Help Print this page 

Document 32005R0093

Title and reference
Kommissionens forordning (EF) nr. 93/2005 af 19. januar 2005 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår forarbejdning af animalske biprodukter af fisk og handelsdokumenter, der skal ledsage de animalske biprodukter under transportenEØS-relevant tekst.
  • No longer in force
OJ L 19, 21.1.2005, p. 34–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M , 6.10.2006, p. 74–79 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 062 P. 87 - 92
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 062 P. 87 - 92

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/93/oj
Multilingual display
Text

21.1.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 19/34


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 93/2005

af 19. januar 2005

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår forarbejdning af animalske biprodukter af fisk og handelsdokumenter, der skal ledsage de animalske biprodukter under transporten

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum (1), særlig artikel 32, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag V, kapitel III, i forordning (EF) nr. 1774/2002 fastlægger forarbejdningsmetoderne for animalske biprodukter. For animalske biprodukter af fisk er forarbejdningsmetode 6 anført i dette kapitel, men forarbejdningsparameterne er ikke specificeret.

(2)

Den Videnskabelige Styringskomité har vedtaget en række udtalelser om sikkerheden i forbindelse med animalske biprodukter, herunder også fisk. I henhold til disse udtalelser er risikoen for overførbare spongiforme encephalopatier (BSE) fra animalske biprodukter af fisk uden betydning.

(3)

På mødet den 26. februar 2003 vedtog Den Videnskabelige Komité for Dyrs Sundhed og Trivsel en rapport om anvendelsen af animalske biprodukter af fisk i akvakultur.

(4)

I tråd med disse udtalelser og rapporter bør det fastlægges, hvilke krav der gælder for forarbejdningen af animalske biprodukter af fisk.

(5)

Der bør fastlægges forskellige forarbejdningsmetoder for materialer, der kan have et højt eller lavt niveau af patogener, dog ikke bakteriesporer.

(6)

Bilag II, kapitel III, i forordning (EF) nr. 1774/2002 indeholder bestemmelser om et handelsdokument, der skal ledsage animalske biprodukter og forarbejdede produkter under transporten. Der bør udarbejdes en model til dette handelsdokument.

(7)

Forordning (EF) nr. 1774/2002 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag V og II til forordning (EF) nr. 1774/2002 ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. januar 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 668/2004 (EUT L 112 af 19.4.2004, s. 1).


BILAG

I bilag V og II til forordning (EF) nr. 1774/2002 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag V, kapitel III, affattes metode 6 således:

»Metode 6

(Kun kategori 3-materiale, der er animalske biprodukter af fisk)

Findeling

1.

De animalske biprodukter skal findeles til en minimumsstørrelse på:

a)

50 mm ved varmebehandling i overensstemmelse med punkt 2, litra a), eller

b)

30 mm ved varmebehandling i overensstemmelse med punkt 2, litra b).

De skal derefter blandes med myresyre, så pH-værdien nedsættes til og fastholdes på 4,0 eller derunder. Blandingen skal opbevares i mindst 24 timer, inden der foretages yderligere behandling.

Tid og temperatur

2.

Efter findelingen skal blandingen opvarmes til:

a)

en kernetemperatur på mindst 90 °C i mindst 60 minutter, eller

b)

en kernetemperatur på mindst 70 °C i mindst 60 minutter.

Ved anvendelse af et kontinuerligt gennemstrømningssystem skal produktets gennemløb i varmeveksleren kontrolleres ved mekaniske ordrer, der begrænser bevægelsen på en sådan måde, at produktet ved varmebehandlingens afslutning har gennemgået en cyklus, der er tilstrækkelig både med hensyn til tid og temperatur.«

2)

I bilag II indsættes følgende som kapitel X:

»KAPITEL X

Handelsdokument

1.

Følgende handelsdokument skal ledsage animalske biprodukter og forarbejdede produkter under transporten. Medlemsstaterne kan imidlertid beslutte at anvende et andet handelsdokument til animalske biprodukter og forarbejdede produkter, der transporteres inden for samme medlemsstat.

2.

Hvis mere end én transportør er involveret, skal den enkelte transportør udfylde en erklæring som omhandlet i punkt 7 i handelsdokumentet, og erklæringen skal udgøre en del af handelsdokumentet.

MODEL TIL HANDELSDOKUMENT TIL BRUG VED TRANSPORT AF ANIMALSKE BIPRODUKTER OG FORARBEJDEDE PRODUKTER INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Bemærkninger

a)

Handelsdokumenterne udfærdiges i overensstemmelse med modellen i dette bilag. De skal indeholde de certifikater, der kræves til transport af animalske biprodukter og deraf afledte forarbejdede produkter, i den nummererede rækkefølge, der fremgår af modellen.

b)

De affattes på mindst ét af de officielle sprog i oprindelsesmedlemsstaten eller bestemmelsesmedlemsstaten, alt efter hvad der er mest hensigtsmæssigt. De kan dog også affattes på et andet EU-sprog, hvis de ledsages af en officiel oversættelse, eller hvis det på forhånd er aftalt med den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten.

c)

Handelsdokumentet udfærdiges i mindst tre eksemplarer (en original og to kopier). Originalen ledsager forsendelsen til det endelige bestemmelsessted. Modtageren opbevarer denne. Producenten opbevarer den ene kopi og transportøren den anden.

d)

Originalen af hvert handelsdokument skal bestå af et enkelt ark med tryk på begge sider, eller det skal, hvis der kræves mere tekst, være udformet således, at alle de nødvendige sider udgør et sammenhængende hele.

e)

Hvis handelsdokumentet vedhæftes yderligere sider med henblik på identifikation af enkeltprodukter i sendingen, skal disse sider også betragtes som en del af det originale dokument, og hver af disse sider forsynes med den ansvarliges underskrift.

f)

Hvis dokumentet med vedhæftede skemaer som nævnt i punkt e) består af mere end én side, skal hver side nederst på siden nummeres — (sidetal) af (samlet sidetal) — og øverst forsynes med det dokumentkodenummer, som den ansvarlige person har tildelt.

g)

Det originale dokument skal udfyldes og underskrives af den ansvarlige person. Derved sikrer den ansvarlige person sig, at principperne om dokumentation i bilag II, kapitel III, i forordning (EF) nr. 1774/2002 følges. Handelsdokumentet skal angive:

datoen for fjernelsen af materialet fra anlægget

beskrivelsen af materialet, herunder en identifikation af materialet, dyrearter, for så vidt angår kategori 3-materiale og deraf afledte forarbejdede produkter, der skal anvendes som fodermidler, samt eventuelt øremærkenummer

mængden af materialet

materialets oprindelsessted

transportørens navn og adresse

modtagerens navn og adresse og eventuelt godkendelsesnummer, samt

hvis relevant, oprindelseslandets godkendelsesnummer og behandlingens art og behandlingsmetoder.

h)

Farven på den ansvarlige persons underskrift skal afvige fra påtrykkets farve.

i)

Handelsdokumentet skal opbevares i mindst to år med henblik på forelæggelse for den kompetente myndighed, der skal kontrollere de fortegnelser, der henvises til i artikel 9 i forordning (EF) nr. 1774/2002.

Image

Image

Image


Top