Help Print this page 

Document 32007R0587

Title and reference
Kommissionens forordning (EF) nr. 587/2007 af 30. maj 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår støtte til privat oplagring af visse oste i oplagringsperioden 2007/08

OJ L 139, 31.5.2007, p. 10–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/587/oj
Multilingual display
Text

31.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 139/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 587/2007

af 30. maj 2007

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår støtte til privat oplagring af visse oste i oplagringsperioden 2007/08

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1) særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 9 i forordning (EF) nr. 1255/1999 kan der ydes støtte til privat oplagring af lageroste og oste, som er fremstillet af fåre- og/eller gedemælk og skal modne i mindst seks måneder, hvis prisudviklingen og lagersituationen for disse oste tyder på en alvorlig uligevægt på markedet, som kan fjernes eller mindskes ved oplagring en del af året.

(2)

Den sæsonbestemte produktion af visse lageroste og ostene Pecorino Romano, Kefalotyri og Kasseri forværres af den samtidige sæsonbestemte nedgang i forbruget. Den kraftigt opdelte produktion af disse oste forværrer desuden følgerne af det sæsonbestemte forbrug. De mængder, der svarer til forskellen mellem produktionen i sommer- og vintermånederne, bør derfor oplagres i en vis periode.

(3)

Det bør bestemmes, hvilke typer oste og maksimumsmængder der kan ydes støtte for, og kontrakternes varighed bør fastlægges ud fra de faktiske markedsbehov og mulighederne for at opbevare ostene.

(4)

Oplagringskontraktens bestemmelser og de nødvendige foranstaltninger, der skal sikre identifikation og kontrol af de pågældende oste, bør fastlægges nærmere. Støtten bør fastsættes under hensyn til oplagringsudgifterne og den ligevægt, som skal opretholdes mellem oste, der kan ydes støtte for, og andre oste, der kommer på markedet. I betragtning af dette og de disponible ressourcer bør det samlede beløb ændres.

(5)

Der bør fastsættes nærmere bestemmelser om dokumentation, regnskabsføring og hyppighed af og regler for kontrol. Medlemsstaterne bør kunne fastsætte, at kontrahenterne skal bære alle eller en del af kontrolomkostningerne.

(6)

Det bør tydeliggøres, at støtten til privat oplagring kun kan ydes for hele oste.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Formål

I denne forordning fastsættes der gennemførelsesbestemmelser for ydelse af den i artikel 9 i forordning (EF) nr. 1255/1999 omhandlede EF-støtte til privat oplagring af visse oste (i det følgende benævnt »støtte«) for oplagringsperioden 2007/08.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)

»lagerparti«: en ostemængde på mindst 2 tons af samme type og indlagret samme dag på samme lager

b)

»dagen for den kontraktlige oplagrings begyndelse«: dagen efter indlagringen

c)

»sidste dag for kontraktlig oplagring«: dagen før udlagringen

d)

»oplagringsperiode«: den periode, hvor osten kan være omfattet af ordningen for privat oplagring som fastsat i bilaget for hver type ost.

Artikel 3

Støtteberettigede oste

1.   Der ydes støtte for visse lageroste, Pecorino Romano-oste og Kefalotyri- og Kasseri-oste på de i bilaget fastsatte betingelser. Kun hele oste er støtteberettigede.

2.   Ostene skal være fremstillet i EF og opfylde følgende betingelser:

a)

De skal med skrifttegn, der ikke kan viskes ud, bære en angivelse af den virksomhed, som har fremstillet dem, og fremstillingsdatoen og -måneden, idet disse oplysninger kan være angivet i form af en kode.

b)

Ved en kvalitetskontrol skal det være fastslået, at de efter lagringens afslutning kan klassificeres i de i bilaget fastsatte kategorier.

Artikel 4

Oplagringskontrakt

1.   Kontrakter om privat oplagring af oste indgås mellem interventionsorganet i den medlemsstat, på hvis område ostene oplagres, og fysiske eller juridiske personer (i det følgende benævnt »kontrahenter«).

2.   Oplagringskontrakten udformes skriftligt og efter ansøgning herom.

Ansøgningen skal være interventionsorganet i hænde senest 30 dage efter indlagringsdatoen, og den kan kun vedrøre ostepartier, for hvilke indlagringen er afsluttet. Interventionsorganet registrerer datoen for ansøgningens modtagelse.

Modtager interventionsorganet ansøgningen i løbet af de første ti arbejdsdage efter udløbet af ovennævnte frist, kan oplagringskontrakten dog indgås, men støttebeløbet nedsættes med 30 %.

3.   Oplagringskontrakten udfærdiges for et eller flere lagerpartier og indeholder bestemmelser om:

a)

den mængde ost, som kontrakten omfatter

b)

de for kontraktens opfyldelse relevante datoer

c)

støttebeløbet

d)

identifikation af lagrene.

