Help Print this page 

Document 32016R0007

Title and reference
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/7 af 5. januar 2016 om en standardformular for det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) (EØS-relevant tekst)
  • In force
OJ L 3, 6.1.2016, p. 16–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/7/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

6.1.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 3/16


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/7

af 5. januar 2016

om en standardformular for det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (1), særlig artikel 59, stk. 2, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (2), særlig artikel 80, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Et af de væsentligste formål med direktiv 2014/24/EU og 2014/25/EU er at mindske den administrative byrde for ordregivende myndigheder, ordregivende enheder og økonomiske aktører, ikke mindst små og mellemstore virksomheder. Et centralt element i denne indsats er det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). Standardformularen for ESPD bør derfor udformes på en sådan måde, at det ikke er nødvendigt at fremlægge et stort antal certifikater eller andre dokumenter vedrørende udelukkelses- og udvælgelseskriterierne. Standardformularen bør med samme målsætning for øje også indeholde relevante oplysninger om enheder, hvis kapacitet en økonomisk aktør baserer sig på, således at disse oplysninger kan verificeres samtidig med verifikationen af den økonomiske hovedaktør og på samme vilkår.

(2)

ESPD bør også være tilgængeligt for ordregivende enheder, der er omfattet af direktiv 2014/25/EU, og som, når de anvender udelukkelses- og udvælgelseskriterierne i direktiv 2014/24/EU, skal gøre det på samme måde og på samme vilkår som ordregivende myndigheder.

(3)

For at undgå administrative byrder for de ordregivende myndigheder og de ordregivende enheder og mulige modstridende oplysninger i de forskellige udbudsdokumenter bør de oplysninger, som de økonomiske aktører skal afgive i ESPD, præciseres på forhånd af de ordregivende myndigheder og de ordregivende enheder i udbudsbekendtgørelsen eller gennem henvisninger heri til andre dele af udbudsdokumenterne, som de økonomiske aktører under alle omstændigheder skal gennemgå nøje med henblik på deres deltagelse og mulige afgivelse af tilbud.

(4)

ESPD bør også bidrage til yderligere forenkling for såvel de økonomiske aktører som de ordregivende myndigheder og de ordregivende enheder ved at erstatte forskellige og divergerende nationale egenerklæringer med én standardformular, der udarbejdes på europæisk plan. Dette bør også bidrage til at mindske problemerne i forbindelse med den præcise formulering af formelle erklæringer og samtykkeerklæringer samt sproglige spørgsmål, eftersom standardformularen vil foreligge på de officielle sprog. ESPD bør derved fremme en øget grænseoverskridende deltagelse i offentlige udbudsprocedurer.

(5)

Enhver behandling og udveksling af oplysninger i forbindelse med ESPD bør foretages i overensstemmelse med de nationale regler til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (3), og særlig med de nationale regler for behandling af oplysninger om lovovertrædelser, straffedomme eller sikkerhedsforanstaltninger i henhold til artikel 8, stk. 5, i nævnte direktiv.

(6)

Der bør mindes om, at Kommissionen skal gennemgå den praktiske anvendelse af ESPD under hensyntagen til databasernes teknologiske udvikling i medlemsstaterne og aflægge rapport herom til Europa-Parlamentet og Rådet senest den 18. april 2017. I den forbindelse kan Kommissionen også inddrage mulige forslag til forbedring af dets funktionalitet med henblik på at øge mulighederne for grænseoverskridende deltagelse i offentlige udbudsprocedurer, ikke mindst for SMV'er, eller potentielle forenklinger inden for rammerne af direktiv 2014/24/EU; den kan også overveje mulige spørgsmål om praksisser vedrørende systematiske anmodninger om certifikater eller andre former for dokumentation fra alle deltagerne i en given udbudsprocedure eller praksisser, som består i på en diskriminerende måde at udpege de økonomiske aktører, der skal anmodes om en sådan dokumentation.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Rådgivende Udvalg for Offentlige Aftaler —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Fra det tidspunkt, hvor de nationale foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2014/24/EU træder i kraft, senest den 18. april 2016, skal standardformularen i bilag 2 til denne forordning anvendes ved udarbejdelsen af det fælles europæiske udbudsdokument, jf. artikel 59 i direktiv 2014/24/EU. Vejledning i anvendelsen af dokumentet findes i bilag 1 til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. januar 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65.

