Help Print this page 

Document 32007D0188

Title and reference
2007/188/EF: Kommissionens beslutning af 26. marts 2007 om ændring af beslutning 2006/596/EF om opstilling af en liste over medlemsstater, der er berettiget til støtte fra Samhørighedsfonden i perioden 2007-2013, for så vidt angår Bulgarien og Rumænien (meddelt under nummer K(2007) 1282)
  • No longer in force
OJ L 87, 28.3.2007, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 407–408 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 001 P. 246 - 247

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/188/oj
Multilingual display
Text

28.3.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 87/13


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 26. marts 2007

om ændring af beslutning 2006/596/EF om opstilling af en liste over medlemsstater, der er berettiget til støtte fra Samhørighedsfonden i perioden 2007-2013, for så vidt angår Bulgarien og Rumænien

(meddelt under nummer K(2007) 1282)

(2007/188/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999 (1), særlig artikel 5, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2006/596/EF (2) blev der opstillet en liste over medlemsstater, der er berettiget til støtte fra Samhørighedsfonden i perioden 2007-2013.

(2)

Efter Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse bør disse medlemsstater tilføjes på listen over medlemsstater, der er berettiget til støtte fra Samhørighedsfonden i perioden 2007-2013.

(3)

Beslutning 2006/596/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Af hensyn til klarheden og retssikkerheden bør denne beslutning anvendes fra datoen for Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilag I til beslutning 2006/596/EF erstattes af bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra den 1. januar 2007.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. marts 2007.

På Kommissionens vegne

Danuta HÜBNER

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25. Ændret ved forordning (EF) nr. 1989/2006 (EUT L 411 af 30.12.2006, s. 6).

(2)  EUT L 243 af 6.9.2006, s. 47.


BILAG

»BILAG I

Liste over medlemsstater, der er berettiget til støtte fra Samhørighedsfonden pr. 1. januar 2007

 

Bulgarien

 

Den Tjekkiske Republik

 

Estland

 

Grækenland

 

Cypern

 

Letland

 

Litauen

 

Ungarn

 

Malta

 

Polen

 

Portugal

 

Rumænien

 

Slovenien

 

Slovakiet«


Top