kan få lån til investering i IKT og immaterielle anlægsaktiver (hardware, software, uddannelse og indførelse af Internet og e-business-praksis).

Gennemførelse: Der vil blive indført en SMV-garantiordning via genforsikringsordninger i medlemsstaterne. Lånegarantierne vil blive udstedt af Den Europæiske Investeringsfond til nationale garantiordninger og selskaber for gensidig kautionering. EIF har indgået aftaler med 19 kreditformidlende institutter, der omfatter en samlet garantiportefølje på 1,4 mia. EUR. Denne katalysatorordning har også til formål at overbevise medlemsstaterne om katalysatoreffekten af garantiinstrumenter, der forbedrer SMV'ers adgang til lånefinansiering.

Ansvar: Den Europæiske Investeringsfond i tæt samarbejde med kreditformidlende institutter i medlemsstaterne og Generaldirektoratet for Erhvervspolitik.

Tidsplan: Starter i 2001

Aktion 8: Fremme af bedre brug af strukturfondene

Mål: At gøre bedre brug af strukturfondene til fremme af SMV'ers indførelse af e-business.

Gennemførelse: Adgang til ny teknologi og til informationssamfundet anses for at være en væsentlig prioritet for strukturfondsprogrammeringsperioden 2000-2006, når det gælder om at hjælpe med at overvinde IT-kløften. Interventioner finansieret af strukturfondene bør fokusere på efterspørgselsforanstaltninger, der støtter regioner med bl.a. at udvikle lokalt indhold og lokale applikationer og hjælpe SMV'er til at indføre og rent faktisk gøre brug af IKT.

Efterhånden som programmeringen nærmer sig sin afslutning, vil Kommissionen gennemføre en række aktioner, der skal hjælpe med til at sikre en effektiv anvendelse af strukturfondsmidler, der er øremærket til informationssamfundet og den videnbaserede økonomi og til forbedring af synergieffekten mellem IST-programmet og strukturfondene som en opfølgning på konferencen om "Informationssamfundet og økonomisk, social og regional samhørighed", der fandt sted i Lyon i december 2000.

Der er desuden blevet stillet 400 mio. EUR til rådighed fra EFRU for perioden 2000 - 2006 til de nye nyskabende aktioner [10], der har til formål på regionalt plan at bidrage til overgangen til det videnbaserede samfund ved at udvikle og afprøve nye tilgange gennem forsøgs- og demonstrationsaktioner.

[10] KOM(2001) 60 endelig af 31.1.2001, Regionerne og den nye økonomi: Retningslinjer for EFRU's nyskabende aktioner for perioden 2000-2006.

Et af de tre strategiske temaer for de nye nyskabende aktioner under EFRU er e-EuropeRegio: informationssamfundet i regionaludviklingens tjeneste. De berørte regionale myndigheder vil blive opfordret til senest den 31. maj hvert år mellem 2001 og 2005 at indgive deres forslag til programmer, der bl.a. omfatter sådanne mål som at tilskynde SMV'er til at medtage e-handel i deres udviklingsstrategier og finde egnede måder til at imødekomme deres ansattes behov for computerfærdigheder og om fornødent gøre brug af applikationer udviklet i forbindelse med IST-programmet.

Ansvar: Europa-Kommissionen.

Tidsplan: Starter i 2001.

Aktionsområde 3: IKT-færdigheder

Den digitale økonomi skaber en stadig større efterspørgsel efter kvalificerede IKT-specialister. Den hurtige vækst i denne efterspørgsel har allerede ført til en mangel på sådanne specialister og gjort det vanskeligt for SMV'er at rekruttere specialister. Konsekvenserne af denne mangel er ikke kun at finde på kort sigt. Hvis der ikke gøres noget for at afhjælpe dette problem, kan det blive en hindring for, at IKT og e-handelen fremover kan vinde indpas i erhvervslivet. Omstilling af uddannelses- og arbejdsmarkedssystemer til den nye økonomis krav udgør en væsentlig udfordring for erhvervspolitikken på nationalt og europæisk plan.

Dette spørgsmåls betydning og implikationer for arbejdsmarkedet, som det skitseres i Kommissionens meddelelse "Udnyttelse af Den Europæiske Unions potentiale: Konsolidering og udbygning af Lissabon-strategien" [11], har ført til et forslag om nedsættelse af en taskforce for højere kvalifikationer og mobilitet med den opgave at analysere og finde løsninger på mangelen på IKT-færdigheder samt at styrke arbejdsstyrkens mobilitet.

[11] Udnyttelse af Den Europæiske Unions potentiale: Konsolidering og udbygning af Lissabon-strategien. KOM(2001) 79 endelig.

Bekymringerne vedrørende de manglende IKT-færdigheder er en af de årsager, der lå til grund for lanceringen af initiativet: "eLearning: Designing Tomorrow's Education" (eLæring: Udformning af morgendagens uddannelse) [12]. Dette væsentlige initiativ søger at mobilisere uddannelses- og kulturmiljøerne såvel som de økonomiske og sociale aktører i Europa for at få sat øget gang i omstillingen af uddannelsessystemerne med henblik på Europas overgang til et videnbaseret samfund. EU-medlemsstaterne har besluttet at samarbejde om at harmonisere deres politikker inden for uddannelsesteknologiområdet og dele deres erfaringer. eLæring tager sigte på at støtte og samordne deres bestræbelser og sætte fart i omstillingen af uddannelsessystemer i Europa.

[12] KOM(2000) 318 endelig af 24.5.2001 http://europa.eu.int/comm/education/elearning/index.html.

