Help Print this page 

Document 32005R2153

Title and reference
Kommissionens forordning (EF) nr. 2153/2005 af 23. december 2005 om støtteordningen for privat oplagring af olivenolie
  • No longer in force
OJ L 342, 24.12.2005, p. 39–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 306M , 15.11.2008, p. 475–482 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 068 P. 69 - 76
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 068 P. 69 - 76

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2153/oj
Multilingual display
Text

24.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 342/39


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2153/2005

af 23. december 2005

om støtteordningen for privat oplagring af olivenolie

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) Nr. 865/2004 af 29. april 2004 om den fælles markedsordning for olivenolie og spiseoliven og om ændring af forordning (EØF) nr. 827/68 (1), særlig artikel 6, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter artikel 6 i forordning (EF) nr. 865/2004 kan der iværksættes en støtteordning for privat oplagring af olivenolie i tilfælde af alvorlige markedsforstyrrelser i nogle områder af Fællesskabet.

(2)

For at muliggøre en hurtig iværksættelse af støtteordningen i nødsfald bør der fastsættes gennemførelsesbestemmelser til nævnte forordning. Støtteordningen for privat oplagring bør baseres på kontrakter med erhvervsdrivende, der frembyder tilstrækkelige garantier, og som er godkendt af medlemsstaterne, på nærmere fastsatte betingelser.

(3)

For at ordningen kan påvirke markedet i producentleddet mest muligt, og for at lette kontrollen hermed er det nødvendigt at koncentrere støtten om oplagring af ikke-emballerede jomfruolier.

(4)

Kommissionen bør råde over oplysninger om udviklingen i priserne på og produktionen af olivenolie. Disse oplysninger er nødvendige for en konstant overvågning af markedet for olivenolie for at evaluere, om der foreligger en alvorlig markedsforstyrrelse.

(5)

For bedst at afspejle markedssituationen bør støttebeløbet fastlægges for de markedssektorer, der behøver det. Oliekategorierne er dem, der er anført i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 865/2004.

(6)

De oplysninger, som skal indeholdes i buddene, og betingelserne for buddenes indgivelse og gennemgang bør anføres, for at de ansvarlige organer kan råde over udtømmende oplysninger for hvert bud.

(7)

Det er hensigtsmæssigt, at licitationerne kører efter visse regler, bl.a. frister for indgivelse af bud og minimumsmængde for hvert indgivet bud. For at kunne påvirke markedssituationen bør buddene især omfatte en lang oplagringsperiode og en minimumsmængde, der er tilpasset den situation, sektoren befinder sig i.

(8)

Ved indgivelsen af bud bør der på de vilkår, der er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2220/85 af 22. juli 1985 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen for sikkerhedsstillelse for landbrugsprodukter (2) stilles en sikkerhed, hvis størrelse og gyldighedsperiode fastsættes under hensyntagen til risiciene for prisændringer på markedet og det faktiske antal oplagringsdage, der giver ret til støtte.

(9)

Blandt de indgivne bud bør de bud tages i betragtning, som ikke overstiger et maksimalt støttebeløb pr. oplagringsdag, der fastsættes under hensyntagen til markedet for olivenolie. For hver kategori eller for hvert område bør det sikres, at buddene er repræsentative, og at de maksimumsmængder, der er fastsat ved licitationen, overholdes.

(10)

Det er nødvendigt at fastsætte, hvilke væsentlige elementer kontrakten skal indeholde. For at undgå markedsforstyrrelser bør Kommissionen kunne ændre kontraktens gyldighedsperiode under hensyntagen til bl.a. høstprognoserne for produktionsåret efter det produktionsår, hvor kontrakten er indgået.

(11)

For at sikre en tilfredsstillende forvaltning af ordningen er det hensigtsmæssigt at anføre betingelserne for, at der kan ydes forskud på støtten, den kontrol, der er nødvendig for at sikre, at støttekriterierne overholdes, visse metoder for beregningen af støtten samt de oplysninger, som medlemsstaterne skal fremsende til Kommissionen.