(2)  EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).


BILAG 1

Vejledning

ESPD er en egenerklæring fra økonomiske aktører som foreløbigt bevis i stedet for certifikater, der er udstedt af offentlige myndigheder eller tredjemand. I henhold til artikel 59 i direktiv 2014/24/EU er det en formel erklæring fra den økonomiske aktør om, at denne ikke befinder sig i en af de situationer, hvor økonomiske aktører vil eller kan blive udelukket, at denne opfylder de relevante udvælgelseskriterier, og at denne, hvor det er relevant, opfylder de objektive regler og kriterier, som er opstillet med henblik på begrænsning af antallet af i øvrigt kvalificerede ansøgere, som opfordres til at deltage. Formålet er at mindske den administrative byrde som følge af kravet om at fremlægge et stort antal certifikater eller andre dokumenter forbundet med udelukkelses- og udvælgelseskriterier.

For at gøre det lettere for økonomiske aktører at udfylde et ESPD kan medlemsstaterne udstede retningslinjer for anvendelsen af ESPD, f.eks. for at redegøre for, hvilke bestemmelser i national ret der er relevante for del III, afsnit A (1), at officielle lister over godkendte økonomiske aktører eller tilsvarende certifikater ikke kan opstilles eller udstedes i en given medlemsstat, eller for at præcisere, hvilke henvisninger og oplysninger der skal afgives for at sætte ordregivende myndigheder eller ordregivende enheder i stand til at hente et bestemt certifikat elektronisk.

Ved udarbejdelsen af udbudsdokumenterne for en given udbudsprocedure skal de ordregivende myndigheder og de ordregivende enheder anføre i udbudsbekendtgørelsen, i de udbudsdokumenter, der er omhandlet i udbudsbekendtgørelsen, eller i opfordringerne til at bekræfte interessetilkendegivelsen, hvilke oplysninger de udbeder sig af de økonomiske aktører, herunder en eksplicit erklæring om, hvorvidt oplysningerne i del II og III (2) bør eller ikke bør afgives i forbindelse med underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på (3). De kan også gøre arbejdet lettere for de økonomiske aktører ved at angive disse oplysninger direkte i en elektronisk udgave af ESPD, f.eks. ved at anvende den ESPD-tjeneste (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.html (4)), som Kommissionens tjenestegrene stiller gratis til rådighed for ordregivende myndigheder, ordregivende enheder, økonomiske aktører, udbydere af elektroniske tjenesteydelser og andre interesserede parter.

Tilbud ved offentlige udbud og anmodninger om deltagelse ved begrænsede udbud, udbud med forhandling, konkurrenceprægede dialoger eller innovationspartnerskaber skal alle ledsages af et ESPD, som de økonomiske aktører har udfyldt for at fremlægge de krævede oplysninger (5). Undtagen i forbindelse med visse kontrakter baseret på rammeaftaler, skal den tilbudsgiver, til hvem det er hensigten at tildele kontrakten, fremlægge ajourførte certifikater og supplerende dokumenter.

Medlemsstaterne kan foretage regulering eller lade det være op til de ordregivende myndigheder og de ordregivende enheder at beslutte, om de vil anvende ESPD også som led i udbudsprocedurer, som ikke eller kun delvis er omfattet af de nærmere procedureregler i direktiv 2014/24/EU eller 2014/25/EU, f.eks. i forbindelse med indkøb, der ligger under de relevante tærskler, eller indkøb, der er omfattet af de særlige regler, som gælder for sociale og andre specifikke tjenesteydelser (»den lempelige ordning«) (6). Tilsvarende kan medlemsstaterne foretage regulering eller lade det være op til de ordregivende myndigheder og de ordregivende enheder at beslutte, om de vil anvende ESPD også i forbindelse med tildeling af koncessionskontrakter, uanset om de er omfattet af bestemmelserne i direktiv 2014/23/EU (7) eller ej.

