Help Print this page 

Document 32004R1504

Title and reference
Rådets forordning (EF) nr. 1504/2004 af 19. juli 2004 om ændring og ajourføring af forordning (EF) nr. 1334/2000 om en fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse
  • No longer in force
OJ L 281, 31.8.2004, p. 1–225 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1504/oj
Multilingual display
Text

31.8.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 281/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1504/2004

af 19. juli 2004

om ændring og ajourføring af forordning (EF) nr. 1334/2000 om en fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Produkter (herunder software og teknologi) med dobbelt anvendelse skal i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1334/2000 (1) underkastes en effektiv kontrol ved deres udførsel fra Fællesskabet.

(2)

Med henblik på medlemsstaternes og Fællesskabets overholdelse af deres internationale forpligtelser er der i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2000 fastsat en fælles liste over produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, som omhandlet i samme forordnings artikel 3, med henblik på iværksættelsen af den internationalt aftalte kontrol på dette område, herunder Wassenaar-arrangementet, kontrolordningen for missilteknologi (Missile Technology Control Regime — MTCR), gruppen af leverandører af nukleart materiale (NSG), Australien-Gruppen (AG) og konventionen om forbud mod kemiske våben (CWC).

(3)

Ifølge artikel 11 i forordning (EF) nr. 1334/2000 skal bilag I og IV ajourføres i overensstemmelse med de relevante forpligtelser og tilsagn ligesom alle ændringer heraf, som hver medlemsstat har accepteret som deltager i de relevante internationale ikke-spredningsregimer og eksportkontrolordninger eller ved ratificering af relevante internationale traktater.

(4)

Bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2000 bør ændres for at tage højde for de ændringer, der er vedtaget under Wassenaar-arrangementet, Australien-Gruppen og kontrolordningen for missilteknologi, som følge af de ændringer, der blev foretaget ved forordning (EF) nr. 149/2003 (2) af 27. januar 2003.

(5)

Rådets forordning (EF) nr. 885/2004 ændrede del 3 i bilag II til forordning (EF) nr. 1334/2000 for at fjerne Den Tjekkiske Republik, Ungarn og Polen fra den nuværende liste over lande, der er omfattet af fællesskabsudførselstilladelsen.

(6)

For at lette overskueligheden for eksportmyndighederne og eksportvirksomhederne bør der offentliggøres en ajourført, konsolideret version af bilagene til forordning (EF) nr. 1334/2000, dvs. med indarbejdelse af de ændringer, der er accepteret af medlemsstaterne i internationale sammenhænge fra december 2002 til december 2003.

(7)

Forordning (EF) nr. 1334/2000 bør ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilagene til forordning (EF) nr. 1334/2000 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredvtedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. juli 2004.

På Rådets vegne

P. H. DONNER

Formand


(1)  EFT L 159 af 30.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 885/2004 (EUT L 168 af 1.5.2004, s. 1).

(2)  EUT L 30 af 5.2.2003, s. 1.


BILAG I

LISTE OVER PRODUKTER OG TEKNOLOGI MED DOBBELT ANVENDELSE

(som omhandlet i artikel 3 i forordning (EF) nr. 1334/2000)

Denne liste udgør den tekniske gennemførelse af internationale aftaler om kontrol med produkter med dobbelt anvendelse, herunder Wassenaar-arrangementet, the Missile Technology Control Regime (MTCR), Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale (NSG), Australien-Gruppen og konventionen om forbud mod kemiske våben. Det er ikke angivet, hvilke produkter medlemsstaterne eventuelt ønsker at opføre på en liste over produkter, der ikke må udføres. Listen omfatter ikke nationale kontrolforanstaltninger (bestemmelser, der ikke hidrører fra de anførte ordninger), som medlemsstaterne måtte opretholde.

GENERELLE NOTER TIL BILAG 1

1.

Med hensyn til varer, der er konstrueret eller modificeret til militært brug, henvises der til de relevante lister over kontrol med varer til sådanne formål, der føres af de enkelte medlemsstater. I dette bilag henvises der til disse lister med følgende ordlyd: "JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL".

2.

Nærværende kontrolforanstaltninger gælder også ved udførsel af en ikke-kontrolleret vare (herunder samlede anlæg), der indeholder en eller flere kontrollerede komponenter, hvis den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter er hovedbestanddelen af varen og let kan fjernes eller bruges til andre formål.

NB: Ved vurderingen af, om den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter skal betragtes som hovedbestanddel, er det nødvendigt at afveje faktorer såsom kvantitet, værdi og teknologisk knowhow samt andre særlige omstændigheder, der kan betyde, at den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter må betragtes som hovedbestanddel af varen.

3.

En vare, der er opført i dette bilag, omfatter denne vare enten som ny eller i brugt tilstand.

NOTE VEDRØRENDE NUKLEAR TEKNOLOGI (NTN)

(Læses i forbindelse med afsnit E i kategori 0).

"Teknologi", der er direkte forbundet med varer, der kontrolleres i kategori 0, kontrolleres efter bestemmelserne i kategori 0.

"Teknologi" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af en vare, der er pålagt eksportkontrol, forbliver under eksportkontrol, også når den kan anvendes på en vare, der ikke er pålagt eksportkontrol.

Tilladelse til eksport af enhver vare på listen tillader samtidig eksport til samme slutbruger af den "teknologi", der minimalt kræves til installation, drift, vedligeholdelse og reparation af varen.

Kontrollen anvendes ikke på "teknologi" til "fri offentlig anvendelse" eller til "videnskabelig grundforskning".

GENEREL TEKNOLOGINOTE (GTN)

(Læses i forbindelse med afsnit E i kategori 1-9).

Den udførsel af "teknologi", der "kræves" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af varer, der er pålagt eksportkontrol i kategori 1-9, kontrolleres i overensstemmelse med bestemmelserne i disse kategorier.

"Teknologi", der "kræves" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af en vare, der er pålagt eksportkontrol, forbliver under eksportkontrol, også når den kan anvendes på en vare, der ikke er pålagt eksportkontrol.

Kontrollen anvendes ikke på den "teknologi", der minimalt kræves til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) og reparation af de varer, der ikke er pålagt eksportkontrol, eller hvortil der tidligere er udstedt tilladelse.

NB:"Teknologi", der er pålagt eksportkontrol if. 1E002.e, 1E002.f, 8E002.a og 8E002.b, er ikke fritaget.

Kontrollen anvendes ikke på "teknologi" til "fri offentlig anvendelse" eller til "videnskabelig grundforskning" eller det, der minimalt kræves med henblik på patentansøgninger.

GENEREL SOFTWARENOTE (GSN)

(Bestemmelserne i denne note tilsidesætter al kontrol i afsnit D i kategori 0-9).

Kategori 0-9 omfatter ikke "software", som:

a.

Er almindeligt tilgængelig for offentligheden, derved at den:

1.

Sælges fra lager i detailhandelen uden begrænsninger, ved:

a.

Salg over disken

b.

Postordresalg

c.

Elektronisk salg, eller

d.

Telefonsalg, og

2.

Er udviklet til installation af brugeren uden særlig hjælp fra leverandøren, eller

NB: Litra a i den generelle softwarenote fritager ikke "software" som specificeret i kategori 5, del 2 ("Informationssikkerhed").

b.

Er til "fri, offentlig anvendelse".

DEFINITIONER AF UDTRYK, DER ANVENDES I DETTE BILAG

Udtryk i ‧enkelt anførselstegn‧ defineres i en teknisk note til det pågældende produkt.

Udtryk i "dobbelt anførselstegn" defineres som følger:

NB: Efter hvert udtryk henvises der i parentes til de kategorier, hvor udtrykket forekommer.

 

"Afstemmelig" (6): En "lasers" evne til at frembringe en kontinuerlig udgangseffekt på alle bølgelængder over et område med flere "laser"-overgange. En "laser" med linjevalg frembringer diskrete bølgelængder inden for én "laser"-overgang og betragtes ikke som "afstemmelig".

 

"Aksial forskydning" (2): Aksial forskydning ved én omdrejning af hovedspindelen målt i et plan, der er vinkelret på spindelens glatplan, i et punkt, der ligger tæt ved periferien af spindelens glatplan (Ref.: ISO230/1-1986, par. 5.63).

 

"Aktive flyvestyresystemer" (7): Systemer, hvis funktion er at forhindre uønskede bevægelser af "flyet" og missilet eller af strukturelle belastninger ved autonom behandling af udgangssignaler fra et antal sensorer, og ved derefter at give de fornødne forebyggende ordrer til udføring af automatisk styring.

 

"Aktiv pixel" (6, 8): Et minimalt (enkelt) element i et faststof-array, som har en fotoelektrisk overføringsfunktion, når det udsættes for (elektromagnetisk) bestråling med lys.

 

"Alle disponible kompenseringer" (2): Efter at der er taget hensyn til alle de praktisk anvendelige metoder, producenten råder over for at nedbringe antallet af systematiske positioneringsfejl i forbindelse med den pågældende værktøjsmaskine.

 

"Allokeret af ITU" (3, 5): Allokering af frekvensbånd i henhold til Den Internationale Telekommunikationsunions radioreglement (1998-udgaven) til primære, tilladte og sekundære tjenester.

NB: Supplerende og alternative allokeringer er ikke omfattet.

 

"Asymmetrisk algoritme" (5): Kryptografisk algoritme, der anvender forskellige, matematisk forbundne nøgler til kryptering og dekryptering.

NB: En almindelig anvendelse af "asymmetriske algoritmer" er nøglestyring.

 

"Atomreaktor" (0): Omfatter hvad der direkte er knyttet til reaktortanken, det udstyr der styrer effektniveauet i kernen, og de komponenter der normalt indeholder eller kommer i direkte berøring med eller styrer reaktorkernens primære kølemiddel.

 

"Automatisk målsporing" (6): En behandlingsteknik, som automatisk bestemmer og leverer som udgangsværdi en ekstrapoleret værdi af målets sandsynligste position i realtid.

 

"Basal gate-transmissionsforsinkelse" (3): Den transmissionsforsinkelse, der svarer til den basale gate, der bruges i "monolitisk integrerede kredsløb". Den kan for en ‧familie‧ af "monolitisk integrerede kredsløb" specificeres enten som transmissionsforsinkelsen pr. typisk gate i den pågældende ‧familie‧ eller som den typiske transmissionsforsinkelse pr. gate i den pågældende ‧familie‧.

NB 1:"Basal gate-transmissionsforsinkelse" må ikke forveksles med et komplekst "monolitisk integreret kredsløb"s input/output-tid.

NB 2:‧Familie‧ består af alle integrerede kredsløb, på hvilke følgende anvendes som produktionsmetodologi og -specifikationer bortset fra deres respektive funktioner:

a.

Fælles hardware- og softwarearkitektur;

b.

Fælles design og procesteknologi; og

c.

Fælles basale karakteristika.

 

"Bias" (accelerometer) (7): Et accelerometers udgangseffekt, når det ikke udsættes for acceleration.

 

"Billedforbedring" (4): Behandling af eksternt afledte, informationsbærende billeder ved hjælp af algoritmer, som for eksempel tidskompression, filtrering, uddrag, udvælgelse, korrelering, foldning eller transformationer mellem domæner, (f.eks. Fast Fourier Transformation eller Walsh Transformation). Dette omfatter ikke algoritmer, der kun bruger lineære eller drejningstransformationer af et enkelt billede, som for eksempel translation, feature extraction, registrering eller falsk farvning.

 

"Billedplansystem" (6): Et lineært eller todimensionalt plant lag eller en kombination af plane lag af individuelle detektorelementer, eventuelt med udlæsningselektronik, som arbejder i billedplanet.

NB: En stak af enkelte detektorelementer samt detektorer med to, tre eller fire elementer er ikke omfattet, forudsat at tidsforsinkelse og integration ikke finder sted i det enkelte element.

 

"Blandet" (Commingled) (1): Filament/filament-blanding af termoplastiske fibre og forstærkningsfibre for at fremstille fiberforstærknings/"matrix"-miks i total fiberform.

 

"Blår" (1): Et bundt "monofilamenter", der sædvanligvis ligger næsten parallelt.

 

"Brug" (GTN, NTN, alle): Drift, installation (herunder installation på brugsstedet), vedligeholdelse (eftersyn), reparation, hovedreparation og renovering.

 

"Brugertilgængelig programmerbarhed" (6): En brugers adgang til at indsætte, ændre eller udskifte "programmer" ved andre midler end:

a.

Fysisk ændring i ledninger eller forbindelser, eller

b.

Indstilling af funktionskontroller inklusive indlægning af parametre.

 

"Planprofiler med variabel geometri" (7): Brug af klapper eller tabs på bagkanten, eller slats eller hængslet næsesektion på forkanten, hvis position kan styres under flyvningen.

 

"Carbonfiberpreforms" (1): Ordnet arrangement af ikke-coatede eller coatede fibre, der skal danne en ramme om en del, inden "matrix" indføres for at danne en "komposit".

 

"CE" er lig med "regneenhed".

 

"CEP (circle of equal probability)" (7): Et udtryk for nøjagtighed, der defineres som den radius af en cirkel med målet som centrum, på en bestemt afstand, i hvilken 50 % af lasterne rammer.

 

"Cirkulationsstyrede antimomentsystemer eller cirkulationsstyrede retningsstyringssystemer" (7): Systemer, der bruger luft, der blæses hen over aerodynamiske overflader for at forøge eller styre de kræfter, der dannes af overfladerne.

 

"Civile fly" (1, 7, 9): De "fly", som er opført med typeangivelse i lister over fly med godkendt luftdygtighed, som er offentliggjort af de civile luftfartsmyndigheder, til at flyve på kommercielle nationale eller internationale ruter, eller til lovlig civil, privat eller forretningsmæssig brug.

