Help Print this page 

Document 32007R0829

Title and reference
Kommissionens forordning (EF) nr. 829/2007 af 28. juni 2007 om ændring af bilag I, II, VII, VIII, X og XI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår afsætning af visse animalske biprodukter (EØS-relevant tekst)
  • No longer in force
OJ L 191, 21.7.2007, p. 1–99 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/829/oj
Multilingual display
Text

21.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 191/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 829/2007

af 28. juni 2007

om ændring af bilag I, II, VII, VIII, X og XI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår afsætning af visse animalske biprodukter

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum (1), særlig artikel 28, stk. 2, artikel 29, stk. 3, første afsnit, og artikel 32, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1774/2002 er der fastsat dyresundhedsmæssige og sundhedsmæssige betingelser for indførsel til og transit gennem Fællesskabet af visse animalske biprodukter og deraf afledte produkter. Forordningen indeholder generelle hygiejnekrav vedrørende forarbejdning af kategori 1-, kategori 2- og kategori 3-materiale samt krav vedrørende afsætning af de pågældende animalske biprodukter og deraf afledte produkter, herunder standardsundhedscertifikater til brug ved indførsel heraf til Fællesskabet.

(2)

På grund af risikoen for, at lille stadebille indslæbes i Fællesskabet, som i dag er fri for denne parasit, er det nødvendigt at fastsætte krav vedrørende indførsel af bivoks bestemt til teknisk brug og at ændre definitionen af biavlsprodukter i bilag I til forordning (EF) nr. 1774/2002. Den pågældende definition i bilag I til nævnte forordning samt indførselskravene i bilag VIII, kapitel IX, og standardsundhedscertifikatet i bilag X, kapitel 13, til samme forordning bør således ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

Bilag II, kapitel X, til forordning (EF) nr. 1774/2002 indeholder et standardhandelsdokument, som skal ledsage animalske biprodukter og forarbejdede produkter under transport. For at gøre det lettere at spore huder og skind under transporten er det nødvendigt at ændre dette standarddokument. Bilag II til forordningen bør således ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (2) indeholder regler for produktion og markedsføring af levende dyr og animalske produkter. Forordningen forbyder fodring af husdyr, der holdes, opfedes eller opdrættes med henblik på produktion af fødevarer, med forarbejdet animalsk protein.

(5)

Uden at forbuddet i forordning (EF) nr. 999/2001 tilsidesættes, bør der for forarbejdet animalsk protein fremstillet på basis af svineblod gælde mindre strenge forarbejdningskrav i henhold til kapitel II i bilag VII til forordning (EF) nr. 1774/2002 end det nuværende krav om anvendelse af forarbejdningsmetode 1, idet den foreliggende videnskabelige dokumentation ikke tyder på, at der er risiko for overførsel af TSE fra svin. Af hensyn til både menneskers og dyrs sundhed bør der dog indføres krav om en vis minimumstemperatur ved forarbejdning af svineblod. Kapitel II i bilag VII til forordning (EF) nr. 1774/2002 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

I henhold til kapitel II, del A, punkt 1, i bilag VIII til forordning (EF) nr. 1774/2002 er det tilladt at anvende dele af slagtede dyr, der er egnede til konsum, men som af kommercielle grunde ikke er bestemt til konsum, til fremstilling af råt foder til selskabsdyr i Fællesskabet. Dele af sådanne dyr, som erklæres uegnede til konsum, men som ikke udviser tegn på sygdomme, der kan overføres til mennesker eller dyr, kan tilsyneladende også anvendes sikkert i foder til selskabsdyr. Kapitel II, del A, punkt 1, og kapitel XI i bilag VIII til nævnte forordning (sidstnævnte kapitel indeholder de relevante bestemmelser vedrørende indførsel til Fællesskabet) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Det er nødvendigt at foretage visse tekniske ændringer i de nuværende standardsundhedscertifikater til brug ved indførsel af huder og skind til Fællesskabet. Af hensyn til klarheden bør de specifikke krav til disse produkter i kapitel VI i bilag VIII samt standardsundhedscertifikaterne i kapitel 5(A), 5(B) og 5(C) i bilag X til forordning (EF) nr. 1774/2002 således ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) konkluderede i sin videnskabelige udtalelse af 13.-14. september 2005 om dyresundheds- og dyrevelfærdsaspekter i forbindelse med aviær influenza, at fjer bør behandles, inden de bringes i handelen, for at reducere risikoen for spredning af aviær influenza. I kapitel VIII i bilag VIII til forordning (EF) nr. 1774/2002 er der fastlagt faste fællesskabsforanstaltninger vedrørende afsætning og indførsel af fjer. På baggrund af ovennævnte udtalelse og den nuværende epidemiologiske situation på verdensplan med hensyn til aviær influenza bør de pågældende fællesskabsforanstaltninger vedrørende indførsel af fjer og behandling af fjer før indførsel ændres. Bilag VIII til forordningen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

