Help Print this page 

Document 32007D0624

Title and reference
Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 624/2007/EF af 23. maj 2007 om fastlæggelse af et handlingsprogram for toldvæsenet i Fællesskabet (Told 2013)
  • No longer in force
OJ L 154, 14.6.2007, p. 25–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 227 - 233

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/624(1)/oj
Multilingual display
Text

14.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 154/25


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS BESLUTNING Nr. 624/2007/EF

af 23. maj 2007

om fastlæggelse af et handlingsprogram for toldvæsenet i Fællesskabet (Told 2013)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Et væsentligt mål for Fællesskabet i de kommende år er at skabe vækst og beskæftigelse, som det fremgår af genlanceringen af Lissabon-strategien. De tidligere programmer på toldområdet, især Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 253/2003/EF af 11. februar 2003 om vedtagelse af et handlingsprogram for toldvæsenet i EF (Told 2007) (3) (i det følgende benævnt »Told 2007«), har i væsentlig grad bidraget til at nå dette mål og til de overordnede mål i toldpolitikken. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at fortsætte aktiviteter, der er påbegyndt som led i disse programmer. Et nyt program (i det følgende benævnt »programmet«) bør indføres for en periode på seks år, så programmets varighed svarer til varigheden af den flerårige finansielle ramme, som er fastlagt i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (4).

(2)

Toldadministrationerne spiller en afgørende rolle, når det gælder om at beskytte Fællesskabets interesser, navnlig de finansielle interesser. De sørger for et ensartet beskyttelsesniveau for Fællesskabets borgere og erhvervsdrivende overalt i Fællesskabets toldområde, hvor toldformaliteter afvikles. I den forbindelse har den strategiske politik, som Toldpolitikgruppen har fastlagt, været rettet mod at sikre, at de nationale toldadministrationer fungerer lige så effektivt og virkningsfuldt, og at de reagerer på ethvert krav, der måtte opstå som følge af en ændring af toldmiljøet, som var de én administration. Det er derfor vigtigt, at programmet er konsekvent og understøtter den overordnede toldpolitik, samt at Toldpolitikgruppen, der er sammensat af Kommissionen og lederne af medlemsstaternes toldadministrationer eller disses repræsentanter, støttes inden for rammerne af programmet. Gennemførelsen af programmet bør derfor koordineres og tilrettelægges af Kommissionen og medlemsstaterne som led i den fælles politik, der udformes af Toldpolitikgruppen.

(3)

Der er behov for en indsats på toldområdet, som prioriterer forbedring af kontrol og svigsbekæmpelse, mindskelse af omkostningerne ved at overholde toldlovgivningen for de erhvervsdrivende, en effektiv håndtering af kontrollen af varer ved de ydre grænser og beskyttelse af Den Europæiske Unions borgere med hensyn til sikkerhed og sikring hvad angår den internationale forsyningskæde. Fællesskabet bør derfor inden for rammerne af sine egne beføjelser være i stand til at støtte tiltag fra medlemsstaternes toldadministrationer, og alle de muligheder, som fællesskabsreglerne giver med hensyn til administrativt samarbejde, bør udnyttes fuldt ud.

(4)

For at støtte kandidatlandenes tiltrædelsesproces bør disse landes toldadministrationer modtage den nødvendige bistand, så de kan påtage sig alle de opgaver, der kræves i henhold til fællesskabslovgivningen, fra datoen for deres tiltrædelse, herunder forvaltning af de fremtidige ydre grænser. Dette program bør derfor være åbent for kandidatlandes og potentielle kandidatlandes deltagelse.

(5)

For at støtte toldreformer i lande, som deltager i den europæiske naboskabspolitik, er det hensigtsmæssigt at give dem mulighed for på visse betingelser at deltage i udvalgte programaktiviteter.

(6)

Med den stigende globalisering af handelen, udviklingen af nye markeder og ændringer i metoderne for varebevægelser og den hastighed, hvormed de foregår, bliver det nødvendigt for toldadministrationerne at styrke deres indbyrdes forbindelser samt forbindelserne med erhvervsliv og juridiske og videnskabelige kredse eller andre operatører, der er engageret i udenrigshandel. Programmet bør give personer, som repræsenterer sådanne kredse eller enheder, mulighed for at deltage i programaktiviteter, når dette er hensigtsmæssigt.