"Go Digital"-initiativet vil blive gennemført i overensstemmelse med eLæring-initiativet. Der vil blive gennemført følgende aktioner inden for dette område:

Aktion 9: Støtte af industristyrede initiativer til nye IKT-læseplaner

Mål: At støtte fælles initiativer taget af industrien og uddannelsessystemet til fastlæggelse af nye krav til IKT-færdigheder og tilpasse læseplanerne tilsvarende.

Gennemførelse: "Career Space"-projektet blev lanceret af 11 førende IKT-virksomheder og den europæiske IKT-sammenslutning EICTA med støtte fra Kommissionen. Dette projekt udgør en fælles bestræbelse på at definere IKT- og brugerindustriernes krav til IKT-personalets faglige kvalifikationer og udvikle vejledende læseplaner. Projektet er baseret på samarbejde mellem industrien, faglige organisationer, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner. Dets første fase omhandlede definitionen af "job- og færdighedsprofiler" for nøglejob og jobområder i IKT-industrien. Den er blevet tilendebragt med succes. Projektets nuværende fase fokuserer på i samarbejde med højere uddannelsesorganisationer at udarbejde vejledende læseplaner, der afspejler industriens uddannelsesbehov og arbejdsstyrkens krav til den nye økonomi.

Da det er vigtigt at reducere den stadig større kløft mellem udbud og efterspørgsel af kvalificeret IKT-personale og yderst vigtigt at finde frem til konkrete løsninger, vil "Career-Space"-projektet blive styrket og udvidet navnlig inden for rammerne af Kommissionens eLæring-initiativ, "eLearning: Designing tomorrow's education".

Ansvar: Europa-Kommissionen, den europæiske IKT-sammenslutning (EICTA), uddannelsesinstitutioner og andre interessenter.

Tidsplan: "Career Space"-projektet er undervejs.

Aktion 10: Nedsættelse af en IKT-færdighedsovervågningsgruppe sammen med medlemsstaterne

Mål: At nedsætte en arbejdsgruppe i samarbejde med medlemsstaterne for at overvåge markedets efterspørgsel efter IKT- og e-business-færdigheder såvel som det eksisterende udbud af sådan uddannelse og tilvejebringelse af en kvalificeret arbejdsstyrke fra den offentlige og private sektor.

Gennemførelse: Medlemsstaterne har taget en række initiativer til at tilpasse læseplanerne for almen uddannelse og erhvervsuddannelse for at tiltrække IKT-specialister fra tredjelande. I forbindelse med BEST-programmet for 2001 vil der blive etableret en ekspertgruppe, der skal fastslå industriens krav og overvåge de aktioner, der har til formål at forbedre udbuddet af IKT-færdigheder. Ved rent konkret at fokusere på IKT-specialisternes og navnlig SMV'ernes behov vil ekspertgruppen kunne yde et nyttigt sektorbestemt bidrag til den foreslåede taskforce for højere kvalifikationer og mobilitet.

Ansvar: Europa-Kommissionen i tæt samarbejde med medlemsstaterne.

Tidsplan: Aktionen vil blive lanceret i 2001 (første kvartal) med henblik på at udsende en første rapport ved udgangen af 2001.

Aktion 11: Igangsættelse af et SMV-praktikuddannelsesprogram

Mål: At hjælpe europæiske studerende med at udvikle en iværksætterkultur gennem et praktikprogram med SMV'er. SMV'erne ville hermed kunne nyde gavn af de studerendes ekspertise og tilstedeværelse til at etablere og understøtte deres fremtidige e-business-system.

Gennemførelse: Kommissoriet og betingelserne for et sådant program vil blive udarbejdet i samarbejde med e-handelreferencecentrene, Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur og andre. Et væsentligt element her er udvælgelsen af egnede kandidater med tilstrækkelige IKT-færdigheder såsom et grundlæggende kendskab til brugen af standardkontorapplikationer, erfaring med at koble sig på Internettet og anvende grundlæggende internetapplikationer. I forbindelse med programmet "Praktikophold for SMV'er" ydes der støtte til, at egnede kandidater i en 5-6 måneders periode kan bistå SMV'er direkte med etablering af e-business-applikationer og anvendelse af IKT. Programmet vil således fremme en dynamisk udveksling af viden mellem på den ene side SMV'er og på den anden side e-handelsvejledere (f.eks. studerende). Denne aktion henvender sig særligt til studerende ved tekniske skoler og videregående uddannelsesinstitutioner med særlig vægt på e-business.

Ansvar: Europa-Kommissionen

Tidsplan: Høringer vil begynde i 2001. Forundersøgelse i forbindelse med IST-programmet.

5. DE NÆSTE SKRIDT

Denne meddelelse peger på en række aktioner, der skal hjælpe med at føre SMV'er over i den digitale alder. Disse aktioner vil blive gennemført i tæt samarbejde med medlemsstaterne. Yderligere oplysninger om gennemførelsen vil være tilgængelige på GoDigital's websted [13].

[13] http://europa.eu.int/ISPO/ecommerce/godigital.

Gennemførelsesplanen for GoDigital-initiativet vil blive løbende opdateret og yderligere udviklet til støtte for eEurope 2002-handlingsplanen. Der vil systematisk blive udforsket nye initiativområder, f.eks. hvad angår samspillet mellem virksomheder og det offentlige og yderligere fremme af indførelsen af IKT og faglige kvalifikationer. En yderligere samordning med medlemsstaterne vil primært blive sikret via gruppen for erhvervspolitik.

Top