De relevante sundhedscertifikater i bilag X, kapitel I, til forordning (EF) nr. 1774/2002, som skal bruges ved indførsel til Fællesskabet af forarbejdet animalsk protein, der ikke er bestemt til konsum, og produkter indeholdende sådant protein, bortset fra foder til selskabsdyr, bør ændres i overensstemmelse hermed for at sikre, at man i tredjelande har de samme forarbejdningsmuligheder som i Fællesskabet. Kapitel 1 i bilag X til forordning (EF) nr. 1774/2002 bør således ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Kapitel 3(B) i bilag X til forordning (EF) nr. 1774/2002 indeholder standardsundhedscertifikatet for indførsel til Fællesskabet af forarbejdet foder til selskabsdyr undtagen dåsefoder til selskabsdyr. Forarbejdet foder til selskabsdyr fremstilles i stadig større udstrækning i tredjelande ved blanding af allerede forarbejdede ingredienser, der hver især er blevet behandlet i overensstemmelse med nævnte forordning. Varmebehandling af sådanne ingredienser kan gå ud over deres ernæringsmæssige værdi. Det bør derfor være tilladt at indføre forarbejdet foder til selskabsdyr bestående af sådanne sikre ingredienser til Fællesskabet, og standardsundhedscertifikatet i kapitel 3(B) i bilag X til forordning (EF) nr. 1774/2002 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

I henhold til forordning (EF) nr. 1774/2002 kan der gives tilladelse til indførsel til Fællesskabet af visse animalske biprodukter til fremstilling af foder til selskabsdyr, selvom de indeholder materiale, der stammer fra dyr, som er blevet behandlet med visse forbudte stoffer. Forarbejdet foder til selskabsdyr, tyggepinde/tyggeben eller animalske smagsforstærkere, der indeholder sådant materiale, er det til gengæld i dag ikke tilladt at indføre til Fællesskabet. Det ser ud til, at sundhedsrisikoen ikke er større i forbindelse med indførsel af det pågældende materiale til fremstilling af foder til selskabsdyr i Fællesskabet, end den er, når materialet er en ingrediens i indført forarbejdet foder til selskabsdyr, tyggepinde/tyggeben eller animalske smagsforstærkere, og det bør derfor også være tilladt at indføre de pågældende forarbejdede produkter, der indeholder sådant materiale, til Fællesskabet. Standardsundhedscertifikaterne i kapitel 3(A), 3(B), 3(C) og 3(E) i bilag X til forordning (EF) nr. 1774/2002 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(12)

I henhold til kapitel 3(B) i bilag X til forordning (EF) nr. 1774/2002 skal sundhedscertifikatet for forarbejdet foder til selskabsdyr, undtagen dåsefoder til selskabsdyr, indeholde en erklæring om, at det pågældende foder til selskabsdyr er pakket i ny emballage, som er mærket »Ikke til konsum«. Rådets direktiv 79/373/EØF af 2. april 1979 om handel med foderblandinger (3) indeholder allerede bestemmelser om tilsvarende mærkningskrav, som forhindrer, at sådanne produkter utilsigtet eller på grund af forsømmelighed anvendes til konsum. Der bør tages hensyn til disse bestemmelser i standardsundhedscertifikatet i kapitel 3(B) i bilag X til forordning (EF) nr. 1774/2002, som derfor bør ændres i overensstemmelse hermed.

