Help Print this page 

Document 32008R0437

Title and reference
Kommissionens forordning (EF) nr. 437/2008 af 21. maj 2008 om ændring af bilag VII, X og XI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår krav til forarbejdning af mælk og mælkeprodukter defineret som kategori 3-materiale (EØS-relevant tekst)
  • No longer in force
OJ L 132, 22.5.2008, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/437/oj
Multilingual display
Text

22.5.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 132/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 437/2008

af 21. maj 2008

om ændring af bilag VII, X og XI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår krav til forarbejdning af mælk og mælkeprodukter defineret som kategori 3-materiale

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum (1), særlig artikel 32, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1774/2002 er der fastsat sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum. Det er fastsat, at animalske biprodukter, der kan anvendes som fodermidler, skal forarbejdes i overensstemmelse med kravene i nævnte forordning.

(2)

Ved bilag VII til forordning (EF) nr. 1774/2002 er der fastsat specifikke hygiejnekrav til forarbejdning og afsætning af forarbejdet animalsk protein og andre forarbejdede produkter, der kan anvendes som fodermidler. I kapitel V i nævnte bilag er der fastsat specifikke krav til forarbejdning af mælk, mælkeprodukter og colostrum.

(3)

I henhold til artikel 28, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1774/2002 må bestemmelserne om indførsel fra tredjelande af produkter som omhandlet i bilag VII og VIII til nævnte forordning ikke være gunstigere eller mere ugunstige end dem, der gælder for fremstilling og afsætning af tilsvarende EF-produkter. Kapitel V i bilag VII til nævnte forordning bør derfor ændres for at indføre visse tekniske ændringer, for at harmonisere forarbejdningsnormerne for mælk og mælkeprodukter og for at præcisere, hvilke importkrav der gælder for dem.

(4)

Ifølge udtalelse af 29. marts 2006 fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet om dyresundhedsrisici ved fodring af dyr med brugsklare mejeriprodukter uden yderligere behandling (2) bør de særlige hygiejnekrav til mælk, mælkebaserede produkter og colostrum ændres. Der bør desuden tages hensyn til de metoder til inaktivering af eventuel mund- og klovesygevirus i mælk, der er beskrevet i rapporten fra 1999 fra Den Videnskabelige Komité for Dyrs Sundhed og Trivsel om en strategi for nødvaccination mod mund- og klovesyge (3), og til tillæg 3.6.2 i den zoosanitære kodeks vedrørende landdyr (4), 2005-udgaven, fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE).

(5)

Ændringen af de særlige hygiejnekrav i kapitel V i bilag VII til forordning (EF) nr. 1774/2002 gør det hensigtsmæssigt at erstatte standardsundhedscertifikaterne i kapitel 2(A), 2(B) og 2(C) i bilag X til nævnte forordning med et enkelt standardcertifikat til brug ved indførsel fra tredjelande af mælk og mælkeprodukter, der ikke er bestemt til konsum.

(6)

Det er nødvendigt at ajourføre henvisningen til det særlige sundhedscertifikat i del I i bilag XI til forordning (EF) nr. 1774/2002, hvor der er fastsat lister over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan tillade indførsel af animalske biprodukter, der ikke er bestemt til konsum.

(7)

Bilag VII, X og XI til forordning (EF) nr. 1774/2002 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag VII, X og XI til forordning (EF) nr. 1774/2002 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. maj 2008.

Import til Fællesskabet af sendinger, som der er udstedt veterinærcertifikater for inden den 1. november 2008 i overensstemmelse med modellerne i forordning (EF) nr. 1774/2002, som de var udformet inden ændringen ved nærværende forordning, er tilladt indtil den 1. februar 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. maj 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 399/2008 (EUT L 118 af 6.5.2008, s. 12).

(2)  http://www.efsa.europa.eu/en/science/ahaw/ahaw_opinions/1447.html

(3)  http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scah/out22_en.html

(4)  http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_chapitre_3.6.2.htm


BILAG

I forordning (EF) nr. 1774/2002 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag VII, kapitel V, affattes således:

»KAPITEL V

Specifikke krav for mælk, mælkeprodukter og colostrum

Foruden de i kapitel I nævnte generelle betingelser skal følgende betingelser være opfyldt:

A.   Forarbejdningsnormer

1.

Mælk skal behandles på en af følgende måder:

1.1.

sterilisering til en F0-værdi (1) på 3 eller derover

1.2.

UHT-behandling (2) kombineret med

a)

enten en efterfølgende fysisk behandling ved:

i)

en tørringsproces og — hvis det drejer sig om mælk bestemt til foderbrug — yderligere opvarmning til mindst 72 °C, eller

ii)

nedsættelse af pH-værdien til < 6 i mindst en time

b)

eller, at mælken eller mælkeproduktet er fremstillet mindst 21 dage inden afsendelsen, og der i det tidsrum er ikke konstateret nogen tilfælde af mund- og klovesyge i oprindelsesmedlemsstaten

1.3.

HTST-behandling (3) i to omgange

1.4.

