Help Print this page 

Document 32005R0092

Title and reference
Kommissionens forordning (EF) nr. 92/2005 af 19. januar 2005 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår fremgangsmåder ved bortskaffelse eller anvendelse af animalske biprodukter og om ændring af bilag VI hertil for så vidt angår omdannelse til biogas og forarbejdning af afsmeltet fedtEØS-relevant tekst.
  • No longer in force
OJ L 19, 21.1.2005, p. 27–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M , 6.10.2006, p. 67–73 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 062 P. 79 - 86
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 062 P. 79 - 86

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/92/oj
Multilingual display
Text

21.1.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 19/27


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 92/2005

af 19. januar 2005

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår fremgangsmåder ved bortskaffelse eller anvendelse af animalske biprodukter og om ændring af bilag VI hertil for så vidt angår omdannelse til biogas og forarbejdning af afsmeltet fedt

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum (1), særlig artikel 4, stk. 2, litra e), artikel 5, stk. 2, litra g), artikel 6, stk. 2, litra i), og artikel 32, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 1774/2002 er der fastsat bestemmelser om fremgangsmåder ved bortskaffelse og anvendelse af animalske biprodukter. Det fastsættes endvidere, at der kan godkendes yderligere fremgangsmåder ved bortskaffelse eller anvendelse af animalske biprodukter efter høring af den relevante videnskabelige komité.

(2)

Den Videnskabelige Styringskomité afgav den 10.-11. april 2003 udtalelse om seks alternative forarbejdningsmetoder med henblik på sikker behandling og bortskaffelse af animalske biprodukter. Ifølge udtalelsen betragtes fem processer på visse betingelser som sikre i forbindelse med bortskaffelse og/eller anvendelse af kategori 2- og 3-materiale.

(3)

Den Videnskabelige Styringskomité afgav den 10.-11. april 2003 en endelig udtalelse og rapport om behandling af dyreaffald ved hjælp af alkalisk hydrolyse ved høj temperatur og højt tryk, idet den udstak retningslinjer for mulighederne for at anvende alkalisk hydrolyse og for heraf følgende risici ved bortskaffelse af kategori 1-, 2- og 3-materiale.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) afgav den 26.-27. november 2003 udtalelse om processen biogasproduktion efter højtrykshydrolyse (HPHB), idet den udstak retningslinjer for mulighederne for at anvende denne proces og for heraf følgende risici ved bortskaffelse af kategori 1-materiale.

(5)

I tråd med udtalelserne fra Den Videnskabelige Styringskomité er der derfor fem processer, der kan godkendes som alternative fremgangsmåder ved bortskaffelse og/eller anvendelse af animalske biprodukter, ud over de forarbejdningsmetoder, der i forvejen er fastsat i forordning (EF) nr. 1774/2002. Der bør endvidere fastsættes betingelser for anvendelse af de pågældende processer.

(6)

Kommissionen har anmodet nogle af dem, der har ansøgt om godkendelse af processerne, om at fremlægge yderligere oplysninger om sikkerheden ved deres processer ved behandling og bortskaffelse af kategori 1-materiale. Oplysningerne skal sendes videre til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet med henblik på senere evaluering.

(7)

Indtil evalueringen er gennemført, og da talg ifølge den Videnskabelige Styringskomités aktuelle udtalelser er sikker for så vidt angår TSE, navnlig hvis den er kogt under tryk og filtreret med henblik på at fjerne uopløselige urenheder, bør en af de processer, hvor animalsk fedt forarbejdes til biodiesel, også — på strenge betingelser — godkendes til behandling og bortskaffelse af det meste kategori 1-materiale bortset fra det mest risikobehæftede. I så fald bør det gøres klart, at behandlingen og bortskaffelsen kan omfatte udnyttelse af bioenergi.

(8)

Sådanne alternative fremgangsmåder bør godkendes og anvendes, uden dog at anden gældende EU-lovgivning, navnlig på miljøområdet, tilsidesættes, og de driftsbetingelser, der fastsættes i denne forordning, bør derfor, når det er relevant, gennemføres i henhold til artikel 6, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/76/EF af 4. december 2000 om forbrænding af affald (2).

(9)

Som en overvågningsforanstaltning som supplement til den regelmæssige overvågning af forarbejdningsparametre bør effektiviteten tillige med den dyresundhedsmæssige og folkesundhedsmæssige sikkerhed ved processer, som er godkendt til behandling af animalske biprodukter, der er kategori 1-materiale, dokumenteres over for de kompetente myndigheder ved test i et pilotanlæg i de første to år efter, at processen er taget i brug i de enkelte berørte medlemsstater.

