Help Print this page 

Document 32005R2035

Title and reference
Kommissionens forordning (EF) nr. 2035/2005 af 12. december 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1681/94 om uregelmæssigheder og tilbagebetaling af beløb, der uberettiget er udbetalt inden for rammerne af finansieringen af strukturpolitikkerne, samt om oprettelse af et informationssystem på dette område
  • No longer in force
OJ L 328, 15.12.2005, p. 8–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 321M , 21.11.2006, p. 345–349 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 001 P. 227 - 231
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 001 P. 227 - 231

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2035/oj
Multilingual display
Text

15.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 328/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2035/2005

af 12. december 2005

om ændring af forordning (EF) nr. 1681/94 om uregelmæssigheder og tilbagebetaling af beløb, der uberettiget er udbetalt inden for rammerne af finansieringen af strukturpolitikkerne, samt om oprettelse af et informationssystem på dette område

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af 21. juni 1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene (1), særlig artikel 53, stk. 2,

efter høring af udvalget nedsat i henhold til traktatens artikel 147, Forvaltningskomitéen for Landbrugsstrukturerne og Udvikling af Landdistrikterne og Den Stående Forvaltningskomité for Fiskeristrukturerne, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 54 i forordning (EF) nr. 1260/1999 ophævede Rådets forordning (EØF) nr. 4253/88 af 19. december 1988 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 2052/88 for så vidt angår samordningen af de forskellige strukturfondes interventioner indbyrdes såvel som med interventionerne fra Den Europæiske Investeringsbank og de øvrige eksisterende finansielle instrumenter (2).

(2)

I henhold til artikel 54 i forordning (EF) nr. 1260/1999 skal henvisninger til den ophævede forordning (EØF) nr. 4253/88 betragtes som henvisninger til forordning (EF) nr. 1260/1999. Kommissionens forordning (EF) nr. 1681/94 (3) finder derfor anvendelse på interventioner, der er vedtaget med hjemmel i forordning (EF) nr. 1260/1999.

(3)

Det er nødvendigt at ajourføre forordning (EF) nr. 1681/94 for at gøre systemet til indberetning af uregelmæssigheder mere effektivt.

(4)

Af hensyn til retssikkerheden bør det udtrykkeligt fastsættes, at bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1681/94 også finder anvendelse på alle former for økonomiske interventioner efter forordning (EF) nr. 1260/1999 som beskrevet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1783/1999 af 12. juli 1999 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (4), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1784/1999 af 12. juli 1999 om Den Europæiske Socialfond (5), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1263/1999 af 21. juni 1999 om Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet (6) og i Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 af 17. maj 1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Udviklingssektionen, og om ændring og ophævelse af visse forordninger (7).

(5)

Det er nødvendigt at afklare, i hvilket omfang en medlemsstat, der deltager i det grænseoverskridende, tværnationale og tværregionale samarbejde nævnt i artikel 20, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1260/1999, kaldt Interreg-programmerne, og i alle andre tværnationale programmer, skal indberette uregelmæssigheder.

(6)

Det er nødvendigt at præcisere, at definitionen af »uregelmæssighed« i forordning (EF) nr. 1681/94 stammer fra artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (8).

(7)

Det er nødvendigt nærmere at fastlægge begrebet mistanke om svig under hensyntagen til definitionen af svig i konventionen af 26. juli 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (9).

(8)

Det bør præciseres, at definitionen af »første administrative eller retslige konstatering« stammer fra artikel 35 i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (10).

(9)

Det er ligeledes nødvendigt at definere begrebet »konkurs« og begrebet »økonomisk beslutningstager«.

(10)

For at styrke indberetningssystemets merværdi bør forpligtelsen til at indberette tilfælde af mistanke om svig præciseres, således at risikoen kan blive analyseret, og i den henseende bør kvaliteten af de indberettede oplysninger sikres.

(11)

Det bør præciseres, at forordning (EF) nr. 1681/94 fortsat finder anvendelse på allerede indberettede tilfælde af uregelmæssigheder på under 10 000 EUR.