(7)

De transeuropæiske computerbaserede, sikre kommunikations- og informationsudvekslingssystemer, som finansieres som led i Told 2007, spiller en afgørende rolle for toldforvaltningen i Fællesskabet og for udveksling af oplysninger mellem toldadministrationerne og bør derfor fortsat støttes som led i programmet.

(8)

De erfaringer, som Fællesskabet har opnået i forbindelse med tidligere toldprogrammer, har vist, at det at bringe embedsmænd fra forskellige nationale administrationer sammen omkring fagspecifikke aktiviteter, hvor der benyttes værktøjer som benchmarking, projektgrupper, seminarer, workshopper, arbejdsbesøg, uddannelsesaktiviteter og overvågning, i vid udstrækning kan bidrage til at nå målene for programmerne. Disse aktiviteter bør derfor videreføres, og det bør også gøres muligt at udvikle nye værktøjer, når det er nødvendigt for at kunne imødekomme behovene endnu mere effektivt.

(9)

Toldembedsmændene må have tilstrækkelige sprogkundskaber for at kunne samarbejde og deltage i programmet. Det bør være deltagerlandenes ansvar at sørge for den fornødne sproglige uddannelse af deres embedsmænd.

(10)

Midtvejsevalueringen af Told 2007 bekræftede, at informationsdelingen og videnudvekslingen mellem administrationerne indbyrdes og mellem administrationerne og Kommissionen samt konsolideringen af den viden, der er opnået i forbindelse med programbegivenheder, må tilrettelægges på en mere struktureret måde. Der bør derfor lægges særlig vægt på informationsdeling og videnforvaltning i forbindelse med dette program.

(11)

Selv om ansvaret for, at disse mål føres ud i livet, først og fremmest påhviler de deltagende lande, er der behov for en supplerende indsats på fællesskabsplan for at koordinere aktiviteterne i forbindelse med programmet, oprette en infrastruktur og sikre det nødvendige incitament.

(12)

Målene for de i denne beslutning fastlagte foranstaltninger kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af aktionens omfang og virkninger bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne beslutning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(13)

Denne beslutning fastlægger for hele programmets varighed en finansieringsramme, der udgør det primære referencegrundlag for budgetmyndigheden, jf. punkt 37 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006.

(14)

De foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre denne beslutning, bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (5)

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

KAPITEL I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Fastlæggelse af programmet

1.   Der fastlægges et flerårigt handlingsprogram for toldvæsenet i Fællesskabet (Told 2013), i det følgende benævnt »programmet«, for perioden fra den 1. januar 2008 til den 31. december 2013, som skal støtte og supplere tiltag, der iværksættes af medlemsstaterne med henblik på at sikre, at det indre marked fungerer effektivt på toldområdet.

2.   Programmet omfatter følgende aktiviteter:

a)

kommunikations- og informationsudvekslingssystemer

b)

benchmarking

c)

seminarer og workshopper

d)

projektgrupper og styringsgrupper

e)

arbejdsbesøg

f)

uddannelsesaktiviteter

g)

overvågning

h)

alle andre aktiviteter, der er nødvendige for at opfylde programmets mål.

Artikel 2

Definitioner

I denne beslutning forstås ved:

1)

»administration«: de offentlige myndigheder og andre organer i de i programmet deltagende lande, som er ansvarlige for forvaltning af told og toldrelaterede aktiviteter

2)

»embedsmand«: en ansat i administrationen.

Artikel 3

Deltagelse i programmet

1.   Deltagerlande er medlemsstaterne og de lande, der er omhandlet i stk. 2.

2.   Programmet er åbent for deltagelse af:

a)

kandidatlande, der er omfattet af en førtiltrædelsesstrategi, i overensstemmelse med de generelle principper og betingelser for disse landes deltagelse i fællesskabsprogrammer, som er fastsat i de respektive rammeaftaler og associeringsrådsafgørelser

b)

potentielle kandidatlande i overensstemmelse med bestemmelser, som aftales med disse lande efter indgåelse af rammeaftaler om deres deltagelse i fællesskabsprogrammer.

3.   Programmet er også åbent for visse lande, som er partnere i den europæiske naboskabspolitik, hvis de har nået et tilstrækkeligt niveau for tilnærmelse af den relevante lovgivning og administrative metoder til Fællesskabets, og i overensstemmelse med bestemmelser, som aftales med disse lande efter indgåelse af rammeaftaler om deres deltagelse i fællesskabsprogrammer.

