Help Print this page 

Document 32006D0235

Title and reference
2006/235/EF: Rådets afgørelse af 27. februar 2006 om indgåelse på Fællesskabets vegne af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om dette lands deltagelse i Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet
  • In force
OJ L 90, 28.3.2006, p. 36–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 045 P. 240 - 240
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 045 P. 240 - 240
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 111 P. 105 - 105

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/235/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

28.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 90/36


RÅDETS AFGØRELSE

af 27. februar 2006

om indgåelse på Fællesskabets vegne af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om dette lands deltagelse i Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet

(2006/235/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISK UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1, i forbindelse med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum, artikel 300, stk. 3, første afsnit, første punktum, og artikel 300, stk. 4.

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

På grund af miljøspørgsmålenes grænseoverskridende karakter og betydningen af at forbedre det internationale samarbejde på miljøområdet er aktiviteterne i Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet, der blev oprettet ved Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 (2), tidligere blevet udvidet til at omfatte andre europæiske lande ved hjælp af bilaterale aftaler, som Fællesskabet har indgået.

(2)

Rådet gav den 20. juli 2000 Kommissionen beføjelse til at forhandle med Det Schweiziske Forbund om en aftale om schweizisk deltagelse i Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet.

(3)

Aftalen blev underskrevet på Det Europæiske Fællesskabs vegne den 26. oktober 2004 med forbehold af dens senere indgåelse.

(4)

Fællesskabet bør godkende aftalen -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det schweiziske Forbund vedrørende schweizisk deltagelse i Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet godkendes herved på Fællesskabets vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet fremsender på Fællesskabets vegne den meddelelse, der er omhandlet i artikel 20 i aftalen (3).

Artikel 3

Fællesskabet repræsenteres af en repræsentant for Kommissionen i det blandede udvalg, der er nedsat ved aftalens artikel 16.

Fællesskabets holdning til afgørelser, der træffes af det blandede udvalg i spørgsmål om Schweiz' finansielle bidrag og om væsentlige fravigelser med hensyn til integrering af fællesskabsretten i bilag I og for ændringer til bilag III, vedtages af Rådet med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen.

Kommissionen vedtager Fællesskabets holdning til alle øvrige afgørelser, der træffes af det blandede udvalg, herunder om almindelig integrering af fællesskabsakter i bilag I som følge af nødvendige tekniske justeringer og om spørgsmål vedrørende det blandede udvalgs interne funktion.

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. februar 2006

På Rådets vegne

Formand

U. PLASSNIK


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)  EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s.1).

(3)  Generalsekretariatet for Rådet vil offentliggøre aftalens ikrafttrædelsestidspunkt i Den Europæiske Unions Tidende.


Top

28.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 90/37


AFTALE

mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Schweiz' deltagelse i Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

og

DET SCHWEIZISKE FORBUND, i det følgende benævnt »Schweiz«,

herefter benævnt »de kontraherende parter«,

SOM ERKENDER, at miljøspørgsmålene er grænseoverskridende, og at det er vigtigt at forbedre det internationale miljøsamarbejde,

SOM TAGER HENSYN TIL Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet, ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 933/1999 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1641/2003,

SOM TAGER HENSYN TIL, at aktiviteterne i Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet tidligere ved bilaterale aftaler indgået af Det Europæiske Fællesskab er blevet udvidet til at omfatte andre europæiske lande -

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE BESTEMMELSER:

Artikel 1

Schweiz deltager fuldt ud i Det Europæiske Miljøagentur, i det følgende benævnt »agenturet«, og i Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (Eionet) og gennemfører alle retsakter, der er opført i bilag I.

Artikel 2

Schweiz bidrager finansielt til de aktiviteter, der henvises til i artikel 1 (agenturet og Eionet) i overensstemmelse med følgende:

a)

Det årlige bidrag beregnes på grundlag af Fællesskabets tilskud til agenturets budget for det pågældende år divideret med antallet af EU-medlemsstater.

b)

De yderligere bestemmelser vedrørende Schweiz' finansielle bidrag er anført i bilag II til denne aftale.