(13)

I bilag VIII til forordning (EF) nr. 1774/2002 er der fastsat krav vedrørende afsætning og indførsel til Fællesskabet af foder til selskabsdyr, tyggepinde og tyggeben og tekniske produkter. I henhold til kapitel II, del B, punkt 4, i samme bilag skal tyggepinde og tyggeben under fremstillingsprocessen være blevet underkastet en varmebehandling, der er tilstrækkelig til at destruere patogener. Flere medlemsstater har anmodet om at få lov til at tillade andre typer behandlinger under fremstillingen af tyggepinde/tyggeben, som giver tilsvarende garanti for sikkerheden. Kapitel II, del B, punkt 4, i bilag VIII til forordning (EF) nr. 1774/2002 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(14)

Kapitel 3(C) i bilag X til forordning (EF) nr. 1774/2002 indeholder standardsundhedscertifikatet for indførsel til Fællesskabet af tyggepinde og tyggeben. Eftersom der gives tilladelse til andre behandlinger end varmebehandling i forbindelse med fremstilling af tyggepinde og tyggeben i Fællesskabet, bør de pågældende typer behandlinger også tillades for indførte tyggepinde og tyggeben. Visse tyggepinde/tyggeben fremstilles af fisk efter traditionelle metoder. I disse tilfælde er varmebehandling ikke påkrævet af dyresundhedsmæssige årsager. Standardsundhedscertifikatet i kapitel 3(C) i bilag X til den pågældende forordning bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(15)

I kapitel II, del B, punkt 6, i bilag VIII til forordning (EF) nr. 1774/2002 er der fastsat mikrobiologiske normer for råt foder til selskabsdyr fremstillet i Fællesskabet. Disse normer bør også gælde for indførsel til Fællesskabet af råt foder til selskabsdyr til direkte salg og for animalske biprodukter til fodring af opdrættede pelsdyr, som sendes til Fællesskabet. Kapitel 3(D) i bilag X til samme forordning bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(16)

I bilag XI til forordning (EF) nr. 1774/2002 er der fastsat lister over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan tillade indførsel af animalske biprodukter, der ikke er bestemt til konsum. Del XIII i samme bilag omhandler en liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan tillade indførsel af serum fra dyr af hestefamilien. I henhold til del XIII omfatter denne liste tredjelande, der er opført på listen i bilag I til Kommissionens beslutning 2004/211/EF af 6. januar 2004 om listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader import af levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien, og om ændring af beslutning 93/195/EØF og 94/63/EF (4), og hvorfra indførsel af dyr af hestefamilien til slagtning er tilladt.

(17)

Serum fra dyr af hestefamilien kan imidlertid godt fremstilles fra levende dyr. Et tredjelands dyresundhedsstatus bør, når den berettiger til landets optagelse på listen over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre dyr af hestefamilien til opdræt og som brugsdyr, være tilstrækkeligt grundlag for at afgøre, hvorvidt serum fra dyr af hestefamilien må indføres fra det pågældende tredjeland. Dette ville blandt gøre det muligt at indføre serum fra dyr af hestefamilien fra Mexico. Del XIII i bilag XI til forordning (EF) nr. 1774/2002 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(18)

Veterinærcertifikater udstedes i det format, der er fastlagt ved Kommissionens beslutning 2007/240/EF (5), som omhandler indførelse af harmoniserede modeller til sundhedscertifikater til brug ved indførsel til Fællesskabet af levende dyr og animalske produkter. Det handelsdokument, der er fastlagt i bilag II, kapitel X, til forordning (EF) nr. 1774/2002, og standardsundhedscertifikaterne i bilag X til samme forordning bør ændres i overensstemmelse hermed.

(19)

Der bør fastsættes en overgangsperiode, som løber fra nærværende forordnings ikrafttræden, og hvori det fortsat er muligt til Fællesskabet at indføre animalske produkter og deraf afledte produkter, der er omfattet af forordning (EF) nr. 1774/2002 og ledsages af sundhedscertifikater i overensstemmelse med samme forordning.

(20)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I, II, VII, VIII, X og XI til forordning (EF) nr. 1774/2002 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

I en overgangsperiode på seks måneder fra denne forordnings ikrafttræden kan det i bilag II til forordning (EF) nr. 1774/2002 fastlagte handelsdokument og de i bilag X til samme forordning fastlagte standardsundhedscertifikater, udfyldt i overensstemmelse med gældende regler inden nærværende forordnings ikrafttræden, fortsat ledsage de produkter, de pågældende dokumenter eller certifikater vedrører.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på og anvendes fra tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2007/2006 (EUT L 379 af 28.12.2006, s. 98).

(2)  EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1923/2006 (EUT L 404 af 30.12.2006, s. 1).

