Help Print this page 

Document 32005R1913

Title and reference
Rådets forordning (EF) nr. 1913/2005 af 23. november 2005 om ændring af forordning (EØF) nr. 2759/75, (EØF) nr. 2771/75, (EØF) nr. 2777/75, (EF) nr. 1254/1999, (EF) nr. 1255/1999 og (EF) nr. 2529/2001 for så vidt angår undtagelsesforanstaltningerne til støtte for markedet

OJ L 307, 25.11.2005, p. 2–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 356–359 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 067 P. 44 - 47
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 067 P. 44 - 47

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1913/oj
Multilingual display
Text

25.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 307/2


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1913/2005

af 23. november 2005

om ændring af forordning (EØF) nr. 2759/75, (EØF) nr. 2771/75, (EØF) nr. 2777/75, (EF) nr. 1254/1999, (EF) nr. 1255/1999 og (EF) nr. 2529/2001 for så vidt angår undtagelsesforanstaltningerne til støtte for markedet

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 36 og 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Visse fælles markedsordninger giver mulighed for undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet for at tage hensyn til de begrænsninger i den frie vareomsætning, som er et resultat af anvendelsen af forholdsregler, der skal bekæmpe udbredelsen af sygdomme hos dyr. Disse foranstaltninger er omhandlet i:

artikel 20 i Rådets forordning (EØF) nr. 2759/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for svinekød (3)

artikel 14 i Rådets forordning (EØF) nr. 2771/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for æg (4)

artikel 14 i Rådets forordning (EØF) nr. 2777/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for fjerkrækød (5)

artikel 39 i Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (6)

artikel 36 i Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (7) og

artikel 22 i Rådets forordning (EF) nr. 2529/2001 af 19. december 2001 om den fælles markedsordning for fåre- og gedekød (8).

(2)

Disse undtagelsesforanstaltninger til støtte for markederne træffes af Kommissionen og er direkte knyttet til eller ligger i umiddelbar forlængelse af de veterinære og sundhedsmæssige forholdsregler, der træffes for at bekæmpe udbredelsen af sygdommene. De træffes på anmodning af medlemsstaterne for at undgå alvorlige forstyrrelser på de berørte markeder.

(3)

Medlemsstaterne bærer i den forbindelse hovedansvaret for bekæmpelsen af udbrud og spredning af epizootier. På denne baggrund og i betragtning af disse epizootiers omfang og varighed, og dermed omfanget af den nødvendige indsats til støtte for markedet bør Fællesskabet og den berørte medlemsstat dele udgifterne til den støtte, der faktisk udbetales til producenterne.

(4)

Vedtagelsen af støtteforanstaltningerne bør være afhængig af, at medlemsstaterne træffer veterinære og sundhedsmæssige forholdsregler for hurtigt at bringe eventuelle epizootier til ophør.

(5)

Medlemsstaterne bør sikre, at der ikke sker konkurrencefordrejning, i tilfælde af at de lader producenterne tilvejebringe en del af finansieringen.

(6)

Medlemsstaternes finansielle bidrag til undtagelsesforanstaltningerne til støtte for markedet bør ikke være omfattet af statsstøttereglerne —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 20 i forordning (EØF) nr. 2759/75 affattes således:

»Artikel 20

1.   For at tage hensyn til de begrænsninger i den interne EF-samhandel eller i samhandelen med tredjelande, der kan følge af anvendelsen af forholdsregler, der skal bekæmpe udbredelsen af sygdomme hos dyr, kan der efter proceduren i artikel 24 træffes undtagelsesforanstaltninger til støtte for det marked, som berøres af sådanne begrænsninger. Disse foranstaltninger træffes på anmodning af den eller de berørte medlemsstater. De må kun træffes, hvis den eller de berørte medlemsstater har truffet veterinære og sundhedsmæssige forholdsregler for hurtigt at bringe epizootierne til ophør, og kun i det omfang og for det tidsrum, der er strengt nødvendigt for understøttelsen af dette marked.

2.   Fællesskabet deltager i finansieringen af de i stk. 1 nævnte undtagelsesforanstaltninger, hvis de træffes i direkte tilknytning til de veterinære og sundhedsmæssige forholdsregler, med 50 % af de af medlemsstaterne afholdte udgifter og for så vidt angår bekæmpelse af mund- og klovesyge med 60 % af de afholdte udgifter.