(12)

Det er nødvendigt at afklare spørgsmålet om behandling af ikke-tilbagebetalte beløb, hvad angår de former for intervention, der reguleres af forordning (EF) nr. 1260/1999, og præcisere, hvilke oplysninger der er nødvendige for at behandle disse sager.

(13)

For at lette den byrde, der pålægges medlemsstaterne som følge af indberetningerne, og for at fremme effektiviteten, bør minimumstærsklen for, hvornår medlemsstaterne har pligt til at indberette uregelmæssigheder, hæves, og undtagelserne fra indberetningspligten bør præciseres.

(14)

Forordning (EF) nr. 1681/94 bør finde anvendelse uanset artikel 8 i Kommissionens forordning (EF) nr. 438/2001 af 2. marts 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 for så vidt angår forvaltnings- og kontrolsystemer til støtte fra strukturfondene (11).

(15)

Der bør tages højde for forpligtelserne i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (12) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (13).

(16)

Der bør fastsættes en omregningskurs for de medlemsstater, der ikke indgår i euroområdet.

(17)

Forordning (EF) nr. 1681/94 bør derfor ændres.

(18)

De foranstaltninger, der fastsættes i denne forordning, er i overensstemmelse med udtalelsen fra Komitéen for Udvikling og Omstilling i Regionerne —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1681/94 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

1.   Uden at det berører de forpligtelser, der følger direkte af anvendelsen af artikel 23 i forordning (EØF) nr. 4253/88 og artikel 38 i forordning (EF) nr. 1260/1999, vedrører denne forordning alle former for økonomiske interventioner omhandlet i forordning (EØF) nr. 4254/88, (EØF) nr. 4255/88, (EØF) nr. 4256/88, (EF) nr. 2080/93 samt (EF) nr. 1783/1999, (EF) nr. 1784/1999 og (EF) nr. 1263/1999. Denne forordning finder ligeledes anvendelse på de interventioner, der finansieres i henhold til artikel 35, stk. 2, første led, i forordning (EF) nr. 1257/1999 (Udviklingssektionen).

2.   Meddelelse om uregelmæssigheder i forbindelse med Interreg-programmer, jf. artikel 20, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1260/1999, og alle andre tværnationale programmer skal foretages af den medlemsstat, i hvilken udgifterne er afholdt. Medlemsstaten underretter samtidig forvaltningsmyndigheden og betalingsmyndigheden for programmet samt den person eller afdeling, der er udpeget til at udstede erklæringer om afslutning af interventionen, jf. artikel 15 i forordning (EF) nr. 438/2001.«

2)

Som artikel 1a indsættes:

»Artikel 1a

I denne forordning forstås ved:

1)

»uregelmæssighed«: enhver overtrædelse af en fællesskabsbestemmelse, som kan tilskrives en økonomisk beslutningstagers handling eller undladelse, der skader eller kunne skade De Europæiske Fællesskabers almindelige budget ved, at der afholdes en uretmæssig udgift over Fællesskabernes budget.

2)

»økonomisk beslutningstager«: enhver fysisk eller juridisk person samt enhver enhed, der deltager i gennemførelsen af fondenes interventioner, undtagen medlemsstaterne, når disse udøver offentlig myndighed.

3)

»første administrative eller retslige konstatering«: den første skriftlige vurdering fra en kompetent administrativ eller retslig myndigheds side, ved hvilken det på grundlag af konkrete forhold konkluderes, at der er begået en uregelmæssighed, uden at dette dog berører muligheden for, at denne konklusion senere enten kan revideres eller trækkes tilbage som følge af udviklingen i den administrative eller retslige procedure

4)

»mistanke om svig«: en uregelmæssighed, der giver anledning til indledning af en administrativ eller retslig procedure på nationalt niveau med henblik på at fastslå, om der foreligger en forsætlig adfærd, navnlig svig omfattet af artikel 1, stk. 1, litra a), i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser

5)

»konkurs«: insolvensbehandling som defineret i artikel 2, litra a), i Rådets forordning (EF) nr. 1346/2000 (14).

3)

Artikel 2 ophæves.