Den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed kan når som helst i proceduren anmode en tilbudsgiver om at fremlægge alle eller en del af de krævede certifikater og supplerende dokumenter, hvis dette er nødvendigt for at sikre, at proceduren gennemføres korrekt.

Økonomiske aktører kan udelukkes fra udbudsproceduren eller blive retsforfulgt i henhold til national ret, hvis der afgives urigtige oplysninger ved udfyldelsen af ESPD eller mere generelt ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke foreligger nogen udelukkelsesgrunde, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, eller hvis disse oplysninger tilbageholdes, eller de økonomiske aktører ikke er i stand til at fremsende de supplerende dokumenter.

Økonomiske aktører kan genbruge de oplysninger, der er blevet afgivet i et ESPD, som allerede er blevet benyttet i en tidligere udbudsprocedure, forudsat at oplysningerne fortsat er korrekte og relevante. Den nemmeste måde at gøre dette på er ved at indsætte oplysningerne i det nye ESPD ved brug af de rette funktionaliteter til formålet i ovennævnte elektroniske ESPD-tjeneste. Selvfølgelig vil genbrug af oplysninger gennem andre former for kopiering og indsættelse af oplysninger, f.eks. oplysninger lagret i den økonomiske aktørs IT-udstyr (PC'er, tablets, servere osv.), også være mulig.

I henhold til artikel 59, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2014/24/EU udstedes ESPD udelukkende i elektronisk format; dette kan dog udskydes indtil senest den 18. april 2018 (8). Dette betyder, at både fuldt ud elektroniske og papirbaserede udgaver af ESPD kan sameksistere indtil senest den 18. april 2018. Den ovenfor omtalte ESPD-tjeneste vil gøre det muligt for økonomiske aktører at udfylde deres ESPD elektronisk i alle tilfælde, således at de fuldt ud kan udnytte fordelene ved de faciliteter, der tilbydes (ikke mindst genbrug af oplysninger). Til brug i udbudsprocedurer, hvor anvendelse af elektroniske kommunikationsmidler er blevet udsat (også muligt indtil senest den 18. april 2018), gør ESPD-tjenesten det muligt for økonomiske aktører at udskrive deres elektronisk udfyldte ESPD som et papirdokument, der herefter kan sendes til den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed ved hjælp af andre kommunikationsmidler end elektroniske medier (9).

Som tidligere nævnt består ESPD af en formel erklæring fra den økonomiske aktør om, at de relevante udelukkelsesgrunde ikke finder anvendelse, at de relevante udvælgelseskriterier er opfyldt, og at denne vil afgive de relevante oplysninger som krævet af den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed.

Hvis kontrakter opdeles i delkontrakter, og udvælgelseskriterierne (10) varierer fra delkontrakt til delkontrakt, bør der udfyldes et ESPD for hver delkontrakt (eller gruppe af delkontrakter med samme udvælgelseskriterier).

ESPD angiver derudover den offentlige myndighed eller tredjemand, der er ansvarlig for at udarbejde de supplerende dokumenter (11), og det indeholder en formel erklæring om, at den økonomiske aktør straks og på anmodning herom kan fremlægge disse supplerende dokumenter.

De ordregivende myndigheder eller de ordregivende enheder kan vælge eller kan af medlemsstaterne anmodes om (12) at begrænse de oplysninger, der kræves i forbindelse med udvælgelseskriterierne, til et enkelt spørgsmål om, hvorvidt, ja eller nej, økonomiske aktører opfylder alle de krævede udvælgelseskriterier. Dette kan følges op af anmodninger om yderligere oplysninger og/eller dokumentation, men der bør drages omsorg for at undgå uforholdsmæssigt store administrative byrder for økonomiske aktører gennem systematiske anmodninger om certifikater og andre former for dokumentation for alle deltagere i en given udbudsprocedure eller praksisser, der består i på en diskriminerende måde at udpege de økonomiske aktører, der skal anmodes om en sådan dokumentation.

