Help Print this page 

Document 52000DC0789

Title and reference
Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg - Opfølgning af grønbogen om bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering i det indre marked

/* KOM/2000/0789 endelig udg. */
  • In force
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Multilingual display
Text

52000DC0789

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg - Opfølgning af grønbogen om bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering i det indre marked /* KOM/2000/0789 endelig udg. */


MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET OG DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Opfølgning af grønbogen om bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering i det indre marked

Resumé

Kommissionen indledte i 1998 en høring af de berørte parter på basis af grønbogen om bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering i det indre marked for at få klarlagt de økonomiske følger af dette fænomen i det indre marked, vurdere den gældende lovgivning på området og finde frem til forholdsregler, der kan forbedre situationen.

Høringen bekræftede, at varemærkeforfalskning og piratkopiering er et stort problem for de fleste erhvervsgrene i det indre marked, og at Kommissionen og Den Europæiske Union i almindelighed må tage skridt til at skærpe og forbedre kampen på EU-plan mod varemærkeforfalskning og piratkopiering i det indre marked.

Denne meddelelse indeholder en handlingsplan, der består af hasteforanstaltninger, som Kommissionen inden længe vil fremsætte forslag til, foranstaltninger på mellemlang sigt og andre initiativer.

Hasteforanstaltninger

(1) Kommissionen vil forelægge et direktivforslag, som skal forbedre de eksisterende midler til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og fastlægge en overordnet ramme for informationsudveksling og administrativt samarbejde.

(2) Kommissionen vil på basis af de eksisterende programmer udvikle uddannelsesforanstaltninger for embedsmænd ved de retshåndhævende myndigheder, herunder også i ansøgerlandene, og oplysningsforanstaltninger for offentligheden.

(3) Kommissionen vil også fremover prioritere kampen mod varemærkeforfalskning og piratkopiering højt under tiltrædelsesforhandlingerne.

(4) Kommissionen vil tage initiativ til en undersøgelse for at få fastlagt en metodologi til indsamling, analyse og sammenligning af data om varemærkeforfalskning og piratkopiering.

(5) Kommissionen planlægger at etablere et kontaktpunkt i Kommissionen, som skal være grænseflade mellem de forskellige tjenester, der beskæftiger sig med bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering, og skabe mere gennemsigtighed og åbenhed udadtil.

Foranstaltninger på mellemlang sigt

(6) Kommissionen vil undersøge, om der bør indføres supplerende ordninger for administrativt samarbejde til bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering, navnlig indbyrdes mellem de kompetente nationale myndigheder, men også mellem disse myndigheder og Kommissionen.

(7) Kommissionen vil undersøge, om det er nødvendigt at forelægge forslag til harmonisering af minimumsstraffene, til udvidelse af Europols beføjelser til også at omfatte bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering og til etablering af en struktur, f.eks. et websted, der gør det muligt at få adgang til de retsafgørelser, de nationale domstole har truffet om emnet.

Andre initiativer

(8) Kommissionen retter i denne meddelelse en række henstillinger, bl.a. for at sikre en bedre udnyttelse af de eksisterende informationssystemer og styrke samarbejdet og udvekslingen af oplysninger mellem den private sektor og de offentlige myndigheder.