4)

Artikel 3, stk. 1, affattes således:

»1.   I løbet af de to måneder efter afslutningen af hvert kvartal sender medlemsstaterne Kommissionen en fortegnelse over uregelmæssigheder, som har givet anledning til en første administrativ eller retslig konstatering.

I den forbindelse giver medlemsstaterne så vidt muligt oplysning om:

a)

hvilken eller hvilke strukturfonde eller hvilket finansielt instrument, der er berørt, formålet, hvilken interventionsform og transaktion der er tale om, samt ARINCO-nummer eller CCI-kode (Fælles identifikationskode)

b)

hvilken bestemmelse der er blevet overtrådt

c)

datoen og kilden for den første oplysning, som har givet anledning til mistanke om en uregelmæssighed

d)

hvilke fremgangsmåder der er benyttet i forbindelse med uregelmæssigheden

e)

hvorvidt denne fremgangsmåde giver anledning til mistanke om svig, hvis dette er tilfældet

f)

hvorledes uregelmæssigheden er blevet opdaget

g)

om andre medlemsstater og tredjelande er berørt, og i givet fald hvilke

h)

på hvilket tidspunkt eller i hvilket tidsrum uregelmæssigheden er begået

i)

hvilke nationale myndigheder eller organer der har konstateret uregelmæssigheden, og hvilke myndigheder der har ansvaret for den administrative og/eller retslige opfølgning

j)

datoen for den første administrative eller retslige konstatering

k)

angivelse af de implicerede fysiske og/eller juridiske personer eller andre enheder, der deltager, undtagen i de tilfælde, hvor denne angivelse ikke kan være til nytte i bekæmpelsen af uregelmæssighederne som følge af den pågældende uregelmæssigheds karakter

l)

det samlede beløb afsat på budgettet til transaktionen og fordelingen af samfinansieringen på Fællesskabets, nationale, private og andre bidrag;

m)

det beløb, uregelmæssigheden vedrører, og fordelingen heraf på Fællesskabets, nationale, private og andre bidrag, og når der ikke er udbetalt offentlige bidrag til de personer og/eller andre enheder, der er nævnt i litra k), de beløb, der ville være blevet uretmæssigt udbetalt, hvis uregelmæssigheden ikke var blevet konstateret

n)

eventuel suspension af betalinger og mulighederne for inddrivelse

o)

beskrivelse af den uretmæssige udgift.

Uanset første afsnit skal følgende tilfælde ikke indberettes:

tilfælde, hvor uregelmæssigheden udelukkende består i en hel eller delvis manglende gennemførelse af en transaktion medfinansieret af fællesskabsbudgettet på grund af den endelige støttemodtagers og/eller individuelle modtagers konkurs. Uregelmæssigheder forud for konkurs og enhver mistanke om svig skal dog indberettes;

tilfælde, der indberettes til den administrative myndighed af den endelige støttemodtager eller individuelle modtager spontant, eller før den kompetente myndighed opdagede den, enten før eller efter ydelsen af det offentlige bidrag

tilfælde, hvor den administrative myndighed konstaterer en fejl vedrørende det finansierede projekts støtteberettigelse og korrigerer inden udbetaling af det offentlige bidrag.«

5)

I artikel 5 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, andet afsnit, affattes således:

»Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de administrative eller retslige afgørelser eller de vigtigste elementer heri vedrørende afslutningen af de omhandlede sager og oplyser navnlig, om de konstaterede elementer giver anledning til mistanke om svig.«

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Hvis en medlemsstat skønner, at der ikke vil kunne opnås eller forventes tilbagebetaling, giver den i en særlig meddelelse Kommissionen underretning om det ikke-tilbagebetalte beløb og redegør for, hvorfor beløbet efter dens mening bør afholdes af Fællesskabet eller af medlemsstaten.

Oplysningerne skal være så detaljerede, at Kommissionen så hurtigt som muligt og i samråd med myndighederne i den berørte medlemsstat kan beslutte, hvem der skal bære ansvaret:

for de økonomiske følger efter artikel 23, stk. 1, tredje led, i forordning (EØF) nr. 4253/88

for de involverede beløb, hvad angår de interventionsformer, der er reguleret af forordning (EF) nr. 1260/1999.