NB: Se også "fly".

 

"CTP" er lig med "sammensat teoretisk ydeevne".

 

"Databaserede referencenavigationssystemer" (Data-Based Referenced Navigation — "DBRN") (7): Systemer, der som kilder anvender tidligere opmålte geokort, der integreres for at frembringe nøjagtige navigationsoplysninger under dynamiske forhold. Datakilderne omfatter batymetriske kort, stjernekort, gravimetriske kort, magnetiske kort eller digitale tredimensionale terrænkort.

 

"Deformerbare spejle" (6) (også betegnet spejle med adaptiv optik):

 

Spejle med:

a.

En kontinuerlig optisk reflekterende overflade, som deformeres dynamisk ved individuelle momenter eller kræfter, så der kompenseres for forvrængninger i det optiske bølgesignal, der rammer spejlet, eller

b.

Flere optisk reflekterende elementer, som kan justeres individuelt og dynamisk ved hjælp af momenter eller kræfter, så der kompenseres for forvrængninger i det optiske bølgesignal, der rammer spejlet.

 

"Deltagende stat" (7, 9): En stat, der deltager i Wassenaar-arrangementet (jf. www.wassenaar.org).

 

"Depleteret uran" (0): Uran med et isotop-235-indhold, der er mindre end det, der forekommer i naturen.

 

"Diffusions-bonding" (1, 2, 9): En faststof molekylær samling af mindst to forskellige metaller til ét stykke, med en samlingsstyrke, der mindst svarer til det svageste materiales styrke.

 

"Digital datamat" (4, 5): Udstyr som i form af en eller flere diskrete variable kan udføre alle følgende funktioner:

a.

Modtage data,

b.

Lagre data eller ordrer i faste eller foranderlige (skrivbare) lagerenheder,

c.

Behandle data ved hjælp af en lagret ordresekvens, som kan ændres, og

d.

Levere dataoutput.

NB: Ændring af en lagret ordresekvens omfatter udskiftning af faste lagerenheder, men ikke fysiske ændringer af fortrådning eller forbindelser.

 

"Digital overføringshastighed": Den totale bithastighed af den information, der direkte overføres på nogen type medie.

NB: Jf. ligeledes "total digital overføringshastighed".

 

"Direkte hydraulisk presning"(2): En deformationsproces, der bruger en væskefyldt, fleksibel blære i direkte kontakt med arbejdsemnet.

 

"Drifthastighed" (gyro)(7): Den hastighed, hvormed output bevæger sig væk fra det ønskede output. Den består af vilkårlige og systematiske komponenter og udtrykkes som ækvivalent inputvinkeldrejning pr. tidsenhed med hensyn til inertirummet.

 

"Dynamisk adaptiv trafikdirigering" (5): Automatisk omdirigering af trafik baseret på detektering og analyse af de eksisterende netforhold.

NB: Dette omfatter ikke tilfælde, hvor dirigeringsbeslutninger tages på grundlag af forud defineret information.

 

"Dynamiske signalanalysatorer" (3): "Signalanalysatorer" som bruger digital sampling- og transformeringsteknik til at danne en Fourier-spektrumsvisning af den givne bølgeform, inklusive amplitude- og fase-information.

NB: Se også "signalanalysatorer".

 

"Effektivt gram" (0, 1): Et "effektivt gram" af et "specielt fissilt materiale" defineres som følger:

a.

For plutoniumisotoper og uran-233 isotopvægten i gram.

b.

For uran, der er beriget 1 % eller mere med isotop uran-235, grundstofvægten i gram ganget med kvadratet af dets berigelse udtrykt som en decimalvægtbrøk.

c.

For uran, der er beriget mindre end 1 % med isotop uran-235, grundstofvægten i gram ganget med 0,0001.

 

"Effektorer" (2): "Effektorer", gribere, ‧aktive værktøjsenheder‧ og ethvert andet værktøj, der er anbragt på montagepladen på enden af "robottens" manipulatorarm.

NB:"Aktiv værktøjsenhed": En indretning til at anvende bevægelseskraft, procesenergi eller føleevne på arbejdsemnet.

 

"Ekspertsystemer" (7): Systemer, der giver resultater ved anvendelse af regler på data, der er lagret uafhængigt af "programmet", og i stand til noget af følgende:

a.

Automatisk modificere den "kildekode", som brugeren indfører,

b.

Tilvejebringe oplysninger, der er knyttet til en klasse af problemer i kvasinaturligt sprog, eller

c.

Indsamle de oplysninger, der kræves til deres udvikling (symbolsk træning).

 

"Elektronisk styrbare fasesystemantenner" (5, 6): En antenne, som danner en stråle ved hjælp af fasekobling, dvs. at stråleretningen styres af de strålende elementers komplekse fødekoefficienter, og denne stråles retning kan ændres i azimut eller højde, eller begge dele, både ved transmission og modtagelse af et elektrisk signal.

 

"FADEC" er lig med "full authority digital engine control".

 

"Fast" (5): Kode- eller kompressionsalgoritmen kan ikke acceptere eksternt givne parametre (f.eks. kryptografiske variable eller nøglevariable) og kan ikke modificeres af brugeren.

 

"Fejltolerance" (4): Et datamatsystems evne til, efter at der har været funktionssvigt i nogle af dets hardware- eller "software"-komponenter, at fortsætte driften uden menneskelig indgriben på et givet serviceniveau, der omfatter uafbrudt drift, dataintegritet og genoptagelse af driften inden for en given tid.

 

"Fiber- eller trådmateriale" (0, 1, 2, 8): Omfatter:

a.

Kontinuerlige "monofilamenter".

b.

Kontinuerlige "garner" og "forgarner".

c.

"Tape", væv, måtter med tilfældig fiberorientering og flettede bånd.

d.

Skårne fibre, stabelfibre og sammenhængende fibertæpper.

e.

Whiskers, enten monokrystallinske eller polykristallinske, af enhver længde.

f.

Aromatisk polyamidmasse.

 

"Film-type integreret kredsløb" (3): Et system af ‧kredsløbselementer‧ og metalliske forbindelser, der dannes ved udfældning af en tykfilm eller tyndfilm på et isolerende "substrat".

NB:"Kredsløbselement": En enkelt aktiv eller passiv funktionsdel af et elektronisk kredsløb som f.eks. en diode, en transistor, en resistor, en kondensator, osv.

 

"Findeling" (1): En proces til bearbejdning af et materiale til partikler ved knusning eller formaling.

 

"Flight control optical sensor array" (7): Et net af fordelte optiske sensorer med "laser"-stråler, der skal tilvejebringe tidstro flyvekontroldata med henblik på behandling om bord.

 

"Fly" (1, 7, 9): Et luftfartøj med faste vinger, drejelige vinger, roterende vinger (helikopter), kipbar rotor eller kipbar vinge.

NB: Se også "civile fly".

 

"Flyvelinjeoptimering" (7): En procedure, der minimerer afvigelser fra en firdimensional (rum og tid) ønsket bane på grundlag af maksimering af ydelse eller effektivitet med henblik på missionsopgaver.

 

"Forgarn" (1): Et bundt (typisk 12-120) af næsten parallelle ‧strenge‧.

NB:"Streng" er et bundt "monofilamenter" (typisk over 200), som ligger næsten parallelt.

 

"Frekvenshop" (5): En form for "spredt spektrum", i hvilket en enkelt kommunikationskanals sendefrekvens ændres ved en vilkårlig eller pseudo-vilkårlig sekvens af diskrete trin.

 

"Frekvensagilitet" (radar) — se "Radarfrekvensagilitet".

 

"Frekvensskiftetid" (3,5): Den maksimale tid (dvs. forsinkelse) det tager et signal, når det kobles fra én valgt udgangsfrekvens til en anden valgt udgangsfrekvens, at nå:

a.

En frekvens inden for 100 Hz fra den endelige frekvens, eller

b.

Et udgangsniveau inden for 1 dB fra det endelige udgangsniveau.

 

"Frekvenssynthesizer" (3): Enhver form for frekvenskilde eller signalgenerator, uden hensyn til den anvendte metode, der giver flere samtidige eller alternative udgangsfrekvenser fra én eller flere udgange, der styres af, er afledt af eller er afhængig af et mindre antal standard (eller master)-frekvenser.

 

"Fri, offentlig anvendelse" (GTN, NTN, GSN): Som det anvendes her, henviser udtrykket "fri, offentlig anvendelse" til "teknologi" eller "software", som er stillet til disposition uden begrænsninger for dets videre udbredelse. (Begrænsninger i ophavsret undtager ikke "teknologi" eller "software" fra at være til "fri offentlig anvendelse").

 

"Full Authority Digital Engine Control" ("FADEC") (7, 9): Et elektronisk kontrolsystem for gasturbine- eller motorsystemer med lukkede kredsløb, der anvender en digital datamat til kontrol af de variabler, der kræves til regulering af motordrivkraft eller akseleffektoutput over hele motorsystemets aktionsradius fra påbegyndelse af brændstofdosering til brændstofspærring.

 

"Fælleskanalsignalering" (5): En signalmetode, hvor en enkelt kanal mellem centraler ved hjælp af adresserede meddelelser sender signalmeddelelser med forbindelse til en række forskellige kredsløb eller opkald og anden information af den art, der bruges til styring af net.

 

"Garn" (1): Et bundt snoede ‧strenge‧.

NB:"Streng" er et bundt "monofilamenter" (typisk over 200), som ligger næsten parallelt.

 

"Gasatomisering" (1): En proces, der omdanner en strøm af smeltet metallegering til dråber med en diameter af højst 500 mm ved hjælp af en gasstrøm under højt tryk.

 

"Geografisk spredt" (6): Følere anses for at være geografisk spredt, når de hver for sig er mere end 1 500 m fra hinanden i nogen retning. Mobile følere anses altid for at være geografisk spredt.

 

"Hovedelement" (4): Et element er et "hovedelement", når dets udskiftningsværdi er mere end 35 % af værdien af det system, det er et element i. Elementværdien er den pris, der er betalt for elementet af den, der har fremstillet eller integreret systemet. Den totale værdi er den normale, internationale salgspris til fremmede købere på fremstillingsstedet eller det sted, hvor forsendelsen sammenbygges.

 

"Hovedlager" (4): Det primære data- eller instruktionslager for hurtig tilgang fra en centralenhed. Det består af en "digital datamat"s interne lager og enhver hierarkisk udvidelse hertil, som for eksempel cache-lager eller udvidet lager med ikke-sekventiel tilgang.

 

"Hybrid datamat" (4): Udstyr som kan udføre alle følgende funktioner:

a.

Modtage data.

b.

Behandle data, både i analoge og digitale fremstillinger, og

c.

Levere dataoutput.

 

"Hybridt integreret kredsløb" (3): Enhver kombination af et eller flere integrerede kredsløb, eller et integreret kredsløb med ‧kredsløbselementer‧ eller ‧diskrete komponenter‧, der er indbyrdes forbundne for at kunne udføre en eller flere specificerede funktioner, og med alle følgende egenskaber:

a.

Indeholdende mindst én uindkapslet indretning.

b.

Indbyrdes forbundne ved hjælp af typiske IC-produktionsmetoder.

c.

Udskiftelige som en enhed, og

d.

Normalt ikke i stand til at blive adskilt.

NB 1:‧Kredsløbselement‧: En enkelt aktiv eller passiv funktionsdel af et elektronisk kredsløb, som f.eks. en diode, en transistor, en resistor, en kondensator.

NB 2:"Diskret komponent": Et separat pakket ‧kredsløbselement‧ mod egne eksterne forbindelser.

 

"Immunotoksin" (1): En konjugation af et monospecifikt monoklonalt antistof og et "toksin" eller en "underenhed af et toksin", som indvirker selektivt på syge celler.

 

"Impulskompression" (6): Kodning og behandling af en radarsignalimpuls af lang varighed til kort varighed, under bevaring af fordelene ved høj impulsenergi.

 

"Impulsvarighed" (6): Varigheden af en "laser"-impuls målt på fuld halvværdi-intensitets-(FWHI)-niveau.

 

"Indbyrdes forbundne radarfølere" (6): To eller flere radarfølere er indbyrdes forbundne, når de indbyrdes udveksler data i realtid.

 

"Indvendig foring" (9): Er egnet som forbindende bond mellem det faste drivstof og huset eller den isolerende foring. Normalt en dispersion af varmebestandige eller isolerende materialer baseret på flydende polymer, som for eksempel carbonfyldt hydroxytermineret polybutadien (HTPB) eller anden polymer med tilsatte hærdningsmidler, der er sprøjtet eller fordelt på beholderens inderflade.

 

"Informationssikkerhed" (4, 5): Alle de midler og funktioner, der sikrer tilgængelighed, hemmeligholdelse eller beskyttelse af information eller kommunikationer, eksklusive midler og funktioner, der har til formål at sikre imod funktionsfejl. Dette omfatter "kryptografi", ‧kryptoanalyse‧, beskyttelse mod afslørende udstråling og datamatsikkerhed.

NB:"Kryptoanalyse": Analyse af et kryptografisk system eller dets input eller output for at udlede konfidentielle variabler eller følsomme data, herunder klar tekst.

 

"Instrumenteret rækkevidde" (6): En radars opgivne, entydige skærmrækkevidde.

 

"Intrinsisk magnetisk gradiometer" (6): Et enkelt føleelement til magnetisk feltgradient og dertil hørende elektronik, hvis output er et udtryk for den magnetiske feltgradient.

NB: Jf. ligeledes "Magnetisk gradiometer".

 

"Isolerede levende kulturer" (1): Udtrykket omfatter også levende kulturer i dvaletilstand og i tørret tilstand.