Indledning

1. Varemærkeforfalskning og piratkopiering i det indre marked fordrejer handelen og skaber markedsforstyrrelser, navnlig når de forskelle, der er medlemsstaterne imellem i håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder, udnyttes. Der er nemlig stadig store forskelle mellem de enkelte medlemsstaters beskyttelsesniveau for intellektuelle ejendomsrettigheder, især med hensyn til den faktiske anvendelse af rettighederne. Det varierer således betydeligt fra medlemsstat til medlemsstat, hvilke regler der gælder for de midlertidige foranstaltninger, der bl.a. træffes til at bevare bevismateriale, hvordan man beregner skadeserstatning, og hvilke regler der gælder for behandling af sager med krav om, at varemærkeforfalskning og piratkopiering ophører. Nogle medlemsstater kender ikke til midler og procedurer som f.eks. oplysningspligt og tilbagekaldelse af varer, der ulovligt er bragt i handelen, for lovovertræderens regning. Sådanne forskelle er til skade for det indre marked og hæmmer en effektiv bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering. Situationen medfører, at erhvervslivet mister tilliden til det indre marked, og vil dermed også give et fald i investeringerne. Ud over de økonomiske, sociale og arbejdsmarkedsmæssige følger, fænomenet fører med sig, kan der i stigende grad iagttages forgreninger til den organiserede kriminalitet og nye former i forbindelse med Internet. Det er derfor magtpåliggende for Den Europæiske Union at få bekæmpet fænomenet.

2. Formålet med denne meddelelse er i form af en handlingsplan at beskrive de forskellige nye foranstaltninger og initiativer, som Kommissionen agter at træffe for at forbedre og skærpe kampen mod varemærkeforfalskning og piratkopiering i det indre marked. Gennemførelsen af handlingsplanen kræver deltagelse af alle berørte parter, særlig indehaverne af intellektuelle ejendomsrettigheder. Handlingsplanen er - med henblik på det indre marked - tænkt som et supplement til de foranstaltninger, der allerede er truffet for at kontrollere varemærkeforfalskede og piratkopierede varer ved EU's ydre grænser (Rådets forordning (EF) nr. 3295/94 som ændret), og til de initiativer, der er taget i kampen mod varemærkeforfalskning og piratkopiering som led i forbindelserne med tredjelande og med hjemmel i multilaterale aftaler (navnlig TRIPS-aftalen om handelsrelaterede aspekter af intellektuelle ejendomsrettigheder, der er indgået i WTO-regi [1]).

[1] Rådets afgørelse 94/800/EF af 22. december 1994 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af de aftaler, der er resultatet af de multilaterale forhandlinger i Uruguay-rundens regi (1986-1994), for så vidt angår de områder, der hører under Fællesskabets kompetence, EFT L 336 af 23.12.1994, s. 213.

3. Kommissionen forelagde den 15. oktober 1998 en grønbog om bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering i det indre marked [2] for at rejse en debat om emnet med alle berørte parter. Der blev i grønbogen set på følgende mulige indsatsområder: foranstaltninger i den private sektor, effektiviteten af de tekniske beskyttelses- og identifikationssystemer, sanktionerne og andre midler til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og det administrative samarbejde mellem de kompetente myndigheder.

[2] KOM(1998) 569 endelig udg.

4. Kommissionen modtog mange udtalelser (145) om grønbogen. Den 2.-3. marts 1999 afholdt den sammen med det tyske formandskab for Rådet en offentlig høring i München for alle berørte parter. Den 3. november 1999 afholdt den et ekspertmøde med medlemsstaterne. Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse om grønbogen den 24. februar 1999 [3], og Europa-Parlamentet vedtog en beslutning om grønbogen den 4. maj 2000 [4].

[3] EFT C 116 af 28.4.1999, s. 35.

[4] Endnu ikke offentliggjort.

Reaktionerne på grønbogen [5]

[5] En sammenfattende rapport om reaktionerne på Kommissionens grønbog om varemærkeforfalskning og piratkopiering findes på webstedet: http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/intprop/indprop/.

5. Høringen har bekræftet, at varemærkeforfalskning og piratkopiering har skadelige virkninger for det indre marked. Fænomenet har et betydeligt og generelt stigende omfang i det indre marked, selv om det, fordi der er tale om ulovlige aktiviteter, er vanskeligt at måle dets fulde omfang. Det er et stort problem for alle erhvervsgrene, fordi varemærkeforfalskning og piratkopiering hæmmer investerings- og innovationsviljen, medfører tab af arbejdspladser og er til fare for forbrugerne. Ifølge Counterfeiting Intelligence Bureau, som Det Internationale Handelskammer [6] har oprettet, udgør handelen med varemærkeforfalskede og piratkopierede varer 5-7 % af verdenshandelen - svarende til 200-300 mia. EUR om året og et samlet tab af 200 000 arbejdspladser om året, tal, som ofte nævnes af de berørte parter. Disse anslår i øvrigt, at fællesskabsvirksomheder med aktiviteter uden for EU mister 400-800 mio. EUR i det indre marked og 2 000 mio. EUR uden for EU. Ifølge flere berørte erhvervsgrene har varemærkeforfalskning og piratkopiering følgende andel i % af den lovlige samhandel i det indre marked:

[6] "Countering Counterfeiting. A guide to protecting & enforcing intellectual property rights", Counterfeiting Intelligence Bureau, International Chamber of Commerce, 1997.

Varemærkeforfalskning/piratkopiering i % af den lovlige samhandel i det indre marked

Berørte sektorer // Fænomenets andel i %

Edb // 39

Den audiovisuelle sektor // 16

Tekstilvarer // 10-16

Musik // 10

Reservedele til biler // 5-10

Sport og fritid // 5-7

De berørte parter klager over de forskelle, der er i sanktionsordninger, som påvirker samhandelen medlemsstaterne imellem og har direkte indvirkning på konkurrencen i det indre marked. Forskellene kan nemlig få indflydelse på, hvor i EU varemærkeforfalskningen og piratkopieringen finder sted. Der vil være en tendens til, at varemærkeforfalskede og piratkopierede varer primært bliver fremstillet og solgt i lande, der skrider mindre virksomt ind over for varemærkeforfalskning og piratkopiering. Det medfører omlægning af samhandelen, fordrejer konkurrencen og skaber markedsforstyrrelser. De berørte parter, herunder også medlemsstaterne, ser derfor helst, at problemet gribes an resolut, og at der tages større initiativer på EU-niveau.

6. Kommissionen nærer i det store hele samme ønsker som de berørte parter. De berørte parters ønsker svarer også til de målsætninger, Kommissionen forfølger i sin politik, og som tager sigte på at fremme innovation og opfindsomhed i Europa, bl.a. ved hjælp af en ensartet og effektiv beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre marked.

7. Reaktionerne på grønbogen viser, at foranstaltningerne i den private sektor kunne udbygges yderligere, bl.a. samarbejdet med de offentlige myndigheder. De fleste respondenter lægger vægt på, at der er behov for en bedre koordinering af databaserne og en øget informationsudveksling på tværs af grænserne, hvilket bør ske med deltagelse af de nationale myndigheder og erhvervsorganisationerne. Respondenterne ser generelt positivt på oplysningskampagner om de negative følger af og farer ved varemærkeforfalskning og piratkopiering. Der er almindelig enighed om, at erhvervsorganisationer bør have søgsmålskompetence. For så vidt angår de tekniske beskyttelses- og identifikationssystemer, kræver de berørte parter retsregler, der forbyder fremstilling og udbredelse af ulovlige tekniske systemer, og som indeholder retsmidler til brug mod uretmæssig ændring af lovlige systemer. For så vidt angår multimediaprodukter (cd, cd-rom og dvd), mener rettighedshaverne, at det bør være påkrævet at anvende identifikationskoder.

8. Sanktionerne og andre midler til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder bør have samme virkning i alle medlemsstater, mener de berørte parter. Nogle går ind for en harmonisering af sanktionerne og de strafferetlige procedurer. De fleste respondenter kræver harmoniserede regler for lukning af virksomheder og lagre og for beslaglæggelse af anlæg og udstyr, der er anvendt i ulovligt øjemed. De berørte parter klager desuden over, at de nationale foranstaltninger til indsamling af bevismateriale og søgsmål varierer landene imellem og i øvrigt er utilstrækkelige. De kræver ensartede procedurer for efterforskning og beslaglæggelse og mere effektive påbud og forbud på tværs af grænserne. De går også ind for, at alle medlemsstater indfører faste erstatningsbeløb eller pønalt begrundede erstatninger. De fleste respondenter stiller sig positivt til, at alle medlemsstater indfører oplysningspligt [7] og offentliggør domme. Reaktionerne på grønbogen viser, at der er bred enighed om, at det administrative samarbejde mellem de kompetente nationale myndigheder må forbedres for at kunne bekæmpe varemærkeforfalskning og piratkopiering i det indre marked, også når det gælder uddannelse og udveksling af embedsmænd. Det fremgår af reaktionerne, at Kommissionen bør spille en central rolle på dette område.