4.   Deltagende lande repræsenteres af embedsmænd fra den relevante administration.

Artikel 4

Overordnede mål

1.   Programmet udformes, så det sikres, at følgende overordnede mål opfyldes:

a)

sikring af, at aktiviteterne på toldområdet opfylder det indre markeds behov, herunder for forsyningskædesikkerhed og lettelse af handelen, samt støtter strategien for vækst og beskæftigelse

b)

sikring af lige så effektivt samspil mellem og opgaveløsning hos medlemsstaternes toldadministrationer, som var de én administration, således at det sikres, at den kontrol, der udføres, fører til ensartede resultater overalt inden for Fællesskabets toldområde, og at legitime forretningsaktiviteter understøttes

c)

sikring af den nødvendige beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser

d)

styrkelse af sikkerhed og sikring

e)

forberedelse af de lande, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, til tiltrædelse, herunder gennem erfarings- og videndeling med de berørte landes toldadministrationer.

2.   Den fælles tilgang til toldpolitikken tilpasses til stadighed til udviklingen i et partnerskab mellem Kommissionen og medlemsstaterne i Toldpolitikgruppen, der er sammensat af Kommissionen og lederne af medlemsstaternes toldadministrationer eller disses repræsentanter. Kommissionen underretter regelmæssigt Toldpolitikgruppen om foranstaltninger vedrørende programmets implementering.

Artikel 5

Specifikke mål

De specifikke mål for programmet er:

a)

at reducere de administrative byrder og de omkostninger, der for de erhvervsdrivende er forbundet med at overholde gældende regler, ved at forbedre standardiseringen og forenklingen af toldsystemer og toldkontrol, samt at opretholde et åbent og gennemsigtigt samarbejde med handelsaktørerne

b)

at identificere, udvikle og anvende bedste arbejdspraksis, især på områderne forudgående og efterfølgende revisionskontrol, risikoanalyse, toldkontrol og forenklede procedurer

c)

at vedligeholde et system til måling af resultaterne i medlemsstaternes toldadministrationer for at forbedre deres effektivitet

d)

at støtte tiltag til at forebygge uregelmæssigheder, især ved hurtigt at formidle oplysninger om risici til toldsteder i forreste linje

e)

at sikre en ensartet og utvetydig tarifering i Fællesskabet, især ved at forbedre koordinering og samarbejde mellem laboratorier

f)

at støtte skabelsen af et paneuropæisk elektronisk toldmiljø gennem udvikling af interoperable kommunikations- og informationsudvekslingssystemer koblet sammen med de nødvendige lovgivningsmæssige og administrative ændringer

g)

at vedligeholde de bestående kommunikations- og informationsudvekslingssystemer, og efter behov udvikle nye systemer

h)

at iværksætte tiltag, som kan støtte toldadministrationerne i lande, som er ved at forberede tiltrædelse

i)

at bidrage til udvikling af toldadministrationer af høj kvalitet i tredjelande

j)

at forbedre samarbejdet mellem toldadministrationer i medlemsstaterne og i tredjelande, herunder navnlig partnerskabslandene i den europæiske naboskabspolitik

k)

at udvikle og styrke fælles uddannelse.

Artikel 6

Arbejdsprogram

Kommissionen fastlægger hvert år et arbejdsprogram efter proceduren i artikel 20, stk. 2.

KAPITEL II

PROGRAMMETS AKTIVITETER

Artikel 7

Kommunikations- og informationsudvekslingssystemer

1.   Kommissionen og de deltagende lande sikrer, at de i stk. 2 omhandlede kommunikations- og informationsudvekslingssystemer er operationelle.

2.   Kommunikations- og informationsudvekslingssystemerne er:

a)

det fælles kommunikationsnet/den fælles systemgrænseflade (CCN/CSI)

b)

det edb-baserede forsendelsessystem (CTS)

c)

tarifsystemerne, især dataspredningssystemet (DDS), den kombinerede nomenklatur (KN), informationssystemet for Fællesskabets integrerede toldtarif (Taric), det europæiske bindende tariferingsoplysningssystem (EBTI), systemet vedrørende toldkontingenter og overvågning (TQS), systemet til information om autonome toldsuspensioner (SUSPENSIONS), specimen management systemet (SMS), informationssystemet for forædlingsprocedurer (ISPP), den europæiske toldfortegnelse over kemiske stoffer (ECICS) og registreringssystemet for eksportører (REX)

d)

systemerne til styrkelse af sikkerheden som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2005 af 13. april 2005 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (6), herunder Fællesskabets risikoforvaltningssystem, eksportkontrolsystemet (ECS), importkontrolsystemet (ICS) og systemet vedrørende autoriserede økonomiske operatører (AEO)

e)

alle nye kommunikations- og informationsudvekslingssystemer på toldområdet, herunder elektroniske toldsystemer, som oprettes i henhold til fællesskabslovgivningen, og som er fastsat i det i artikel 6 omhandlede arbejdsprogram.