(3)  EFT L 86 af 6.4.1979, s. 30. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36).

(4)  EUT L 73 af 11.3.2004, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1792/2006 (EUT L 362 af 20.12.2006, s. 1).

(5)  EUT L 104 af 21.4.2007, s. 37.


BILAG

I bilagene til forordning (EF) nr. 1774/2002 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag I ændres således:

a)

Punkt 1 affattes således:

»1.

Biprodukter fra biavl: honning, bivoks, »gelée royale«, propolis eller pollen, som ikke er bestemt til konsum«.

b)

Punkt 42 affattes således:

»42.

Forarbejdet animalsk protein: animalsk protein, der udelukkende kommer fra kategori 3-materiale, der er behandlet i overensstemmelse med kapitel II i bilag VII, således at de er egnede til direkte anvendelse som fodermiddel eller til anden anvendelse i foderstoffer, herunder foder til selskabsdyr, eller til anvendelse i organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler; omfatter dog ikke blodprodukter, mælk, mælkebaserede produkter, colostrum, gelatine, hydrolyseret protein og dicalciumphosphat, æg og ægprodukter, tricalciumphosphat og kollagen«.

2)

Kapitel X i bilag II affattes således:

»KAPITEL X

Handelsdokument

1.

Følgende handelsdokument skal ledsage animalske biprodukter og forarbejdede produkter under transporten. Medlemsstaterne kan imidlertid beslutte at anvende et andet handelsdokument, i papirudgave eller elektronisk form, til animalske biprodukter og forarbejdede produkter, der transporteres inden for samme medlemsstat, forudsat at det pågældende handelsdokument opfylder kravene i kapitel III, punkt 2.

2.

Hvis mere end én transportør er involveret, skal den enkelte transportør udfylde en erklæring som omhandlet i punkt 7 i handelsdokumentet, og erklæringen skal udgøre en del af handelsdokumentet.

MODEL TIL HANDELSDOKUMENT TIL BRUG VED TRANSPORT AF ANIMALSKE BIPRODUKTER OG FORARBEJDEDE PRODUKTER INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Bemærkninger

a)

Handelsdokumenterne udfærdiges i overensstemmelse med modellen i dette bilag. De skal indeholde de erklæringer, der kræves til transport af animalske biprodukter og deraf afledte forarbejdede produkter, i den nummererede rækkefølge, der fremgår af modellen.

b)

De affattes på mindst ét af de officielle sprog i oprindelsesmedlemsstaten eller bestemmelsesmedlemsstaten, alt efter hvad der er mest hensigtsmæssigt. De kan dog også affattes på et andet officielt fællesskabssprog, hvis de ledsages af en officiel oversættelse, eller hvis det på forhånd er aftalt med den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten.

c)

Handelsdokumentet udfærdiges i mindst tre eksemplarer (en original og to kopier). Originalen ledsager sendingen til det endelige bestemmelsessted. Modtageren opbevarer denne. Producenten opbevarer den ene kopi, og transportøren den anden.

d)

Originalen af hvert handelsdokument skal bestå af et enkelt ark med tryk på begge sider, eller det skal, hvis der kræves mere tekst, være udformet således, at alle de nødvendige sider udgør et sammenhængende hele.

e)

Hvis handelsdokumentet vedhæftes yderligere sider med henblik på identifikation af enkeltprodukter i sendingen, skal disse sider også betragtes som en del af det originale dokument, og hver af disse sider underskrives af den person, der har ansvaret for sendingen.

f)

Hvis handelsdokumentet med vedhæftede skemaer som nævnt i litra e) består af mere end én side, skal hver side nederst på siden nummereres — (sidetal) af (samlet sidetal) — og øverst forsynes med det dokumentkodenummer, som den ansvarlige person har tildelt.

g)

Det originale handelsdokument skal udfyldes og underskrives af den ansvarlige person. Derved sikrer den ansvarlige person sig, at principperne om dokumentation i kapitel III i bilag II til forordning (EF) nr. 1774/2002 følges. Handelsdokumentet skal angive:

i)

datoen for fjernelsen af materialet fra anlægget

ii)

beskrivelsen af materialet, herunder en identifikation af materialet, dyrearter for så vidt angår kategori 3-materiale og deraf afledte forarbejdede produkter, der skal anvendes som fodermidler, samt eventuelt dyrets øremærkenummer

iii)

mængden af materialet

iv)

materialets oprindelsessted

v)

navn og adresse på den transportør, der transporterer materialet

vi)

modtagerens navn og adresse og eventuelt godkendelsesnummer, samt

vii)

hvis det er relevant, oprindelsesanlæggets godkendelsesnummer og behandlingens art og behandlingsmetoder.

