Help Print this page 

Document 32007R0334

Title and reference
Kommissionens forordning (EF) nr. 334/2007 af 28. marts 2007 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur(EØS-relevant tekst).
  • No longer in force
OJ L 88, 29.3.2007, p. 39–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 56M , 29.2.2008, p. 214–214 (MT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/334/oj
Multilingual display
Text

29.3.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 88/39


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 334/2007

af 28. marts 2007

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 af 15. juli 2002 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur (1), særlig artikel 6, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1592/2002 skal materiel, dele og apparatur opfylde miljøbeskyttelseskravene i bilag 16 til konventionen angående international civil luftfart (herefter benævnt »Chicago-konventionen«) i marts 2002-udgaven for så vidt angår bind I og november 1999-udgaven for så vidt angår bind II, bortset fra tillæggene til bilag 16.

(2)

Chicago-konventionen med bilag er blevet ændret siden vedtagelsen af forordning (EF) nr. 1592/2002.

(3)

Derfor bør forordning (EF) nr. 1592/2002 ændres efter den procedure, der er fastlagt i samme forordnings artikel 54, stk. 3.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur, der er nedsat i henhold til artikel 54 i forordning (EF) nr. 1592/2002 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1592/2002 ændres som følger:

»1.   1. Materiel, dele og apparatur skal opfylde miljøbeskyttelseskravene i ændring 8 til bind I og i ændring 5 til bind II af bilag 16 til Chicago-konventionen i udgaven af 24. november 2005, bortset fra tillæggene til bilag 16.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. marts 2007.

På Kommissionens vegne

Jacques BARROT

Næstformand


(1)  EUT L 240 af 7.9.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1701/2003 (EUT L 243 af 27.9.2003, s. 5).


Top