3.   Hvor producenterne deltager i dækningen af medlemsstaternes udgifter, skal medlemsstaterne sikre, at dette ikke medfører konkurrencefordrejning mellem producenter i forskellige medlemsstater.

4.   Traktatens artikel 87, 88 og 89 finder ikke anvendelse på medlemsstaternes finansielle bidrag til de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1.«

Artikel 2

Artikel 14 i forordning (EØF) nr. 2771/75 affattes således:

»Artikel 14

1.   For at tage hensyn til de begrænsninger i den frie vareomsætning, der kan følge af anvendelsen af forholdsregler, der skal bekæmpe udbredelsen af sygdomme hos dyr, kan der efter proceduren i artikel 17 træffes undtagelsesforanstaltninger til støtte for det marked, som berøres af sådanne begrænsninger. Disse foranstaltninger træffes på anmodning af den eller de berørte medlemsstater. De må kun træffes, hvis den eller de berørte medlemsstater har truffet veterinære og sundhedsmæssige forholdsregler for hurtigt at bringe epizootierne til ophør, og kun i det omfang og for det tidsrum, der er strengt nødvendigt for understøttelsen af dette marked.

2.   Fællesskabet deltager i finansieringen af de i stk. 1 nævnte undtagelsesforanstaltninger, hvis de træffes i direkte tilknytning til de veterinære og sundhedsmæssige forholdsregler, med 50 % af de af medlemsstaterne afholdte udgifter.

3.   Hvor producenterne deltager i dækningen af medlemsstaternes udgifter, skal medlemsstaterne sikre, at dette ikke medfører konkurrencefordrejning mellem producenter i forskellige medlemsstater.

4.   Traktatens artikel 87, 88 og 89 finder ikke anvendelse på medlemsstaternes finansielle bidrag til de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1.«

Artikel 3

Artikel 14 i forordning (EØF) nr. 2777/75 affattes således:

»Artikel 14

1.   For at tage hensyn til de begrænsninger i den frie vareomsætning, der kan følge af anvendelsen af forholdsregler, der skal bekæmpe udbredelsen af sygdomme hos dyr, kan der efter proceduren i artikel 17 træffes undtagelsesforanstaltninger til støtte for det marked, som berøres af sådanne begrænsninger. Disse foranstaltninger træffes på anmodning af den eller de berørte medlemsstater. De må kun træffes, hvis den eller de berørte medlemsstater har truffet veterinære og sundhedsmæssige forholdsregler for hurtigt at bringe epizootierne til ophør, og kun i det omfang og for det tidsrum, der er strengt nødvendigt for understøttelsen af dette marked.

2.   Fællesskabet deltager i finansieringen af de i stk. 1 nævnte undtagelsesforanstaltninger, hvis de træffes i direkte tilknytning til de veterinære og sundhedsmæssige forholdsregler, med 50 % af de af medlemsstaterne afholdte udgifter.

3.   Hvor producenterne deltager i dækningen af medlemsstaternes udgifter, skal medlemsstaterne sikre, at dette ikke medfører konkurrencefordrejning mellem producenter i forskellige medlemsstater.

4.   Traktatens artikel 87, 88 og 89 finder ikke anvendelse på medlemsstaternes finansielle bidrag til de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1.«

Artikel 4

Artikel 39 i forordning (EF) nr. 1254/1999 affattes således:

»Artikel 39

1.   For at tage hensyn til de begrænsninger i den frie vareomsætning, der kan følge af anvendelsen af forholdsregler til bekæmpelse af udbredelsen af sygdomme hos dyr, kan der efter proceduren i artikel 43 træffes undtagelsesforanstaltninger for at støtte det marked, som berøres af disse begrænsninger. Disse foranstaltninger træffes på anmodning af den eller de berørte medlemsstater. De må kun træffes, hvis den eller de berørte medlemsstater har truffet veterinære og sundhedsmæssige forholdsregler for hurtigt at bringe epizootierne til ophør, og kun i det omfang og for det tidsrum, der er strengt nødvendigt for at støtte dette marked.