3.   Kommunikations- og informationsudvekslingssystemernes fællesskabselementer omfatter maskinel, programmel og nettilslutninger, der skal være fælles for samtlige deltagende lande. Kommissionen indgår på Fællesskabets vegne de fornødne kontrakter til sikring af disse elementers operationelle egenskaber.

4.   Kommunikations- og informationsudvekslingssystemernes ikke-fællesskabselementer omfatter nationale databaser, som udgør en del af disse systemer, netværkstilslutninger mellem fællesskabselementerne og ikke-fællesskabselementerne, samt det programmel og maskinel, som hvert deltagende land måtte anse for hensigtsmæssigt for at få det fulde udbytte af systemerne overalt i sin administration. De deltagende lande sikrer, at ikke-fællesskabselementerne holdes operationelle, og sikrer disse elementers interoperabilitet med fællesskabselementerne.

5.   Kommissionen koordinerer i samarbejde med de deltagende lande de aspekter ved fastlæggelsen af og virkemåden for fællesskabs- og ikke-fællesskabselementerne i systemerne og infrastrukturen, der er omhandlet i stk. 2, for at sikre, at de er operationelle, kan sammenkobles og hele tiden forbedres. Kommissionen og de deltagende lande bestræber sig til det yderste på at overholde de tidsplaner og frister, som fastlægges herfor.

6.   Kommissionen kan gøre CCN/CSI tilgængelig for andre administrationer til toldmæssig og anden brug. Der kan kræves et økonomisk bidrag til dækning af de dermed forbundne udgifter.

Artikel 8

Benchmarking

Der kan organiseres benchmarking-aktiviteter mellem to eller flere deltagerlande, som sammenligner arbejdsmetoder, procedurer eller processer, og som på grundlag af forud aftalte indikatorer fastlægger bedste praksis.

Artikel 9

Seminarer og workshopper

Kommissionen og de deltagende lande tilrettelægger sammen seminarer og workshopper og sørger for udbredelse af resultaterne heraf.

Artikel 10

Projektgrupper og styringsgrupper

Kommissionen kan i fællesskab med de deltagende lande oprette projektgrupper, som skal have ansvaret for at udføre specifikke opgaver, der skal afsluttes inden for et nærmere angivet tidsrum, og styringsgrupper, som skal udføre opgaver af koordinerende art.

Artikel 11

Arbejdsbesøg

1.   De deltagende lande tilrettelægger arbejdsbesøg for embedsmænd. Arbejdsbesøgene strækker sig ikke over mere end en måned. Hvert arbejdsbesøg målrettes mod en særlig arbejdsaktivitet og skal forberedes i tilstrækkelig grad og evalueres efterfølgende af de pågældende embedsmænd og administrationer. Arbejdsbesøgene kan være rent praktiske eller målrettet mod specifikke prioriterede aktiviteter.

2.   De deltagende lande giver embedsmænd på arbejdsbesøg mulighed for at deltage aktivt i værtsadministrationens aktiviteter. Med henblik herpå skal de besøgende embedsmænd være bemyndiget til at udføre de opgaver, som hører til de funktioner, de får overdraget. De kompetente myndigheder i de deltagende lande kan begrænse denne bemyndigelse, hvis omstændighederne kræver det, og navnlig for at tage hensyn til særlige krav i hvert enkelt deltagende lands retssystem.

3.   I besøgsperioden sidestilles besøgende embedsmænds civilretlige ansvar i forbindelse med udøvelsen af deres opgaver med værtsmyndighedens embedsmænds. De besøgende embedsmænd er underlagt samme regler for tavshedspligt som værtsmyndighedens embedsmænd.