[7] Personer, der har begået varemærkeforfalskning eller piratkopiering, har pligt til at oplyse de ulovlige varers oprindelse, distributionskanalerne og navnene på enhver tredjemand, der har været impliceret i varernes fremstilling og udbredelse.

Kommissionens påtænkte indsats

9. Kommissionen skal understrege, at medlemsstaternes offentlige myndigheder uden tvivl har en vigtig opgave ved bekæmpelsen af varemærkeforfalskning og piratkopiering, men at hovedansvaret på området ligger hos indehaverne af intellektuelle ejendomsrettigheder, som selv må være på vagt, f.eks. når de tildeler licenser og kontrollerer produkternes og tjenesteydelsernes kvalitet.

10. Kommissionen foreslår, at grønbogen følges op med den forelagte handlingsplan. Handlingsplanen indeholder hasteforanstaltninger, som Kommissionen inden længe fremsætter forslag til, foranstaltninger på mellemlang sigt og henstillinger, der indgår i selve handlingsplanen, og som er rettet mod den private sektor og de offentlige myndigheder.

11. Varemærkeforfalskning og piratkopiering på Internet antager et stadig mere foruroligende omfang, og Kommissionen vil derfor meget opmærksomt følge udviklingen på området og efter behov tage passende initiativer i forbindelse med handlingsplanen.

12. Foranstaltningerne i handlingsplanen må naturligvis være en integrerende del af de horisontale initiativer, der tages inden for retlige og indre anliggender, navnlig EU's strategi for kriminalitetsforebyggelse og -bekæmpelse, således som det fremgår af Amsterdam-traktaten, konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Tammerfors den 15.-16. oktober 1999 [8] og de retningslinjer, Kommissionen har foreslået i meddelelsen om kriminalitetsforebyggelse, samt aktiviteterne i det europæiske forum for forebyggelse af organiseret kriminalitet og økonomisk kriminalitet [9].

[8] EFT C 124 af 3.5.2000, s. 1.

[9] Det europæiske forum for forebyggelse af organiseret kriminalitet og økonomisk kriminalitet er et initiativ, Kommissionen har taget for at strukturere det kriminalpræventive arbejde på europæisk plan. Forummet skal etablere et netværk af sagkyndige og iværksætte initiativer.

Hasteforanstaltninger

Direktiv om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

13. Kommissionen vil forelægge et forslag til direktiv, som skal sikre et mere velfungerende indre marked på området. TRIPS-aftalen indeholder mindsteregler for håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder, som anvendes i alle medlemsstater, og Kommissionen påtænker derfor kun at træffe foranstaltninger med henblik på at tilvejebringe forbedringer i forhold til TRIPS-aftalen.

14. Direktivet skal harmonisere medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og sikre, at de intellektuelle ejendomsrettigheder, der kan erhverves, nyder en ensartet beskyttelse i det indre marked. Det forudsættes, at foranstaltninger af denne art iværksættes efter konkurrencereglerne i traktaten. Direktivet vil bl.a. omhandle:

- erhvervsorganisationers ret til at indbringe sager for domstolene for at forsvare de kollektive interesser, de varetager [10]

[10] Flere medlemsstaters lovgivning indeholder allerede bestemmelser, der indfører en sådan ret.