(12)

For klarhedens og gennemskuelighedens skyld bør Kommissionens forordning (EF) nr. 2768/98 af 21. december 1998 om støtteordningen for privat oplagring af olivenolie (3) ophæves og erstattes af en ny forordning.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Olivenolie og Spiseoliven —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De ansvarlige organer i producentmedlemsstaterne indgår kontrakter om privat oplagring af ikke-emballeret jomfruolie på de i denne forordning fastsatte betingelser.

2.   Med henblik på fastsættelsen af størrelsen af den støtte, der skal ydes til gennemførelsen af kontrakter for privat oplagring af ikke-emballeret jomfruolie, kan Kommissionen indlede licitationer af begrænset varighed efter proceduren i artikel 18, stk. 2, i forordning (EF) nr. 865/2004. Under en licitation af begrænset varighed iværksættes der dellicitationer.

Artikel 2

1.   Der kan indledes en licitation af begrænset varighed, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

der forekommer alvorlige markedsforstyrrelser i nogle områder af EF, som kan mindskes eller elimineres ved iværksættelse af foranstaltninger med henblik på privat oplagring af ikke-emballerede jomfruolier

b)

gennemsnitsprisen for ét eller flere af følgende produkter i en periode på mindst to uger har været mindre end:

1 779 EUR/t for ekstra jomfruolie

1 710 EUR/t for jomfruolie

1 524 EUR/t for bomolie med et syretal på 2, idet beløbet reduceres med 36,70 EUR/t for hver overskydende enhed.

2.   Ved licitationen af begrænset varighed fastsættes der en maksimumsmængde for hele licitationen, og der kan fastsættes maksimumsmængder for:

hver kategori jomfruolie, der er anført i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 865/2004

hvert område eller hver medlemsstat.

Licitationen af begrænset varighed kan begrænses til nogle af de kategorier jomfruolier eller områder, der er omhandlet i første afsnit.

Licitationen af begrænset varighed kan afsluttes før fristens udløb efter proceduren i artikel 18, stk. 2, i forordning (EF) nr. 865/2004.

Artikel 3

Kun erhvervsdrivende i olivenoliesektoren, der er godkendt af den pågældende medlemsstats ansvarlige organ, kan afgive bud ved dellicitationer.

Medlemsstaterne fastsætter kriterier og procedurer for godkendelse af disse erhvervsdrivende, der skal tilhøre en af følgende kategorier:

a)

en olivenolieproducentorganisation, der mindst består af 700 olivenavlere, når den handler i egenskab af en organisation for produktion og forædling af oliven og olivenolie

b)

en producentorganisation, der mindst repræsenterer 25 % af olivenavlerne eller olivenolieproduktionen i det område, hvor den er hjemmehørende

c)

en sammenslutning af producentorganisationer fra flere økonomiske områder, der mindst består af ti producentorganisationer, jf. litra a) og b), eller af et antal producentorganisationer, der mindst repræsenterer 5 % af olivenolieproduktionen i den pågældende medlemsstat

d)

en oliemølle, hvis anlæg kan udvinde mindst 2 t olie pr. arbejdsdag a 8 timer, og som i de to foregående produktionsår har fremstillet mindst 500 t jomfruolie

e)

en emballeringsvirksomhed, som inden for samme medlemsstat råder over en kapacitet på mindst 6 t emballeret olie pr. arbejdsdag a 8 timer, og som i løbet af de to foregående produktionsår har emballeret mindst 500 t olivenolie i alt.

Er en eller flere organisationer for produktion eller forædling af oliven og olivenolie medlem af den i stk. 2, litra a), omhandlede organisation, tælles de således tilsluttede olivenavlere individuelt ved beregningen af minimumsantallet på 700 olivenavlere.