2.   Fællesskabet deltager i finansieringen af de i stk. 1 omhandlede undtagelsesforanstaltninger, hvis de træffes i direkte tilknytning til de veterinære og sundhedsmæssige forholdsregler, med 50 % af de af medlemsstaterne afholdte udgifter og for så vidt angår bekæmpelse af mund- og klovesyge med 60 % af de afholdte udgifter.

3.   Hvor producenterne deltager i dækningen af medlemsstaternes udgifter, skal medlemsstaterne sikre, at dette ikke medfører konkurrencefordrejning mellem producenter i forskellige medlemsstater.

4.   Traktatens artikel 87, 88 og 89 finder ikke anvendelse på medlemsstaternes finansielle bidrag til de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1.«

Artikel 5

Artikel 36 i forordning (EF) nr. 1255/1999 affattes således:

»Artikel 36

1.   For at tage hensyn til de begrænsninger i den frie vareomsætning, som kan følge af anvendelsen af forholdsregler til bekæmpelse af udbredelsen af sygdomme hos dyr, kan der efter proceduren i artikel 42 træffes undtagelsesforanstaltninger for at støtte det marked, som berøres af disse begrænsninger. Disse foranstaltninger træffes på anmodning af den eller de berørte medlemsstater. De må kun træffes, hvis den eller de berørte medlemsstater har truffet veterinære og sundhedsmæssige forholdsregler for hurtigt at bringe epizootierne til ophør, og kun i det omfang og for det tidsrum, der er strengt nødvendigt for at støtte dette marked.

2.   Fællesskabet deltager i finansieringen af de i stk. 1 nævnte undtagelsesforanstaltninger, hvis de træffes i direkte tilknytning til de veterinære og sundhedsmæssige forholdsregler, med 50 % af de af medlemsstaterne afholdte udgifter og for så vidt angår bekæmpelse af mund- og klovesyge med 60 % af de afholdte udgifter.

3.   Hvor producenterne deltager i dækningen af medlemsstaternes udgifter, skal medlemsstaterne sikre, at dette ikke medfører konkurrencefordrejning mellem producenter i forskellige medlemsstater.

4.   Traktatens artikel 87, 88 og 89 finder ikke anvendelse på medlemsstaternes finansielle bidrag til de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1.«

Artikel 6

Artikel 22 i forordning (EF) nr. 2529/2001 affattes således:

»Artikel 22

1.   For at tage hensyn til de begrænsninger i den frie vareomsætning, som kan følge af anvendelsen af forholdsregler til bekæmpelse af udbredelsen af sygdomme hos dyr, kan der efter proceduren i artikel 25, stk. 2, træffes undtagelsesforanstaltninger til støtte for det marked, som berøres af disse begrænsninger. Disse foranstaltninger træffes på anmodning af den eller de berørte medlemsstater. De må kun træffes, hvis den eller de berørte medlemsstater har truffet veterinære og sundhedsmæssige forholdsregler for hurtigt at bringe epizootierne til ophør, og kun i det omfang og for det tidsrum, der er strengt nødvendigt for at støtte dette marked.

2.   Fællesskabet deltager i finansieringen af de i stk. 1 nævnte undtagelsesforanstaltninger, hvis de træffes i direkte tilknytning til de veterinære og sundhedsmæssige forholdsregler, med 50 % af de af medlemsstaterne afholdte udgifter og for så vidt angår bekæmpelse af mund- og klovesyge med 60 % af de afholdte udgifter.

3.   Hvor producenterne deltager i dækningen af medlemsstaternes udgifter, skal medlemsstaterne sikre, at dette ikke medfører konkurrencefordrejning mellem producenter i forskellige medlemsstater.

4.   Traktatens artikel 87, 88 og 89 finder ikke anvendelse på medlemsstaternes finansielle bidrag til de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1.«

Artikel 7

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. november 2005.

På Rådets vegne

M. BECKETT

Formand


(1)  Udtalelse af 13.10.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EUT C 221 af 8.9.2005, s. 44.

(3)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1365/2000 (EFT L 156 af 29.6.2000, s. 5).

(4)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 49. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(5)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 77. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003.

(6)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1782/2003 (EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1).

(7)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(8)  EFT L 341 af 22.12.2001, s. 3. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1782/2003.


Top