 

"Isolering" (9): Isolering påføres komponenterne i en raketmotor, dvs. huset, dyser, indtag og lukninger, og omfatter det hærdede eller halvhærdede, compounded gummilag, der indeholder et isolerende eller varmebestandigt materiale. Det kan også være integreret som kanter eller flaps til aflastning.

 

"Isostatiske presser" (2): Udstyr, der er i stand til at sætte et lukket kammer under tryk ved hjælp af forskellige medier (gas, væske, faste partikler osv.) for at skabe et ensartet tryk i alle retninger i kammeret på et arbejdsemne eller materiale.

 

"Kemisk blanding" (1): Et fast, flydende eller luftformigt produkt bestående af to eller flere komponenter mellem hvilke der ikke opstår reaktion under de forhold, hvorunder blandingen opbevares.

 

"Kemisk laser" (6): En laser, hvor exciteringen frembringes ved udgangsenergien fra en kemisk reaktion.

 

"Kildekode" (eller "kildesprog") (4, 6, 7, 9): Et praktisk udtryk for en eller flere processer, der med et programmeringssystem kan omdannes til maskineksekverbar form ("objektkode" (eller objektsprog)).

 

"Kombineret drejebord" (2): Et bord, der gør det muligt at dreje og vippe arbejdsemnet om to ikke-parallelle akser, som samtidigt kan koordineres til "profilstyring".

 

"Kommunikationskanalcontroller" (4): Det fysiske interface, der styrer strømmen af synkron eller asynkron digital information. Det er en samling, der kan integreres i datamat- eller telekommunikationsudstyr for at give adgang til kommunikation.

 

"Komposit" (1, 2, 6, 8, 9): En "matrix" og én eller flere ekstra faser bestående af partikler, whiskers, fibre eller en kombination af disse, som er til stede for ét eller flere bestemte formål.

 

"Konverteringstid" (3): Den tid det tager, før konverterens output ligger højst en halv bit fra den endelige værdi, ved enhver variation i signalstyrken.

 

"Kritisk temperatur" (1, 3, 6): Et bestemt "superledende" materiales "kritiske temperatur" (somme tider kaldet overgangstemperaturen) er den temperatur, hvor materialet mister al modstand mod gennemstrømning af en jævnstrøm.

 

"Kryptografi" (5): Den disciplin, der omfatter principper, midler og metoder til transformering af data for at skjule deres indhold af information, forhindre, at de ændres, uden at det opdages, eller forhindre uautoriseret brug af dem. "Kryptografi" omfatter kun omsætning af information ved brug af en eller flere ‧hemmelige parametre‧ (f.eks. kryptovariable) eller tilknyttet nøglestyring.

NB:"Hemmelig parameter": En konstant eller nøgle, der hemmeligholdes for andre eller kun deles med en gruppe.

 

"Krævet" (GTN, 1-9): I forbindelse med "teknologi" og "software" bruges udtrykket kun om den del af "teknologien" eller "softwaren", der især er ansvarlig for opnåelse eller overskridelse af de eksportkontrolpålagte ydelsesniveauer, egenskaber eller funktioner. "Krævet""teknologi" eller "software" kan være fælles for forskellige produkter.

 

"Laser" (0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9): En samling komponenter, der frembringer både rumligt og tidsligt kohærent lys, der forstærkes ved simuleret stråling.

NB: Jf. ligeledes:

 

"Kemisk laser"

 

"Q-switched laser"

 

"Superhøjeffekt-laser"

 

"Transfer-laser".

 

"Linearitet" (2) (Normalt målt som ulinearitet): Den maksimale afvigelse hos den aktuelle karakteristik (middelværdi af læsninger op og ned ad skalaen), positive eller negative, fra en lige linje, der er anbragt således, at den udligner og minimerer de maksimale udsving.

 

"Lokalnet" (4): Et datakommunikationssystem som har alle følgende egenskaber:

a.

Gør det muligt for et vilkårligt antal uafhængige ‧dataenheder‧ at kommunikere direkte med hinanden, og

b.

Er begrænset til et geografisk område af moderat størrelse (f.eks. kontorbygning, fabrik, skoleområde, varehus).

NB:"Dataenhed": Udstyr, der er i stand til at sende eller modtage rækker af digital information.

 

"Magnetisk gradiometer" (6): Instrument, der er konstrueret til sporing af rumlig variation af magnetfelter fra kilder uden for instrumentet. Instrumentet består af flere "magnetometre" og dertil hørende elektronik, hvis output er et udtryk for den magnetiske feltgradient.

NB: Jf. ligeledes "Intrinsisk magnetisk gradiometer".

 

"Magnetometer" (6): Instrument, der er konstrueret til sporing af magnetfelter fra kilder uden for instrumentet. Instrumentet består af et enkelt element til føling af magnetfelter og dertil hørende elektronik, hvis output er et udtryk for magnetfeltet.

 

"Matrix" (1, 2, 8, 9): En hovedsageligt kontinuerlig fase, som udfylder rummet mellem partikler, whiskers eller fibre.

 

"Mekanisk legering" (1): En legeringsproces, der er et resultat af bonding, knusning og gentagen bonding af pulvere af grundstoffer og masterlegeringer ved mekanisk påvirkning. Der kan tilføjes umetalliske partikler til legeringen ved tilsætning af egnede pulvere.

 

"Mikrodatamat-mikrokredsløb" (3): Et "monolitisk integreret kredsløb" eller "multichip integreret kredsløb", der indeholder en aritmetisk logikenhed (ALU), der er i stand til at udføre generelle ordrer fra et internt lager, på data, der indeholdes i det interne lager.

NB: Det interne lager kan udvides med et eksternt lager.

 

"Mikroprocessor-mikrokredsløb": Et "monolitisk integreret kredsløb" eller "multichip integreret kredsløb", der indeholder en aritmetisk logikenhed (ALU), der er i stand til at udføre en serie generelle ordrer fra et eksternt lager.

NB 1: Et "mikroprocessor-mikrokredsløb" indeholder normalt ikke integreret, brugertilgængeligt lager, selv om on-the-chip-lager kan anvendes til at udføre dets logiske funktion.

NB 2: Udtrykket omfatter sæt af chips, som er konstrueret til at fungere sammen og udføre et "mikroprocessor-mikrokredsløb"s funktioner.

 

"Mikroorganismer" (1, 2): Bakterier, vira, mycoplasma, rickettsier, chlamydier eller fungi, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af isolerede levende kulturer eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer.

 

"Missiler" (1, 3, 6, 7, 9): Komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer, som kan transportere en nyttelast på mindst 500 kg over en afstand af mindst 300 km.

 

"Momentan båndbredde" (3, 5, 7): Den båndbredde, over hvilken udgangseffekten forbliver konstant inden for 3 dB uden justering af andre driftsparametre.

 

"Monofilament" (1) eller filament: En fibers mindste inkrement, sædvanligvis flere μm i diameter.

 

"Monolitisk integreret kredsløb" (3): En kombination af passive eller aktive ‧kredsløbselementer‧ eller begge disse som:

a.

Dannes ved hjælp af diffusions-, implanterings- eller udfældningsprocesser i eller på et enkelt halvledende stykke materiale, en såkaldt ‧chip‧.

b.

Kan betragtes som værende udeleligt sammenhørende, og

c.

Udfører kredsløbsfunktion(er).

NB:"Kredsløbselement": En enkelt, aktivt eller passivt fungerende del af et elektronisk kredsløb, som f.eks. en diode, en transistor, en resistor, en kondensator, osv.

 

"Monospektrale billedsensorer" (6): I stand til indhentning af billeddata fra et diskret spektralbånd.

 

"Multichip integreret kredsløb" (3): To eller flere "monolitisk integrerede kredsløb", der er fæstnet til et fælles "substrat".

 

"Multi-data-stream processing" (4): Den ‧mikroprogram‧- eller udstyrsarkitekturteknik, der tillader samtidig behandling af to eller flere datasekvenser under kontrol af en eller flere ordresekvenser ved hjælp af f.eks.:

a.

Single-Instruction Multiple Data (SIMD)-arkitekturer som f.eks. vektor- eller array-processorer.

b.

Multiple Single Instruction Multiple Data (MSIMD)-arkitekturer.

c.

Multiple Instruction Multiple Data (MIMD)-arkitekturer, herunder sådanne som er tæt koblet, nært koblet eller løst koblet, eller

d.

Strukturerede arrays af behandlingselementer, herunder systoliske arrays.

NB:"Mikroprogram": En række elementære ordrer, som opbevares i et specielt lager, og hvis udførelse initieres, når dets referenceordre indføres i et ordreregister.

 

"Multispektrale billedsensorer" (6): I stand til samtidig eller seriel indhentning af billeddata fra to eller flere diskrete spektralbånd. Sensorer med mere end tyve diskrete spektralbånd kaldes undertiden hyperspektrale billedsensorer.

 

"Måleusikkerhed" (2): Den karakteristiske parameter, der specificerer, i hvilket område omkring udgangsværdien den korrekte værdi af den målelige variabel ligger, med et konfidensniveau på 95 %. Den omfatter de ukorrigerede systematiske afvigelser, den ukorrigerede dødgang og de vilkårlige afvigelser (Ref.: ISO 10360-2 eller VDI/VDE 2617).

 

"Naturligt uran" (0): Uran, der indeholder de isotopblandinger, der forekommer i naturen.

 

"Network access controller" (4): Et fysisk interface til et fordelt koblingsnet. Det bruger et fælles medium, som opererer generelt med den samme "digitale overføringshastighed" ved brug af arbitration (f.eks. token eller carrier sense) til overførslen. Uafhængigt af alt andet udvælger det datapakker eller datagrupper (f.eks. IEEE 802), der er adresseret til det. Det er en samling, der kan integreres i datamat- eller telekommunikationsudstyr for at tilvejebringe kommunikationsadgang.

 

"Neural datamat" (4): En datamat-indretning, der er konstrueret eller modificeret til at efterligne en neurons eller neuronsamlings opførsel, dvs. en datamatindretning, der kendetegnes ved evnen i dens hardware til at modulere vægt og antal af forbindelserne til en række datamatkomponenter, baseret på tidligere data.

 

"Numerisk styring" (2): Automatisk styring af en proces, der udføres af en indretning, der bruger numeriske data, der normalt indføres efterhånden som operationen skrider frem (Ref.: ISO 2382).

 

"Nøjagtighed" (2, 6): måles normalt som unøjagtighed, en angivet værdis største afvigelse, positiv eller negativ, fra en anerkendt standard eller sand værdi.

 

"Objektkode" (9): En maskineksekverbar form af et praktisk udtryk for en eller flere processer ("kildekode" (kildesprog)), der er omdannet af et programmeringssystem.

 

"Opløsning" (2): Et måleapparats mindste inkrement. Ved digitalinstrumenter: Mindste betydende bit (Ref.: ANSI B-89.1.12).

 

"Optisk forstærkning" (5): I optisk kommunikation en forstærkerteknik, der indfører en forstærkning af optiske signaler, der er dannet af en separat optisk kilde, uden omformning til elektriske signaler, dvs. ved brug af optiske halvlederforstærkere eller lysdannende lyslederforstærkere.

 

"Optisk datamat" (4): En datamat, der er konstrueret eller modificeret til at bruge lys til at repræsentere data, og hvis datamat-logikelementer er baseret på direkte koblede optiske enheder.

 

"Optisk integreret kredsløb" (3): Et "monolitisk integreret kredsløb" eller et "hybridt integreret kredsløb", der indeholder en eller flere dele, der er bestemt til at fungere som en fotoføler eller fotoemitter eller til at udføre en eller flere optiske eller elektro-optiske funktioner.

 

"Optisk kobling" (5): Dirigering eller kobling af signaler i optisk form uden omformning til elektriske signaler.

 

"Personligt chipkort" (5): Et identifikationskort, der indeholder et mikrokredsløb, som er programmeret til en specifik anvendelse, og som ikke kan omprogrammeres af brugeren til nogen anden anvendelse.

 

"Power management" (7): Ændring af højdemålersignalets transmitterede effekt, således at den modtagne effekt på "flyets" højde altid er på det minimum, der er nødvendigt for at bestemme højden.

 

"Primær flyvekontrol" (7): En "fly"-stabilitets- eller manøvreringskontrol, der anvender kraftmoment-generatorer, dvs. aerodynamiske styreflader eller trækkraftvektorisering.

 

"Produktion" (GTN, NTN, alle): Alle produktionsstadier, som f.eks.: produktionsforberedelse, fremstilling, integrering, samling (montage), inspektion, afprøvning og kvalitetssikring.

 

"Produktionsfaciliteter" (7, 9): Udstyr og specielt udviklet software hertil, integreret i installationer til "udvikling" eller til en eller flere "produktions"-faser.

 

"Produktionsudstyr" (1, 7, 9): Værktøj, skabeloner, lærer, dorne, forme, matricer, opspændingsudstyr, opretningsmekanismer, prøveudstyr, andet maskineri og komponenter hertil, begrænset til dem, der er specielt konstrueret eller modificeret til "udvikling" eller til en eller flere "produktions"-faser.

 

"Profilstyring" (2): To eller flere "numerisk styrede" bevægelser, der arbejder i overensstemmelse med ordrer, der specificerer den næste krævede position og de krævede fremføringshastigheder til positionen. Disse fremføringshastigheder varieres i forhold til hinanden, således at der dannes en ønsket profil (Ref.: ISO/DIS 2806-1980).

 

"Program" (2, 6): En række ordrer til udførelse af en proces i en form, eller som kan omdannes til en form, der kan udføres af en elektronisk datamat.

 

"Programstyret" (2, 3, 8): Styret ved hjælp af ordrer, der er lagret i et elektronisk lager, og som en processor kan udføre for at kontrollere forud valgte funktioners ydelser.

NB: Udstyr kan være "programstyret" uanset om det elektroniske lager er internt eller eksternt i forhold til udstyret.