Artikel 4

Med henblik på den i artikel 3 omhandlede godkendelse forpligter de erhvervsdrivende sig til at:

a)

acceptere, at det ansvarlige organ i medlemsstaten forsegler beholderne med de jomfruolier, der er indgået en oplagringskontrakt for

b)

føre lagerregnskab over de olier og i givet fald de oliven, de opbevarer

c)

underkaste sig enhver kontrol, der er fastsat i denne støtteordning for kontrakter om privat oplagring.

De pågældende erhvervsdrivende skal angive kapaciteten af de oplagringsanlæg, de råder over, levere en plan over anlæggene og fremlægge beviser på, at de i artikel 3 omhandlede betingelser er opfyldt.

Artikel 5

1.   De erhvervsdrivende, der opfylder de i artikel 3 og 4 nævnte betingelser, godkendes og modtager et godkendelsesnummer i løbet af de to måneder, der følger efter den måned, hvor de har indgivet den fuldstændige ansøgning om godkendelse.

2.   Uden at dette berører artikel 17, stk. 3, gælder følgende:

a)

olivenproducentorganisationer og sammenslutninger heraf samt oliemøller og emballeringsvirksomheder, som medlemsstaterne har godkendt til privat oplagring i produktionsårene 1998/99 til 2004/05, anses for godkendt efter denne forordning, hvis de opfylder kriterierne i artikel 3 og 4

b)

godkendelsen afvises eller trækkes straks tilbage for en erhvervsdrivende, for hvem følgende gælder:

i)

Han opfylder ikke godkendelsesbetingelserne.

ii)

De ansvarlige myndigheder forfølger ham for uregelmæssigheder i forbindelse med forordning (EF) nr. 865/2004.

iii)

Han er straffet for en overtrædelse af den i Rådets forordning nr. 136/66/EØF (4) omhandlede ordning for produktionsstøtte i produktionsårene 2002/03, 2003/04 og 2004/05.

iv)

Han er straffet for en overtrædelse af den i Rådets forordning (EF) nr. 1638/98 (5) omhandlede ordning for finansiering af oliven¬producentorganisationernes handlingsprogrammer i produktionsårene 2002/03, 2003/04 og 2004/05.

Artikel 6

1.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen senest hver onsdag gennemsnitspriserne i den foregående uge for de forskellige kategorier olier, jf. bilag I til forordning (EF) nr. 865/2004, på de vigtigste repræsentative markeder på deres område.

Priserne meddeles med elektronisk post og ledsages af kommentarer om transaktionernes omfang og repræsentativitet.

2.   Inden den tiende dag i hver måned meddeler medlemsstaterne Kommissionen et skøn over den samlede produktion af olivenolie og spiseoliven for det igangværende produktionsår.

3.   Fra september til maj hvert produktionsår meddeler medlemsstaterne Kommissionen senest den 15. dag i hver måned skønnet over den mængde olivenolie og spiseoliven, der er produceret siden begyndelsen af det pågældende produktionsår.

For at opnå disse data kan medlemsstaterne gøre brug af forskellige informationskilder, bl.a. data fra oliemøllerne og de virksomheder, der forarbejder spiseoliven, undersøgelser hos de erhvervsdrivende i olivensektoren eller skøn fra statistiske kontorer.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen inden udgangen af det pågældende produktionsår den samlede anslåede producerede mængde olivenolie og spiseoliven.

4.   Medlemsstaterne indfører den ordning for indhentning af data, de finder mest hensigtsmæssig for at nå frem til og udarbejde de i stk. 2 og 3 omhandlede meddelelser, og fastlægger eventuelt forpligtelser til at meddele data for de pågældende erhvervsdrivende i olivensektoren.

5.   De i stk. 2 og 3 omhandlede skøn over mængden af olivenolie og spiseoliven sendes med elektronisk post ved brug af den formular, som Kommissionen har fremsendt.