Artikel 3

Schweiz deltager som fuldt medlem, men uden stemmeret, i agenturets bestyrelse og tilknyttes arbejdet i agenturets videnskabelige udvalg.

Artikel 4

Schweiz informerer inden seks måneder fra denne aftales ikrafttrædelse agenturet om de vigtigste elementer i sit nationale informationsnetværk, jf. retsakterne i bilag I.

Artikel 5

Schweiz udpeger bl.a. fra de institutioner, der er omhandlet i artikel 4, eller fra andre organisationer på sit område, et »nationalt knudepunkt«, der skal koordinere og/eller udsende de oplysninger, som på nationalt plan skal tilsendes agenturet og andre institutioner og organer, som indgår i Eionet, herunder de temacentre, der er omhandlet i artikel 6.

Artikel 6

Schweiz kan ligeledes inden for den frist, der er fastsat i artikel 4, udpege de institutioner eller andre organisationer på sit område, som specielt vil kunne få til opgave at samarbejde med agenturet om visse emner af særlig interesse. En således udpeget institution skal være bemyndiget til at indgå aftale med agenturet om at fungere som nettets temacenter for særlige opgaver. Disse centre samarbejder med andre institutioner, der deltager i nettet.

Artikel 7

Senest seks måneder efter modtagelsen af de oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, 5 og 6, tager agenturets bestyrelse på ny de vigtigste elementer i nettet op til undersøgelse for at tage hensyn til Schweiz' deltagelse.

Artikel 8

Schweiz fremsender på betingelse af, at fortroligheden er sikret, oplysninger i overensstemmelse med de forpligtelser og den praksis, der er fastlagt i agenturets arbejdsprogram.

Artikel 9

Agenturet kan med de institutioner eller organer, der udpeges af Schweiz, og som udgør en del af nettet som omhandlet i artikel 4, 5 og 6, aftale de nødvendige arrangementer, særlig vedrørende kontrakter om udførelse af de opgaver, det måtte pålægge dem.

Artikel 10

Miljødata, der modtages eller leveres af agenturet, kan offentliggøres og bliver offentligt tilgængelige, forudsat at der ydes fortrolig information samme beskyttelse i Schweiz som den, der ydes i Fællesskabet.

Artikel 11

Agenturet har status af juridisk person i Schweiz og har den videstgående rets- og handleevne, som landets lovgivning tillægger juridiske personer.

Artikel 12

Schweiz anvender på agenturet protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter, jf. bilag III.

Artikel 13

Uanset artikel 12, stk. 2, litra a), i Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 af 29. februar 1968 om vedtægten for tjenestemænd i De europæiske Fællesskaber og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber, kan schweiziske statsborgere, som nyder alle deres borgerrettigheder, ansættes på kontrakt af agenturets administrerende direktør.

Artikel 14

Bestemmelserne om Fællesskabets finanskontrol i Schweiz vedrørende deltagerne i agenturets eller Eionet's aktiviteter findes i bilag IV.

Artikel 15

De kontraherende parter træffer alle fornødne almindelige eller særlige foranstaltninger for at opfylde deres forpligtelser i henhold til denne aftale. De drager omsorg for, at aftalens mål virkeliggøres.

Artikel 16

1.   Et blandet udvalg sammensat af parternes repræsentanter sikrer, at denne aftale anvendes korrekt. Udvalget samles efter anmodning fra parterne.

2.   Det blandede udvalg udveksler synspunkter om virkningerne af den nye fællesskabslovgivning til ændring af forordning (EF) nr. 1210/90 eller andre retsinstrumenter, der omhandles i denne aftale, herunder i givet fald om de forventede virkninger af det finansielle bidrag, der fastsættes i artikel 2 i denne aftale og dens bilag II.