 

"Q-switched laser" (6): En "laser", i hvilken energien lagres i populationsinversionen eller i den optiske resonator og derefter afgives i en impuls.

 

"Radarfrekvensagilitet" (6): Enhver teknik, der i en pseudo-vilkårlig sekvens omdanner bærefrekvensen i en impulsradarsender mellem impulser eller mellem grupper af impulser med en værdi, der er lig med eller større end impulsbåndbredden.

 

"Radar spredt-spektrum" (6): Enhver moduleringsteknik til spredning af energi, der stammer fra et signal med et relativt smalt frekvensbånd, over et meget bredere frekvensbånd ved brug af vilkårlig eller pseudo-vilkårlig kodning.

 

"Radial forskydning" (out-of-true running) (2): Radial forskydning i én omdrejning af hovedspindelen målt i et plan, der er vinkelret på spindelaksen i et punkt på den ydre eller indre roterende overflade, der skal prøves (Ref.: ISO 230/1-1986, par. 5.61).

 

"Realtidsbåndbredde" (2, 3): For "dynamiske signalanalysatorer" det bredeste frekvensområde, som analysatoren kan afgive til display eller masselager uden at forårsage diskontinuitet i analysen af input-data. Ved analysatorer med mere end én kanal skal den kanalkonfiguration, der giver den bredeste "realtidsbåndbredde" bruges til udregningen.

 

"Regneenhed" (CE)(4): Den mindste regnende enhed, der giver et aritmetisk eller logisk resultat.

 

"Relativ båndbredde" (3): Den "momentane båndbredde" divideret med centerfrekvensen, udtrykt i procent.

 

"Robot" (2, 8): En manipuleringsmekanisme, som kan være af banestyrings- eller punktstyringstypen, som eventuelt bruger følere, og som har alle følgende egenskaber:

a.

Er multifunktionel.

b.

Er i stand til at placere eller orientere materialer, dele, værktøjer eller specielle komponenter med variable bevægelser i tredimensionelt rum.

c.

Omfatter tre eller flere servoindretninger med åben eller lukket sløjfe, som kan omfatte trinmotorer, og

d.

Har "bruger-tilgængelig programmerbarhed" ved hjælp af lære/play-back-metoden eller ved hjælp af en elektronisk datamat, der kan være en programmerbar logikcontroller, dvs. uden mekanisk mellemkomst.

NB: Ovenstående definition omfatter ikke følgende indretninger:

1.

Manipulationsmekanismer, der kun kan styres manuelt eller med fjernbetjening.

2.

Mekanismer med fast-sekvens-manipulering, som er automatiserede bevægelsesindretninger, der virker i overensstemmelse med mekanisk fastlagte, programmerede bevægelser. Programmet er mekanisk begrænset af faste stopanordninger som f.eks. stifter eller knastskiver. Bevægelsernes rækkefølge og valget af baner eller vinkler er ikke variable eller udskiftelige på mekanisk, elektronisk eller elektrisk vis.

3.

Mekanisk styrede manipuleringsmekanismer med variabel sekvens, som er automatiserede bevægelsesindretninger, der virker i overensstemmelse med mekanisk fastlagte, programmerede bevægelser. Programmet er mekanisk begrænset af faste, men justerbare stopanordninger som f.eks. stifter eller knastskiver. Bevægelsernes rækkefølge og valget af baner eller vinkler er variable inden for det faste programmønster. Variationer eller modifikationer af programmønsteret (f.eks. ændringer af stifter eller udskiftning af knastskiver) i én eller flere bevægelsesakser udføres kun ved mekaniske operationer.

4.

Ikke-servostyrede manipuleringsmekanismer med variabel sekvens, som er automatiserede bevægelsesindretninger, der virker i overensstemmelse med mekanisk fastlagte, programmerede bevægelser. Programmet er variabelt, men sekvensen gennemføres alene ved binære signaler fra mekanisk fastsatte, elektriske binære indretninger eller justerbare stopanordninger.

5.

Stablekraner, defineret som kartesiske koordinatmanipuleringssystemer, der er fremstillet som en integreret del af et lodret system af lagerbeholdere og konstrueret til at få adgang til indholdet af disse beholdere i forbindelse med oplagring eller afhentning.

 

"Roterende atomisering" (1): En proces til omdannelse af en strøm eller et reservoir af smeltet metal til dråber med en diameter af højst 500 μm ved hjælp af centrifugalkraft.

 

"Rumfartøj" (7, 9): Aktive og passive satellitter og rumsonder.

 

"Rumkvalificeret" (3, 6): Produkter, der er konstrueret, fremstillet og prøvet med det formål at overholde de specielle elektriske, mekaniske eller omgivelsesmæssige krav ved opsendelse og placering af satellitter eller fartøjer til store højder, der opererer i en højde af 100 km eller derover.

 

"Samling" (3, 4, 5): Et antal elektroniske komponenter (dvs. ‧kredsløbselementer‧, ‧diskrete komponenter‧, integrerede kredsløb osv.), som er indbyrdes forbundet for at udføre en eller flere specifikke funktioner, udskiftelige som en helhed, og normalt adskillelige.

NB 1:"Kredsløbselement": En enkelt aktiv eller passiv funktionel del af et elektronisk kredsløb, som f.eks. en diode, en transistor, en resistor, en kondensator.

NB 2:"Diskret komponent": Et separat pakket ‧kredsløbselement‧ med egne eksterne forbindelser.

 

"Sammensat teoretisk ydeevne" (CTP)(3, 4): Et mål for datamatydeevne givet i millioner af teoretiske operationer i sekundet (Mtops), kalkuleret ved hjælp af det samlede antal "regneenheder" ("CE").

NB: Se kategori 4, teknisk note.

 

"SHPL" er lig med "superhøjeffekt-laser".

 

"Signalanalysatorer" (3): Udstyr, der er i stand til at måle og vise elementære egenskaber ved enkeltfrekvenskomponenter i multifrekvenssignaler.

 

"Signalanalysatorer" (dynamiske) — se "Dynamiske signalanalysatorer".

 

"Signalbehandling" (3, 4, 5, 6): Behandling af eksternt afledte informationsbærende signaler ved hjælp af algoritmer, som for eksempel tidskompression, filtrering, uddrag, selektering, korrelering, foldning eller transformationer mellem domæner (f.eks. Fast Fourier Transformation eller Walsh Transformation).

 

"Skalafaktor" (gyro eller accelerometer)(7): Ændringsforholdet i output over for en ændring i det input, der skal måles. Skalafaktor beregnes normalt som hældningen af den rette linje, der kan lægges efter de mindste kvadraters metode på input/output-data, der fås ved at variere input cyklisk igennem input-området.

 

"Smelteekstraktion" (1): En proces til ‧hurtigstørkning‧ og ekstraktion af et båndformet legeringsprodukt ved indføring af et kort segment af en roterende, nedkølet blok i et bad af smeltet metallegering.

NB:"Hurtigstørkning": Størkning af smeltet materiale ved nedkølingshastigheder på mere end 1 000 K/s.

 

"Smeltespinding" (1): En proces til ‧hurtigstørkning‧ af en strøm af smeltet metal, der rammer en roterende, nedkølet blok og derved frembringer et flage-, bånd- eller stavformet produkt.

NB:"Hurtigstørkning": Størkning af smeltet materiale ved nedkølingshastigheder på mere end 1 000 K/s.

 

"Software" (GSN, alle): Samling af et eller flere "programmer" eller ‧mikroprogrammer‧, der er lejret i et konkret udtryksmedie.

NB:"Mikroprogram": En række elementære ordrer, som opbevares i et specielt lager, og hvis udførelse initieres, når dets referenceordre indføres i et ordreregister.

 

"Specielt fissilt materiale" (0): Defineres som plutonium-239, uran-233, "uran, der er beriget med isotoperne 235 eller 233", eller materiale, der indeholder disse stoffer.

 

"Specifik trækstyrke" (0, 1, 9): Den maksimale trækstyrke i pascal, svarende til N/m2 divideret med rumvægten i N/m3 målt ved en temperatur på (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) og en relativ fugtighed på 50 ± 5 %.

 

"Specifikt modul" (0, 1, 9): Youngs modul i pascal, svarende til N/m2 divideret med rumvægt i N/m3 målt ved en temperatur på (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) og en relativ fugtighed på 50 ± 5 %.

 

"Spidseffekt" (6): Energi pr. impuls i joule divideret med impulsens varighed i sekunder.

 

"Splat Quenching" (1): En proces til ‧hurtigstørkning‧ af en strøm af smeltet metal, der rammer en afkølet blok og danner et flageagtigt produkt.

NB:"Hurtigstørkning": Størkning af smeltet materiale ved nedkølingshastigheder på mere end 1 000 K/s.

 

"Spredt spektrum" (5): En metode, hvorved energi i en forholdsvis smalbåndet kommunikationskanal spredes over et meget bredere energispektrum.

 

"Spredt spektrum"-radar (6) — se "Radar spredt-spektrum".

 

"Stabilitet" (7): Standardafvigelse (1 sigma) hos variationen af en bestemt parameter fra dens kalibrerede værdi, målt under stabile temperaturforhold. Dette kan udtrykkes som en funktion af tiden.

 

"Stater, der (ikke) er parter i konventionen om kemiske våben" (1): Stater for hvilke konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling, oplagring og brug af kemiske våben (ikke) er trådt i kraft. (jf. www.opcw.org)

 

"Styreenhed" (7): Et system, der integrerer processen med måling og udregning af et fartøjs position og hastighed (dvs. navigation) med beregning og afsendelse af instruktioner til fartøjets flystyringssystem for at korrigere dets bane.

 

"Støjniveau" (6): Et elektrisk signal, der angives på basis af spektral effekttæthed. Forholdet mellem "støjniveau" udtrykt i peak-to-peak angives i S2 pp = 8 No(f2 – f1), hvor Spp er peak-to-peak-værdien af signalet (f.eks. nanotesla), No er den spektrale effekttæthed (f.eks. (nanotesla)2/Hz), og (f2 – f1 definerer den aktuelle båndbredde.

 

"Substrat" (3): En plade af basismateriale med eller uden forbindelsesmønster, og på eller i hvilket ‧diskrete komponenter‧ eller integrerede kredsløb eller begge dele kan anbringes.

NB 1:"Diskret komponent": Et separat pakket kredsløbselement med egne eksterne forbindelser.

NB 2:"Kredsløbselement": En enkelt, aktivt eller passivt fungerende del af et elektronisk kredsløb, som f.eks. en diode, en transistor, en resistor, en kondensator, osv.

 

"Substratblanketter" (6): Monolitiske forbindelser med dimensioner, der er egnede til produktion af optiske elementer som spejle eller optiske vinduer.

 

"Superhøjeffekt-laser" (SHPL) (6): En "laser", der er i stand til at yde (helt eller delvis) den udgangseffekt, der overstiger 1 kJ inden for 50 ms, eller som har en middel- eller CW-effekt på mere end 20 kW.

 

"Superledende" (1, 3, 6, 8): Materialer som f.eks. metaller, legeringer eller forbindelser, der kan tabe al elektrisk modstand, dvs. som kan opnå uendelig elektrisk ledeevne og føre meget store elektriske strømme uden joule-opvarmning.

NB: Et materiales "superledende" tilstand karakteriseres individuelt af en "kritisk temperatur", et kritisk magnetfelt, som er en funktion af temperaturen, og en kritisk strømtæthed, som imidlertid er en funktion af både magnetfelt og temperatur.

 

"Superlegeringer" (2, 9): Legeringer på nikkel-, cobalt- eller jernbasis af en styrke, der er større end nogen legering i AISI 300-serierne ved temperaturer over 922 K (649 °C) under strenge miljø- og driftsmæssige betingelser.

 

"Superplastisk formning" (1, 2): En deformationsproces, der bruger varme til metaller, der normalt karakteriseres ved lave forlængelsesværdier (mindre end 20 %) ved brudpunktet, bestemt ved rumtemperatur ved konventionel trækstyrkeprøvning, for at opnå forlængelser under fremstillingen, der er mindst to gange disse værdier.

 

"Symmetrisk algoritme" (5): Kryptografisk algoritme, der anvender identiske nøgler til både kryptering og dekryptering.

NB: En almindelig anvendelse af "symmetriske algoritmer" er datafortrolighed.

 

"System tracks" (6): Den behandlede, korrelerede (sammensmeltning af radarmåldata og position på flyveplan) og opdaterede flyverutepositionsrapport, der er til rådighed for flyvelederne på et flyveledercenter.

 

"Systolisk array-datamat" (4): En datamat, hvor dataflow og modifikation af data kan styres dynamisk på logikportniveau af brugeren.

 

"Tape" (1): Et materiale, der er opbygget af sammenflettede eller ensrettede "monofilamenter", ‧strenge‧, "forgarner", "blår" eller "garner" osv., sædvanligvis præimprægneret med harpiks.

NB:"Streng" er et bundt "monofilamenter" (typisk over 200), som ligger næsten parallelt.

 

"Teknologi" (GTN, NTN, alle): Konkret information, der er nødvendig til "udvikling", produktion eller "brug" af et produkt. Informationen har form af ‧tekniske data‧ eller ‧teknisk assistance‧.

NB 1:‧Teknisk assistance‧: Kan have forskellige former, som f.eks. instruktion, færdigheder, uddannelse, praktisk erfaring og konsulenttjeneste, og kan omfatte overførsel af "tekniske data".

NB 2:‧Tekniske data‧: Kan have form af tegninger, planer, diagrammer, modeller, formler, tabeller, konstruktionsplaner og specifikationer, manualer og instruktioner skrevet eller lagret på andre medier eller apparater som f.eks. disketter, bånd, eller ROM.