- retlig beskyttelse af de tekniske systemer inden for industriel ejendomsret [11]; de planlagte retsforskrifter bør forbyde fremstilling og udbredelse af ulovlige tekniske systemer og indeholde retsmidler til brug mod uretmæssig ændring af lovlige systemer

[11] For så vidt angår ophavsret og beslægtede rettigheder, indeholder Rådets fælles holdning til direktivet om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet udførlige bestemmelser om retlig beskyttelse af tekniske foranstaltninger. Jf. også artikel 7, stk. 1, litra c), i Rådets direktiv 91/250/EØF af 14. maj 1991 om retlig beskyttelse af edb-programmer.

- muligheden - uden at foregribe de i punkt 21 omhandlede strafferetlige sanktioner - for om fornødent at lukke virksomheder og lagre, hvor der foregår varemærkeforfalskning eller piratkopiering, beslaglægge anlæg og udstyr, der anvendes i ulovligt øjemed, og beslaglægge aktiver og konfiskere fortjenester, der er opnået ved varemærkeforfalskning og piratkopiering

- civilretlige foranstaltninger og procedurer, navnlig for så vidt angår efterforskning, beslaglæggelse og bevismateriale, som gør det muligt for rettighedshaverne at sikre, at de intellektuelle ejendomsrettigheder, de besidder, de facto overholdes i det indre marked

- en procedure for tilbagekaldelse af varer, der ulovligt er bragt i handelen, for lovovertræderens regning; harmoniserede kriterier for beregning af skadeserstatning; indførelse - under hensyn til databeskyttelsesreglerne, især reglerne om beskyttelse af personoplysninger - af oplysningspligt og muligheden for at beslutte at offentliggøre retsafgørelser, der i medlemsstaterne er truffet i sager om varemærkeforfalskning og piratkopiering [12]

[12] I forbindelse med gennemførelsen af princippet om gensidig anerkendelse af endelige afgørelser i straffesager overvejes det for øjeblikket at oprette et register over domme, således som det er nævnt i konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Tammerfors.

- udpegning i alle medlemsstaters forvaltninger af et eller flere kontaktpunkter, der skal tage sig af spørgsmål vedrørende bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering i det indre marked (således som det allerede findes for spørgsmål vedrørende kontrol ved EU's ydre grænser), og som på én gang er kontaktpunkt for erhvervslivet og tilsynsmyndighederne i de øvrige medlemsstater, og oprettelse af et kontaktudvalg på EU-niveau, der består af de nationale kontaktpunkter og har en repræsentant for Kommissionen som formand, og som har til opgave at videreudvikle samarbejdet, fremme informationsudvekslingen og behandle alle spørgsmål vedrørende bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering i det indre marked, bortset fra strafferetlige spørgsmål [13]

[13] Kontaktpunkterne og kontaktudvalget tager hensyn til aktiviteterne i det europæiske forum for forebyggelse af organiseret kriminalitet og økonomisk kriminalitet.

- udarbejdelse af en regelmæssig evalueringsrapport om anvendelsen af direktivet, herunder om effektiviteten af de foranstaltninger, de forskellige kompetente organer og instanser har truffet.

Kommissionen vil desuden undersøge, om det bør være påkrævet at anvende identifikationskoder på optiske disketter, og om der bør indføres metoder til kontrol med anlæggene og produktionen.

Uddannelse og udveksling af embedsmænd

15. Kommissionen vil, for så vidt angår uddannelse af embedsmænd ved de retshåndhævende myndigheder, herunder også udveksling af embedsmænd, påse, at de eksisterende og fremtidige uddannelsesprogrammer udnyttes bedst muligt, og at der tages større hensyn til spørgsmål vedrørende bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering. I den forbindelse inddrages de erfaringer, toldforvaltningerne har gjort som led i fællesskabsprogrammer som f.eks. programmet "Told 2002".