3.   Det blandede udvalg kan i overensstemmelse med de interne procedurer, som parterne hver især anvender, træffe afgørelse om ændring af bilagene til denne aftale eller om alle andre foranstaltninger til sikring af, at aftalen fungerer korrekt.

4.   Det blandede udvalg optræder efter fælles overenskomst.

Artikel 17

Bilagene til denne aftale, herunder dens tillæg, er en integreret del deraf.

Artikel 18

Denne aftale gælder på den ene side for de områder, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab finder anvendelse, og på de i denne traktat fastsatte betingelser, på den anden side for Schweiz' område.

Artikel 19

Aftalen indgås på ubestemt tid. Hver part kan opsige aftalen ved notifikation herom til den anden part. Aftalen ophører med at gælde seks måneder efter datoen for en sådan notifikation.

Artikel 20

Denne aftale skal godkendes af parterne i overensstemmelse med deres egne procedurer. Den træder i kraft på den første dag i den anden måned efter den dato, på hvilken parterne har givet hinanden meddelelse om afslutningen af de procedurer, der er nødvendige.

Artikel 21

1.   Denne aftale udfærdiges i to eksemplarer på dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

2.   Tekstudgaven på maltesisk vil blive bekræftet af de kontraherende parter på grundlag af en brevveksling. Denne tekst får samme gyldighed som teksterne på de i stk. 1 nævnte sprog.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image


BILAG I

Gældende retsakter

Når der i retsakterne i dette bilag med henblik på anvendelsen af denne aftale henvises til medlemsstaterne af Det Europæiske Fællesskab, eller disse retsakter indeholder betingelser for forbindelser med det, gælder henvisningen også Schweiz og betingelserne for forbindelser med Schweiz.

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), ændret ved:

Rådets forordning (EF) nr. 933/1999 af 29. april 1999 (EFT L 117 af 5.5.1999, s. 1);

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1641/2003 af 22. juli 2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1).


BILAG II

Schweiz' Finansielle bidrag til det Europæiske miljøagentur

1.

Schweiz' finansielle bidrag til EU's budget for dets deltagelse i agenturet beregnes ved at dividere det årlige fællesskabstilskud til agenturet i et givet år med antallet af EF-medlemsstater.

2.

Schweiz' bidrag forvaltes i overensstemmelse med finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget.

3.

Rejse- og opholdsudgifter for repræsentanter og eksperter fra Schweiz i forbindelse med deres deltagelse i agenturets aktiviteter eller møder vedrørende gennemførelse af dets arbejdsprogram godtgøres af agenturet på samme grundlag og efter samme procedurer som dem, der gælder for eksperter fra EF-medlemsstaterne.

4.

Efter ikrafttrædelsen af denne aftale og i begyndelsen af hvert følgende år sender Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (i det følgende benævnt »Kommissionen«) Schweiz en betalingsanmodning på et beløb, der udgør det schweiziske bidrag til agenturet i henhold til aftalen. For det første kalenderårs vedkommende beregnes Schweiz' bidrag på et pro rata-grundlag fra datoen for deltagelsens begyndelse til årets udgang. Bidragene for de følgende år er anført i aftalen.

Bidraget udtrykkes i euro og indbetales på en bankkonto i euro tilhørende Kommissionens.

5.

Schweiz indbetaler bidraget senest den 1. maj, hvis Kommissionen fremsender betalingsanmodningen inden den 1. april, eller senest 30 dage efter betalingsanmodningen.

For sen betaling af bidraget medfører, at Schweiz skal betale renter af det udestående beløb fra forfaldsdagen. Der anvendes den rentesats, som Den Europæiske Centralbank anvender på forfaldsdagen for transaktioner i euro, forhøjet med 1,5 procentpoint.


BILAG III

Protokol vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter

DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Investeringsbank i henhold til artikel 28 i traktaten om oprettelse af et fælles Råd og en fælles Kommission for disse Fællesskaber, på medlemsstaternes områder skal nyde de for opfyldelsen af deres opgaver nødvendige privilegier og immuniteter,

ER BLEVET ENIGE OM følgende bestemmelser, der knyttes som bilag til denne traktat.

