Help Print this page 

Document 32007D0491

Title and reference
2007/491/EF: Rådets beslutning af 10. juli 2007 om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker
  • Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.
OJ L 183, 13.7.2007, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/491/oj
Multilingual display
Text

13.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/25


RÅDETS BESLUTNING

af 10. juli 2007

om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker

(2007/491/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 128, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

efter høring af Regionsudvalget,

under henvisning til udtalelse fra Beskæftigelsesudvalget (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Reformen af Lissabon-strategien i 2005 har lagt hovedvægten på vækst og beskæftigelse. Retningslinjerne for beskæftigelsen fra den europæiske beskæftigelsesstrategi som angivet i bilaget til Rådets beslutning 2005/600/EF af 12. juli 2005 om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (4) og de overordnede retningslinjer for den økonomiske politik som angivet i Rådets henstilling 2005/601/EF af 12. juli 2005 vedrørende de overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og Fællesskabets økonomiske politikker (2005-2008) (5) er blevet vedtaget som en integreret pakke, hvorved den europæiske beskæftigelsesstrategi spiller en ledende rolle i gennemførelsen af Lissabon-strategiens beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitiske mål.

(2)

EU bør mobilisere alle egnede nationale og fælles virkemidler, herunder samhørighedspolitikken, inden for Lissabon-strategiens tre dimensioner (den økonomiske, den sociale og den miljømæssige) for bedre at udnytte de dermed forbundne synergieffekter som elementer i en bæredygtig udvikling.

(3)

Retningslinjerne for beskæftigelsen og de overordnede retningslinjer for den økonomiske politik bør kun gennemrevideres hvert tredje år, og i de mellemliggende år indtil 2008 bør opdateringen heraf være stærkt begrænset for at sikre den grad af stabilitet, som er nødvendig for en effektiv gennemførelse.

(4)

Gennemgangen af medlemsstaternes nationale reformprogrammer i Kommissionens årlige statusrapport og i den fælles beskæftigelsesrapport viser, at medlemsstaterne fortsat bør gøre deres yderste på de prioriterede områder:

at få flere personer i beskæftigelse og beholde dem på arbejdsmarkedet, øge arbejdskraftudbuddet og modernisere de sociale beskyttelsessystemer

at forbedre arbejdstageres og virksomheders omstillingsevne

at forøge investeringerne i menneskelig kapital gennem bedre uddannelse og større færdigheder.

(5)

Det Europæiske Råd understregede på mødet den 23.-24. marts 2006 den centrale rolle, som beskæftigelsespolitikkerne spiller inden for rammerne af Lissabon-dagsordenen, og nødvendigheden af at øge beskæftigelsesmulighederne for prioriterede kategorier inden for en livscyklustilgang. I den forbindelse godkendte det den europæiske ligestillingspagt, som yderligere skal højne profilen for integration af kønsaspektet og fremme forbedringen af kvinders udsigter og muligheder i stor målestok.

(6)

Fjernelsen af hindringerne for arbejdstagernes mobilitet, som er udførligt beskrevet i traktaterne, herunder tiltrædelsestraktaterne, bør styrke det indre markeds funktion og forbedre dets vækst- og beskæftigelsespotentiale.

(7)

I lyset af både Kommissionens gennemgang af de nationale reformprogrammer og Det Europæiske Råds konklusioner bør der nu fokuseres på en effektiv og rettidig gennemførelse med særlig opmærksomhed på de vedtagne kvantitative mål som fastlagt i retningslinjerne for 2005-2008.

(8)

Medlemsstaterne bør tage hensyn til beskæftigelsesretningslinjerne, når de programmerer deres anvendelse af Fællesskabets midler, især deres anvendelse af Den Europæiske Socialfond.

(9)

I betragtning af retningslinjernes karakter af en integreret pakke bør medlemsstaterne gennemføre de overordnede retningslinjer for den økonomiske politik fuldt ud —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Retningslinjerne for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker som fastsat i bilaget til beslutning 2005/600/EF opretholdes for 2007, og medlemsstaterne tager hensyn til dem i deres beskæftigelsespolitikker.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. juli 2007.

På Rådets vegne

F. TEIXEIRA DOS SANTOS

Formand


(1)  Udtalelse afgivet den 15.2.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Udtalelse afgivet den 25.4.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  Udtalelse afgivet den 2.2.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(4)  EUT L 205 af 6.8.2005, s. 21.

(5)  EUT L 205 af 6.8.2005, s. 28.


Top