Help Print this page 

Document 32004R2223

Title and reference
Rådets forordning (EF) nr. 2223/2004 af 22. december 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL)
  • No longer in force
OJ L 379, 24.12.2004, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 061 P. 126 - 127
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 061 P. 126 - 127
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 120 - 121

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2223/oj
Multilingual display
Text

24.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 379/1


RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 2223/2004

af 22. december 2004

om ændring af forordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 47, stk. 2, andet afsnit, tredje led, i Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 (2), som ændret ved forordning (EF) nr. 1783/2003 (3), kan Fællesskabet for landbrugsmiljøforanstaltninger højst medfinansiere 85 % i områder under mål 1 og 60 % i de andre områder.

(2)

I artikel 47a, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1257/1999, som fastsætter specifikke finansielle bestemmelser for de medlemsstater, der tiltrådte den 1. maj 2004, præciseres det, at artikel 47 i nævnte forordning ikke finder anvendelse på de foranstaltninger, der omhandles i artikel 47a, stk. 1, herunder landbrugsmiljøforanstaltningerne. For disse foranstaltninger kan Fællesskabets økonomiske bidrag nå op på 80 % i områder under mål 1, jf. artikel 47b, stk. 1.

(3)

For at undgå forskelsbehandling mellem Fællesskabets medlemsstater i dets sammensætning pr. 30. april 2004 og de medlemsstater, der tiltrådte den 1. maj 2004, for så vidt angår medfinansiering af landbrugsmiljøforanstaltningerne i områder under mål 1, bør medfinansieringssatsen for sidstnævnte medlemsstater fra nævnte tiltrædelsesdato ændres til den sats, der gælder for de første ifølge artikel 47, stk. 2, andet afsnit, tredje led, i forordning (EF) nr. 1257/1999.

(4)

Ved artikel 47, stk. 2, andet afsnit, første og andet led, i forordning (EF) 1257/1999 fastsættes Fællesskabets medfinansieringssatser i områder, der ikke er omfattet af mål 1 og 2. I omtalte artikel 47a, stk. 3 i nævnte forordning, som ændret ved tiltrædelsesakten af 2003, gælder disse bestemmelser ikke for medlemsstater, der tiltrådte Den Europæiske Union den 1. maj 2004, idet de kun havde områder under mål 1 og 2. Siden da er det blevet klart, at nogle af disse medlemsstater, såsom Slovakiet, også har områder uden for de førnævnte mål, hvor foranstaltningerne til udvikling af landdistrikterne kan finde anvendelse. Under disse omstændigheder er det nødvendigt at lade bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1257/1999 vedrørende Fællesskabets medfinansieringssats for foranstaltningerne til udvikling af landdistrikterne gælde for de medlemsstater, der tiltrådte Den Europæiske Union den 1. maj 2004.

(5)

Forordning (EF) nr. 1257/1999 bør ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 47a, stk. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 1257/1999 affattes således:

»b)

artikel 35, stk. 1, artikel 35, stk. 2, andet led, artikel 36, stk. 2, og artikel 47, undtagen stk. 2, andet afsnit, i denne forordning.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. maj 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2004.

På Rådets vegne

C. VEERMAN

Formand


(1)  Europa-Parlamentets udtalelse af 14.12.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 80. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 583/2004 (EUT L 91 af 30.3.2004, s. 1).

(3)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 70.


Top