 

"Tidligere separeret" (0, 1): Anvendelsen af en proces med det formål af forøge koncentrationen af den kontrollerede isotop.

 

"Tidskonstant" (6): Den tid, der medgår fra anvendelsen af en lys-stimulering, til strømstigningen når en værdi af 1-1/e gange den endelige værdi (dvs. 63 % af den endelige værdi).

 

"Tidsmoduleret ultrabredbånd" (UWB) (5): En teknik, hvor meget korte og nøje tidsstyrede radiofrekvensimpulser moduleres i henhold til kommunikationsdata ved hjælp af varierende pulspositioner (almindeligvis kaldet pulspositionsmodulation, PPM), kanaliseres eller krypteres i henhold til pseudo-vilkårlige støjkoder ved hjælp af PPM og derefter sendes og modtages som direkte pulser uden anvendelse af bærefrekvenser, således at deres effekttæthed bliver yderst lav over ultrabrede frekvensbånd. Kaldes også impulsradio.

 

"Tidstro behandling" (6, 7): Et datamatsystems behandling af data, der tilvejebringer et krævet serviceniveau afhængigt af de disponible ressourcer inden for en garanteret svartid, uanset belastningen af systemet, ved påvirkning af en ekstern hændelse.

 

"Til krigsbrug" (1): Enhver ændring eller udvælgelse (som f.eks. ændring af renhed, holdbarhedstid, virulens, spredningsegenskaber eller modstandskraft over for UV-stråling), der har til formål at øge effektiviteten med henblik på at dræbe mennesker eller dyr, ødelægge udstyr eller skade afgrøder eller miljøet.

 

"Toksiner" (1, 2): Toksiner i form af forsætligt isolerede præparater eller blandinger, uanset hvordan de er fremstillet, ud over toksiner, der er til stede som kontaminanter i andre materialer, såsom patologisk prøvemateriale, afgrøder, levnedsmidler eller stamkulturer af mikroorganismer.

 

"Total digital overføringshastighed" (5): Antallet af bit, inklusive linjekodning, overhead osv. pr. tidsenhed, der passerer mellem indbyrdes tilsvarende udstyr i et digitalt transmissionssystem.

NB: Jf. ligeledes "Digital overføringshastighed".

 

"Total flyvekontrol" (7): En automatiseret kontrol af "fly"-tilstandsvariabler og flyvelinje med henblik på at opfylde missionsmål under hensyn til realtidsændringer i data vedrørende mål, risici og andre "fly".

 

"Total strømtæthed" (3): Det totale antal amperevindinger i spolen (dvs. summen af antallet af vindinger ganget med den maksimale strøm, der gennemstrømmer hver vinding) divideret med spolens totale tværsnit (inklusive de superledende filamenter, den metalmatrix, i hvilken de superledende filamenter er indlagt, kapslingsmaterialet, eventuelle kølekanaler, osv.).

 

"Transfer-laser" (6): En "laser", i hvilken lasermediet exciteres ved overførsel af energi gennem kollision mellem et ikke-strålende atom eller molekyle og et strålende atom eller molekyle.

 

"Tryktransducere" (2): Anordninger, som omdanner trykmålinger til et elektrisk signal.

 

"Udvikling" (GTN, NTN, alle): Vedrørende alle faser inden masseproduktion, f.eks. konstruktion, konstruktionsresearch, konstruktionsanalyser, konstruktionsprincipper, samling og afprøvning af prototyper, forsøgsproduktion, konstruktionsdata, omsættelse af konstruktionsdata i produkt, formkonstruktion, integrationskonstruktion, layout.

 

"UF6-korrosionsbestandigt materiale" (0): Kobber, rustfrit stål, aluminium, aluminiumoxid, aluminiumlegeringer, nikkel eller legeringer, der indeholder 60 vægtprocent nikkel og UF6-bestandige fluorerede kulbrintepolymerer eller derover alt efter separationsprocestypen.

 

"Underenhed af et toksin" (1): En i strukturel og funktionel henseende særskilt komponent i et fuldstændigt "toksin".

 

"Uran, der er beriget med isotoperne 235 eller 233" (0): Uran, der indeholder isotoperne 235 eller 233, eller begge, i sådanne mængder, at isotopforholdet af summen af disse isotoper til isotop 238 er højere end forholdet af isotop 235 til isotop 238, som det forekommer i naturen (isotopforhold: 0,72 %).

 

"Vaccine" (1): Et medicinsk præparat i en farmaceutisk formulering, som tilsynsmyndighederne i enten fremstillingslandet eller anvendelseslandet har givet licens til eller givet tilladelse til markedsføring eller klinisk afprøvning af, og som er beregnet til at fremkalde en beskyttende immunologisk reaktion hos mennesker eller dyr, som får indgivet præparatet, i sygdomsforebyggende øjemed.

 

"Vakuum-atomisering" (1): En proces til forstøvning af en strøm af smeltet metal til dråber med en diameter på 500μm eller derunder ved hurtig omdannelse af opløst gas, når den udsættes for vakuum.

 

"Varm isostatisk densifikation" (2): En proces, ved hvilken støbeemner sættes under tryk ved temperaturer på mere end 375 K (102 °C) i et lukket rum ved hjælp af forskellige medier (gas, væske, faste partikler, osv.) for at skabe et ensartet tryk i alle retninger for at reducere eller eliminere indre hulrum i støbeemnet.

 

"Vektorhastighed" — Se: "Tre-dimensional vektorhastighed".

 

"Videnskabelig grundforskning" (GTN, NTN): Eksperimentelt eller teoretisk arbejde, der i hovedsagen udføres for at skaffe ny viden om de grundlæggende principper for fænomener eller observerbare kendsgerninger, og som ikke primært er rettet mod et konkret, praktisk mål.

 

"Vinkelstillingsafvigelse" (2): Den største afvigelse mellem vinkelstilling og den faktiske, meget nøjagtigt målte vinkelstilling, efter at bordet er drejet ud af sin indledende stilling. (Ref.: VDI/VDE 2617, Udkast: "Roterende borde på koordinatmålemaskiner").

 

"Vippespindel" (2): En spindel, hvorpå værktøjet er monteret, og som under bearbejdningen ændrer sin centerlinjes vinkelstilling i forhold til enhver anden akse.

 

"Ækvivalent massefylde" (6): En optiks masse pr. enhed af optisk areal projiceret på den optiske overflade.

AKRONYMER OG FORKORTELSER, DER ER ANVENDT I DETTE BILAG

Et akronym eller en forkortelse kan, når den anvendes som et defineret udtryk, findes under "Definitioner af udtryk, der anvendes i dette bilag".

Akronym eller forkortelse

Betydning

ABC

atomvåben og biologiske og kemiske våben

ABEC

Annular Bearing Engineers Committee

AGMA

American Gear Manufacturers’ Association

AHRS

Attitude and Heading Reference Systems

AISI

American Iron and Steel Institute

ALU

aritmetisk logikenhed

ANS

American National Standards Institute

ASTM

American Society for Testing and Materials

ATC

flyvekontrol

AVLIS

Isotopisk separation med atom-damp"laser"

CAD

computer-aided-design (computerstøttet konstruktion)

CAS

Chemical Abstracts Service

CCITT

Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique (Den Internationale Rådgivende Telegraf- og Telefonkomité)

CDU

kontrol- og visningsenhed

CEP

circular error probable

CNTD

styret nukleær, termisk nedbrydning

CRISLA

Kemisk reaktion med isotopisk selektiv laseraktivering

CVD

kemisk dampudfældning

CW

kemisk krigsførelse

CW (for lasere)

continuous wave

DME

Distance Measuring Equipment (afstandsmålingsradar)

DS

retningsbestemt størkning

EB-PVD

electron beam physical vapour deposition (fysisk dampudfældning med elektronstråle)

EBU

European Broadcasting Union

ECM

electro-chemical machining (elektrokemisk forarbejdning)

ECR

electron cyclotron resonance (elektroncyklotronresonans)

EDM

electrical discharge machines (elektriske udladningsmaskiner)

EEPROMS

electrically erasable programmable read only memory (elektrisk sletbar programmerbar read-only-hukommelse)

EIA

Electronic Industries Association

EMC

electromagnetic compatibility (elektromagnetisk kompatibilitet)

ETSI

European Telecommunications Standards Institute (Det Europæiske Standardiseringsinstitut for Telekommunikation)

FFT

Fast Fourier Transform (Fast Fourier-Transformation)

GLONASS

global navigation satellite system

GPS

global positioning system (GPS-lokaliseringssystemet)

HBT

hetero-bipolære transistorer

HDDR

high density digital recording ("high density"-digitaloptagelse)

HEMT

high electron mobility transistors (transistorer med høj elektronmobilitet)

ICAO

International Civil Aviation Organisation

IEC

International Electro-technical Commission (Den Internationale Elektrotekniske Kommission)

IEEE

Institute of Electrical and Electronic Engineers

IFOV

instantanous-field-of-view

ILS

instrument landing system (instrumentlandingssystem)

IRIG

inter-range instrumentation group

ISAR

inverse synthetic aperture radar (radarmode med invers syntetisk blænde)

ISO

International Organization for Standardization (Den internationale Standardiseringsorganisation)

ITU

International Telecommunication Union

JIS

japansk industristandard

JT

Joule-Thomsom

LIDAR

light detection og ranging

LRU

line replaceable unit

MAC

message authentication code

Mach

forholdet mellem et legemes og lydens hastighed (efter Ernst Mach)

MLIS

molecular laser isotopic separation (isotopisk separation med molekylær laser)

MLS

mikrobølgelandingssystemer

MOCVD

metal organic chemical vapour deposition (metal-organisk kemisk dampudfældning)

MRI

magnetic resonance imaging (magnetisk resonansbilleddannelse)

MTBF

mean-time-between-failures

Mtops

million theoretical operations per second (millioner teoretiske operationer i sekundet)

MTTF

mean-time-to-failure

NDT

non-destructive test (ikke-destruktiv prøvning)

PAR

precision approach radar (præcisionsindflyvningsradar)

PIN

personidentifikationsnummer

ppm

parts per million (dele pr. million)

PSD

power spectral density (kraftspektertæthed)

QAM

quadrature-amplitude-modulation (kvadraturamplitudemodulering)

RF

radiofrekvens

SACMA

Suppliers of Advanced Composite Materials Association

SAR

synthetic aperture radar (radarmode med syntetisk blænde)

SC

enkeltkrystal

SLAR

sidelooking airborne radar ("sidelooking airborne" radarmode)

SMPTE

Society of Motion Picture and Television Engineers

SRA

shop replaceable assembly

SRAM

statisk random-access memory

SRM

SACMA Recommended Methods (af SACMA anbefalede metoder)

SSB

single sideband (enkelt sidebånd)

SSR

secondary surveillance radar (sekundær overvågningsradar)

TCSEC

trusted computer system evaluation criteria

TIR

total indicated reading (totalt indikatorudslag)

UTS

trækbrudspænding

UV

ultraviolet

VOR

very high frequency omni-directional range (VHF omnidirectional radio range)

YAG

yttrium/aluminium garnet (yttrium/aluminium-granat)

KATEGORI 0

NUKLEARE MATERIALER OG FACILITETER SAMT NUKLEART UDSTYR

0A
Systemer, udstyr og komponenter

0A001
"Atomreaktorer" og udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt omfattende:

a.

"Atomreaktorer", der er i stand til at fungere ved en fortsat, styret, selvvedligeholdende kædereaktion;

b.

Metalbeholdere eller større fabriksfremstillede dele hertil, som er specielt konstrueret eller forberedt til at indeholde kernen til en "atomreaktor", herunder topdækslet til en reaktortrykbeholder;

c.

Håndteringsudstyr, der er specielt konstrueret eller forberedt til at anbringe eller fjerne brændsel i en "atomreaktor";

d.

Kontrolstænger, specielt konstrueret eller forberedt til styring af fissionsprocessen i en "atomreaktor", konstruktioner til understøtning og ophængning af disse, drivmekanismer og styrerør til kontrolstænger;

e.

Trykrør, dvs. rør, der er specielt konstrueret eller forberedt til at indeholde brændselselementer og det primære kølemiddel i en "atomreaktor" ved et arbejdstryk på over 5,1 MPa;

f.

Metallisk zirconium eller legeringer i form af rør eller rørsamlinger, der er specielt konstrueret eller forberedt til brug i en "atomreaktor", og i hvilke vægtforholdet mellem hafnium og zirconium er mindre end 1:500;

g.

Kølepumper, der er specielt konstrueret eller forberedt til cirkulation af det primære kølemiddel i atomreaktorer;

h.

"Atomreaktorers interne dele", der er specielt konstrueret eller forberedt til brug i en "atomreaktor", inklusive støttesøjler til kernen, brændselskanaler, termiske skjolde, baffler, kernegitterplader og diffuserplader;

Note: I 0A001.h er "atomreaktorers interne dele" enhver større konstruktion i en reaktortank, som har en eller flere funktioner som f.eks. at bære kernen, opretholde brændselstilførslen, lede den primære kølemiddelstrøm, holde strålingsskjolde for reaktortanken og lede instrumenteringen inden i kernen.

i.

Varmevekslere (dampgeneratorer), der er specielt konstrueret eller forberedt til brug i en "atomreaktors" primære kølemiddelkredsløb;

j.

Instrumenter til detektering og måling af neutroner, der er specielt konstrueret eller forberedt til at bestemme neutronfluxniveauer i en "atomreaktors" kerne.

0B
Prøve-, inspektions- og produktionsudstyr

0B001
Anlæg konstrueret til separation af isotoper af "naturligt uran", "depleteret uran" og "specielle fissile materialer" og specielt konstrueret eller forberedt udstyr og komponenter hertil, som følger:

a.

