Help Print this page 

Document 32006R1052

Title and reference
Kommissionens forordning (EF) nr. 1052/2006 af 11. juli 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2222/2000 om finansielle gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden (Sapard) (EØS-relevant tekst)
  • In force
OJ L 189, 12.7.2006, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1052/oj
Multilingual display
Text

12.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 189/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1052/2006

af 11. juli 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 2222/2000 om finansielle gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden (Sapard)

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 af 21. juni 1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden (1), særlig artikel 12, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 7, stk. 3, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2222/2000 (2) er der fastsat bestemmelser om ex officio frigørelse af uudnyttede bevillinger, idet det navnlig fastsættes, at frigørelse for 2004 og 2005 sker pr. 31. december i det andet år efter året for indgåelse af den pågældende finansielle forpligtelse (»n+2 regel« for ex officio frigørelse), jf. artikel 31, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af 21. juni 1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene (3).

(2)

I 2005 blev Bulgarien og navnlig Rumænien ramt af voldsomme oversvømmelser, der yderligere vanskeliggjorde gennemførelsen af instrumentet, og som sandsynligvis vil påvirke anvendelsen af bevillingerne for 2004 og 2005.

(3)

Det er derfor berettiget at anvende bestemmelser om »n+3« ex officio frigørelse for 2004 og 2005 for Bulgarien og Rumænien.

(4)

Forordning (EF) nr. 2222/2000 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2222/2000 affattes således:

»3.   Under hensyntagen til betingelserne i artikel 10 frigør Kommissionen enhver del af en forpligtelse, i forbindelse med hvilken der ikke er udbetalt forskud, eller for hvilken Kommissionen ikke har modtaget en gyldig betalingsordre senest pr. følgende datoer:

a)

for bevillinger svarende til de årlige tildelinger for 2000: 31. december 2004

b)

for bevillinger svarende til de årlige tildelinger for 2001: 31. december 2005

c)

for bevillinger svarende til de årlige tildelinger for 2002: 31. december 2006

d)

for bevillinger svarende til de årlige tildelinger for 2003: 31. december 2006

e)

for bevillinger svarende til de årlige tildelinger for 2004: 31. december 2007

f)

for bevillinger svarende til de årlige tildelinger for 2005: 31. december 2008

g)

for bevillinger svarende til de årlige tildelinger for 2006: 31. december 2008.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 161 af 26.6.1999, s. 87. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2112/2005 (EUT L 344 af 27.12.2005, s. 23).

(2)  EFT L 253 af 7.10.2000, s. 5. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 188/2003 (EUT L 27 af 1.2.2003, s. 14).

(3)  EFT L 161 af 26.6.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 173/2005 (EUT L 29 af 2.2.2005, s. 3).


Top