6.   Kommissionen kan gøre brug af andre informationskilder.

Artikel 7

Fristerne for indgivelse af bud til dellicitationerne er følgende:

a)

for november, januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, september og oktober: fra den 4. til den 8. kl. 12.00 og fra den 18. til den 22. kl. 12.00

b)

for august: fra den 18. til den 23. kl. 12.00

c)

for december: fra den 9. til den 14. kl. 12.00.

Dette klokkeslæt er belgisk tid. Er den dato, der er sidste frist for indgivelse af bud, ikke en arbejdsdag for det organ, som modtager buddene, udløber fristen i stedet den umiddelbart foregående arbejdsdag kl. 12.00.

Artikel 8

1.   Uden at dette berører artikel 15, vedrører buddene, som mindst skal omfatte en mængde på 50 tons, støttebeløbet pr. dag for privat oplagring af ikke-emballerede jomfruolier, der tilhører en af de i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 865/2004 nævnte tre kategorier, i 365 dage i forseglede beholdere på de i nærværende forordning fastsatte betingelser.

2.   De godkendte erhvervsdrivende deltager i dellicitationen enten ved at aflevere det skriftlige bud mod kvittering for modtagelsen til det ansvarlige organ i en medlemsstat eller ved at sende det med elektronisk post til nævnte organ.

Deltager en erhvervsdrivende i en dellicitation over flere kategorier olier eller over beholdere, der befinder sig på forskellige adresser, skal vedkommende indgive et særskilt bud for hvert enkelt tilfælde.

Et bud er kun gyldigt for en enkelt dellicitation. Et indgivet bud kan ikke trækkes tilbage eller ændres efter udløbet af fristen for dets indgivelse.

Artikel 9

1.   I de i artikel 8 omhandlede bud anføres følgende:

a)

en henvisning til denne forordning og til den relevante dellicitation

b)

den bydendes navn og adresse

c)

den kategori, den godkendte erhvervsdrivende tilhører, jf. artikel 3, stk. 1, samt godkendelsesnummeret

d)

mængden og kategorien af den jomfruolie, der er omfattet af buddet

e)

den nøjagtige adresse for det sted, hvor oplagringsbeholderne befinder sig, og de oplysninger, der er nødvendige for at identificere de beholdere, som buddene vedrører

f)

støttebeløbet pr. dag og pr. ton jomfruolie, der er oplagret privat, udtrykt i EUR med to decimaler

g)

det beløb, der skal stilles som sikkerhed efter artikel 10, udtrykt i den medlemsstats valuta, hvor buddet indgives.

2.   Buddet kan kun anerkendes som gyldigt, hvis det:

a)

ligesom den tilhørende dokumentation er affattet på det officielle sprog eller et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor det ansvarlige organ, der modtager buddet, er hjemmehørende

b)

indgives efter bestemmelserne i denne forordning og bl.a. indeholder alle de i stk. 1 nævnte oplysninger

c)

ikke indeholder andre betingelser end dem, der er fastsat i denne forordning

d)

hidrører fra en erhvervsdrivende, der er godkendt af den medlemsstat, som modtager buddet, og vedrører oplagringsbeholdere, som befinder sig i denne medlemsstat

e)

inden udløbet af fristen for indgivelse af bud suppleres med et bevis for, at den bydende har stillet den i buddet anførte sikkerhed.

Artikel 10

1.   Den bydende stiller en sikkerhed på 50 EUR pr. ton olivenolie, der er omfattet af buddet.

2.   For de bud, som ikke antages, frigives den i stk. 1 nævnte sikkerhed straks efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende af maksimumsbeløbet for støtten for den pågældende dellicitation.

3.   For de bud, der gives tilslag for, suppleres den i stk. 1 omhandlede sikkerhed senest på den i artikel 13, stk. 3, andet afsnit, nævnte kontrakts første gennemførelsesdag med en sikkerhed på 200 EUR pr. ton olivenolie.