KAPITEL I

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS EJENDOM, PENGEMIDLER, AKTIVER OG FORRETNINGER

Artikel 1

Fællesskabernes lokaler og bygninger er ukrænkelige. De er fritaget for ransagning, rekvisition, beslaglæggelse og ekspropriation.

Fællesskabernes ejendom og aktiver kan ikke uden bemyndigelse fra Domstolen gøres til genstand for tvangsforanstaltninger, hvad enten disse er af administrativ eller judiciel art.

Artikel 2

Fællesskabernes arkiver er ukrænkelige.

Artikel 3

Fællesskaberne, deres aktiver, indtægter og øvrige ejendom er fritaget for alle direkte skatter.

Medlemsstaternes regeringer skal, hver gang det er muligt, træffe egnede forholdsregler med henblik på eftergivelse eller tilbagebetaling af indirekte skatter og afgifter, der indgår i prisen for fast ejendom eller løsøre, når Fællesskaberne til tjenestebrug foretager større indkøb, hvis pris omfatter skatter og afgifter af denne art. Anvendelsen af disse bestemmelser må dog ikke fordreje konkurrencevilkårene inden for Fællesskaberne.

Der indrømmes ingen fritagelse for afgifter, skatter og gebyrer, som blot udgør betaling for almennyttige offentlige ydelser.

Artikel 4

Fællesskaberne er fritaget for al told, såvel som for forbud og restriktioner vedrørende indførsel og udførsel af genstande, der er bestemt til tjenestebrug. De således indførte genstande må ikke afhændes i det land, til hvilket de er blevet importeret — hverken mod eller uden vederlag — medmindre det sker på betingelser, som godkendes af det pågældende lands regering.

Fællesskaberne er endvidere fritaget for al told samt for forbud og restriktioner vedrørende indførsel og udførsel af deres publikationer.

Artikel 5

Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab må ligge inde med valuta af enhver art og have konti i enhver møntsort.

KAPITEL II

MEDDELELSER OG PASSERSEDLER

Artikel 6

Fællesskabernes institutioner skal med hensyn til deres tjenstlige meddelelser og forsendelse af alle deres dokumenter på enhver medlemsstats område tilstås samme behandling, som den pågældende stat tilstår diplomatiske repræsentationer.

Fællesskabernes institutioners tjenstlige korrespondance og andre tjenstlige meddelelser må ikke være genstand for censur.

Artikel 7

1.   Formændene for Fællesskabernes institutioner kan for disse institutioners medlemmer og ansatte udstede passersedler, hvis form bestemmes af Rådet, og som skal anerkendes af medlemsstaternes myndigheder som gyldig rejselegitimation. Disse passersedler udstedes til tjenestemænd og andre ansatte i henhold til de betingelser, der er fastsat i vedtægten for tjenestemænd og i ansættelsesvilkårene for andre ansatte i Fællesskaberne.

Kommissionen kan indgå aftaler om anerkendelse af disse passersedler som gyldig rejselegitimation på tredjelands område.

2.   Bestemmelserne i artikel 6 i protokollen vedrørende privilegier og immuniteter for Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab finder dog fortsat anvendelse på de medlemmer og andre ansatte i institutionerne, der ved denne traktats ikrafttræden er i besiddelse af den i nævnte artikel omhandlede passerseddel, indtil bestemmelserne i stk. 1 ovenfor tages i anvendelse.

KAPITEL III

MEDLEMMER AF EUROPA-PARLAMENTET

Artikel 8

Europa-Parlamentets medlemmer er hverken administrativt eller på anden måde undergivet nogen begrænsning i deres bevægelsesfrihed på vej til eller fra Europa-Parlamentets mødested.