Udbygning af uddannelsesforanstaltningerne og den faglige bistand i forhold til ansøgerlandene

16. Kommissionen vil også fremover prioritere kampen mod varemærkeforfalskning og piratkopiering højt under tiltrædelsesforhandlingerne med ansøgerlandene og påse, at uddannelsesforanstaltningerne og den faglige bistand på området udbygges inden for rammerne af de eksisterende programmer. Den vil indtrængende opfordre ansøgerlandene til hurtigt at få etableret passende instrumenter og infrastrukturer til at kunne sikre en effektiv beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Oplysningsforanstaltninger over for offentligheden

17. Kommissionen har i fællesskab med det franske formandskab for Rådet, særlig med direkte støtte fra den franske toldforvaltning, afholdt et europæisk forum for bekæmpelse af varemærkeforfalskning i Paris den 20.-21. november 2000. I det omfang, de forhåndenværende midler tillader det, vil den desuden sammen med den private sektor fremme nationale initiativer, der tages for at oplyse offentligheden om de negative følger af varemærkeforfalskning og piratkopiering, særlig inden for forbrugerbeskyttelse, sundhedsbeskyttelse og offentlig sikkerhed. Kommissionens oplysningsprogrammer vil blive brugt i dette øjemed.

Fastlæggelse af en metodologi til indsamling, analyse og sammenligning af data

18. Kommissionen vil lade en undersøgelse gennemføre for at få fastlagt en metodologi til indsamling, analyse og sammenligning af data i det indre marked. Der vil i den forbindelse navnlig blive taget hensyn til den metode, der blev udviklet til indsamling af statistiske tolddata i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 3295/94 og 1367/95. Metodologien skal være et enkelt, pålideligt og effektivt evalueringsinstrument, som er let at anvende og gør det muligt for de berørte parter, medlemsstaterne og Kommissionen at finde frem til og træffe hensigtsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af fænomenet. De data, der indsamles ved hjælp af metodologien, kan anvendes ved udarbejdelsen af den i direktivet omhandlede evalueringsrapport.

Kontaktpunkt i Kommissionen

19. Der kunne i Kommissionen etableres et kontaktpunkt, der kan sikre større gennemsigtighed og åbenhed over for virksomhederne og medlemsstaterne om alle spørgsmål vedrørende varemærkeforfalskning og piratkopiering i det indre marked, navnlig spørgsmål i forbindelse med anvendelsen af det i punkt 14 omhandlede direktiv. Dette kontaktpunkt i Kommissionen skulle ikke have konkrete beføjelser, men fungere som grænseflade mellem Kommissionens enkelte tjenestegrene. Det ville være et supplement til kontaktpunkterne i medlemsstaternes forvaltninger og kontaktudvalget (se punkt 14, femte led) samt til det kontaktpunkt, der findes for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 3295/94 som ændret.

Foranstaltninger på mellemlang sigt

Det administrative samarbejde

20. Kommissionen vil undersøge, om der - i form af en forordning - ud over de ordninger, der er nævnt i punkt 14, femte led, bør indføres særlige ordninger for administrativt samarbejde til bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering i det indre marked, navnlig indbyrdes mellem de kompetente nationale myndigheder, men også mellem disse myndigheder og Kommissionen. Hvilke forslag der skulle være tale om, kunne fastlægges med udgangspunkt i de eksisterende ordninger for administrativt samarbejde på andre områder, bl.a. inden for told, landbrug og egne indtægter. Der kunne indføres en ordning med gensidig bistand mellem de kompetente nationale myndigheder ved informationsudvekslingen, herunder om konkrete tilfælde af varemærkeforfalskning og piratkopiering, hvilket skulle ske i overensstemmelse med de gældende regler om fortrolighed og databeskyttelse. Der kunne desuden foranstaltes fælles undersøgelser og inspektioner, men også - når Fællesskabets interesser står på spil - etableres et fællesskabssamarbejde mellem de nationale myndigheder og Kommissionen.