De ordregivende myndigheders og de ordregivende enheders forpligtelse til at indhente den pågældende dokumentation direkte via en national database i en medlemsstat, hvis denne stilles gratis til rådighed, gælder også, hvis de oplysninger, der oprindeligt blev anmodet om vedrørende udvælgelseskriterier, er blevet begrænset til svaret ja eller nej. Hvis der anmodes om en sådan elektronisk dokumentation, vil de økonomiske aktører derfor give den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed de oplysninger, der er nødvendige for at indhente den pågældende dokumentation, når udvælgelseskriterierne kontrolleres snarere end direkte i ESPD.

Hvis et udtræk fra det relevante register, f.eks. strafferegistret, er tilgængeligt i elektronisk form for den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed, kan den økonomiske aktør angive, hvor oplysningerne kan findes (dvs. det pågældende registers navn, internetadressen, identifikation af sagsakterne eller dataene osv.), således at den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed kan indhente disse oplysninger. Ved at angive disse oplysninger indvilliger den økonomiske aktør i, at den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed kan indhente den relevante dokumentation, dog under forbehold af de nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv 95/46/EF  (13) om behandling af personoplysninger og navnlig af særlige kategorier af oplysninger som f.eks. oplysninger om lovovertrædelser, straffedomme eller sikkerhedsforanstaltninger.

I overensstemmelse med artikel 64 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU kan økonomiske aktører, som er registreret på officielle lister over godkendte økonomiske aktører eller har de relevante certifikater fra offentligretlige eller privatretlige organer, for så vidt angår de oplysninger, der kræves i henhold til del III-V, forelægge den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed certifikatet for optagelse udstedt af den kompetente myndighed eller det certifikat, der er udstedt af det kompetente certificeringsorgan.

En økonomisk aktør, der deltager alene og ikke baserer sig på andre enheders kapacitet for at opfylde udvælgelseskriterierne, skal kun udfylde ét ESPD.

En økonomisk aktør, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet, skal sikre, at den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed modtager vedkommendes eget ESPD sammen med et separat ESPD med de relevante oplysninger (14) for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Endelig, når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, deltager i udbudsproceduren sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et særskilt ESPD med de oplysninger, der kræves i del II-V.

I de tilfælde, hvor mere end én person tilhører en økonomisk aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, kan hver person være nødt til at underskrive det samme ESPD, alt afhængigt af nationale bestemmelser, herunder bestemmelser om databeskyttelse.

For så vidt angår underskrivelse af ESPD, bemærkes det, at en underskrift på ESPD ikke nødvendigvis kræves, når ESPD sendes som en del af et sæt dokumenter, hvis ægthed og integritet sikres gennem de underskrifter, der kræves i forbindelse med fremsendelsesmidlerne (15).

For så vidt angår udbudsprocedurer, i forbindelse med hvilke der er offentliggjort en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, bliver de oplysninger, der kræves i henhold til del I, automatisk indhentet, forudsat at ovennævnte elektroniske ESPD-tjeneste anvendes til at oprette og udfylde ESPD.
Hvis der ikke er nogen udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende, skal den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed anføre oplysninger, som gør det muligt at identificere udbudsproceduren entydigt. Alle andre oplysninger i alle afsnit af ESPD angives af den økonomiske aktør.

ESPD indeholder følgende dele og afsnit:

Del I. Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed

Del II. Oplysninger om den økonomiske aktør

Del III. Udelukkelsesgrunde:

A: Grunde vedrørende straffedomme (Disse grunde er ufravigelige i henhold til artikel 57, stk. 1, i direktiv 2014/24/EU. De er også ufravigelige for ordregivende myndigheder i henhold til artikel 80, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 2014/25/EU, hvorimod ordregivende enheder, bortset fra ordregivende myndigheder, kan beslutte at anvende disse udelukkelseskriterier).

