Help Print this page 

Document 32007R0636

Title and reference
Kommissionens forordning (EF) nr. 636/2007 af 7. juni 2007 om fravigelse af bilaget til Rådets forordning nr. 79/65/EØF for så vidt angår områder i Rumænien
  • In force
OJ L 146, 8.6.2007, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/636/oj
Multilingual display
Text

8.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 146/18


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 636/2007

af 7. juni 2007

om fravigelse af bilaget til Rådets forordning nr. 79/65/EØF for så vidt angår områder i Rumænien

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse,

under henvisning til akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 41, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilaget til Rådets forordning nr. 79/65/EØF af 15. juni 1965 om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (1) er der fastsat en liste over områder i henhold til nævnte forordnings artikel 2, litra d).

(2)

Efter nævnte bilag er Rumænien opdelt i otte områder. På rumænsk anmodning bør Rumænien med henblik på forordning nr. 79/65/EØF betragtes som et enkelt område i de første tre år efter landets tiltrædelse af EU med det formål at fremme fastlæggelsen af en realistisk udvælgelsesplan.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Fællesskabskomitéen for Informationsnettet for Landøkonomisk Bogføring —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Uanset bilaget til forordning nr. 79/65/EØF udgør Rumænien med henblik på anvendelsen af nævnte forordning et enkelt område indtil den 31. december 2009.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra regnskabsåret 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 109 af 23.6.1965, s. 1859/65. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).


Top