4.   Med henblik på frigivelsen af den i stk. 1 og i stk. 3 omhandlede sikkerhed er det primære krav efter artikel 20 i forordning (EØF) nr. 2220/85, at den i buddet fastsatte mængde oplagres i seks måneder på de vilkår, der er fastsat i den i nærværende forordning omhandlede kontrakt.

Reduceres kontraktens gyldighedsperiode til mindre end seks måneder efter artikel 15, udløber den i første afsnit nævnte oplagringsperiode dog, når kontrakten ophører.

Artikel 11

1.   Den pågældende medlemsstats ansvarlige organ gennemgår de modtagne bud uden offentlighedens tilstedeværelse. Medmindre andet er fastsat i stk. 2, har de personer, som deltager i gennemgangen, tavshedspligt.

2.   De gyldige bud, opstillet efter beløbenes størrelse med det mindste beløb først, meddeles til Kommissionen i anonym form med elektronisk post senest 48 timer efter udløbet af fristen for indgivelse af bud.

Udløber fristen en fredag, meddeles buddene senest den efterfølgende mandag kl. 12.00 belgisk tid.

3.   For hvert bud, der meddeles, angives mængden af olivenolie, den kategori, den tilhører, samt støttebeløbet, jf. artikel 9, stk. 1, litra d) og f). Er der i forbindelse med licitationen fastsat maksimumsmængder pr. område, skal de berørte områder desuden angives for hvert bud.

Artikel 12

1.   Senest den niende arbejdsdag efter udløbet af fristen for indgivelse af bud til de enkelte dellicitationer fastsættes der efter proceduren i artikel 18, stk. 2, i forordning (EF) nr. 865/2004 et maksimumsbeløb for støtten pr. dag privat oplagring ud fra de modtagne bud.

2.   Maksimumsbeløbet for støtten fastsættes under hensyntagen til situationen og den forventede udvikling på olivenoliemarkedet samt til mulighederne for, at den pågældende foranstaltning kan bidrage væsentligt til en stabilisering af markedet.

Endvidere tages der hensyn til den mængde, der allerede er indgået kontrakt om privat oplagring for, og til omfanget af de modtagne bud.

3.   Ved fastsættelsen af maksimumsbeløbet kan der efter samme procedure træffes beslutning om at afvise samtlige bud vedrørende en af de kategorier olier eller et af de områder, der er fastsat en maksimumsmængde for efter artikel 2, stk. 2, såfremt:

buddene ikke er repræsentative

maksimumsbeløbet kunne føre til en overskridelse af den pågældende maksimumsmængde.

Artikel 13

1.   Uden at dette berører artikel 12, stk. 3, gives der tilslag til den eller de bydende, hvis bud er blevet meddelt efter artikel 11, stk. 2, og ikke overstiger maksimumsbeløbet for støtten pr. dag privat oplagring for den i buddet angivne mængde.

Tilslagsmodtagerens rettigheder og forpligtelser kan ikke overdrages.

2.   Det ansvarlige organ i den pågældende medlemsstat sender senest den anden arbejdsdag efter offentliggørelsen af det maksimale støttebeløb i Den Europæiske Unions Tidende skriftlig meddelelse til alle de bydende om resultatet af deres deltagelse i licitationen.

3.   Datoen for indgåelsen af kontrakten er den dato, hvor meddelelsen om, at buddet er antaget, sendes til den bydende.

Kontrakten begynder at løbe dagen efter indgåelsen af kontrakten, såfremt den bydende har stillet den i artikel 10, stk. 3, nævnte sikkerhed, og den pågældende olie skal opfylde alle de betingelser, der er fastsat i kontrakten.

Kontrakten kan dog ikke begynde at løbe, så længe beholderne ikke er forseglet efter udtagningen af prøver efter stk. 4, litra c) og d).

4.   Inden 30 dage efter kontraktens indgåelse skal det ansvarlige organ i medlemsstaten:

a)

identificere beholderne med den pågældende olivenolie

b)

fastslå oliens nettovægt

c)

udtage en prøve, der er repræsentativ for buddet

d)

forsegle hver enkelt beholder.

