Help Print this page 

Document 32006R1192

Title and reference
Kommissionens forordning (EF) nr. 1192/2006 af 4. august 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår listen over godkendte anlæg i medlemsstaterne (EØS-relevant tekst)

OJ L 215, 5.8.2006, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 156–157 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 074 P. 172 - 173
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 074 P. 172 - 173

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1192/oj
Multilingual display
Text

5.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1192/2006

af 4. august 2006

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår listen over godkendte anlæg i medlemsstaterne

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum (1), særlig artikel 26, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1774/2002 er der fastsat særlige krav vedrørende bestemmelser om animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum.

(2)

Med henblik på at undgå enhver risiko for udbredelse af patogener og/eller restkoncentrationer er det i forordning (EF) nr. 1774/2002 fastsat, at animalske biprodukter skal forarbejdes, opbevares og holdes adskilt i et godkendt anlæg, som der føres tilsyn med, og som udpeges af den pågældende medlemsstat, eller de skal bortskaffes på en hensigtsmæssig måde. I nævnte forordnings kapitel III og IV er der fastsat krav vedrørende godkendelse af sådanne anlæg.

(3)

I henhold til artikel 26, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1774/2002 skal medlemsstaterne udarbejde en liste over de anlæg, der er godkendt i henhold til nævnte forordning.

(4)

Der er derfor nødvendigt at fastsætte gennemførelsesbestemmelser om sådanne lister over godkendte anlæg, herunder om udformningen af oplysningerne i sådanne lister på nationale websteder, som Kommissionen og offentligheden har adgang til. Det er endvidere nødvendigt at oprette et websted, der skal vedligeholdes af Kommissionen, vedrørende listerne.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til nærværende forordning er der fastsat gennemførelsesbestemmelser for så vidt angår lister over godkendte anlæg, jf. artikel 26, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1774/2002.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. august 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 208/2006 (EUT L 36 af 8.2.2006, s. 25).


BILAG

LISTER OVER GODKENDTE ANLÆG, JF. ARTIKEL 26, STK. 4, I FORORDNING (EF) NR. 1774/2002

1.   ADGANG TIL LISTER OVER GODKENDTE ANLÆG

Som en hjælp til, at medlemsstaterne kan give de øvrige medlemsstater og offentligheden adgang til ajourførte lister over godkendte anlæg, jf. artikel 26, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1774/2002, i det følgende benævnt »godkendte anlæg«, opretter Kommissionen et websted, der skal indeholde links til de nationale websteder, som de enkelte medlemsstater har oprettet, jf. punkt 2.1, litra a), i dette bilag.

2.   DE NATIONALE WEBSTEDERS UDFORMNING

2.1.   Masterlister på nationale websteder

a)

Den enkelte medlemsstat meddeler Kommissionen en internetadresse på ét nationalt websted, der indeholder masterlisten over lister over alle godkendte anlæg i landet (i det følgende benævnt »masterlisten«).

b)

En masterliste skal bestå af én side og være udfyldt på et eller flere officielle EU-sprog.

2.2.   Nationale websteders struktur

a)

De nationale websteder, jf. punkt 2.1, litra a), i dette bilag, udarbejdes af de kompetente centrale myndigheder, eller, hvis det er relevant, en af de øvrige myndigheder, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra i), i forordning (EF) nr. 1774/2002.

b)

Masterlisterne, jf. punkt 2.1, litra a), skal indeholde links til andre internetsider på samme websted, som indeholder listerne over de godkendte anlæg.

Såfremt visse lister over godkendte anlæg ikke vedligeholdes af den kompetente centrale myndighed, jf. punkt 2.2, litra a), skal masterlisten dog indeholde links til andre websteder, der indeholder lister, og som vedligeholdes af andre kompetente myndigheder, enheder eller i givet fald organer.

3.   LAYOUT OG KODER FOR NATIONALE LISTER OVER GODKENDTE ANLÆG

De nationale listers layout, herunder relevante oplysninger og koder, fastlægges med henblik på at sikre, at oplysningerne om godkendte anlæg er bredt tilgængelige, og at de nationale lister er let læselige.

4.   TEKNISKE SPECIFIKATIONER

De opgaver og aktiviteter, der er omhandlet i punkt 2 og 3, udføres i overensstemmelse med de tekniske specifikationer, som Kommissionen har offentliggjort på internettet.


Top