HTST-behandling (3) kombineret med

a)

enten en efterfølgende fysisk behandling ved:

i)

en tørringsproces og — hvis det drejer sig om mælk bestemt til foderbrug — yderligere opvarmning til mindst 72 °C, eller

ii)

nedsættelse af pH-værdien til < 6 i mindst en time

b)

eller, at mælken eller mælkeproduktet er fremstillet mindst 21 dage inden afsendelsen, og der er i det tidsrum ikke konstateret nogen tilfælde af mund- og klovesyge i oprindelsesmedlemsstaten.

2.

Mælkeprodukter skal enten gennemgå mindst en af behandlingerne omhandlet i punkt 1 eller være fremstillet af mælk, der er behandlet som foreskrevet i punkt 1.

3.

Valle, der skal anvendes til fodring af dyr af arter, der er modtagelige for mund- og klovesyge, og som er fremstillet af mælk, der er behandlet i henhold til punkt 1, må tidligst indsamles 16 timer efter koagulering af mælken, og dens pH-værdi skal registreres som < 6,0, inden den transporteres til husdyrbedrifterne.

4.

Ud over de krav, der er fastlagt i punkt 1, 2 og 3, skal mælk og mælkeprodukter opfylde følgende krav:

4.1.

Der skal efter forarbejdningen være truffet alle fornødne forholdsregler med henblik på at undgå kontaminering af produkterne.

4.2.

Det færdige produkt skal mærkes, så det fremgår, at det indeholder kategori 3-materiale, og at det ikke er bestemt til konsum, og

a)

være pakket i nye containere, eller

b)

være transporteret i løs vægt i containere eller andre transportmidler, som inden brugen er grundigt rengjort og desinficeret med et desinfektionsmiddel, der er godkendt til formålet af den kompetente myndighed.

5.

Rå mælk og colostrum skal være produceret under betingelser, som giver tilstrækkelig sikkerhed med hensyn til dyresundhed. Disse betingelser fastlægges efter proceduren i artikel 33, stk. 2.

B.   Indførsel

1.

Medlemsstaterne tillader indførsel af mælk og mælkeprodukter, hvis den/de opfylder følgende betingelser:

1.1.

Den/De kommer fra tredjelande, der er anført på listen i bilag XI, del I.

1.2.

Den/De kommer fra et forarbejdningsanlæg, som er anført på den liste, der er nævnt i artikel 29, stk. 4.

1.3.

Den/De ledsages af et sundhedscertifikat, som er i overensstemmelse med modellen i bilag X, kapitel 2.

1.4.

Den/De er blevet underkastet mindst en af de behandlinger, der er foreskrevet i del A, punkt 1.1, 1.2 og 1.3 samt punkt 1.4, litra a).

1.5.

Den/De er i overensstemmelse med punkt 2 og 4 samt, for valles vedkommende, punkt 3 i del A.

2.

Uanset punkt 1.4 tillader medlemsstaterne indførsel af mælk og mælkeprodukter fra tredjelande, der er opført som godkendt i kolonne A i bilag I til Kommissionens beslutning 2004/438/EF (4), forudsat at mælken eller mælkeprodukterne er blevet underkastet én HTST-behandling og er fremstillet

i)

enten mindst 21 dage inden afsendelsen, og der må i det tidsrum ikke være konstateret nogen tilfælde af mund- og klovesyge i eksportlandet, eller

ii)

er blevet forevist ved et EU-grænsekontrolsted mindst 21 dage efter fremstillingen, og der må i det tidsrum ikke være konstateret nogen tilfælde af mund- og klovesyge i eksportlandet.

3.

Hvis der konstateres risiko for indslæbning af en eksotisk sygdom eller enhver anden risiko for dyresundheden, kan der efter proceduren i artikel 33, stk. 2, fastsættes supplerende betingelser til beskyttelse af dyresundheden.

2.

Bilag X, kapitel 2(A), 2(B) og 2(C), erstattes af følgende:

»KAPITEL 2

Image

Image

Image

3.

Bilag XI, del I, affattes således:

»DEL I

Liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan tillade indførsel af mælk og mælkeprodukter (sundhedscertifikat jf. kapitel 2)

Godkendte tredjelande, som er opført i bilag I til beslutning 2004/438/EF.«


(1)  F0 er den beregnede dræbende virkning på bakteriesporer. En F0-værdi på 3,00 betyder, at det koldeste punkt i produktet er behandlet tilstrækkeligt til at opnå samme dræbende virkning som 121,1 °C (250 °F) på tre minutter med øjeblikkelig opvarmning og nedkøling.

(2)  

UHT

=

Behandling ved ultrahøj temperatur (132 °C i min. 1 sek.).

(3)  

HTST

=

Pasteurisering i kort tid ved høj temperatur (72 °C i min. 15 sek.) eller tilsvarende pasteuriseringseffekt, der giver en negativ reaktion på en fosfataseprøve.

(4)  EUT L 154 af 30.4.2004, s. 70. Berigtiget i EUT L 189 af 27.5.2004, s. 57


Top