Meddelelsen skal som minimum indeholde:

a)

kopi af beslutningen om tildeling af den pågældende støtte

b)

datoen for sidste udbetaling til den endelige støttemodtager og/eller individuelle modtager

c)

kopi af anmodningen om tilbagebetaling

d)

kopi af det dokument, der bevidner den endelige støttemodtagers og/eller individuelle modtagers insolvens, hvis dette er relevant

e)

en kort beskrivelse af de foranstaltninger, medlemsstaten har truffet for at inddrive det omhandlede beløb, med angivelse af datoer herfor.«

6)

Som artikel 6a indsættes:

»Artikel 6a

De oplysninger, der kræves i henhold til artikel 3 og 4 og artikel 5, stk. 1, skal i videst muligt omfang fremsendes elektronisk gennem det modul, som Kommissionen har oprettet til formålet, via en sikker forbindelse.«

7)

Som artikel 8a indsættes:

»Artikel 8a

Kommissionen kan benytte alle oplysninger af generel eller operationel art, som er meddelt af medlemsstaterne i henhold til denne forordning, til at foretage risikovurderinger ved hjælp af egnet informationsteknologi og på grundlag af de opnåede oplysninger udarbejde rapporter og varslinger for at øge opmærksomheden omkring identificerede risici.«

8)

Artikel 9, andet punktum, affattes således:

»De udvalg og komitéer, der er nævnt i artikel 48, 49, 50 og 51 i forordning (EF) nr. 1260/1999 underrettes ligeledes.«

9)

Artikel 10, stk. 3, affattes således:

»3.   Når Kommissionen og medlemsstaterne behandler personoplysninger i medfør af denne forordning, skal de overholde de fællesskabsretlige regler og de nationale bestemmelser om beskyttelse af sådanne oplysninger, herunder navnlig bestemmelserne i direktiv 95/46/EF og eventuelt i forordning (EF) nr. 45/2001.«

10)

Artikel 12 affattes således:

»Artikel 12

1.   Hvis uregelmæssighederne vedrører beløb under 10 000 EUR afholdt over fællesskabsbudgettet, sender medlemsstaterne kun oplysningerne i artikel 3 og 5 til Kommissionen på dennes udtrykkelige begæring.

2.   De medlemsstater, der endnu ikke har indført euroen som valuta på datoen for opdagelsen af uregelmæssigheden, skal omregne den pågældende udgift fra den nationale valuta til euro. Til omregningen af beløbet til euro anvendes Kommissionens månedlige omregningskurs i den måned, hvor udgiften er eller skulle have været opført i regnskabet for betalingsmyndigheden for det omhandlede operationelle program. Kommissionen offentliggør hver måned denne omregningskurs elektronisk.«

Artikel 2

Artikel 5 i forordning (EF) nr. 1681/94 som affattet inden ikrafttrædelsen af nærværende forordning finder fortsat anvendelse i sager, der vedrører beløb under 10 000 EUR, som indberettes inden den 28. februar 2006.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 2005.

På Kommissionens vegne

Siim KALLAS

Næstformand


(1)  EFT L 161 af 26.6.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 173/2005 (EUT L 29 af 2.2.2005, s. 3).

(2)  EFT L 374 af 31.12.1988, s. 1.

(3)  EFT L 178 af 12.7.1994, s. 43.

(4)  EFT L 213 af 13.8.1999, s. 1.

(5)  EFT L 213 af 13.8.1999, s. 5.

(6)  EFT L 161 af 26.6.1999, s. 54.

(7)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 80. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2223/2004 (EUT L 379 af 24.12.2004, s. 1).

(8)  EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1.

(9)  EFT C 316 af 27.11.1995, s. 49.

(10)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1.

(11)  EFT L 63 af 3.3.2001, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2355/2002 (EFT L 351 af 28.12.2002, s. 42).

(12)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(13)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(14)  EFT L 160 af 30.6.2000, s. 1


Top