B: Grunde vedrørende betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger (Disse grunde er ufravigelige i henhold til artikel 57, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU i tilfælde af en endelig og retsgyldig afgørelse. På samme betingelser er disse grunde også ufravigelige for ordregivende myndigheder i henhold til artikel 80, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 2014/25/EU, hvorimod ordregivende enheder, bortset fra ordregivende myndigheder, kan beslutte at anvende disse udelukkelsesgrunde. Bemærk, at national lovgivning i visse medlemsstater kan gøre udelukkelse ufravigelig, selv om afgørelsen ikke er endelig og retsgyldig).

C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet (jf. artikel 57, stk. 4, i direktiv 2014/24/EU) (Tilfælde, hvor økonomiske aktører kan udelukkes; disse udelukkelsesgrunde kan gøres ufravigelige for ordregivende myndigheder i deres medlemsstater. I henhold til artikel 80, stk. 1, i direktiv 2014/25/EU kan alle ordregivende enheder, uanset om de er ordregivende myndigheder eller ej, beslutte at anvende disse udelukkelsesgrunde eller anmodes af deres medlemsstat om at gøre det).

D: Andre udelukkelsesgrunde, der måtte være fastsat i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstats lovgivning.

Del IV. Udvælgelseskriterier  (16):

α: Samlet angivelse for alle udvælgelseskriterier

A: Egnethed

B: Økonomisk og finansiel formåen

C: Teknisk og faglig formåen

D: Kvalitetssikringsstandarder og miljøledelsesstandarder  (17)  (18)

Del V. Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere  (19)

Del VI. Afsluttende erklæringer


(1)  F.eks. at økonomiske aktører, der er dømt i henhold til artikel x, y og z i den nationale straffelov, skal angive dette i rubrikken vedrørende domme for deltagelse i en kriminel organisation eller hvidvaskning af penge.

(2)  Oplysninger vedrørende udelukkelsesgrunde.

(3)  Jf. artikel 71, stk. 5, tredje afsnit, i direktiv 2014/24/EU og artikel 88, stk. 5, tredje afsnit, i direktiv 2014/25/EU.

(4)  Dette er linket til den foreløbige udgave, der er under udvikling. Når linket til den fuldstændige produktionsudgave bliver tilgængeligt, indsættes det eller gøres tilgængeligt på anden måde.

(5)  Situationen er mere kompleks for udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse i henhold til artikel 32 i direktiv 2014/24/EU og artikel 50 i direktiv 2014/25/EU, da der i forbindelse med disse bestemmelser gør sig andre forhold gældende.

Anmodning om et ESPD ville udgøre en unødvendig administrativ byrde eller på anden måde være upassende, 1) når kun én bestemt deltager er mulig (for de to direktiver henholdsvis artikel 32, stk. 2, litra b), artikel 32, stk. 3, litra b) og d), og artikel 32, stk. 5, i direktiv 2014/24/EU og artikel 50, litra c), e), f) og i), i direktiv 2014/25/EU), og 2) hvis der er tvingende grunde (henholdsvis artikel 32, stk. 2, litra c), i direktiv 2014/24/EU og artikel 50, litra d) og h), i direktiv 2014/25/EU), eller hvis der er tale om særlige forhold ved transaktionen for varer, der noteres og købes på en varebørs (artikel 32, stk. 3, litra c), i direktiv 2014/24/EU og artikel 50, litra g), i direktiv 2014/25/EU).

På den anden side vil ESPD spille sin rolle fuldt ud og bør være påkrævet i de resterende tilfælde, der er kendetegnet ved den mulige deltagelse af mere end én deltager og fraværet af tvingende grunde eller særlige forhold ved transaktionen; dette er tilfældet, for så vidt angår artikel 32, stk. 2, litra a), artikel 32, stk. 3, litra a), og artikel 32, stk. 4, i direktiv 2014/24/EU og artikel 50, litra a), b) og j), i direktiv 2014/25/EU.