Enheder specielt konstrueret til at udskille isotoper af "naturligt uran", "depleteret uran" og "specielle fissile materialer" som følger:

1.

Anlæg til gascentrifugeseparation.

2.

Anlæg til gasdiffusionsseparation.

3.

Anlæg til aerodynamisk separation.

4.

Anlæg til separation ved kemisk udveksling.

5.

Anlæg til separation ved ionbytning.

6.

Anlæg til isotopisk separation med atom-damp"laser" (AVLIS).

7.

Anlæg til isotopisk separation med molekylær"laser" (MLIS).

8.

Plasma-udskilleranlæg.

9.

Elektromagnetisk udskilleranlæg.

b.

Gascentrifuger og samlinger og komponenter som følger, specielt konstrueret eller forberedt til gascentrifugeseparationsproces:

Note: I 0B001.b er materialer med højt styrke/densitetsforhold:

a.

Martensitisk ældnende ståltyper med maksimal trækstyrke på mindst 2 050 MPa.

b.

Aluminiumlegeringer med en maksimal trækstyrke på mindst 460 MPa.

c.

"Fiber- eller trådmaterialer" med "specifikt modul" på mere end 3,18 × 106 m og "specifik trækstyrke" på mere end 76,2 × 103 m.

1.

Gascentrifuger;

2.

Komplette rotorsamlinger;

3.

Rotorrørcylindre med en tykkelse på højst 12 mm, diameter mellem 75 mm og 400 mm, fremstillet af materialer med højt styrke/densitetsforhold;

4.

Ringe eller bælge med en vægtykkelse på højst 3 mm og diameter mellem 75 mm og 400 mm og konstrueret til at give lokal støtte til et rotorrør eller til at sammenkoble et antal, fremstillet af materialer med højt styrke/densitetsforhold;

5.

Blænder med 75 mm til 400 mm diameter til montering inde i rotorrøret, fremstillet af materialer med højt styrke/densitetsforhold;

6.

Top- og bundkapsler med 75 mm til 400 mm diameter konstruerede til at passe til rotorrørets ender, fremstillet af materialer med højt styrke/densitetsforhold;

7.

Magnetisk ophængte lejer bestående af en ringmagnet ophængt i et hus fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale" og indeholdende et dæmpende medie, hvor magneten er koblet til et polstykke eller en anden magnet, der er monteret på rotorens øverste lejekapsel;

8.

Specielt fremstillede lejer omfattende en samling af tap og skål monteret på en dæmper;

9.

Molekylarpumper omfattet af cylindre med indvendige fræsede eller ekstruderede skruegange og indvendige fræsede lysninger;

10.

Ringformede motorstatorer til flerfasede AC hysterese-(reluktans) motorer til synkrondrift i vakuum i frekvensområdet 600 til 2 000 Hz og et effektområde fra 50 til 1 000 VA;

11.

Centrifugehuse/indkapslinger for rotorsamlinger til gascentrifuger, bestående af en stiv cylinder med en vægtykkelse på højst 30 mm og præcisionsforarbejdede ender, fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale";

12.

Gasudtagningsrør med en indvendig diameter på højst 12 mm til udtagning af UF6-gas fra centrifugerotoren efter Pitotrørsprincippet, fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale";

13.

Frekvensomformere (konvertere eller invertere) specielt konstrueret eller forberedt til at føde motorstatorer til gascentrifugeberigning, med alle følgende egenskaber, og specielt konstruerede komponenter hertil:

a.

Flerfaset udgangseffekt ved 600 Hz til 2 kHz.

b.

Frekvensstyring bedre end 0,1 %.

c.

Harmonisk forvrængning mindre end 2 %, og

d.

Virkningsgrad højere end 80 %;

c.

Udstyr og komponenter som følger, specielt konstrueret eller forberedt til gasdiffusionsseparationsproces:

1.

Gasdiffusionsbarrierer fremstillet af porøse, metalliske, polymere eller keramiske "materialer, der er modstandsdygtige mod korrodering af UF6", med en porestørrelse på 10-100 nm, en tykkelse på højst 5 mm og, ved rørformede typer, en diameter på 25 mm eller mindre;

2.

Gasdiffusionshuse fremstillet af eller beskyttet af "materiale, der er modstandsdygtigt mod korrodering af UF6";

3.

Kompressorer (fortrængnings-, centrifugal- og aksialtyper) og blæsere med en sugekapacitet på mindst 1 m3 UF6 pr. minut og et afgangstryk på højst 666,7 kPa, fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale";

4.

Akseltætninger til kompressorer og blæsere nævnt under 0B001.c.3, konstrueret til en indtagshastighed af buffergas på mindre end 1 000 cm3/min.;

5.

Varmevekslere fremstillet af aluminium, kobber, nikkel eller legeringer indeholdende mere end 60 procent nikkel, eller kombinationer af disse metaller som forede rør, beregnet til drift ved under-atmosfærisk tryk med en lækhastighed som begrænser trykstigningen til mindre end 10 Pa i timen ved et trykdifferentiale på 100 kPa.

6.

Bælgventiler fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale" med en diameter på 40-1 500 mm;

d.

Udstyr og komponenter som følger, specielt konstrueret eller forberedt til aerodynamisk separationsproces:

1.

Separationsdyser bestående af spalteformede, kurvede kanaler med en krumningsradius på mindre end 1 mm, der er UF6-korrosionsbestandige, med en æg, der separerer gas, der strømmer gennem dysen, i to strømme.

2.

Cylindriske eller koniske rør, der drives af en tangentielt indgående strøm (vortexrør), fremstillet af eller beskyttet af UF6-korrosionsbestandigt materiale, med en diameter på 0,5-4 cm og et længde/diameter-forhold på højst 20:1 og med en eller flere tangentielle indløbsåbninger.

3.

Kompressorer (fortrængnings-, centrifugal- og aksialtyper) og blæsere med en sugekapacitet på mindst 2 m3/min, fremstillet af eller beskyttet af UF6-korrosionsbestandigt materiale samt akseltætninger hertil.

4.

Varmevekslere fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale".

5.

Aerodynamiske separationselementhuse, fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale" til at rumme vortexrør eller separationsdyser.

6.

Bælgventiler fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale" med en diameter på 40-1 500 mm.

7.

Processystemer til adskillelse af UF6 fra bæregas (hydrogen eller helium) til et indhold på højst 1 ppm UF6, herunder

a.

Kryovarmevekslere og kryoseparatorer til drift ved temperaturer på 153 K (– 120 °C) eller derunder.

b.

Kryokøleenheder til drift ved temperaturer på 153 K (– 120 °C) eller derunder.

c.

Separationsdyser eller vortexrør til adskillelse af UF6 fra bæregas.

d.

UF6-kuldefælder til drift ved temperaturer på 253 K (– 20 °C) eller derunder.

e.

Udstyr og komponenter som følger, specielt konstrueret eller forberedt til separationsproces ved kemisk udveksling:

1.

Impulskolonner til hurtig væske-væske-udveksling med opholdstid på hvert trin på 30 sekunder eller derunder og modstandsdygtige mod koncentreret saltsyre (f.eks. fremstillet af eller beskyttet af et egnet plastmateriale såsom fluorocarbon-polymer eller glas).

2.

Centrifugalkontaktorer for hurtig væske-væske-udveksling med opholdstid på hvert trin på 30 sekunder eller derunder og modstandsdygtige mod koncentreret saltsyre (f.eks. fremstillet af eller beskyttet af et egnet plastmateriale såsom fluorocarbon-polymer eller glas).

3.

Elektrokemiske reduktionsceller, der er bestandige mod koncentrerede saltsyreopløsninger, til at reducere uran fra en valenstilstand til en anden.

4.

Fødeudstyr til elektrokemiske reduktionsceller, som skal fjerne U4+ fra den organiske fase, og hvis dele, der er i forbindelse med processtrømmen, er fremstillet af eller beskyttet af et egnet materiale (f.eks. glas, fluorocarbon-polymerer, polyphenylsulfat, polyethersulfon eller harpiksimprægneret grafit).

5.

Systemer til fremstilling af fødeblandinger til fremstilling af meget rene uranchloridopløsninger, bestående af opløsning, rensning ved opløsningsmiddelekstraktion og/eller ionbytning og elektrolyseceller til reduktion af U6+ eller U4+ til U3+.

6.

Uranoxidationssystemer til oxidation af U3+ til U4+.

f.

Udstyr og komponenter som følger, specielt konstrueret eller forberedt til ionbytningsseparationsproces:

1.

Hurtigt-reagerende ionbytnings-harpikser, hindeformede eller porøse makro-retikulerede harpikser, i hvilke de aktive kemiske byttegrupper er begrænset til en belægning på overfladen af en inaktiv porøs bærerstruktur, og andre kompositstrukturer i en egnet form, herunder partikler og fibre med en diameter på 0,2 mm eller derunder, som er modstandsdygtige mod koncentreret saltsyre, er konstrueret til at have en udvekslingshalveringstid på mindre end 10 sekunder og kan arbejde ved en temperatur i området 373 K (100 °C)-473 K (200 °C).

2.

Ionbytterkolonner (cylindriske) med en diameter på over 1 000 mm, som er fremstillet af eller beskyttet af materialer, der er modstandsdygtige mod koncentreret saltsyre (f.eks. titan eller fluorocarbonplast), og som kan arbejde ved en temperatur i området 373 K (100 °C)-473 K (200 °C) og et tryk på over 0,7 MPa.

3.

Ionbyttertilbageløbssystemer (systemer til kemisk eller elektrokemisk oxidation eller reduktion) til regenerering af de kemiske reduktions- eller oxidationsmidler, der benyttes i ionbytterberigningskaskader.

g.

Udstyr og komponenter som følger, specielt konstrueret eller forberedt til isotopisk separationsproces med atom-damp "laser" (AVLIS):

1.

Højeffektbånd- eller skanning-elektronstrålekanoner med en afgiven effekt på mere end 2,5 kW/cm til brug i uranfordampningssystemer.

2.

Systemer til håndtering af flydende uranmetal til brug i forbindelse med smeltet uran eller uranlegeringer, bestående af digler, der er fremstillet af eller beskyttet af et egnet korrosions- og varmebestandigt materiale (f.eks. tantal, yttriumoxid-belagt grafit, grafit belagt med oxider af andre sjældne jordarters metaller eller blandinger deraf), og køleudstyr til diglerne.

NB: JF. LIGELEDES 2A225.

3.

Samlesystemer til produkt og produktrest fremstillet af eller foret med materialer, der er bestandige mod varme og korrosion fra uranmetaldamp eller væske, som f.eks. yttriumoxid-belagt grafit eller tantal.

4.

Huse til separatormoduler (cylindriske eller rektangulære beholdere), som skal indeholde uranmetalfordampningsenheden, elektronkanonen og samlesystemer til produkt og produktrester.

5.

"Lasere" eller "laser"systemer til separation af uranisotoper med spektrumfrekvensstabilisator med henblik på drift i længere tid ad gangen.

NB: JF. LIGELEDES 6A005 OG 6A205.

h.

Udstyr og komponenter som følger, specielt konstrueret eller forberedt til isotopisk separationsproces med molekyl-"laser" (MLIS) eller kemisk reaktion med isotopisk selektiv laseraktivering (CRISLA):

1.

Supersoniske ekspansionsdyser til nedkøling af blandinger af UF6 og bæregas til 150 K (– 123 °C) eller derunder, fremstillet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale".

2.

Uranpentafluorid (UF5)-produktkollektorer bestående af udskillere af filter-, kollisions- eller cyklontypen eller kombinationer heraf, fremstillet af "UF5/UF6-korrosionsbestandigt materiale".

3.

Kompressorer fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale" samt akseltætninger hertil.

4.

Udstyr til fluorering af UF5 (fast stof) til UF6 (luftart).

5.

Processystemer til adskillelse af UF6 fra bæregas (f.eks. nitrogen eller argon), herunder

a.

Kryovarmevekslere og kryoseparatorer til drift ved temperaturer på 153 K (– 120 °C) eller derunder.

b.

Kryokøleenheder til drift ved temperaturer på 153 K (– 120 °C) eller derunder.

c.

UF6-kuldefælder til drift ved temperaturer på 253 K (– 20 °C) eller derunder.

6.

"Lasere" eller "laser"systemer til separation af uranisotoper med spektrumfrekvensstabilisator med henblik på drift i længere tid ad gangen.

NB: JF. LIGELEDES 6A005 OG 6A205.

i.

Udstyr og komponenter som følger, specielt konstrueret eller forberedt til plasmaseparationsproces:

1.

Mikrobølgegeneratorer og -antenner til fremstilling eller accelering af ioner, med en udgangsfrekvens på over 30 GHz og en middeludgangseffekt på mere end 50 kW.

2.

Radiofrekvens ion-exciteringsspoler for frekvenser på mere end 100 kHz, i stand til drift med en middeleffekt på mere end 40 kW.

3.

Systemer til generering af uranplasma.

4.

Systemer til håndtering af flydende metal til brug i forbindelse med smeltet uran eller uranlegeringer, bestående af digler, der er fremstillet af eller beskyttet af et egnet korrosions- og varmebestandigt materiale (f.eks. tantal, yttriumoxid-belagt grafit, grafit belagt med oxider af andre sjældne jordarters metaller eller blandinger deraf), og køleudstyr til diglerne.

NB: JF. LIGELEDES 2A225.

5.

Samlesystemer til produkt og produktrest fremstillet af eller beskyttet af materialer, der er bestandige mod varme og korrosion fra urandamp, som f.eks. yttriumoxid-belagt grafit eller tantal.

6.

Huse til separatormoduler (cylindriske), som skal indeholde uranplasmakilden, radiofrekvensspolen og samlesystemet til produkt og produktrester, og som er fremstillet af et passende umagnetisk materiale (f.eks. rustfrit stål).

j.