Af årsager, der er behørigt begrundet af medlemsstaten, kan den i første afsnit fastsatte frist på 30 dage forlænges med 15 dage.

5.   Der foretages snarest muligt en analyse af den i stk. 4, litra c), omhandlede udtagne prøve for at sikre, at det virkelig drejer sig om den kategori jomfruolie, der er givet tilslag for.

Viser analysen, at det ikke drejer sig om den kategori olie, der er givet tilslag for, afvises den samlede mængde i buddet, og den i artikel 10, stk. 1, omhandlede sikkerhed inddrages.

Artikel 14

1.   Kontrakten, der udfærdiges i to eksemplarer, indeholder mindst følgende oplysninger:

a)

navn og adresse på det ansvarlige organ i medlemsstaten

b)

fuldstændig postadresse, kontrahentens godkendelsesnummer samt den kategori, kontrahenten tilhører, jf. artikel 3

c)

oplagringsstedets nøjagtige adresse og de pågældende beholderes placering

d)

datoen for indgåelsen af kontrakten

e)

kontraktens gyldighedsperiode, med forbehold af bestemmelserne i artikel 15

f)

en henvisning til denne forordning og til den pågældende dellicitation.

2.   For hvert parti indeholder kontrakten oplysning om:

a)

den kategori, jomfruolien tilhører, samt dens nettovægt

b)

identifikation og placering af de beholdere, der indeholder denne olie.

3.   Ved kontrakten forpligtes kontrahenten til:

a)

i den aftalte periode at oplagre den aftalte mængde af det pågældende produkt for egen regning og risiko

b)

at opbevare de forskellige kategorier olier i separate beholdere, der er anført i kontrakten og forseglet af det ansvarlige organ i medlemsstaten

c)

til enhver tid at give det ansvarlige organ i medlemsstaten adgang til at kontrollere, om de i kontrakten fastsatte forpligtelser er overholdt.

Ændringer af de i første afsnit, litra b), omhandlede beholdere skal tillades af nævnte organ, foretages i dets nærvær og kontrolleres ved udtagning af en repræsentativ prøve fra de pågældende beholdere og forsegles på ny, jf. artikel 13, stk. 4, litra c) og d).

4.   Uden at dette berører artikel 15, mister kontrahenten retten til støtten for hele kontraktens gyldighedsperiode og for den samlede mængde, der er fastsat i kontrakten, hvis han opsiger kontrakten i løbet af gennemførelsesperioden.

Artikel 15

1.   Ud fra den nuværende og den forventede udvikling på markedet for olivenolie kan Kommissionen efter proceduren i artikel 18, stk. 2, i forordning (EF) nr. 865/2004 beslutte at reducere gyldighedsperioden for de igangværende kontrakter.

En ændring af kontrakterne kan kun besluttes i perioden fra den 1. september til den 31. december og kan først få virkning efter udgangen af måneden efter den måned, hvor beslutningen træffes.

2.   Ændres kontrakten i henhold til stk. 1, fastsætter Kommissionen en reduktionssats, som anvendes på det antal dage, der er tilbage af kontraktens gyldighedsperiode efter en bestemt dato, og berører alle de kontrakter, der er i gang på nævnte dato.

Artikel 16

1.   Fra datoen for starten af kontraktens gennemførelsesperiode, jf. artikel 13, stk. 3, andet afsnit, kan der udbetales et forskud svarende til støtten for den periode, der begynder ved starten af kontraktens gennemførelsesperiode og slutter den efterfølgende 31. august, mod stillelse af en sikkerhed på 120 % af forskuddet.

For de igangværende kontrakter kan der på de i første afsnit fastsatte betingelser fra den 1. januar ydes et nyt forskud for perioden fra den 1. september til kontrakternes udløb.