(10)

Kapitel II og III i bilag VI til forordning (EF) nr. 1774/2002 bør ændres som følge af godkendelsen af omdannelse af animalske biprodukter, der er kategori 1-materiale.

(11)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Behandling og bortskaffelse af kategori 1-materiale

1.   Processerne alkalisk hydrolyse, jf. bilag I, og biogasproduktion efter højtrykshydrolyse, jf. bilag III, godkendes og kan tillades af den kompetente myndighed til behandling og bortskaffelse af kategori 1-materiale.

2.   Processen biodieselproduktion, jf. bilag IV, godkendes og kan tillades af den kompetente myndighed til behandling og bortskaffelse af kategori 1-materiale, dog ikke materiale, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra a), nr. i) og ii), i forordning (EF) nr. 1774/2002.

Materiale fra dyr omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra a), nr. ii), kan dog anvendes i denne proces, forudsat at

a)

dyrene var under 24 måneder, da de blev aflivet, eller

b)

dyrene blev laboratorieundersøgt for forekomst af TSE i henhold til forordning (EF) nr. 999/2001 (3), og undersøgelsesresultatet var negativt.

Den kompetente myndighed kan endvidere tillade denne proces til behandling og bortskaffelse af forarbejdet animalsk fedt, der er kategori 1-materiale.

Artikel 2

Behandling og anvendelse eller bortskaffelse af kategori 2- eller 3-materiale

Processerne alkalisk hydrolyse, hydrolyse ved højt tryk og høj temperatur, biogasproduktion efter højtrykshydrolyse, biodieselproduktion og Brookes-forgasning, jf. bilag I-V, godkendes og kan tillades af den kompetente myndighed til behandling og anvendelse eller bortskaffelse af kategori 2- eller 3-materiale.

Artikel 3

Betingelser for anvendelse af processerne i bilag I-V

Den kompetente myndighed godkender anlæg, der anvender en af de i bilag I-V beskrevne processer, når den har tilladt processen, såfremt anlægget er i overensstemmelse med de tekniske specifikationer og parametre i det relevante bilag og med betingelserne i forordning (EF) nr. 1774/2002, bortset fra de tekniske specifikationer og parametre, der er fastlagt i forordningen for andre processer. I det øjemed dokumenterer den, der er ansvarlig for anlægget, over for den kompetente myndighed, at alle tekniske specifikationer og parametre, der er fastlagt i det relevante bilag, er overholdt.

Artikel 4

Mærkning og efterfølgende bortskaffelse eller anvendelse af det fremkomne materiale

1.   Det fremkomne materiale mærkes permanent, hvis teknisk muligt med lugt, i henhold til bilag VI, kapitel I, punkt 8, i forordning (EF) nr. 174/2002.

En sådan mærkning er dog ikke obligatorisk, hvis de biprodukter, der forarbejdes, udelukkende er kategori 3-materiale, og hvis det fremkomne materiale ikke er bestemt til at blive bortskaffet som affald.

2.   Materialer fremkommet ved behandling af kategori 1-materiale bortskaffes som affald ved

a)

forbrænding eller medforbrænding i henhold til direktiv 2000/76/EF om forbrænding af affald

b)

nedgravning i et deponeringsanlæg, der er godkendt i henhold til direktiv 1999/31/EF om deponering af affald (4), eller

c)

videre omdannelse i et biogasanlæg og bortskaffelse af nedbrydningsaffald som foreskrevet i litra a) eller b).

3.   Materialer fremkommet ved behandling af kategori 2- eller 3-materiale skal

a)

bortskaffes som affald som foreskrevet i stk. 2

b)

forarbejdes yderligere til fedtderivater til brug som omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra b), nr. ii), i forordning (EF) nr. 1774/2002 uden forudgående anvendelse af forarbejdningsmetode 1-5, eller

c)

direkte anvendes, omdannes eller bortskaffes som foreskrevet i artikel 5, stk. 2, litra c), nr. i), ii) og iii), i forordning (EF) nr. 1774/2002 uden forudgående anvendelse af forarbejdningsmetode 1.

4.   Affald fremkommet ved fremstillingsprocessen, f.eks. slam, filterindhold, aske eller nedbrydningsaffald, bortskaffes som foreskrevet i stk. 2, litra a) eller b).