Med hensyn til toldforhold og valutakontrol tilstås Europa-Parlamentets medlemmer:

a)

af deres egen regering samme lettelser som tilstås højere tjenestemænd, der begiver sig til udlandet i midlertidigt officielt hverv

b)

af de øvrige medlemsstaters regeringer samme lettelser, som tilstås repræsentanter fra fremmede regeringer i midlertidigt officielt hverv.

Artikel 9

Europa-Parlamentets medlemmer kan hverken eftersøges, tilbageholdes eller retsligt forfølges på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv.

Artikel 10

Under Europa-Parlamentets mødeperioder nyder medlemmerne:

a)

på deres eget lands område de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling

b)

på en anden medlemsstats område fritagelse for enhver form for tilbageholdelse og retsforfølgning.

De er ligeledes dækket af immuniteten på vej til eller fra Europa-Parlamentets mødested.

Immuniteten kan ikke påberåbes af et medlem, som gribes på fersk gerning, og kan ikke hindre Europa-Parlamentets ret til at ophæve et af dets medlemmers immunitet.

KAPITEL IV

REPRÆSENTANTER FOR MEDLEMSSTATERNE, SOM DELTAGER I ARBEJDET I DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS INSTITUTIONER

Artikel 11

Repræsentanterne for medlemsstaterne, som deltager i arbejdet i Fællesskabernes institutioner, såvel som deres rådgivere og tekniske eksperter, ny der under udøvelsen af deres hverv og under rejse til og fra mødestedet sædvanlige privilegier, immuniteter og lettelser.

Denne artikel finder ligeledes anvendelse på medlemmerne af Fællesskabets rådgivende organer.

KAPITEL V

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS TJENESTEMÆND OG ØVRIGE ANSATTE

Artikel 12

Fællesskabernes tjenestemænd og øvrige ansatte skal, uanset deres nationalitet, på hver af medlemsstaternes områder nyde følgende privilegier og immuniteter:

a)

fritagelse for retsforfølgning for de i embeds medfør foretagne handlinger, herunder mundtlige og skriftlige ytringer, dog med det forbehold, at bestemmelserne i traktaterne dels om reglerne vedrørende tjenestemænds og andre ansattes ansvar over for Fællesskaberne, dels om Domstolens kompetence til at afgøre tvister mellem Fællesskaberne og deres tjenestemænd og øvrige ansatte, finder anvendelse. Denne fritagelse gælder også efter tjenesteforholdets ophør

b)

fritagelse sammen med deres ægtefæller og familiemedlemmer, der forsørges af dem, for indvandringsrestriktioner og bestemmelser om registrering af udlændinge

c)

med hensyn til valuta- og omvekslingsbestemmelser de samme lettelser, som sædvanligvis indrømmes tjenestemænd i internationale organisationer

d)

ret til ved deres tiltræden af stillingen i det pågældende land toldfrit at indføre deres bohave og ejendele, samt ret til ved udløbet af deres tjenestetid i det pågældende land toldfrit at genudføre deres bohave og ejendele, i begge tilfælde under forbehold af de betingelser, som regeringen i det land, hvori retten udøves, måtte finde fornødne

e)

ret til toldfrit til personligt brug at indføre deres motorkøretøj, såfremt det er erhvervet i deres sidste bopælsland eller i det land, hvor de er statsborgere, under de vilkår, der gælder på dette lands hjemmemarked, samt ret til toldfrit at genudføre det, i begge tilfælde under forbehold af de betingelser, som regeringen i det pågældende land måtte finde fornødne.

Artikel 13

Løn, vederlag og honorarer, som Fællesskaberne udbetaler sine tjenestemænd og øvrige ansatte, beskattes til fordel for Fællesskaberne på de betingelser og efter den fremgangsmåde, som fastsættes af Rådet på grundlag af forslag fra Kommissionen.

Tjenestemændene og de øvrige ansatte fritages for national beskatning af løn, vederlag og honorarer, som de modtager fra Fællesskaberne.