2.   Den i stk. 1 omhandlede sikkerhed frigives straks efter udbetalingen af det resterende støttebeløb efter artikel 18, stk. 3.

Artikel 17

1.   Inden den endelige udbetaling af støtten skal det ansvarlige organ i medlemsstaten:

a)

indsamle og kontrollere beviserne for, at de i denne forordning fastsatte betingelser er opfyldt

b)

foretage den nødvendige kontrol for at sikre, at den pågældende olivenolie er til stede på lageret i hele kontraktens gyldighedsperiode

c)

træffe alle nødvendige forholdsregler for at sikre, at der føres kontrol med overholdelsen af de forpligtelser, der følger af kontrakten.

2.   Kontrollen indbefatter fysisk inspektion af de oplagrede varer samt kontrol af regnskaberne.

Ved den fysiske inspektion skal det bl.a. undersøges, om de lagre, der er anført i kontrakten, svarer til de i kontrakten anførte oliekategorier, om beholderne er forseglet, og om de fastsatte mængder er til stede.

3.   Overholdes kontraktforpligtelserne ikke, ydes der ingen støtte for pågældende kontrakt, og godkendelsen af den erhvervsdrivende trækkes tilbage, uden at dette forhindrer eventuelle andre sanktioner. Endvidere inddrages de i artikel 10 og 16 omhandlede sikkerheder på de i forordning (EØF) nr. 2220/85 fastsatte betingelser.

Artikel 18

1.   Støttebeløbet beregnes ud fra den nettovægt, der er fastslået efter artikel 13, stk. 4, litra b).

Støttebeløbet for privat oplagring omregnes til national valuta efter den omregningskurs, der gælder på datoen for starten af kontraktens gennemførelsesperiode, jf. artikel 13, stk. 3, andet afsnit.

2.   Forpligtelserne med hensyn til de i buddene og kontrakterne fastsatte mængder anses for opfyldt, hvis de er opfyldt for 98 % af mængderne.

Gør den i artikel 13, stk. 5, nævnte analyse det ikke muligt at bekræfte, at olien i den pågældende beholder tilhører den kategori, der er givet tilslag for, anses dette at gælde for hele den mængde, der er omfattet af buddet.

3.   Støtten eller den resterende del af støtten i de tilfælde, hvor der er ydet et forskud efter artikel 16, udbetales først, når samtlige kontraktforpligtelser er opfyldt. Støtten eller den resterende del af støtten udbetales senest 60 dage efter kontraktens udløb efter en kontrol af, om nævnte forpligtelser er opfyldt.

Artikel 19

1.   De pågældende medlemsstater underretter Kommissionen om, hvilke nationale foranstaltninger der er truffet med henblik på anvendelsen af denne forordning, samt om kontraktforlægget.

2.   Medlemsstaterne meddeler med elektronisk post Kommissionen den mængde olivenolie, for hvilken der er givet tilslag, og for hvilken:

der ikke er indgået kontrakt

kontrakten ikke er overholdt eller ikke gennemført helt.

De i første afsnit nævnte meddelelser indeholder nærmere oplysninger om den pågældende dellicitation samt i givet fald om de forskellige kategorier olier og erhvervsdrivende eller de berørte områder. Meddelelserne fremsendes hurtigst muligt, dog senest den 10. i måneden efter den måned, de vedrører.

Artikel 20

Forordning (EF) nr. 2768/98 ophæves.

Artikel 21

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. november 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. december 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 161 af 30.4.2004, s. 97. Berigtiget i EUT L 206 af 9.6.2004, s. 37.

(2)  EFT L 205 af 3.8.1985, s. 5. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 673/2004 (EUT L 105 af 14.4.2004, s. 17).

(3)  EFT L 346 af 22.12.1998, s. 14. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1432/2004 (EUT L 264 af 11.8.2004, s. 6).

(4)  EFT 172 af 30.9.1966, s. 3025/66.

(5)  EFT L 210 af 28.7.1998, s. 32.


Top