Artikel 5

Supplerende overvågning i de første to år

1.   Følgende bestemmelser finder anvendelse i de første to år, hvor nedenstående processer anvendes i de enkelte medlemsstater til behandling af animalske biprodukter som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1774/2002:

a)

alkalisk hydrolyse, jf. bilag I

b)

biogasproduktion efter højtrykshydrolyse, jf. bilag III, og

c)

biodieselproduktion, jf. bilag IV.

2.   Den, der anvender eller leverer processen, udpeger et pilotanlæg i den enkelte medlemsstat, hvor der foretages test mindst en gang om året med henblik på fornyet bekræftelse af processens effektivitet for så vidt angår dyresundheden og folkesundheden.

3.   Den kompetente myndighed sikrer, at

a)

der i pilotanlægget gennemføres relevante test af materialer fremkommet ved de forskellige behandlingstrin, f.eks. flydende og faste restprodukter og eventuelle gasser fremkommet ved processen

b)

den offentlige kontrol af pilotanlægget omfatter en månedlig inspektion af anlægget og verifikation af de anvendte forarbejdningsparametre og -betingelser.

Ved udgangen af hvert af de to år giver den kompetente myndighed Kommissionen meddelelse om resultaterne af overvågningen og om praktiske problemer, der evt. har været i den forbindelse.

Artikel 6

Ændring af bilag VI til forordning (EF) nr. 1774/2002

I kapitel II og III i bilag VI til forordning (EF) nr. 1774/2002/EØF foretages følgende ændringer:

1)

I kapitel II, litra B, punkt 4, indsættes følgende:

»Materialer, der er fremkommet ved forarbejdning af kategori 1-materiale, kan dog omdannes i et biogasanlæg, forudsat at forarbejdningen foregik efter en alternativ metode, der er godkendt i henhold til artikel 4, stk. 2, litra e), og at biogasproduktionen, medmindre andet er specificeret, indgår i den pågældende alternative metode, samt at det fremkomne materiale bortskaffes i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat for den alternative metode.«

2)

I kapitel III indsættes følgende:

»Andre processer kan dog anvendes til yderligere forarbejdning af animalsk fedt fra kategori 1-materiale, forudsat at processerne er godkendt som alternativ metode i henhold til artikel 4, stk. 2, litra e).«

Artikel 7

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes senest fra den 1. januar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. januar 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 668/2004 (EUT L 112 af 19.4.2004, s. 1).

(2)  EFT L 332 af 28.12.2000, s. 91.

(3)  EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1.

(4)  EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.


BILAG I

PROCESSEN ALKALISK HYDROLYSE

1.

Ved »alkalisk hydrolyse« forstås behandling af animalske biprodukter på følgende betingelser:

a)

Der anvendes en opløsning af enten natriumhydroxid (NaOH) eller kaliumhydroxid (KOH) (eller en kombination heraf) i en mængde, der sikrer en omtrentlig molær ækvivalens til vægt, type og sammensætning af det animalske biprodukt, der skal nedbrydes.

Hvis der er et højt fedtindhold i det animalske biprodukt, der neutraliserer basen, tilpasses den tilsatte base til materialets aktuelle fedtindhold.

b)

De animalske biprodukter og alkaliblandingen opvarmes til en kernetemperatur på mindst 150 °C ved et (absolut) tryk på mindst 4 bar i mindst

i)

tre timer uden afbrydelse

ii)

seks timer uden afbrydelse ved behandling af animalske biprodukter som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra a), nr. i) og ii), i forordning (EF) nr. 1774/2002. Materiale fra dyr omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra a), nr. ii), kan dog forarbejdes i overensstemmelse med punkt 1, litra b), nr. i), forudsat at

dyrene var under 24 måneder, da de blev aflivet, eller

dyrene blev laboratorieundersøgt for forekomst af TSE i henhold til forordning (EF) nr. 999/2001, og undersøgelsesresultatet var negativt, eller

iii)

én time uden afbrydelse, når det drejer sig om animalske biprodukter, der udelukkende består af materiale fra fisk eller fjerkræ.

c)

Processen gennemføres batchvis, og materialet i karret blandes konstant.

d)

De animalske biprodukter behandles på en sådan måde, at tids-/temperatur-/trykkravene opfyldes samtidig.

2.

Animalske biprodukter anbringes i en beholder af stållegering. Den afmålte alkalimængde tilsættes enten i fast form eller som en opløsning, jf. punkt 1, litra a). Karret lukkes, og indholdet opvarmes i overensstemmelse med punkt 1, litra b). Den fysiske energi, der genereres af en konstant pumpning, får det flydende materiale til permanent at cirkulere i karret, hvilket fremmer nedbrydningsprocessen, indtil vævet er gået i opløsning, og knogler og tænder er blødgjorte.