Artikel 14

Tjenestemænd og øvrige ansatte, som udelukkende med henblik på virksomhed i Fællesskabernes tjeneste tager ophold på en anden medlemsstats område end den stat, hvori de ved deres tiltræden i Fællesskabernes tjeneste havde bopæl i skattemæssig henseende, skal med hensyn til beskatning af indkomst og formue og til arveafgift samt til anvendelsen af de mellem Fællesskabernes medlemsstater indgåede overenskomster til undgåelse af dobbeltbeskatning af begge de nævnte stater betragtes, som om de havde bevaret deres tidligere bopæl, under forudsætning af, at denne var beliggende i en af Fællesskabernes medlemsstater. Denne bestemmelse finder ligeledes anvendelse på ægtefællen i det omfang, denne ikke er selverhvervende, og på børn, som de i denne artikel nævnte personer tager vare på og forsørger.

Løsøre, der tilhører de i foregående stykke omhandlede personer, og som befinder sig på opholdslandets område, fritages for arveafgift i denne stat. Ved fastsættelse af sådan afgift betragtes løsøret, med forbehold af tredjelands ret og af eventuel anvendelse af bestemmelser i internationale overenskomster vedrørende dobbeltbeskatning som om det befandt sig i den stat, hvor det skattemæssige hjemsted findes.

En bopæl, der udelukkende er erhvervet med henblik på virksomhed i andre internationale organisationers tjeneste, tages ikke i betragtning ved anvendelsen af denne artikels bestemmelser.

Artikel 15

På forslag af Kommissionen fastlægger Rådet med enstemmighed den ordning for sociale ydelser, som skal gælde for Fællesskabernes tjenestemænd og øvrige ansatte.

Artikel 16

På forslag af Kommissionen og efter høring af andre interesserede institutioner, bestemmer Rådet, på hvilke grupper af Fællesskabernes tjenestemænd og øvrige ansatte bestemmelserne i artiklerne 12, 13, stk. 2, og 14 finder anvendelse helt eller delvis.

Medlemsstaternes regeringer vil med regelmæssige mellemrum blive underrettet om navn, stilling og adresse på de tjenestemænd og øvrige ansatte, der tilhører disse grupper.

KAPITEL VI

PRIVILEGIER OG IMMUNITETER FOR DE REPRÆSENTATIONER FOR TREDJELANDE, DER ER AKKREDITERET HOS DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Artikel 17

Den medlemsstat, på hvis område Fællesskabernes hovedsæde befinder sig, indrømmer de af tredjeland hos Fællesskaberne akkrediterede repræsentationer sædvanlige diplomatiske privilegier og immuniteter.

KAPITEL VII

ALMINDELIGE BESTEMEMLSER

Artikel 18

Privilegier, immuniteter og lettelser indrømmes Fællesskabernes tjenestemænd og øvrige ansatte udelukkende i Fællesskabernes interesse.

Enhver af Fællesskabernes institutioner skal ophæve den en tjenestemand eller anden ansat tilståede immunitet, såfremt den skønner, at ophævelse af immuniteten ikke strider mod Fællesskabernes interesser.

Artikel 19

Ved anvendelse af denne protokol handler Fællesskabernes institutioner i gensidig forståelse med de pågældende medlemsstaters ansvarlige myndigheder.

Artikel 20

Artiklerne 12-15 og 18 finder anvendelse på Kommissionens medlemmer.

Artikel 21

Artiklerne 12-15 og 18 finder anvendelse på Domstolens dommere, generaladvokater, justitssekretær og assisterende referenter med forbehold af bestemmelserne i artikel 3 i protokollerne om Domstolens statut vedrørende dommernes og generaladvokaternes fritagelse for retsforfølgning.

Artikel 22

Denne protokol finder ligeledes anvendelse på Den Europæiske Investeringsbank, på medlemmerne af dens organer, på dens personale og på de repræsentanter for medlemsstaterne, der deltager i dens arbejde, dog med forbehold af bestemmelserne i protokollen om Bankens vedtægter.

