Help Print this page 

Document 32005R0416

Title and reference
Kommissionens forordning (EF) nr. 416/2005 af 11. marts 2005 om ændring af bilag XI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår indførsel fra Japan af visse animalske biprodukter til teknisk brug (EØS-relevant tekst).
  • No longer in force
OJ L 66, 12.3.2005, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M , 6.10.2006, p. 224–225 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 48 - 49
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 48 - 49

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/416/oj
Multilingual display
Text

12.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 66/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 416/2005

af 11. marts 2005

om ændring af bilag XI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår indførsel fra Japan af visse animalske biprodukter til teknisk brug

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum (1), særlig artikel 29, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1774/2002 fastsættes der bestemmelser om indførsel til Fællesskabet af blodprodukter og andre animalske biprodukter til teknisk brug, herunder farmaceutiske formål. Medlemsstaterne skal tillade indførsel af disse biprodukter, hvis de opfylder de relevante krav i kapitel IV eller XI i bilag VIII til nævnte forordning.

(2)

Forordning (EF) nr. 1774/2002 indeholder bestemmelser om, at biprodukterne skal komme fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, der er opført på listen i del VI i bilag XI til nævnte forordning. Japan er ikke opført i nævnte del VI i bilag XI.

(3)

Japans kompetente myndighed (ministeriet for landbrug, skovbrug og fiskeri, afdelingen for dyresundhed og animalske produkters sikkerhed) har givet Kommissionen de nødvendige garantier for, at blodprodukter og andre biprodukter til teknisk brug fra Japan kan tilvejebringes og sendes til Fællesskabet i overensstemmelse med de relevante importkrav. Japan har navnlig godkendt og registreret de relevante anlæg i overensstemmelse med artikel 29, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1774/2002.

(4)

Japan bør derfor opføres i del VI i bilag XI.

(5)

Herudover bør del VI i bilag XI ændres, således at der anvendes samme terminologi som i kapitel XI i bilag VIII til samme forordning.

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EF) nr. 1774/2002

Del VI i bilag XI til forordning (EF) nr. 1774/2002 affattes således:

»DEL VI

Liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan tillade indførsel af animalske biprodukter og blodprodukter (undtagen blodprodukter fra dyr af hestefamilien), bestemt til teknisk brug, herunder farmaceutiske produkter (sundhedscertifikat jf. kapitel 4(C) og 8(B))

A.

Blodprodukter:

1)

Blodprodukter fra hovdyr

 

De tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til beslutning 79/542/EØF, og hvorfra indførsel af alle kategorier af fersk kød af de respektive dyrearter er tilladt, samt følgende lande:

(JP) Japan.

2)

Blodprodukter fra andre dyrearter

 

De tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til beslutning 79/542/EØF, samt følgende lande:

(JP) Japan.

B.

Animalske biprodukter til farmaceutiske formål:

 

De tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til beslutning 79/542/EØF, i bilaget til Kommissionens beslutning 94/85/EF (2) eller i bilag I til Kommissionens beslutning 2000/585/EF (3), samt følgende lande:

(JP) Japan

(PH) Filippinerne

(TW) Taiwan.

C.

Animalske biprodukter til anden teknisk brug end farmaceutiske formål:

 

De tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til beslutning 79/542/EØF, og hvorfra indførsel af den pågældende kategori af fersk kød af de respektive dyrearter er tilladt, i bilaget til beslutning 94/85/EF eller i bilag I til beslutning 2000/585/EF.«

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 93/2005 (EUT L 19 af 21.1.2005, s. 34).

(2)  EFT L 44 af 17.2.1994, s. 31.

(3)  EFT L 251 af 6.10.2000, s. 1.


Top