Help Print this page 

Document 32005D0815

Title and reference
2005/815/EF: Rådets afgørelse af 14. november 2005 om udpegelse af Den Europæiske Kulturhovedstad 2009
  • In force
OJ L 305, 24.11.2005, p. 36–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 175M , 29.6.2006, p. 74–74 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 16 Volume 002 P. 35 - 35
Special edition in Romanian: Chapter 16 Volume 002 P. 35 - 35
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 001 P. 168 - 168

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/815/oj
Multilingual display
Text

24.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/36


RÅDETS AFGØRELSE

af 14. november 2005

om udpegelse af Den Europæiske Kulturhovedstad 2009

(2005/815/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1419/1999/EF af 25. maj 1999 om en fællesskabsaktion vedrørende »Den Europæiske Kulturhovedstad« 2005-2019 (1), særlig artikel 2, stk. 3,

under henvisning til juryens rapport af april 2005, som blev forelagt Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet i henhold til overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i afgørelse nr. 1419/1999/EF,

i betragtning af, at kriterierne i artikel 3 i og bilag II til afgørelse nr. 1419/1999/EF er opfyldt,

under henvisning til Kommissionens henstilling af 18. oktober 2005 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Linz og Vilnius udpeges til Europæisk Kulturhovedstad 2009 i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, i afgørelse nr. 1419/1999/EF.

Artikel 2

De to udpegede byer træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at arrangementet opfylder kravene i artikel 1 og 5 i afgørelse nr. 1419/1999/EF.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. november 2005.

På Rådets vegne

T. JOWELL

Formand


(1)  EFT L 166 af 1.7.1999, s. 1. Ændret ved afgørelse nr. 649/2005/EF (EUT L 117 af 4.5.2005, s. 20).


Top