Den Europæiske Investeringsbank er i øvrigt fritaget for alle skatter og lignende afgifter i anledning af udvidelser af dens kapital, såvel som for de forskellige formaliteter, som måtte være forbundet hermed i det land, hvor den har sit sæde. Tilsvarende skal dens opløsning og likvidation heller ikke give anledning til nogen skatteopkrævning. Endelig skal Bankens og dens organers arbejde, for så vidt det udøves under de i vedtægterne fastlagte betingelser, ikke medføre pålæggelse af omsætningsafgifter.

Artikel 23

Denne protokol gælder også for Den Europæiske Centralbank, for medlemmerne af dens besluttende organer og for dens personale med forbehold af bestemmelserne i protokollen om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank.

Den Europæiske Centralbank er i øvrigt fritaget for alle skatter og afgifter eller lignende i anledning af kapitaludvidelser såvel som forskellige formaliteter, som måtte være forbundet hermed i den stat, hvor banken har sit hjemsted. Bankens og dens besluttende organers virksomhed i henhold til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank pålægges ikke nogen form for omsætningsafgift.

Ovennævnte bestemmelser gælder også for Det Europæiske Monetære Institut. Opløsning eller likvidation af instituttet giver ikke anledning til beskatning.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne protokol.

Udfærdiget i Bruxelles, den ottende april nitten hundrede og femogtres.


BILAG IV

Finanskontrol vedrørende de schweiziske deltagere i aktiviteterne i Det Europæiske Miljøagentur og Eionet

Artikel 1

Direkte kommunikation

Agenturet og Kommissionen kommunikerer direkte med de deltagere i agenturets eller Eionet's aktiviteter, der enten som kontrahenter, deltagere i agenturets programmer, modtagere af en betaling over agenturets eller Kommissionens budget eller som underkontrahenter er hjemmehørende i Schweiz. De pågældende kan direkte til Kommissionen og agenturet sende alle informationer og relevante dokumenter, som de skal meddele i henhold til de instrumenter, der henvises til i denne aftale, samt til de kontrakter og aftaler, der er indgået, og de beslutninger, der er truffet i medfør af disse instrumenter.

Artikel 2

Revisioner

1.   I henhold til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 og den finansforordning, som agenturets bestyrelse vedtog den 26. marts 2003 i overensstemmelse med forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 23. december 2002, samt andre instrumenter, som denne aftale henviser til, kan det i kontrakter og aftaler, der indgås, og beslutninger, der træffes med modtagere hjemmehørende i Schweiz fastsættes, at agenturets og Kommissionens ansatte eller andre, som de har givet beføjelse dertil, til enhver tid kan foretage videnskabelige, finansielle, teknologiske eller andre revisioner hos dem og deres underkontrahenter.

2.   Ansatte i agenturet eller Kommissionen eller andre af Kommissionen hertil bemyndigede personer skal have passende adgang til arbejdssteder, arbejder og dokumenter samt alle nødvendige informationer, herunder også i elektronisk form, med henblik på gennemførelse af disse revisioner. Denne adgangsret skal nævnes udtrykkeligt i de kontrakter eller aftaler, der indgås i henhold til de instrumenter, som denne aftale henviser til.

3.   Den Europæiske Revisionsret har samme rettigheder som Kommissionen.

4.   Revisionerne kan i overensstemmelse med bestemmelserne i de pågældende kontrakter, aftaler eller beslutninger finde sted indtil fem år efter udløbet af denne aftale.

5.   Den schweiziske forbundsfinanskontrol underrettes på forhånd om de revisioner, der udføres på schweizisk område. Denne underretning er ikke en retlig forudsætning for gennemførelsen af revisionerne.

Artikel 3

Kontrol på stedet

1.   Som led i denne aftale bemyndiges Kommissionen (OLAF) til i overensstemmelse med betingelserne og reglerne i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2185/96 af 11. november 1996 at foretage kontrol og inspektion på stedet på schweizisk område.