h)

Farven på den ansvarlige persons underskrift skal afvige fra påtrykkets farve.

i)

Handelsdokumentet skal opbevares i mindst to år med henblik på forelæggelse for den kompetente myndighed, der skal kontrollere de fortegnelser, der henvises til i artikel 9 i forordning (EF) nr. 1774/2002.

j)

Medlemsstater, der beslutter at anvende et handelsdokument i elektronisk form, skal sørge for, at kravene i litra a)-i) er behørigt opfyldt under hensyntagen til det pågældende elektroniske format.

Image Image Image

3)

Kapitel II, del A, punkt 1, første afsnit i bilag VII affattes således:

»Forarbejdet animalsk protein af pattedyr skal have været behandlet efter forarbejdningsmetode 1. Svineblod kan dog forarbejdes efter en af forarbejdningsmetoderne 1-5 eller efter forarbejdningsmetode 7, idet svineblodet, hvis det er forarbejdet efter metode 7, skal have været underkastet en varmebehandling med opvarmning til en kernetemperatur på 80 °C.«

4)

Bilag VIII ændres således:

a)

I kapitel II foretages følgende ændringer:

i)

Del A, punkt 1, affattes således:

»1.

De eneste animalske biprodukter, der må anvendes til fremstilling af foder til selskabsdyr, tyggepinde og tyggeben, er dem, der er nævnt i artikel 6, stk. 1, litra a)-j). Råt foder til selskabsdyr må dog kun fremstilles af de animalske biprodukter, der er nævnt i artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 6, stk. 1, litra b).«

ii)

Del B, punkt 4, affattes således:

»4.

Tyggepinde og tyggeben skal under fremstillingsprocessen underkastes en behandling, der er tilstrækkelig til at destruere patogener, herunder salmonella.

Efter behandlingen skal der træffes de fornødne forholdsregler for at forhindre, at de pågældende tyggepinde/tyggeben udsættes for kontaminering. Tyggepindene/tyggebenene skal pakkes i ny emballage.«

b)

I kapitel III foretages følgende ændringer:

i)

Afsnit I, del A, punkt 3, affattes således:

»3.

Handel med uforarbejdet gylle fra dyr af hestefamilien må ikke omfatte gylle, der stammer fra en bedrift, som er omfattet af dyresundhedsrestriktioner på grund af snive, vesikulær stomatitis, miltbrand eller rabies, jf. artikel 4, stk. 5, i direktiv 90/426/EØF.«

ii)

Afsnit I, del B, punkt 4, affattes således:

»4.

Indførsel af uforarbejdet gylle er forbudt.«

iii)

Afsnit II, del B, punkt 6, litra d), affattes således:

»d)

ledsages af et sundhedscertifikat, som er i overensstemmelse med modellen i bilag X, kapitel 17.«

c)

I kapitel VI foretages følgende ændringer:

i)

Del A, punkt 1, litra a), affattes således:

»a)

huder og skind af hovdyr, der opfylder kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (1)

ii)

Del B, punkt 3, affattes således:

»3.

Samhandel med ferske eller kølede huder og skind er undergivet de samme sundhedsbestemmelser som dem, der gælder for fersk kød i henhold til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (2)

iii)

I del C, punkt 5, litra b), affattes hovedet således:

»b)

de kommer fra et tredjeland eller, i tilfælde af regionalisering ifølge EF-bestemmelserne, en del af et tredjeland opført på listen i bilag XI, del XIV(A), som, alt efter hvilken art der er tale om«

iv)

Del C, punkt 6, litra b)-e), erstattes af følgende:

»b)

de kommer fra

i)

et tredjeland eller, i tilfælde af regionalisering ifølge EF-bestemmelserne, en del af et tredjeland opført på listen i bilag XI, del XIV(B), hvorfra indførsel af fersk kød af de respektive dyrearter er tilladt, og er blevet behandlet i overensstemmelse med del A, punkt 2, litra a), b) og c), eller

ii)

et tredjeland opført på listen i bilag XI, del XIV(B), og er blevet behandlet i overensstemmelse med del A, punkt 2, litra c) eller d), eller

iii)

dyr af hestefamilien eller drøvtyggere fra et tredjeland opført på listen i bilag XI, del XIV(C), som er blevet behandlet i overensstemmelse med del A, punkt 2, litra a), b) og c), og efter behandlingen er blevet opbevaret separat i mindst 21 dage

c)

de, når der er tale om saltede huder og skind transporteret med skib, er blevet behandlet i overensstemmelse med del A, punkt 2, litra b) eller c), og efter behandlingen er blevet opbevaret separat under transporten i mindst 14 dage, hvis litra b) er anvendt, eller syv dage, hvis litra c) er anvendt, inden indførslen, og den pågældende behandling samt transportens varighed attesteres i det sundhedscertifikat, der ledsager sendingen, og

d)

de ledsages af et sundhedscertifikat, som er i overensstemmelse med modellen i bilag X, kapitel 5(B), eller, hvis der er tale om huder og skind som omhandlet i del C, punkt 6, litra b), nr. iii), i dette bilag, en officiel erklæring, som er i overensstemmelse med modellen i bilag X, kapitel 5(C).«

d)

I kapitel VIII foretages følgende ændringer:

i)

I del B, punkt 4, affattes hovedet således:

»Medlemsstaterne skal tillade indførsel af uforarbejdet uld eller hår, hvis varerne«

ii)

I del B indsættes som punkt 5:

»5.

Indførsel af uforarbejdede fjer og fjerdele er forbudt.

Medlemsstaterne skal tillade indførsel af forarbejdede fjer og fjerdele, hvis

a)

der er tale om behandlede prydfjer, behandlede fjer, der medbringes af rejsende til privat brug, eller behandlede fjer i forsendelser til privatpersoner til ikke-industrielle formål, eller

b)

de ledsages af et handelsdokument, hvoraf det fremgår, at fjerene eller fjerdelene er blevet behandlet med vanddamp eller på en anden måde, der sikrer inaktivering af patogener, og er indesluttet i lukket emballage og er tørre.«

e)

I kapitel IX foretages følgende ændringer:

i)

I del A, punkt 1, affattes hovedet således:

»1.

Biprodukter fra biavl, som udelukkende skal anvendes til biavl,«

ii)

Del B, punkt 3, affattes således:

»3.

Medlemsstaterne skal tillade indførsel af biprodukter fra biavl, bortset fra bivoks i form af bikage, til anvendelse til biavl, hvis de

a)

kommer fra tredjelande, der er opført på listen i bilag XI, del XII

b)

enten

i)

har været udsat for en temperatur på –12 °C eller derunder i mindst 24 timer eller

ii)

når der er tale om voks, er materialer, der er blevet raffineret eller afsmeltet forud for indførslen, og

c)

ledsages af et sundhedscertifikat, som er i overensstemmelse med modellen i bilag X, kapitel 13.«

iii)

I del B indsættes som punkt 4 og 5:

»4.

Medlemsstaterne skal tillade indførsel af bivoks til teknisk brug, bortset fra bivoks i form af bikage, hvis voksen

a)

er blevet raffineret eller afsmeltet forud for indførslen og

b)

ledsages af et handelsdokument, hvori det attesteres, at voksen er blevet raffineret eller afsmeltet.

5.

Indførsel af bivoks i form af bikage er forbudt.«

f)

I kapitel XI foretages følgende ændringer:

i)

Punkt 2, andet afsnit, affattes således:

»Animalske biprodukter til anvendelse i foder til opdrættede pelsdyr eller til anvendelse som råt foder til selskabsdyr skal dog udelukkende bestå af animalske biprodukter som omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra a) og b).«

ii)

Punkt 6 affattes således:

»6.

ledsages af et certifikat, som er i overensstemmelse med en af modellerne i bilag X, kapitel 3(D), 3(F) eller 8«.