4.   Oplagringskontrakten indgås senest 30 dage efter den dato, hvor ansøgningen om indgåelse af kontrakt registreres.

5.   Interventionsorganet udarbejder et sæt oplagringsbetingelser vedrørende kontrolforanstaltningerne, navnlig de i artikel 7 omhandlede foranstaltninger. I oplagringskontrakten henvises til disse oplagringsbetingelser.

Artikel 5

Indlagring og udlagring

1.   Indlagrings- og udlagringsperioderne er fastsat i bilaget.

2.   Udlagringen skal foretages i hele lagerpartier.

3.   Hvis det efter de første 60 dage af den kontraktlige oplagring viser sig, at ostenes kvalitet er blevet forringet mere, end hvad der normalt kan forventes af oplagringen, kan kontrahenterne få tilladelse til én gang pr. lagerparti at udskifte de mangelfulde mængder for egen regning.

Hvis det under oplagringen eller ved udlagringen konstateres, at mængder er mangelfulde, kan der ikke ydes støtte for sådanne mængder. Restmængden af det støtteberettigede parti må desuden ikke være på under to tons.

Andet afsnit gælder ved udlagring af en del af et parti inden begyndelsen af den udlagringsperiode, der er omhandlet i stk. 1, eller inden udløbet af den minimumsoplagringsperiode, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2.

4.   Ved beregning af støtten for de udskiftede mængder i det i stk. 3, første afsnit, omhandlede tilfælde er den første kontraktlige oplagringsdag dagen for den kontraktlige oplagrings begyndelse.

Artikel 6

Oplagringsbetingelser

1.   Medlemsstaten sørger for, at alle betingelserne for at blive berettiget til støtteudbetaling overholdes.

2.   Kontrahenten eller den, der er ansvarlig for lageret, sørger på anmodning af eller efter tilladelse fra medlemsstaten for, at den nødvendige dokumentation for nedenstående oplysninger vedrørende de privat oplagrede produkter er til rådighed for det organ, der varetager kontrollen:

a)

ejendomsretten på indlagringstidspunktet

b)

ostenes oprindelse og fremstillingsdato

c)

indlagringsdato

d)

tilstedeværelse på lageret og lagerets adresse

e)

udlagringsdato.

3.   Kontrahenten, eller i givet fald den for lageret ansvarlige, fører for hver kontrakt et lagerregnskab, som skal være til rådighed på oplagringsstedet og indeholde følgende oplysninger:

a)

lagerpartinummer for privat oplagrede produkter

b)

indlagrings- og udlagringsdato

c)

antal oste og deres vægt, angivet for hvert parti

d)

produkternes placering på lageret.

4.   De oplagrede produkter skal være lette at identificere og let tilgængelige, og de skal være oplagret efter kontrakt. Oplagrede oste skal være forsynet med et særligt mærke.

Artikel 7

Kontrol

1.   Ved indlagringen foretager det ansvarlige organ kontrol for at sikre, at de oplagrede produkter er støtteberettigede, og for at forhindre, at produkterne udskiftes under den kontraktlige oplagring.

2.   Det ansvarlige organ foretager uanmeldt stikprøvekontrol af, om produkterne befinder sig på lageret. Den udvalgte prøve skal være repræsentativ og udgøre mindst 10 % af den samlede kontraktmængde, der ydes støtte til privat oplagring for.

Kontrollen omfatter foruden den regnskabskontrol, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, fysisk kontrol af vægten og produkternes art og deres identifikation. Den fysiske kontrol skal omfatte mindst 5 % af den mængde, der underkastes uanmeldt kontrol.

3.   Ved udløbet af den kontraktlige oplagringsperiode foretager det ansvarlige organ kontrol af, om produkterne befinder sig på lageret. Hvis produkterne forbliver oplagret efter udløbet af den maksimale kontraktlige oplagringsperiode, kan kontrollen foretages, når produkterne udlagres.

Med henblik på den i første afsnit omhandlede kontrol underretter kontrahenten det ansvarlige organ om de pågældende lagerpartier mindst fem arbejdsdage før udløbet af den kontraktlige oplagringsperiode eller påbegyndelsen af udlagringen, hvis denne finder sted i eller efter oplagringsperioden.

Medlemsstaterne kan acceptere en kortere frist end de i andet afsnit omhandlede fem arbejdsdage.

4.   Der skal udarbejdes en rapport om den kontrol, der foretages i henhold til stk. 1, 2 og 3, og rapporten skal indeholde følgende oplysninger:

a)

kontrollens dato

b)

dens varighed

c)

hvilke kontrolforanstaltninger der er gennemført.

Kontrolrapporten skal underskrives af den for kontrollen ansvarlige medarbejder og medunderskrives af kontrahenten eller i givet fald af den for lageret ansvarlige, og den skal foreligge i betalingsdossieret.