Udstyr og komponenter som følger, specielt konstrueret eller forberedt til elektromagnetisk separationsproces:

1.

Ionkilder, enkelte eller flerdobbelte, som består af dampkilde, ionisator og stråleaccelerator, er fremstillet af egnede umagnetiske materialer (f.eks. grafit, rustfrit stål eller kobber) og kan levere en samlet ionstrålestrøm på 50 mA eller derover.

2.

Ionkollektorplader til opsamling af stråler af beriget eller depleteret uran, bestående af to eller flere spalter og lommer og fremstillet af egnede umagnetiske materialer (f.eks. grafit eller rustfrit stål).

3.

Vacuumbeholdere til elektromagnetiske uranseparatorer, fremstillet af umagnetisk materiale (f.eks. rustfrit stål) og konstrueret til drift ved et tryk på 0,1 Pa eller derunder.

4.

Magnetpolstykker med diameter over 2 m.

5.

Højspændingsstrømforsyninger til ionkilder, som har alle de følgende egenskaber:

a.

I stand til kontinuerlig drift.

b.

Udgangsspænding 20 000 V eller derover.

c.

Udgangsstrøm 1 A eller derover.

d.

Spændingsregulering bedre end 0,01 % over en periode på 8 timer.

NB: JF. LIGELEDES 3A227.

6.

Magnetstrømforsyninger (højeffekt, jævnstrøm), som har alle de følgende egenskaber:

a.

I stand til kontinuerlig drift ved en udgangsstrøm på 500 A eller derover ved en spænding på 100 V eller derover.

b.

Strøm- eller spændingsregulering bedre end 0,01 % over en periode på 8 timer.

NB: JF. LIGELEDES 3A226.

0B002
Specielt konstruerede eller forberedte hjælpesystemer, udstyr og komponenter til de i 0B001 omhandlede isotopseparationsanlæg, fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandige materialer".

a.

Fødeautoklaver, ovne eller systemer til tilføring af UF6 til berigningsprocessen.

b.

Desublimatorer eller kuldefælder til fjernelse af UF6 fra berigningsprocessen til senere overførsel efter opvarmning.

c.

Produkt- og reststationer, der anvendes til overførsel af UF6 til beholdere.

d.

Fortætnings- og størkningsstationer, der anvendes til fjernelse af UF6 fra berigningsprocessen ved komprimering, køling og omdannelse af UF6 til flydende eller fast form.

e.

Rør- og samlesystemer, der er specielt konstrueret til at føre UF6 i gasdiffusions-, gascentrifuge- eller aerodynamiske kaskader.

f.

1.

Vakuumgrenrør eller vakuumrørsamlekasser med en sugekapacitet på 5 m3/min eller derover, eller

2.

Vakuumpumper, der er specielt konstrueret til brug i UF6-fyldt atmosfære.

g.

UF6-massespektrometre eller ion-kilder specielt konstrueret eller forberedt til at tage onlineprøver af tilføring, produkt eller rest fra UF6-gasstrømme, og som har alle følgende egenskaber:

1.

En opløsningsevne på 1 for masser over 320 amu.

2.

Ionkilder, der er fremstillet af eller foret med nichrom eller monel, eller er forniklet.

3.

Ioniseringskilder med ionbeskydning.

4.

Kollektorsystem egnet til isotopanalyse.

0B003
Anlæg til omdannelse af uran og udstyr specielt konstrueret eller forberedt dertil, som følger:

a.

Systemer til omdannelse af uranmalmkoncentrat til UO3

b.

Systemer til omdannelse af UO3 til UF6

c.

Systemer til omdannelse af UO3 til UO2

d.

Systemer til omdannelse af UO2 til UF4

e.

Systemer til omdannelse af UF4 til UF6

f.

Systemer til omdannelse af UF4 til uranmetal

g.

Systemer til omdannelse af UF6 til UO2

h.

Systemer til omdannelse af UF6 til UF4

i.

Systemer til omdannelse af UO2 til UCl4.

0B004
Anlæg til produktion eller koncentration af tungt vand, deuterium og deuteriumforbindelser, og specielt konstrueret eller forberedt udstyr og komponenter hertil, som følger:

a.

Udstyr til produktion af tungt vand, deuterium eller deuteriumforbindelser, som følger:

1.

Vandhydrogensulfidbytningsanlæg.

2.

Ammoniak-hydrogenbytningsanlæg.

b.

Udstyr og komponenter som følger:

1.

Vand-hydrogensulfidbytningstårne fremstillet af fint kulstofstål (f.eks. ASTM A516) med diametre på 6-9 m til drift ved tryk på 2 MPa eller deraaover og med en korrosionstolerance på 6 mm eller derover;

2.

Enkelttrins-, lavtryks- (dvs. 0,2 MPa) centrifugalblæsere eller -kompressorer til hydrogensulfidgascirkulation (dvs. gas med over 70 % H2S) med en kapacitet på 56 m3/sekund eller derover ved sugetryk på 1,8 MPa og med pakninger udformet til våd H2S-anvendelse;

3.

Ammoniak-hydrogenbytningstårne med en højde på 35 m eller derover og diametre på 1,5-2,5 m til drift ved tryk på over 15 MPa;

4.

Interne dele til tårne, herunder trin-kontaktorer og trin-pumper, herunder neddykkede pumper, til tungtvandsproduktion ved hjælp af ammoniak-hydrogenbytningsprocessen;

5.

Ammoniak-crackere med drifttryk på 3 MPa eller derover til tungtvandsproduktion ved hjælp af ammoniak-hydrogenbytningsprocessen;

6.

Infrarøde absorptionsanalysatorer til on-line analyse af hydrogen/deuteriumforholdet ved deuteriumkoncentrationer lig med eller højere end 90 %;

7.

Katalytiske brændere til omdannelse af beriget deuteriumgas til tungt vand ved hjælp af ammoniak-hydrogenbytningsprocessen;

8.

Komplette tungtvandsforbedringssystemer eller søjler dertil til forbedring af tungt vand til reaktordeuteriumkoncentration.

0B005
Anlæg specielt konstrueret til produktion af brændselselementer til "atomreaktorer", og specielt konstrueret eller forberedt udstyr hertil.

Note: Et anlæg til produktion af brændselselementer til "atomreaktorer" omfatter udstyr som:

a.

normalt kommer i direkte berøring med eller direkte behandler eller styrer produktstrømmen af kernematerialer,

b.

indelukker kernematerialet i dets indkapsling,

c.

kontrollerer at indkapslingen og dens pakninger er intakte, eller

d.

kontrollerer den endelige behandling af det indkapslede brændsel.

0B006
Anlæg til oparbejdning af bestrålede brændselselementer fra "atomreaktorer", og specielt konstrueret eller forberedt udstyr og komponenter hertil, omfattende:

Note: 0B006 omfatter:

a.

Anlæg til oparbejdning af bestrålede brændselselementer fra "atomreaktorer", herunder udstyr og komponenter, som normalt kommer i direkte berøring med og som direkte styrer det bestrålede brændsel og de vigtigste processtrømme af kernemateriale og spaltningsprodukter.

b.

Maskiner til sønderdeling af brændselselementer, dvs. fjernbetjent udstyr til at skære, hugge, sønderdele eller snitte bestrålede brændselsaggregater, bundter eller stænger til "atomreaktorer".

c.

Kritikalitetssikre tanke (f.eks. tanke med lille diameter, ringformede eller flade tanke) specielt konstrueret eller forberedt til opløsning af bestrålet "atomreaktor"brændsel, som er i stand til at modstå varme, stærkt korroderende væsker, og som kan lades og vedligeholdes ved fjernbetjening.

d.

Udstyr til modstrømsudtrækning og ionbytningsudstyr specielt konstrueret eller forberedt til brug i et anlæg til oparbejdning af bestrålet "naturligt uran", "depleteret uran" eller "specielle fissile materialer".

e.

Opbevarings- eller lagertanke, der er særligt konstruerede til at være kritikalitetssikre og modstandsdygtige over for ætsning af salpetersyre.

Note: Opbevarings- eller lagertanke kan have følgende egenskaber:

1.

Vægge eller interne strukturer med en borækvivalent (der for alle elementer beregnes som defineret i noten til 0C004) på mindst 2 %.

2.

Maksimal diameter på 175 mm for cylindriske tanke, eller

3.

Maksimal bredde på 75 mm for flade eller ringformede tanke.

f.

Instrumentering til processtyring specielt beregnet til eller forberedt for overvågning eller styring af oparbejdning af bestrålet "naturligt uran", "depleteret uran" eller "specielle fissile materialer".

0B007
Anlæg til omdannelse af plutonium og udstyr specielt konstrueret eller forberedt hertil omfattende:

a.

Systemer til omdannelse af plutoniumnitrat til plutoniumoxid;

b.

Systemer til produktion af metallisk plutonium.

0C
Materialer

0C001
"Naturligt uran" eller "depleteret uran" eller thorium i form af metal, legering, kemisk forbindelse eller koncentrat og et hvilket som helst andet materiale, der indeholder et eller flere af de nævnte stoffer.

Note: 0C001 kontrollerer ikke følgende:

a.

Fire gram og derunder "naturligt uran" eller "depleteret uran", når de er indeholdt i følerkomponenten i instrumenter.

b.

"Depleteret uran" specielt fremstillet til følgende, civile, ikke-nukleare formål:

1.

Afskærmning.

2.

Emballage.

3.

Ballast med en masse på under 100 kg.

4.

Kontravægte med en masse på under 100 kg.

c.

Legeringer indeholdende under 5 % thorium.

d.

Keramiske produkter indeholdende thorium, som er fremstillet til ikke-nukleare formål.

0C002
"Specielle, fissile materialer"

Note: 0C002 kontrollerer ikke fire "effektive gram" eller derunder, når de er indeholdt i følerkomponenten i instrumenter.

0C003
Deuterium, tungt vand (deuteriumoxid), deuteriumforbindelser og blandinger og opløsninger indeholdende deuterium, i hvilke isotopforholdet mellem deuterium og hydrogen er højere end 1:5 000.

0C004
Grafit af nuklear kvalitet, dvs. grafit af en renhedsgrad på mindre end 5 ppm "borækvivalent" og med en densitet, der er større end 1,5 g/cm3.

NB: JF. LIGELEDES 1C107.

Note 1: 0C004 kontrollerer ikke følgende:

a.

enheder af grafit med masse på under 1 kg bortset fra sådanne, der er specielt fremstillet eller forberedt på anvendelse i en atomreaktor;

b.

grafitpulver

Note 2: I 0C004 defineres borækvivalent (BE) som summen af BEz for urenheder (undtagen BE-kulstof, da kulstof ikke betragtes som en urenhed), herunder bor, hvis:

BEz (ppm) = CF × koncentrationen af elementet Z i ppm;

hvis CF er omdannelsesfaktoren Formula

og σB og σZ er de termiske neutronoptagelsestværsnit (i barn) for henholdsvis naturligt forekommende bor og element Z; og AB og AZ er atommasserne af henholdsvis naturligt forekommende bor og element Z.

0C005
Specielt forberedte forbindelser eller pulvere, der er modstandsdygtige over for UF6-korrosion (f.eks. nikkel eller legeringer med 60 vægtprocent nikkel eller derover, aluminiumoxid og fuldt fluorerede hydrocarbonpolymerer) til fremstilling af gasdiffusionsbarrierer, og med en renhed på mindst 99,9 vægtprocent og en gennemsnitlig kornstørrelse af mindre end 10 μm målt efter American Society for Testing and Materials (ASTM) B 330-standard, og en høj regelmæssighedsgrad af kornstørrelse.

0D
Software

0D001
"Software", der er specielt udviklet eller modificeret til "udvikling", "produktion" eller "brug" af varer, der er pålagt eksportkontrol if. denne kategori.

0E
Teknologi

0E001
"Teknologi" if. noten vedrørende nuklear teknologi (NTN), til "udvikling", "produktion" eller "brug" af varer, der er pålagt eksportkontrol if. denne kategori.

KATEGORI 1

MATERIALER, KEMISKE STOFFER, "MIKROORGANISMER" OG "TOKSINER"

1A
Systemer, udstyr og komponenter

1A001
Komponenter fremstillet af fluorerede forbindelser som følger:

a.

Tætninger, pakninger, tætningsmidler eller brændstofblærer, specielt udviklet til brug i fly eller rumfart, og fremstillet af mere end 50 vægtprocent af noget af de materialer, der er pålagt eksportkontrol if. 1C009.b eller 1C009.c.

b.

Piezoelektriske polymerer og copolymerer fremstillet af vinylidenfluoridmaterialer, der er pålagt eksportkontrol if. 1C009.a:

1.

I form af plader eller film og

2.

Med en tykkelse af mere end 200 μm.

c.

Tætninger, pakninger, ventilsæder, blærer eller membraner fremstillet af fluorelestomerer indeholdende mindst én vinylætergruppe som en enhed, der indgår i komponenten, specielt udviklet til brug i fly, rumfart eller missiler.

Note: Med "missil" menes i 1A001.c komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer.

1A002
"Kompositte" strukturer eller laminater med en eller flere af følgende egenskaber:

NB: JF. LIGELEDES 1A202, 9A010 OG 9A110.

a.

En organisk "matrix" og fremstillet af materialer, der er pålagt eksportkontrol if. 1C010.c, 1C010.d eller 1C010.e, eller

b.

En metal- eller carbon-"matrix" og fremstillet af:

1.

Carbon "fiber- og trådmaterialer" med:

a.

"Specifikt modul" større end 10,15 × 106 m og

b.

"Specifik trækstyrke" større end 17,7 × 104 m eller

2.

Materialer, der er pålagt eksportkontrol if. 1C010.c.

