Help Print this page 

Document 32006R0181

Title and reference
Kommissionens forordning (EF) nr. 181/2006 af 1. februar 2006 om gennemførelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, bortset fra gylle, og om ændring af samme forordning (EØS-relevant tekst)
  • No longer in force
OJ L 29, 2.2.2006, p. 31–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 77–80 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 082 P. 10 - 13
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 082 P. 10 - 13

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/181/oj
Multilingual display
Text

2.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 29/31


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 181/2006

af 1. februar 2006

om gennemførelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, bortset fra gylle, og om ændring af samme forordning

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum (1), særlig artikel 20, stk. 2, artikel 22, stk. 2, og artikel 32, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 1774/2002 er det forbudt at anvende organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, bortset fra gylle, på græsningsarealer. Forbuddet er i tråd med EU's eksisterede foderforbud og har til formål at hindre eventuelle kontamineringsrisici fra græsningsarealer, hvor der kunne forekomme kategori 2-materiale og kategori 3-materiale. Sådanne risici kunne skyldes husdyrs direkte græsning eller fodring med græsensilage eller hø. I henhold til forordning (EF) nr. 1774/2002 skal reglerne for gennemførelse af forbuddet, herunder kontrolforanstaltninger, vedtages efter høring af den relevante videnskabelige komité.

(2)

Forskellige videnskabelige komitéer har afgivet en række videnskabelige udtalelser, som har relevans for anvendelsen af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler på jordarealer. Det drejer sig om udtalelse af 24. og 25. september 1998 fra Den Videnskabelige Styringskomité om sikkerheden ved organiske gødningsstoffer fremstillet af pattedyr, udtalelse af 24. april 2001 fra Den Videnskabelige Komité for Toksicitet, Økotoksicitet og Miljø om vurdering af behandlinger af slam med henblik på reduktion af patogener, udtalelse af 10. og 11. maj 2001 fra Den Videnskabelige Styringskomité om sikkerheden ved organiske gødningsstoffer fremstillet af drøvtyggermateriale og udtalelse af 3. marts 2004 fra Ekspertpanelet for Biologiske Farer under Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet om sikkerhed set i forhold til biologiske risici, herunder TSE, ved anvendelse af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler på græsarealer.

(3)

I disse videnskabelige udtalelser anbefales det, at dyrevæv, der kan forventes at indeholde TSE-agenser, ikke bør blandes i organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med henblik på anvendelse på arealer, hvortil kvæg evt. har adgang. Andre materialer kan anvendes til fremstilling af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler på visse sundhedsmæssige betingelser, der bl.a. omfatter opvarmning og sikker sporing, som yderligere reducerer eventuelle risici.

(4)

I lyset af disse videnskabelige udtalelser bør der fastsættes gennemførelsesbestemmelser, herunder kontrolforanstaltninger, vedrørende anvendelsen af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler samt nedbrydningsaffald og kompost på jordarealer.

(5)

Gennemførelsesbestemmelserne i nærværende forordning bør ikke tilsidesætte de eksisterende overgangsforanstaltninger i forbindelse med forordning (EF) nr. 1774/2002.

(6)

Det bør være muligt at markedsføre og eksportere organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, forudsat at betingelserne i denne forordning overholdes.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

1.   Nærværende forordning tilsidesætter ikke overgangsforanstaltninger, der er vedtaget i henhold til forordning (EF) nr. 1774/2002.

2.   Medlemsstaterne kan anvende nationale regler, som er strengere end dem, der er fastsat i denne forordning, med hensyn til hvordan organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler anvendes på deres område, hvis sådanne regler er begrundet i hensynet til dyre- eller folkesundheden.

Artikel 2

Ændring

I bilag I til forordning (EF) nr. 1774/2002 affattes punkt 39 således:

»39)

Græsarealer: arealer dækket af græs eller andre foderplanter, til husdyrs græsning eller foder, undtagen arealer, hvorpå der er anvendt organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 181/2006 (2);

Artikel 3

Krav til organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler

Organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler må udelukkende fremstilles af kategori 2- og kategori 3-materiale.

Artikel 4

Patogenbekæmpelse og emballering og mærkning

Organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler skal opfylde kravene vedrørende patogenbekæmpelse og emballering og mærkning, der er fastsat i bilagets del I og II.

Artikel 5

Transport

Organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler skal transporteres i overensstemmelse med kravene i bilagets del III.

Artikel 6

Anvendelse og særlige græsningsrestriktioner

1.   De særlige græsningsrestriktioner, der er fastsat i bilagets del IV, anvendes, når organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler er anvendt på jordarealer.