5)

Bilag X affattes således:

»BILAG X

MODELLER TIL SUNDHEDSCERTIFIKATER TIL BRUG VED INDFØRSEL FRA TREDJELANDE OG VED TRANSIT GENNEM FÆLLESSKABET AF VISSE ANIMALSKE BIPRODUKTER OG DERAF AFLEDTE PRODUKTER

Bemærkninger

a)

Eksportlandet udsteder veterinærcertifikater som vist i bilag X for de pågældende animalske biprodukter. Certifikaterne skal i den nummerorden, der er fulgt i forlægget, indeholde de erklæringer, der kræves for det pågældende tredjeland, og eventuelt de supplerende garantier, der kræves for eksporttredjelandet eller en del af det.

b)

Originalen af hvert certifikat skal bestå af et enkelt ark med tryk på begge sider, eller det skal, hvis der kræves mere tekst, være udformet således, at alle de nødvendige sider udgør et samlet hele.

c)

Det skal udfærdiges på mindst et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor grænsekontrollen skal finde sted, og i bestemmelsesmedlemsstaten. Disse medlemsstater kan dog tillade andre sprog, eventuelt vedlagt en officiel oversættelse.

d)

Hvis certifikatet vedhæftes yderligere sider med henblik på identifikation af enkeltprodukter i sendingen, skal disse sider også betragtes som en del af det originale certifikat, og hver af disse sider forsynes med den udstedende embedsdyrlæges underskrift og stempel.

e)

Hvis certifikatet med vedhæftede skemaer som nævnt i litra d) består af mere end én side, skal hver side nederst på siden nummereres — (sidetal) af (samlet sidetal) — og øverst forsynes med det af den kompetente myndighed tildelte certifikatkodenummer.

f)

Det originale certifikat skal udfyldes og underskrives af embedsdyrlægen. I den forbindelse sørger eksportlandets myndigheder for, at der følges samme principper for udfærdigelse af certifikatet som dem, der er fastsat i Rådets direktiv 96/93/EF.

g)

Underskriftens farve skal afvige fra påtrykkets farve. Det samme gælder stempler, dog ikke prægestempler eller vandmærker.

h)

Det originale certifikat skal ledsage sendingen til EF-grænsekontrolstedet.

i)

I sundhedscertifikater, der anvendes for sendinger i transit, skal rubrik I.5 (»Modtager«) udfyldes med navn og adresse på det grænsekontrolsted, som sendingen skal sendes ud af Fællesskabet fra.

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

6)

Bilag XI ændres således:

a)

Titlen på del VI affattes således:

»DEL VI

Liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan tillade indførsel af animalske biprodukter og blodprodukter (undtagen blodprodukter fra dyr af hestefamilien) bestemt til teknisk brug, herunder lægemidler (sundhedscertifikat jf. kapitel 4(C) og 8)«

b)

I del VII A affattes titlen og punkt A således:

»DEL VII A

Liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan tillade indførsel af animalske biprodukter til fremstilling af forarbejdet foder til selskabsdyr (sundhedscertifikat jf kapitel 3(B) og 3(F))

A.

Animalske biprodukter af kvæg, får, geder, svin og dyr af hestefamilien, såvel opdrættede som vildtlevende dyr

De tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til Rådets beslutning 79/542/EØF, og hvorfra indførsel af denne kategori af fersk kød af de respektive dyrearter er tilladt, samt følgende lande for de angivne biprodukter:

lande i Sydamerika eller i det sydlige Afrika eller dele heraf, i tilfælde hvor det er tilladt at eksportere modnet og udbenet kød af de respektive dyrearter, for så vidt angår modnet og udbenet kød (inkl. mellemgulvet) og/eller modnet, afpudset slagteaffald af kvæg, geder, får og vildt (vildtlevende eller opdrættet).«

c)

Del IX affattes således:

»DEL IX

Liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan tillade indførsel af forarbejdet gylle og forarbejdede gylleprodukter til jordbehandling (sundhedscertifikat jf. kapitel 17)

For så vidt angår forarbejdet gylle og forarbejdede gylleprodukter, de tredjelande, der er opført i:

a)

del 1 i bilag II til beslutning 79/542/EØF

b)

bilag I til Kommissionens beslutning 2004/211/EF, eller

c)

bilag II til Kommissionens beslutning 2006/696/EF (EUT L 295 af 25.10.2006, s. 1).«

d)

Del XIII affattes således:

»DEL XIII

Liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan tillade indførsel af serum fra dyr af hestefamilien (sundhedscertifikat jf. kapitel 4(A))

Tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført på listen i bilag I til Kommissionens beslutning 2004/211/EF (8), og hvorfra indførsel af dyr af hestefamilien til opdræt og som brugsdyr er tilladt.«


(1)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22

(2)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11


Top