5.   Hvis der konstateres uregelmæssigheder, som vedrører 5 % eller mere af den kontrollerede produktmængde, udvides kontrollen til at omfatte en større produktmængde, hvis størrelse fastlægges af det kompetente organ.

Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om sådanne tilfælde inden for en frist på fire uger.

6.   Medlemsstaterne kan fastsætte, at kontroludgifterne helt eller delvis bæres af kontrahenten.

Artikel 8

Oplagringsstøtte

1.   Støtten fastsættes til følgende beløb pr. kontraktlig oplagringdag:

i)

0,38 EUR pr. ton for lageroste

ii)

0,45 EUR pr. ton for Pecorino Romano

iii)

0,59 EUR pr. ton for Kefalotyri og Kasseri.

2.   Der ydes ikke støtte, hvis den kontraktlige oplagringsperiode er på under 60 dage. Det maksimale støttebeløb kan ikke overstige det beløb, der svarer til en kontraktlig oplagringsperiode på 180 dage.

Hvis kontrahenten ikke overholder fristen i artikel 7, stk. 3, andet afsnit eller i givet fald tredje afsnit, nedsættes støtten med 15 %, og den udbetales kun for den periode, for hvilken kontrahenten fører et for det ansvarlige organ tilfredsstillende bevis for, at ostene er forblevet under kontraktlig oplagring.

3.   Støtten udbetales på anmodning af kontrahenten efter den kontraktlige oplagringsperiodes udløb, og betaling foretages senest 120 dage efter modtagelsen af betalingsanmodningen, forudsat at den i artikel 7, stk. 3, omhandlede kontrol er foretaget, og betingelserne for betaling af støtten er opfyldt.

Er der iværksat en administrativ undersøgelse af retten til støtte, finder der dog ingen udbetaling sted, før denne ret er blevet anerkendt.

Artikel 9

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. maj 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).


BILAG

Kategorier af oste

Støtteberettigede mængder

Ostenes minimumsalder

Indlagringsperiode

Udlagringsperiode

Franske lageroste:

beskyttet oprindelsesbetegnelse for Beaufort og Comté oste

»Label Rouge« Emmental grand cru

klasse A eller B Emmental og Gruyère oste

16 000 t

10 dage

Fra 1. juni til 30. september 2007

Fra 1. oktober 2007 til 31. marts 2008

Tyske lageroste:

»Markenkäse« eller »Klasse fein« Emmentaler/Bergkäse

1 000 t

10 dage

Fra 1. juni til 30. september 2007

Fra 1. oktober 2007 til 31. marts 2008

Irske lageroste:

Irish long-keeping cheese.

Emmental, special grade

900 t

10 dage

Fra 1. juni til 30. september 2007

Fra 1. oktober 2007 til 31. marts 2008

Østrigske lageroste:

1. Güteklasse Emmentaler/Bergkäse/Alpkäse

1 700 t

10 dage

Fra 1. juni til 30. september 2007

Fra 1. oktober 2007 til 31. marts 2008

Finske lageroste:

»I luokka«

1 700 t

10 dage

Fra 1. juni til 30. september 2007

Fra 1. oktober 2007 til 31. marts 2008

Svenske lageroste:

»Västerbotten/Prästost/Svecia/Grevé«

1 700 t

10 dage

Fra 1. juni til 30. september 2007

Fra 1. oktober 2007 til 31. marts 2008

Polske lageroste:

»Podlaski/Piwny/Ementalski/Ser Corregio/Bursztyn/Wielkopolski«

3 000 t

10 dage

Fra 1. juni til 30. september 2007

Fra 1. oktober 2007 til 31. marts 2008

Slovenske lageroste:

»Ementalec/Zbrinc«

200 t

10 dage

Fra 1. juni til 30. september 2007

Fra 1. oktober 2007 til 31. marts 2008

Litauiske lageroste:

»Goja/Džiugas«

700 t

10 dage

Fra 1. juni til 30. september 2007

Fra 1. oktober 2007 til 31. marts 2008

Lettiske lageroste:

»Rigamond, Ementāles tipa un Ekstra klases siers«

500 t

10 dage

Fra 1. juni til 30. september 2007

Fra 1. oktober 2007 til 31. marts 2008

Ungarske lageroste:

»Hajdú«

300 t

10 dage

Fra 1. juni til 30. september 2007

Fra 1. oktober 2007 til 31. marts 2008

Pecorino Romano

19 000 t

90 dage og fremstillet efter den 1. oktober 2006

Fra 1. juni til 31. december 2007

Inden 31. marts 2008

Kefalotyri og Kasseri fremstillet af fåre- eller gedemælk eller en blanding heraf

2 500 t

90 dage og fremstillet efter den 30. november 2006

Fra 1. juni til 30. november 2007

Inden 31. marts 2008


Top