3.

Efter ovennævnte behandling kan de fremkomne materialer omdannes i et biogasanlæg, forudsat at

a)

omdannelse i et biogasanlæg af materiale som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra a) og b), i forordning (EF) nr. 1774/2002 og af produkter afledt heraf foregår samme sted i et lukket system efter processen beskrevet i punkt 1 og 2

b)

der er etableret et passende røggasrensningssystem for at udelukke kontaminering af biogassen med proteinrester

c)

biogassen forbrændes hurtigt ved mindst 900 °C efterfulgt af hurtig afkøling.


BILAG II

PROCESSEN HYDROLYSE VED HØJT TRYK OG HØJ TEMPERATUR

1)

Ved »hydrolyse ved højt tryk og høj temperatur« forstås behandling af animalske biprodukter på følgende betingelser:

a)

De animalske biprodukter opvarmes til en kernetemperatur på mindst 180 °C i mindst 40 minutter uden afbrydelse ved et (absolut) tryk på mindst 12 bar opvarmet via indirekte damp til biolysereaktoren.

b)

Processen gennemføres batchvis, og materialet i karret blandes konstant.

c)

De animalske biprodukter behandles på en sådan måde, at tids-/temperatur-/trykkravene opfyldes samtidig.

2)

Det grundlæggende i teknikken er en dampreaktor, der fungerer ved højt tryk og høj temperatur. Ved så høje tryk og temperaturer opstår der hydrolyse, som spalter det organiske materiales langkædede molekyler til mindre fragmenter.

De animalske biprodukter, herunder hele dyrekroppe, anbringes i en beholder (»biolysereaktor«). Karret lukkes, og indholdet opvarmes i overensstemmelse med punkt 1, litra a). Under dehydreringscyklussen kondenseres vanddampen, som kan anvendes til andre formål eller bortledes. En reaktors enkelte cyklusser varer ca. 4 timer.


BILAG III

PROCESSEN BIOGASPRODUKTION EFTER HØJTRYKSHYDROLYSE

1.

Ved »biogasproduktion efter højtrykshydrolyse« forstås behandling af animalske biprodukter på følgende betingelser:

a)

De animalske biprodukter forarbejdes først ved hjælp af forarbejdningsmetode 1 i et forarbejdningsanlæg, der er godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1774/2002.

b)

Derefter behandles det affedtede materiale ved en temperatur på mindst 220 °C i mindst 20 minutter ved et (absolut) tryk på mindst 25 bar opvarmet i to trin, først ved direkte dampindsprøjtning, dernæst indirekte i en koaksial varmeveksler.

c)

Processen gennemføres batchvis eller kontinuerligt, og materialet blandes konstant.

d)

De animalske biprodukter behandles på en sådan måde, at tids-/temperatur-/trykkravene opfyldes samtidig.

e)

Det fremkomne materiale blandes så med vand og gærer anaerobt (omdannelse til biogas) i en biogasreaktor.

2.

Følgende gælder for behandling af animalske biprodukter, der er kategori 1-materiale:

a)

Hele processen skal foregå samme sted i et lukket system.

b)

Den biogas, der er produceret ved processen, skal forbrændes hurtigt på samme anlæg ved mindst 900 °C efterfulgt af hurtig afkøling, og der skal være etableret et passende røggasrensningssystem for at udelukke kontaminering med proteinrester af biogassen eller af de gasser, der fremkommer ved afbrændingen heraf.

3.

Processen har til formål at forarbejde materiale, som hidrører fra et konventionelt afsmeltningsanlæg, der anvender forarbejdningsmetode 1. Dette materiale behandles i overensstemmelse med punkt 1, litra b), og blandes derefter med vand og gærer med henblik på fremstilling af biogas.


BILAG IV

PROCESSEN BIODIESELPRODUKTION

1.