Artikel 12

Uddannelsesaktiviteter

1.   De deltagende lande sørger sammen med Kommissionen for at fremme et samarbejde mellem nationale uddannelsesinstitutioner, navnlig ved:

a)

at fastlægge uddannelsesstandarder, udbygge eksisterende uddannelsesprogrammer og om nødvendigt udbygge eksisterende uddannelsesmoduler samt udarbejde nye moduler med anvendelse af e-læring med henblik på at etablere en fælles uddannelseskerne for embedsmænd, der omfatter alle de forskellige toldregler og -procedurer, således at de kan erhverve de nødvendige faglige færdigheder og kundskaber

b)

at fremme og lette adgangen til tolduddannelseskurser, der afholdes af et deltagende land for egne embedsmænd, for embedsmænd fra alle deltagerlande, når det er hensigtsmæssigt

c)

at stille den nødvendige infrastruktur og de nødvendige værktøjer til fælles e-læring og uddannelsesstyring på toldområdet til rådighed, når det er hensigtsmæssigt.

2.   De deltagende lande integrerer de i fællesskab udviklede e-læringmoduler, som omhandlet i stk. 1, litra a), i deres nationale uddannelsesprogrammer, når det er hensigtsmæssigt.

De deltagende lande sørger for, at deres embedsmænd får den nødvendige grund- og videreuddannelse til at kunne erhverve de fælles faglige færdigheder og kundskaber i overensstemmelse med uddannelsesprogrammerne. Deltagerlandene fremmer ligeledes den sprogundervisning, som er nødvendig for, at embedsmændene kan tilegne sig tilstrækkelige sprogkundskaber til at kunne deltage i programmet.

Artikel 13

Overvågning

1.   Kommissionen beslutter i samarbejde med medlemsstaterne, hvilke specifikke sektorer i Fællesskabets toldlovgivning der skal gøres til genstand for overvågning.

2.   Sådan overvågning foretages af fælles overvågningshold sammensat af toldembedsmænd fra medlemsstaterne og tjenestemænd fra Kommissionen. Disse hold aflægger ud fra en tematisk eller regional tilgang besøg forskellige steder i Fællesskabets toldområde, hvor toldadministrationerne udfører deres opgaver. De analyserer toldpraksis på nationalt plan, identificerer eventuelle vanskeligheder med gennemførelsen af regler og anfører i givet fald forslag til tilpasning af fællesskabsregler og arbejdsmetoder med henblik på at gøre toldindsatsen som helhed mere effektiv. Holdenes rapporter sendes til medlemsstaterne og Kommissionen.

Artikel 14

Deltagelse i programmets aktiviteter

Repræsentanter fra internationale organisationer, tredjelandes administrationer samt erhvervsdrivende og disses organisationer kan deltage i programmets aktiviteter, når det er hensigtsmæssigt for at nå de mål, der er omhandlet i artikel 4 og 5.

Artikel 15

Informationsdeling

Kommissionen skal sammen med de deltagende lande fremme deling af informationer, der fremkommer som resultat af programmets aktiviteter.

KAPITEL III

FINANSIELLE BESTEMMELSER

Artikel 16

Finansieringsramme

1.   Finansieringsrammen for gennemførelse af programmet er for perioden fra 1. januar 2008 til 31. december 2013 fastlagt til 323 800 000 EUR.

2.   De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af den flerårige finansielle ramme i overensstemmelse med punkt 37 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning.

Artikel 17

Udgifter

1.   De nødvendige udgifter til gennemførelsen af programmet afholdes af Fællesskabet og de deltagende lande i henhold til stk. 2-5.

2.   Fællesskabet afholder følgende udgifter:

a)

udgifter til erhvervelse, udvikling, installering, vedligeholdelse og daglig drift af fællesskabselementerne i de kommunikations- og informationsudvekslingssystemer, der er beskrevet i artikel 7, stk. 3

b)

rejse- og opholdsudgifter for embedsmænd fra deltagende lande i tilknytning til benchmarking-aktiviteter, arbejdsbesøg, seminarer og workshopper, projektgrupper og styringsgrupper, uddannelsestiltag og overvågning

c)

udgifter til organisation af seminarer og workshopper

d)

rejse- og opholdsudgifter til deltagelse af eksterne eksperter og deltagere som omhandlet i artikel 14

e)

udgifter til erhvervelse, udvikling, installering og vedligeholdelse af uddannelsessystemer og -moduler, forudsat at de er fælles for alle deltagende lande

f)

udgifter til alle øvrige aktiviteter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra h), op til maksimalt 5 % af de samlede omkostninger til programmet.

3.   De deltagende lande afholder følgende udgifter:

a)

udgifter til erhvervelse, udvikling, installering, vedligeholdelse og daglig drift af kommunikations- og informationsudvekslingssystemernes ikke-fællesskabselementer, som omhandlet i artikel 7, stk. 4

b)

udgifter til grund- og videreuddannelse for deres embedsmænd, især sproglig uddannelse.