2.   Kommissionen forbereder og gennemfører kontrol og inspektion på stedet i nært samarbejde med den schweiziske forbundsfinanskontrol eller andre af denne udpegede kompetente schweiziske myndigheder, som underrettes i god tid om kontrollens og inspektionens indhold, formål og retsgrundlag, således at de kan yde den fornødne bistand. Med henblik herpå kan de kompetente schweiziske myndigheder deltage i kontrollen og inspektionen på stedet.

3.   Hvis de berørte schweiziske myndigheder ønsker det, gennemføres den pågældende kontrol og inspektion på stedet af Kommissionen og disse i fællesskab.

4.   Hvis deltagerne i programmet modsætter sig kontrol eller inspektion på stedet, yder de schweiziske myndigheder i overensstemmelse med de nationale bestemmelser Kommissionens inspektører den bistand, der er nødvendig for, at de kan udføre den kontrol og inspektion på stedet, som de er blevet pålagt.

5.   Kommissionen meddeler hurtigst muligt den schweiziske forbundsfinanskontrol alle oplysninger om uregelmæssigheder eller mistanke om uregelmæssigheder, som den har fået kendskab til under gennemførelsen af kontrollen eller inspektionen på stedet. Kommissionen skal under alle omstændigheder underrette ovennævnte myndighed om resultatet af kontrollen eller inspektionen.

Artikel 4

Information og konsultation

1.   For at sikre, at dette bilag gennemføres korrekt, foretager de kompetente myndigheder i Schweiz og i Fællesskabet jævnligt udveksling af oplysninger, og de iværksætter konsultationer, når den ene eller den anden af parterne anmoder herom.

2.   De kompetente schweiziske myndigheder underretter straks agenturet og Kommissionen om alle elementer, de får kendskab til, som kan give formodning om eventuelle uregelmæssigheder i forbindelse med indgåelsen og gennemførelsen af kontrakter eller aftaler, der indgås i henhold til de instrumenter, som denne aftale henviser til.

Artikel 5

Tavshedspligt

Alle oplysninger, der er blevet meddelt eller modtaget i medfør af dette bilag, er, uanset formen, omfattet af tavshedspligt og nyder den samme beskyttelse som den, lignende oplysninger har efter den schweiziske lovgivning og efter de tilsvarende bestemmelser, der gælder for Fællesskabets institutioner. Oplysningerne må ikke meddeles til andre end dem, der i fællesskabsinstitutionerne, medlemsstaterne eller i Schweiz i kraft af deres hverv skal have kendskab til dem, eller anvendes til andre formål end til at sikre en effektiv beskyttelse af parternes finansielle interesser.

Artikel 6

Administrative foranstaltninger og sanktioner

Uden at det berører anvendelsen af den schweiziske strafferet, kan agenturet eller Kommissionen pålægge administrative foranstaltninger og sanktioner i overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 og Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 samt Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser.

Artikel 7

Inddrivelse og tvangsfuldbyrdelse

Agenturets eller Kommissionens beslutninger, der vedtages som led i anvendelsen af denne aftale, og som indebærer en forpligtelse for andre end stater til at betale en pengeydelse, kan tvangsfuldbyrdes i Schweiz. Fuldbyrdelsespåtegning skal efter en prøvelse, der kun omfatter ægtheden af det pågældendes fuldbyrdelsesgrundlag, påføres af den myndighed, som den schweiziske regering har udpeget og anmeldt for agenturet og Kommissionen. Tvangsfuldbyrdelsen finder sted efter de schweiziske retsplejeregler. Lovligheden af den beslutning, der udgør fuldbyrdelsesgrundlaget, er underlagt De Europæiske Fællesskabers Domstols kontrol.

Afgørelser, der træffes af De Europæiske Fællesskabers Domstol i medfør af en voldgiftsbestemmelse, kan tvangsfuldbyrdes på samme betingelser.

Top