Harmonisering af minimumsstraffene

21. Kommissionen vil undersøge, om der med hjemmel i TEU-traktatens artikel 34 (afsnit VI) skal forelægges forslag til fastsættelse af mindsteregler for, hvad der udgør kriminelle handlinger, og hvilke straffe der skal idømmes herfor. Den vil desuden undersøge mulighederne for at videreudvikle toldforskrifterne på dette område. Det konkrete initiativ kunne bestå i at tilnærme de minimumsstraffe, der i medlemsstaterne gælder for krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, og foretage en indbyrdes tilnærmelse af de strafferetlige sanktioner i forbindelse med de forskellige former for intellektuelle ejendomsrettigheder.

Udvidelse af Europols beføjelser

22. For så vidt angår spørgsmål om varemærkeforfalskning og piratkopiering, der rækker ud over første søjle, bør de beføjelser, som Den Europæiske Politienhed (Europol) råder over i henhold til Europol-konventionen, udvides til også at omfatte bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering [14].

[14] Jf. artikel 2, stk. 2, litra 3, i Europol-konventionen, EFT C 316 af 27.11.1995, s. 1.

Bedre adgang til oplysninger

23. For at gøre det lettere for virksomheder og erhvervsorganisationer at få adgang til oplysninger planlægger Kommissionen at etablere en struktur, f.eks. et websted, hvor de erhvervsdrivende og de retshåndhævende myndigheder under hensyn til reglerne om beskyttelse af personoplysninger kan se de retsafgørelser, der offentliggøres i medlemsstaterne. Der kunne i den forbindelse navnlig tages udgangspunkt i det informationssystem, der indgår i det europæiske retlige netværk for civil- og handelssager. Via tidssvarende forbindelser (hyperlinks) skal der være adgang til de relevante nationale netsteder.

Andre initiativer

Bedre samarbejde mellem den private sektor og de offentlige myndigheder

24. Kommissionen anbefaler, at de offentlige myndigheder og den private sektor udnytter de eksisterende offentlige og private databaser og informationssystemer til bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering bedre efter de gældende regler om fortrolighed og databeskyttelse. I denne forbindelse må der gøres en indsats for at sikre kompatibilitet mellem systemerne og de gateways, der eventuelt skal etableres mellem dem. Kommissionen støtter nationale og private initiativer, der tages med henblik på indgåelse af aftaler om samarbejde og informationsudveksling.

Det retlige samarbejde i Europa

25. Kommissionen vil tage hensyn til eventuelle ønsker, der fremsættes i forbindelse med de nuværende instrumenter og de igangværende arbejder inden for det civil- og strafferetlige samarbejde, f.eks. med henblik på oprettelse af det europæiske retlige netværk for civil- og handelssager, samordning af kriminalitetsbekæmpelsen via Eurojust, gensidig anerkendelse af endelige afgørelser i straffesager [15] og gensidig anerkendelse af domme i civil- og handelssager. Inden for rammerne af regeringskonferencen forelagde Kommissionen den 1. marts 2000 et supplerende oplæg om reformen af EU's domstolsordning [16], hvori den giver udtryk for, at man med hensyn til intellektuelle ejendomsrettigheder underlagt EF-retten og navnlig på baggrund af den snarlige indførelse af EF-patentet bør overveje at oprette en specialiseret EF-ret, der skal have kompetence til at afgøre sager om gyldigheden af et EF-patent og om krænkelser af det.

[15] Jf. Kommissionens meddelelse af 26. juli 2000 (KOM(2000) 495).

[16] KOM(2000) 109 endelig.

Mulighederne i forbindelse med særprogrammerne under det femte F&U-rammeprogram

26. Kommissionen opfordrer de berørte parter til at udnytte de muligheder, der ligger i EU's særprogrammer under det femte rammeprogram, til at udvikle nye teknologier og nye tekniske systemer. Der tænkes her bl.a. på særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for konkurrence- og bæredygtig vækst [17] og inden for informationssamfundets teknologier. Den opfordrer desuden de berørte parter til at deltage i forberedelsen af det sjette rammeprogram og oplyse, hvilke F&U-formål der kunne støttes i fremtiden.

Top