4.   De deltagende lande samarbejder med Kommissionen for at sikre, at bevillingerne anvendes i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning.

Kommissionen fastlægger reglerne for betaling af udgifter, jf. Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (7) (i det følgende benævnt »finansforordningen«), og meddeler disse til de deltagende lande.

5.   Bevillingerne til programmet kan også dække udgifter til forberedende aktiviteter, tilsyns-, kontrol-, audit- og evalueringsaktiviteter, som umiddelbart kræves til forvaltning af programmet og virkeliggørelse af dets mål, herunder navnlig undersøgelser, møder, informations- og publikationsaktiviteter, udgifter i forbindelse med it-netværk, der fokuserer på informationsudveksling, og alle andre udgifter til teknisk og administrativ bistand, som Kommissionen afholder i forbindelse med forvaltningen af programmet.

Artikel 18

Anvendelse af finansforordningen

Bestemmelserne i finansforordningen finder anvendelse på alle tilskud, der ydes efter denne beslutning i overensstemmelse med afsnit VI i finansforordningen. Navnlig kræver tilskud forudgående skriftlig aftale med den begunstigede, jf. finansforordningens artikel 108, på grundlag af de i overensstemmelse hermed vedtagne gennemførelsesbestemmelser, hvori den begunstigede accepterer, at Revisionsretten kan revidere anvendelsen af det ydede tilskud.

Artikel 19

Finanskontrol

Finansieringsafgørelserne og alle aftaler eller kontrakter, der følger af denne beslutning, underkastes finanskontrol og om nødvendigt revisioner på stedet foretaget af Kommissionen, herunder Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), og af Revisionsretten. Sådan kontrol kan finde sted uanmeldt.

KAPITEL IV

ANDRE BESTEMMELSER

Artikel 20

Udvalg

1.   Kommissionen bistås af »Told 2013-udvalget« (i det følgende benævnt »udvalget«).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes proceduren i artikel 4 og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

Artikel 21

Opfølgning

Programmet underkastes en løbende fælles overvågning af de deltagende lande og Kommissionen.

Artikel 22

Midtvejsevaluering og slutevaluering

1.   Programmet underkastes en midtvejsevaluering og en slutevaluering, der foretages under Kommissionens ansvar ved hjælp af de i stk. 2 omhandlede rapporter og af al anden relevant information. Programmet evalueres ud fra de i artikel 4 og 5 fastsatte mål.

I midtvejsevalueringen gennemgås de resultater, der er opnået midtvejs i programmets varighed hvad angår effektivitet og nyttevirkning, og det undersøges, om programmets oprindelige mål fortsat er relevante. Desuden foretages der en vurdering af bevillingsanvendelsen og af fremskridtene inden for opfølgning og gennemførelse.

Slutevalueringen skal koncentrere sig om programaktiviteternes effektivitet og nyttevirkning.

2.   De deltagende lande fremsender følgende evalueringsrapporter til Kommissionen:

a)

før den 1. april 2011 en midtvejsevalueringsrapport om programmets relevans, effektivitet og nyttevirkning

b)

før den 1. april 2014 en slutevalueringsrapport, der blandt andet fokuserer på programmets effektivitet og nyttevirkning.

3.   På grundlag af de i stk. 2 omhandlede rapporter og andre relevante oplysninger forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet følgende evalueringsrapporter:

a)

før den 1. august 2011 en midtvejsevalueringsrapport og en meddelelse om, hvorvidt programmet bør videreføres

b)

før den 1. august 2014 en slutevalueringsrapport.

Disse rapporter sendes til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og til Regionsudvalget til orientering.

Artikel 23

Ophævelse

Beslutning nr. 253/2003/EF ophæves med virkning fra den 1. januar 2008.

Finansielle forpligtelser i forbindelse med foranstaltninger i medfør af nævnte beslutning er dog fortsat underlagt nævnte beslutnings bestemmelser, indtil de er afsluttet.

Artikel 24

Ikrafttræden

Denne beslutning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2008.

Artikel 25

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. maj 2007.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

G. GLOSER

Formand


(1)  EUT C 324 af 30.12.2006, s. 78.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 12.12.2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 16.4.2007.

(3)  EUT L 36 af 12.2.2003, s. 1. Ændret ved beslutning nr. 787/2004/EF (EUT L 138 af 30.4.2004, s. 12).

(4)  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(5)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

(6)  EUT L 117 af 4.5.2005, s. 13.

(7)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.


Top