(6)  Artikel 74-77 og 91-94 i henholdsvis direktiv 2014/24/EU og 2014/25/EU.

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 1).

(8)  Jf. artikel 90, stk. 3, i direktiv 2014/24/EU.

(9)  De vil også være i stand til at oprette deres ESPD i PDF-format, der kan sendes elektronisk som en vedhæftet fil. For senere at kunne genbruge oplysningerne bør de økonomiske aktører gemme det udfyldte ESPD i et passende elektronisk format (f.eks. som.xml).

(10)  Dette kan være tilfældet for den krævede minimumsomsætning, som i sådanne tilfælde skal fastsættes på grundlag af den højeste anslåede værdi af de enkelte delkontrakter.

(11)  Medmindre de ordregivende myndigheder eller de ordregivende enheder har anført, at generelle oplysninger (»ja/nej«) om opfyldelse af kravene er tilstrækkelige i første omgang. Se nedenfor for yderligere forklaringer om denne mulighed.

(12)  Sådanne anmodninger kan være generelle eller udelukkende begrænset til bestemte situationer, f.eks. kun i offentlige udbud eller, for tofasede procedurer, kun når alle ansøgere, der opfylder minimumskravene, bliver indbudt til at deltage.

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

(14)  Se del II, afsnit C.

(15)  F.eks.: Hvis tilbuddet og det ledsagende ESPD i forbindelse med et offentligt udbud sendes pr. e-mail, der er forsynet med en elektronisk signatur af den foreskrevne type, kræves der ikke nødvendigvis yderligere underskrift(er) på ESPD. E-signatur på ESPD kræves heller ikke nødvendigvis, når ESPD er integreret i en e-indkøbsplatform, og e-autentificering er påkrævet for at benytte denne platform.

(16)  I henhold til artikel 80, stk. 2, i direktiv 2014/25/EU kan ordregivende enheder, uanset om de er ordregivende myndigheder eller ej, beslutte at anvende de udvælgelseskriterier, der er fastsat i artikel 58 i direktiv 2014/24/EU (del IV, afsnit A, B og C).

(17)  Ordregivende enheders anvendelse af ESPD, for så vidt angår krav i forbindelse med kvalitetssikringsstandarder og miljøledelsesstandarder (del IV, afsnit D), fremgår ikke udtrykkeligt af direktiv 2014/25/EU, men bør dog være tilladt af praktiske årsager, da substansen i artikel 62 og 81 i henholdsvis direktiv 2014/24/EU og 2014/25/EU er den samme.

(18)  I henhold til artikel 77, stk. 2, og artikel 78, stk. 1, i direktiv 2014/25/EU skal ordregivende enheder udvælge deltagere på grundlag af objektive regler og kriterier. Som beskrevet ovenfor kan disse kriterier i nogle tilfælde være dem, der er fastsat i direktiv 2014/24/EU, eller omfatte i alt væsentligt identiske bestemmelser (se fodnote 16). De objektive regler og kriterier kan imidlertid også være specifikke for en given ordregivende enhed eller en bestemt udbudsprocedure. Sådanne tilfælde kan imidlertid ikke dækkes i en standardformular.

(19)  Ordregivende enheders anvendelse af ESPD, for så vidt angår begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere (del V), fremgår ikke udtrykkeligt af direktiv 2014/25/EU, men bør dog være tilladt af praktiske årsager, da artikel 65 og artikel 78, stk. 2, i henholdsvis direktiv 2014/24/EU og 2014/25/EU kræver, at en sådan begrænsning af antallet skal foregå i overensstemmelse med objektive og ikkediskriminerende kriterier eller regler.


BILAG 2

STANDARDFORMULAR FOR DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT (ESPD)

Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed

Image

Del II: Oplysninger om den økonomiske aktør

Image

Image

Image

Del III: Udelukkelsesgrunde

Image

Image

Image

Image

Del IV: Udvælgelseskriterier

Image

Image

Image

Image

Del V: Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere

Image

Del VI: Afsluttende erklæringer

Image


Top