Help Print this page 

Document 32004R2278

Title and reference
Kommissionens forordning (EF) nr. 2278/2004 af 30. december 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 2759/1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden
  • In force
OJ L 396, 31.12.2004, p. 36–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2278/oj
Multilingual display
Text

31.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 396/36


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2278/2004

af 30. december 2004

om ændring af forordning (EF) nr. 2759/1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 af 21. juni 1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden (1), særlig artikel 12, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 26, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 af 17. maj 1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) og om ændring og ophævelse af visse forordninger (2), som blev ændret ved forordning (EF) nr. 1783/2003 (3), omfatter visse bestemmelser, der ikke direkte kan anvendes på modtagerlandene i henhold til forordning (EF) nr. 1268/1999. Der kan derfor ikke længere henvises til artikel 26 i artikel 3 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2759/1999 (4). Der bør derfor indsættes særlige bestemmelser i artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2759/1999 for at tage hensyn til den situation, der gør sig gældende for ansøgerlandene.

(2)

Artikel 8 i forordning (EF) nr. 1268/1999 vedrører satsen for EF-bidraget og støtteintensiteten. Ved stk. 2 i nævnte artikel hæves loftet over offentlig støtte til investeringer i landbrugsbedrifter, blandt andet når det gælder investeringer, der foretages af unge landbrugere og/eller i bjergområder. Disse udtryk bør defineres i henhold til de principper, der gælder for medlemsstaterne.

(3)

Forordning (EF) nr. 2759/1999 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Landbrugsstrukturerne og Udviklingen af Landdistrikterne —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2759/1999 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3, stk. 1, affattes således:

»1.   Der kan ydes støtte til de investeringer, som er fastsat i artikel 25 i forordning (EF) nr. 1257/1999, og som vedrører forbedring af forarbejdningen og afsætningen af de landbrugsprodukter, inklusive fiskevarer, der er medtaget i traktatens bilag I. Landbrugsprodukter, undtagen fiskevarer, skal have oprindelse i ansøgerlandene eller EF. Der ydes ikke støtte til investeringer i detailleddet.

Støtten ydes til de personer, som i sidste ende er ansvarlige for at finansiere investering i virksomheder, der opfylder betingelserne i artikel 2, stk. 2, første og andet led, i denne forordning.

Hvis der dog i forbindelse med den gældende EF-ret for nylig er indført minimumsnormer for miljø, hygiejne og dyrevelfærd på det tidspunkt, hvor ansøgningen om støtte indgår, er beslutningen om at yde støtte betinget af, at virksomheden opfylder disse nye normer, når investeringen er gennemført.«

2)

Artikel 8, stk. 4, affattes således:

»4.   Ved anvendelsen af artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1268/1999 gælder følgende definitioner:

a)

»unge landbrugere« betyder landbrugere, der er under 40 år gamle på det tidspunkt, hvor beslutningen om at yde støtte træffes, og som har tilstrækkelige faglige kvalifikationer

b)

»bjergområder« betyder bjergområder som defineret i artikel 18, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1257/1999

c)

»offentlig støtte« betyder al offentlig støtte, hvad enten den ydes i henhold til programmet eller ej.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. december 2004.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 161 af 26.6.1999, s. 87. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2008/2004 (EUT L 349 af 25.11.2004, s. 12).

(2)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 80. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 583/2004 (EUT L 91 af 30.3.2004, s. 1).

(3)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 70.

(4)  EFT L 331 af 23.12.1999, s. 51. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 775/2003 (EUT L 112 af 6.5.2003, s. 9).


Top