Ved »biodieselproduktion« forstås behandling af animalske biprodukters fedtfraktion (animalsk fedt) på følgende betingelser:

a)

Animalske biprodukters fedtfraktion forarbejdes først ved anvendelse af:

i)

forarbejdningsmetode 1, jf. bilag V, kapitel III, i forordning (EF) nr. 1774/2002, hvis det drejer sig om kategori 1- eller 2-materiale

ii)

en af forarbejdningsmetoderne 1-5 eller 7 eller, når det drejer sig om materiale fra fisk, metode 6, jf. bilag V, kapitel III, i forordning (EF) nr. 1774/2002, hvis det drejer sig om kategori 3-materiale.

b)

Det forarbejdede fedt separeres fra proteinet, og uopløselige urenheder fjernes, så de højst udgør 0,15 vægtprocent, hvorefter fedtet gennemgår forestring og omestring. Det er dog ikke obligatorisk, at forarbejdet fedt fra kategori 3-materiale forestres. Ved forestring nedbringes pH-værdien til under 1 ved tilsætning af svovlsyre (H2SO4; 1,2-2 molar) eller en tilsvarende syre, og blandingen opvarmes til 72 °C i 2 timer, mens den blandes meget grundigt. Ved omestring forhøjes pH-værdien til ca. 14 ved hjælp af 15 % kaliumhydroxid (KOH; 1-3 molar) eller en tilsvarende syre ved 35-50 °C i 15-30 minutter. Omestring foretages to gange på nævnte betingelser ved anvendelse af en ny basisk opløsning. Dette efterfølges af en raffinering af produkterne, herunder vakuumdestillation ved 150 °C, hvorved der fremstilles biodiesel.

c)

Når der er tale om biodiesel, der er fremkommet ved behandling af kategori 1-materiale, skal der være etableret et passende røggasrensningssystem for at udelukke emission af eventuelle uforbrændte proteinrester, når biodieselen forbrændes.

2.

Animalsk fedt forarbejdes med henblik på produktion af biodiesel, der består af methylestere af fedtsyrer. Dette opnås ved, at fedtet gennemgår forestring og/eller omestring. Efterfølgende raffineres produkterne, bl.a. ved vakuumdestillation, hvorved der fremstilles biodiesel, som anvendes som brændsel til forbrænding.


BILAG V

PROCESSEN BROOKES-FORGASNING

1)

Ved »Brookes-forgasning« forstås behandling af animalske biprodukter på følgende betingelser:

a)

Efterbrændingskammeret opvarmes ved anvendelse af naturgas.

b)

De animalske biprodukter anbringes i forgasningsanlæggets primærkammer, og lågen lukkes. Primærkammeret har ingen brændere, men opvarmes i stedet ved overførsel af varme (konduktion) fra efterbrænderen, som befinder sig under primærkammeret. For at gøre processen mere effektiv lukkes der kun luft ind i primærkammeret via tre ventiler på hovedlågen.

c)

De animalske biprodukter bliver til flygtige komplekse hydrocarboner, og de fremkomne gasser ledes fra primærkammeret via en snæver åbning foroven i bagvæggen til blandings- og krakningszonerne, hvor de nedbrydes til deres enkeltelementer. Endelig ledes gasserne ind i efterbrændingskammeret, hvor de afbrændes i flammen fra en naturgasfyret brænder med luftoverskud.

d)

Hver forarbejdningsenhed har to brændere og to sekundære luftblæsere i reserve i tilfælde af brænder- eller blæserfejl. Sekundærkammeret har til formål at give en opholdstid på mindst to sekunder ved en temperatur på mindst 950 °C under alle forbrændingsforhold.

e)

På vej ud af sekundærkammeret passerer udstødningsgasserne gennem et barometrisk spjæld, der er placeret forneden i skorstenen, og som køler og fortynder dem med almindelig luft, idet der fastholdes et konstant tryk i primær- og sekundærkammeret.

f)

Processen foregår i en cyklus på 24 timer, som omfatter påfyldning, forarbejdning, nedkøling og fjernelse af aske. Ved cyklussens afslutning fjernes restasken fra primærkammeret ved hjælp af vakuumekstraktion til lukkede sække, der så forsegles, inden de transporteres væk fra stedet med henblik på bortskaffelse.

2)

Ved processen anvendes der forbrænding ved høj temperatur med iltoverskud for at oxidere organisk materiale til CO2, NO2 og H2O Der anvendes en batchproces med forlænget opholdstid for de animalske biprodukter på ca. 24 timer. Varmekilden er et sekundærkammer, der anvender naturgas som brændsel, og som befinder sig under primærkammeret (hvor det væv, der skal forarbejdes, anbringes). De gasser, der fremkommer som et resultat af forbrændingen, ledes ind i sekundærkammeret, hvor de oxideres yderligere. Gasstrømmen har en opholdstid på mindst to sekunder ved en anbefalet temperatur på mindst 950 °C. Derefter passerer gasserne gennem et barometrisk spjæld, hvor de blandes med almindelig luft.

3)

Forgasning af andre materialer end animalske biprodukter er ikke tilladt.


Top