Help Print this page 

Document 32006R0797

Title and reference
Rådets forordning (EF) nr. 797/2006 af 22. maj 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1785/2003 for så vidt angår importordningen for ris
  • In force
OJ L 144, 31.5.2006, p. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 443–445 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 072 P. 86 - 88
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 072 P. 86 - 88

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/797/oj
Multilingual display
Text

31.5.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 144/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 797/2006

af 22. maj 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 1785/2003 for så vidt angår importordningen for ris

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 36 og artikel 37, stk. 2, tredje afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 10, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for ris (2) skal der fremlægges import- eller eksportlicens ved import til eller eksport fra Fællesskabet af produkterne i artikel 1 i nævnte forordning. For at forenkle procedurerne for de erhvervsdrivende bør det være muligt at fritage for forpligtelsen til at fremlægge en importlicens, når det ikke er nødvendigt for forvaltningen af visse risindførsler. Kommissionen bør således have mulighed for at fritage for denne forpligtelse.

(2)

Den aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Indien i henhold til artikel XXVIII i GATT 1994 om ændring af indrømmelser for ris i EF-liste CXL, der er knyttet som bilag til GATT 1994 (3), der blev godkendt ved Rådets afgørelse 2004/617/EF (4), fastsætter en toldsats på nul for importen af afskallet ris af visse sorter af Basmati-typen med oprindelse i Indien.

(3)

Den aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Pakistan i henhold til artikel XXVIII i GATT 1994 om ændring af indrømmelser for ris i EF-liste CXL, der er knyttet som bilag til GATT 1994 (5), der blev godkendt ved Rådets afgørelse 2004/618/EF (6), fastsætter en toldsats på nul for importen af afskallet ris af visse sorter af Basmati-typen med oprindelse i Pakistan.

(4)

Den aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om metoden for beregning af toldsatserne for afskallet ris (7), der blev godkendt ved Rådets afgørelse 2005/476/EF (8), fastsætter ordningen for beregning og periodisk fastsættelse af importtolden for afskallet ris henhørende under KN-kode 1006 20.

(5)

Den aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Thailand i henhold til artikel XXVIII i GATT 1994 om ændring af indrømmelser for ris i EF-liste CXL, der er knyttet som bilag til GATT 1994 (9), der blev godkendt ved Rådets afgørelse 2005/953/EF (10), fastsætter ordningen for beregning og periodisk fastsættelse af importtolden for delvis sleben og sleben ris henhørende under KN-kode 1006 30 og fastsætter importtolden for brudris henhørende under KN-kode 1006 40 00 til 65 EUR/t.

(6)

De fire ovennævnte afgørelser giver Kommissionen mulighed for at fravige forordning (EF) nr. 1785/2003 med henblik på fuld anvendelse af ovennævnte aftaler. Disse fravigelser gælder senest indtil 30. juni 2006.

(7)

Det er derfor nødvendigt at tilpasse de bestemmelser i forordning (EF) nr. 1785/2003, der vedrører fastsættelsen af tolden for de forskellige ristyper, der er omfattet af nævnte aftaler.

(8)

Basmati-ris skal for at nyde godt af nul-importtolden tilhøre en i aftalerne specificeret sort. For at sikre, at den Basmati-ris, der importeres til nultold, har disse kendetegn, bør Kommissionen vedtage særlige regler.

(9)

Forordning (EF) nr. 1785/2003 bør derfor ændres tilsvarende. For at de erhvervsdrivende kan få sikkerhed for, at disse nye importordninger opretholdes efter udløbet af fravigelsesordningerne, bør denne ændring finde anvendelse fra den 1. juli 2006 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1785/2003 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 10 indsættes følgende stykke:

»1a.   Når forvaltningen af visse risindførsler ikke kræver en importlicens, kan Kommissionen efter proceduren i artikel 26, stk. 2, fravige forpligtelsen i nærværende artikels stk. 1, første afsnit.«

2)

Artikel 11, stk. 2, udgår

3)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 11a

1.   Uanset artikel 11, stk. 1, fastsætter Kommissionen senest 10 dage efter udgangen af den pågældende referenceperiode importtolden for afskallet ris henhørende under KN-kode 1006 20:

a)

til 30 EUR/t i et af følgende tilfælde:

når det konstateres, at importen af afskallet ris i hele det netop udløbne høstår ikke når op på den årlige referencemængde, der omhandles i stk. 3, første afsnit, nedsat med 15 %

når det konstateres, at importen af afskallet ris i høstårets seks første måneder ikke når op på den delvise referencemængde, der omhandles i stk. 3, andet afsnit, nedsat med 15 %

b)

til 42,5 EUR/t i et af følgende tilfælde:

når det konstateres, at importen af afskallet ris i hele det netop udløbne høstår overstiger den årlige referencemængde, der omhandles i stk. 3, første afsnit, nedsat med 15 %, og ikke overstiger samme årlige referencemængde, forhøjet med 15 %

når det konstateres, at importen af afskallet ris i høstårets seks første måneder overstiger den delvise referencemængde, der omhandles i stk. 3, andet afsnit, nedsat med 15 %, og ikke overstiger samme delvise referencemængde, forhøjet med 15 %

c)

til 65 EUR/t i et af følgende tilfælde:

når det konstateres, at importen af afskallet ris i hele det netop udløbne høstår overstiger den årlige referencemængde, der omhandles i stk. 3, første afsnit, forhøjet med 15 %

når det konstateres, at importen af afskallet ris i høstårets seks første måneder overstiger den delvise referencemængde, der omhandles i stk. 3, andet afsnit, forhøjet med 15 %.

Kommissionen fastsætter kun toldsatsen, hvis beregningerne i medfør af dette stykke medfører, at den skal ændres. Så længe der ikke er fastsat en ny toldsats, gælder den tidligere fastsatte sats.

2.   Ved beregningen af den i stk. 1 omhandlede import tages der hensyn til de mængder, for hvilke der er udstedt importlicenser for afskallet ris henhørende under KN-kode 1006 20 efter artikel 10, stk. 1, i den tilsvarende referenceperiode, med undtagelse af de importlicenser for Basmati-ris, der omhandles i artikel 11b.

3.   Den årlige referencemængde fastsættes til 437 678 tons for høståret 2005/06. Denne mængde forhøjes med 6 000 tons om året for høstårene 2006/07 og 2007/08.

Den delvise referencemængde svarer for hvert høstår til halvdelen af den i første afsnit omhandlede årlige referencemængde.

Artikel 11b

Uanset artikel 11, stk. 1, kan sorter af afskallet Basmati-ris, der er henhørende under KN-kode 1006 20 17 og 1006 20 98 og specificeret i bilag IIIa, nyde godt af en nul-importtold på de betingelser, som Kommissionen fastsætter efter proceduren i artikel 26, stk. 2.

Artikel 11c

1.   Uanset artikel 11, stk. 1, fastsætter Kommissionen senest 10 dage efter udgangen af den pågældende referenceperiode importtolden for delvis sleben eller sleben ris henhørende under KN-kode 1006 30:

a)

til 175 EUR/t i et af følgende tilfælde:

når det konstateres, at importen af delvis sleben og sleben ris i hele det netop udløbne høstår overstiger 387 743 tons

når det konstateres, at importen af delvis sleben og sleben ris i høstårets første seks måneder overstiger 182 239 tons

b)

til 145 EUR/t i et af følgende tilfælde:

når det konstateres, at importen af delvis sleben og sleben ris i hele det netop udløbne høstår ikke overstiger 387 743 tons

når det konstateres, at importen af delvis sleben og sleben ris i høstårets første seks måneder ikke overstiger 182 239 tons.

Kommissionen fastsætter kun toldsatsen, hvis beregningerne i medfør af dette stykke medfører, at den skal ændres. Så længe der ikke er fastsat en ny toldsats, gælder den tidligere fastsatte sats.

2.   Ved beregningen af den i stk. 1 omhandlede import tages der hensyn til de mængder, for hvilke der er udstedt importlicenser for delvis sleben eller sleben ris henhørende under KN-kode 1006 30 efter artikel 10, stk. 1, i den tilsvarende referenceperiode.

Artikel 11d

Uanset artikel 11, stk. 1, er importtolden for brudris henhørende under KN-kode 1006 40 00 på 65 EUR/t.«

4)

Følgende bilag indsættes:

»BILAG IIIa

Basmati-rissorter omhandlet i artikel 11b

Basmati 217

Basmati 370

Basmati 386

Kernel (Basmati)

Pusa Basmati

Ranbir Basmati

Super Basmati

Taraori Basmati (HBC-19)

Type-3 (Dehradun)«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. maj 2006.

På Rådets vegne

J. PRÖLL

Formand


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 96. Ændret ved forordning (EF) nr. 247/2006 (EUT L 42 af 14.2.2006, s. 1).

(3)  EUT L 279 af 28.8.2004, s. 19.

(4)  EUT L 279 af 28.8.2004, s. 17. Ændret ved afgørelse 2005/476/EF (EUT L 170 af 1.7.2005, s. 67).

(5)  EUT L 279 af 28.8.2004, s. 25.

(6)  EUT L 279 af 28.8..2004, s. 23. Ændret ved afgørelse 2005/476/EF.

(7)  EUT L 170 af 1.7.2005, s. 69.

(8)  EUT L 170 af 1.7.2005, s. 67.

(9)  EUT L 346 af 29.12.2005, s. 26.

(10)  EUT L 346 af 29.12.2005, s. 24.


Top