2.   Forarbejdede produkter fremstillet ved forarbejdning af animalske biprodukter på et forarbejdningsanlæg i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1774/2002 må ikke uden videre anvendes direkte på jordarealer, hvortil husdyr evt. har adgang.

Artikel 7

Fortegnelser

Den, der har ansvaret for arealer, hvorpå der anvendes organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, og hvortil husdyr har adgang, opbevarer i mindst to år fortegnelser over:

a)

de mængder organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, der er anvendt

b)

datoer og steder, hvor organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler er anvendt på jordarealer

c)

datoer for, hvornår husdyr har fået adgang til at afgræsse arealet, eller hvornår arealet er blevet høstet til foderbrug.

Artikel 8

Markedsføring, eksport og transit

Markedsføring, eksport og transit af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler skal ske i overensstemmelse med kravene i bilagets del I og II.

Artikel 9

Kontrolforanstaltninger

1.   Den kompetente myndighed træffer de fornødne foranstaltninger til at sikre, at denne forordning overholdes.

2.   Den kompetente myndighed foretager regelmæssigt kontrol af jordarealer, hvorpå der er anvendt organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, og hvortil husdyr evt. har adgang.

3.   Hvis det ved den kompetente myndigheds kontrol viser sig, at denne forordning ikke er overholdt, træffer den kompetente myndighed de nødvendige foranstaltninger.

Artikel 10

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. april 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. februar 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 416/2005 (EUT L 66 af 12.3.2005, s. 10).

(2)  EUT L 29 af 2.2.2006, s. 31«.


BILAG

KRAV VEDRØRENDE ANVENDELSE AF ORGANISKE GØDNINGSSTOFFER OG JORDFORBEDRINGSMIDLER PÅ JORDAREALER

I.   Patogenbekæmpelse

Producenter af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler skal, inden produkterne anvendes på jordarealer, sikre, at patogendekontaminering er foretaget i overensstemmelse med:

kapitel I, del D, punkt 10, i bilag VII til forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår forarbejdet animalsk protein eller forarbejdede produkter fremstillet af kategori 2-materiale

kapitel II i bilag VI til forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår kompost og biogasrester.

II.   Emballering og mærkning

1.

Efter forarbejdning og/eller omdannelse, jf. artikel 5, stk. 2, eller artikel 6, stk. 2, alt efter hvad der er relevant, i forordning (EF) nr. 1774/2002, skal organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler opbevares korrekt og transporteres emballeret.

2.

Emballagen skal være klart og tydeligt mærket med navn og adresse på fremstillingsvirksomheden og med påskriften »organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler — husdyr må ikke få adgang til arealer, hvorpå de er anvendt, i mindst 21 dage efter anvendelsen«.

III.   Transport

1.

Den kompetente myndighed kan beslutte ikke at lade del II, punkt 1 og 2, gælde for organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, der transporteres og/eller anvendes i samme medlemsstat, eller som transporteres og/eller anvendes i en anden medlemsstat, med hvilken der er indgået en gensidig aftale herom, forudsat at en sådan beslutning ikke udgør en risiko for dyre- eller folkesundheden.

2.

Det handelsdokument, der ledsager organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, skal være forsynet med angivelsen »organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler — husdyr må ikke få adgang til arealer, hvorpå de er anvendt, i mindst 21 dage efter anvendelsen«.

3.

Der er ikke krav om et handelsdokument for organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, der leveres af detailhandlende til andre slutbrugere end virksomhedsledere.

IV.   Særlige græsningsrestriktioner

1.

Den kompetente myndighed skal træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at husdyr ikke har adgang til arealer, hvorpå organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler er blevet anvendt, før der er gået 21 dage siden den seneste anvendelse.

2.

Når der er gået over 21 dage siden den seneste anvendelse af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, kan græsning tillades, og græs eller andre foderplanter kan høstes til anvendelse i foder, forudsat den kompetente myndighed ikke anser en sådan praksis for at udgøre en risiko for dyre- eller folkesundheden.

3.

Den kompetente myndighed kan foreskrive en længere periode end den, der er angivet i punkt 2, i hvilken græsning er forbudt af hensyn til dyre- eller folkesundheden.

4.

Den kompetente myndighed skal sikre, at der udarbejdes regler for god landbrugspraksis, som stilles til rådighed for dem, der anvender organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler på jordarealer, idet der tages hensyn til lokale forhold.


Top