Note 1: 1A002 lægger ikke eksportkontrol på kompositte strukturer eller laminater, der er fremstillet af kul-"fiber- eller trådmaterialer" imprægneret med epoxyharpiks, til reparation af flystrukturer eller laminater, under forudsætning af at de ikke er større end 1 m2.

Note 2: 1A002 lægger ikke eksportkontrol på færdigvarer eller halvfabrikata, der er specielt beregnet til rent civile anvendelser som følger:

a.

Sportsartikler

b.

Automobilindustrien

c.

Værktøjsmaskinindustrien

d.

Medicinske anvendelser.

1A003
Produkter af ikke-fluorerede polymerer, der er pålagt eksportkontrol if. 1C008.a.3, i form af film, folie, tape eller bånd med en af følgende egenskaber:

a.

Med en tykkelse på mere end 0,254 mm eller

b.

Belagt eller lamineret med carbon, grafit, metaller eller magnetiske stoffer.

Note: 1A003 lægger ikke eksportkontrol på produkter, når de er belagt eller lamineret med kobber og beregnet til produktion af elektroniske trykte kredsløbskort.

1A004
Beskyttelses- og detekteringsudstyr og komponenter hertil ud over dem, der er pålagt eksportkontrol if. kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål, som følger:

NB: JF. LIGELEDES 2B351 OG 2B352.

a.

Gasmasker, filterbeholdere og dekontamineringsudstyr hertil, der er udviklet eller modificeret til forsvar mod biologiske kampmidler eller radioaktive materialer "til krigsbrug" eller kampmidler til kemisk krigsførelse (CW), og specielt udviklede komponenter hertil.

b.

Beskyttelsesdragter, -handsker og -sko, der er specielt udviklet eller modificeret til forsvar mod biologiske kampmidler eller radioaktive materialer "til krigsbrug" eller kampmidler til kemisk krigsførelse (CW).

c.

Nukleare, biologiske og kemiske (ABC) detekteringssystemer, der specielt er udviklet eller modificeret til detektering eller identifikation af biologiske kampmidler eller radioaktive materialer "til krigsbrug" eller kampmidler til kemisk krigsførelse (CW), og specielt udviklede komponenter hertil.

Note: 1A004 lægger ikke eksportkontrol på:

a.

Dosimetre til personlig bestrålingsovervågning.

b.

Udstyr, der i udformning eller funktion er begrænset til at beskytte mod risici, der er specifikke for ikke-militære industrier som f.eks. miner, stenbrud, landbrug, den farmaceutiske industri, medicinalindustrien, den veterinære sektor, miljøsektoren, affaldshåndtering eller levnedsmiddelindustrien.

1A005
Armerede beskyttelsesdragter og specielt udviklede komponenter hertil ud over dem, der er fremstillet efter militære standarder eller specifikationer eller efter, hvad der i ydeevne svarer hertil.

NB: JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL.

NB: Med hensyn til "Fiber- og trådmaterialer", der benyttes til fremstilling af armerede beskyttelsesdragter, se 1C010.

Note 1: 1A005 lægger ikke eksportkontrol på armerede beskyttelsesdragter og beskyttelsesbeklædning, når de medbringes af brugeren med henblik på dennes egen personlige beskyttelse.

Note 2: 1A005 lægger ikke eksportkontrol på armerede beskyttelsesdragter, der er udviklet til at yde udelukkende frontal beskyttelse mod både sprængstykker og lufttryk fra ikke-militære sprængstofanordninger.

1A102
Resaturerede pyroliserede carbon-carbon komponenter, der er udviklet til løftefartøjer til "rumfartøjer", som er pålagt eksportkontrol if. 9A004, eller raketsonder, som er pålagt eksportkontrol if. 9A104.

1A202
Kompositte strukturer ud over dem, der er pålagt eksportkontrol if. 1A002, i form af rør med begge af følgende egenskaber:

NB: JF. LIGELEDES 9A101 OG 9A110.

a.

En indvendig diameter mellem 75 mm og 400 mm og

b.

Fremstillet af de "fiber- eller trådmaterialer", der er pålagt eksportkontrol if. 1C010.a eller b eller 1C210.a, eller af carbonprepregmaterialer, der er pålagt eksportkontrol if. 1C210.c.

1A225
Platiniserede katalysatorer, der er specielt udviklet eller forberedt til at fremme hydrogenisotopbygningsreaktionen mellem hydrogen og vand til udvinding af tritium fra tungt vand eller til produktion af tungt vand.

1A226
Specielle pakninger, der kan anvendes til adskillelse af tungt vand fra almindeligt vand, og som har begge følgende egenskaber:

a.

Fremstillet af phosphorbronzenet (kemisk behandlet for at forbedre vædbarhed) og

b.

Konstrueret til brug i vakuumdestillationstårne.

1A227
Strålingsbeskyttende vinduer af høj densitet (blyglas eller andet), der har samtlige følgende egenskaber, og specielt konstruerede rammer hertil:

a.

Et inaktivt område målende mere end 0,09 m2 på en side

b.

En tæthed på mere end 3 g/cm3 og

c.

En tykkelse på mindst 100 mm.

Teknisk note:

I 1A227 forstås ved "inaktivt område" det synsfelt i et vindue, der er udsat for den laveste stråling i designapplikationen.

1B
Prøve-, inspektions- og produktionsudstyr

1B001
Udstyr til fremstilling af fibre, prepregs, preforms eller "kompositter", som er pålagt eksportkontrol if. 1A002 eller 1C010, som følger, og specielt udviklede komponenter og tilbehør hertil:

NB: JF. LIGELEDES 1B101 OG 1B201.

a.

Filamentvindemaskiner, i hvilke bevægelserne til anbringelse, omlægning og vinding af fibre koordineres og programmeres i tre eller flere akser, specielt konstrueret til fremstilling af "komposit"-strukturer eller -laminater af "fiber- eller trådmaterialer".

b.

Tape- eller blårpålægningsmaskiner, i hvilke bevægelserne til anbringelse og pålægning af tape, blår eller duge koordineres eller programmeres i to eller flere akser, specielt konstrueret til fremstilling af "kompositte" strukturer til flykroppe og "missiler".

Note: Med "missiler" menes i 1B001.b komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer.

c.

Multidirektionale, multidimensionale vævemaskiner eller sammenfletningsmaskiner, inklusive tilpasningsstykker og modificeringssæt, til vævning, sammenfletning eller sammensnoning af fibre til fremstilling af "kompositte" strukturer.

Teknisk note:

I forbindelse med 1B001.c omfatter sammenfletning også strikning.

Note: 1B001.c lægger ikke eksportkontrol på tekstilmaskiner, der ikke er modificeret til ovennævnte, endelige anvendelser.

d.

Udstyr, der er specielt udviklet eller tilpasset til fremstilling af forstærkningsfibre, som følger:

1.

Udstyr til omdannelse af polymeriske fibre (som f.eks. polyacrylonitril, rayon, beg eller polycarbosilan) til carbonfibre eller siliciumcarbidfibre, inklusive specielt udstyr til at strække fiberen under opvarmning.

2.

Udstyr til kemisk dampudfældning af grundstoffer eller forbindelser på opvarmede, trådede substrater til fremstilling af siliciumcarbidfibre.

3.

Udstyr til vådspinding af varmebestandige, keramiske materialer (som f.eks. aluminiumoxid).

4.

Udstyr til omdannelse af aluminium, der indeholder prækursor-fibre, til aluminiumoxidfibre ved varmebehandling.

e.

Udstyr til fremstilling af prepregs, der er pålagt eksportkontrol if. 1C010.e, ved varmsmeltningsmetoden.

f.

Ikke-destruktivt inspektionsudstyr, der er i stand til at inspicere fejl tredimensionelt, ved brug af ultrasonisk eller røntgentomografi, og specielt udviklet til "kompositte" materialer.

1B002
Udstyr til fremstilling af metallegeringer, metallegeringspulver eller legerede materialer, specielt udviklet til at undgå kontaminering og specielt udviklet til brug i en af de i 1C002.c.2 omhandlede processer.

NB: JF. LIGELEDES 1B102.

1B003
Værktøjer, matricer, forme eller tilbehør til "superplastisk formning" eller "diffusionsbonding" af titan eller aluminium eller deres legeringer, specielt konstrueret til fremstilling af:

a.

Konstruktioner til flyskrog eller rumfart

b.

Motorer til fly eller rumfart eller

c.

Specielt konstruerede komponenter til sådanne konstruktioner eller motorer.

1B101
Udstyr ud over det, der er pålagt eksportkontrol if. 1B001, til "produktion" af konstruktions-kompositter som følger og specielt konstruerede komponenter og tilbehør hertil:

NB: JF. LIGELEDES 1B201.

Note: Eksempler på komponenter og tilbehør til maskiner, der er omfattet af 1B101, er: forme, dorne, matricer, opspændinger og værktøj til præformpresning, hærdning, støbning, sintring eller bonding af kompositstrukturer, laminater og produkter heraf.

a.

Filamentviklemaskiner, hvor bevægelserne til anbringelse, omlægning og vinding af fibre kan koordineres og programmeres i tre eller flere akser, specielt konstrueret til fremstilling af kompositstruktur eller laminater af fiber- eller trådmaterialer, og koordinering og programstyring hertil.

b.

Tape-pålægningsmaskiner, hvor bevægelserne til anbringelse og lægning af tape og folie kan koordineres og programmeres i to eller flere akser, konstrueret til fremstilling af kompositte flykroppe og missilkonstruktioner.

c.

Udstyr, der er konstrueret eller modificeret til "produktion" af "fiber- eller trådmaterialer", som følger:

1.

Udstyr til omdannelse af polymere fibre (som for eksempel polyakrylonitril, rayon eller polycarbosilan), herunder specielle forholdsregler til strækning af fiberen under opvarmning

2.

Udstyr til dampudfældning af grundstoffer eller forbindelser på opvarmede, trådede substrater

3.

Udstyr til vådspinding af varmebestandige, keramiske materialer (som. f.eks. aluminiumoxid).

d.

Udstyr, der er specielt konstrueret eller modificeret til speciel fiberoverfladebehandling eller fremstilling af de prepregs og preforms, der er pålagt eksportkontrol if. 9C110.

Note: 1B101.d omfatter valser, strammeanordninger, belægningsudstyr, skæreudstyr og clicker dies.

1B102
Udstyr til "produktion" af metalpulver ud over det, der er pålagt eksportkontrol if. 1B002, og komponenter som følger:

NB: JF. LIGELEDES 1B115.b.

a.

Udstyr til "produktion" af metalpulver, som kan anvendes til "produktion" i et kontrolleret miljø af sfærisk eller forstøvet materiale, der er pålagt eksportforbud if. 1C011.a, 1C011.b, 1C111.a.1, 1C111.a.2 eller kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål.

b.

Specielt konstruerede komponenter til udstyr til "produktion", som er pålagt eksportkontrol if. 1B002 eller 1B102.a.

Note: 1B102 omfatter:

a.

Plasmageneratorer (højfrekvent bue-jet), der kan anvendes til fremstilling af forstøvet eller sfærisk metalpulver med tilrettelæggelse af processen i et argon-vand-miljø.

b.

Electroburst-udstyr, der kan anvendes til fremstilling af forstøvet eller sfærisk metalpulver med tilrettelæggelse af processen i et argon-vand-miljø.

c.

Udstyr, der kan anvendes til "produktion" af sfærisk aluminiumpulver ved forstøvning af smelt i et ædelt medium (f.eks. nitrogen).

1B115
Følgende udstyr ud over det, der er pålagt eksportkontrol if. 1B002 eller 1B102, til produktion af drivstoffer eller bestanddele af drivstoffer og specielt konstruerede komponenter hertil:

a.

"Produktionsudstyr" til "produktion", håndtering og godkendelsesafprøvning af flydende drivstoffer eller bestanddele af drivstoffer, der er pålagt eksportkontrol if. 1C011.a, 1C011.b, 1C111 eller kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål.

b.

"Produktionsudstyr" til "produktion", håndtering, blanding, hærdning, støbning, presning, maskinbehandling, strengpresning eller godkendelsesafprøvning af faste drivstoffer eller bestanddele af drivstoffer, der er pålagt eksportkontrol if. 1C011.a, 1C011.b, 1C111 eller kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål.

Note: 1B115.b lægger ikke eksportkontrol på batch-blandere, kontinuerlige blandere, møller baseret på fluidenergi. For så vidt angår eksportkontrol på batch-blandere, kontinuerlige blandere, møller baseret på fluidenergi, se 1B117, 1B118 og 1B119.

Note 1: For så vidt angår udstyr, der er specielt konstrueret til fremstilling af militære produkter, se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål.

Note 2: 1B115 omfatter ikke kontrol med "produktion", håndtering og godkendelsesprøvning af borcarbid.

1B116
Specielt konstruerede dyser til fremstilling af pyrolytisk afledte materialer, der dannes på en form, dorn eller andet underlag fra prækursor-gasser, som spaltes i temperaturområder fra 1 573 K (1 300 °C) til 3 173 K (2 900 °C) ved tryk på 130 Pa til 20 kPa.

1B117
Blandere, der har udstyr til at blande under vakuum i området fra nul til 13,326 kPa og mulighed for temperaturkontrol i blandekammeret, og som har samtlige følgende egenskaber, og specielt udviklede komponenter hertil:

a.

Et totalt rumfang på 110 l eller derover og

b.

Mindst en excentrisk monteret blande/ælteaksel.

1B118
Kontinuerlige blandere, der har udstyr til at blande under vakuum i området fra nul til 13,326 kPa og mulighed for temperaturkontrol i blandekammeret, og som har en eller flere af følgende egenskaber, og specielt udviklede komponenter hertil:

a.

To eller flere blande/ælteaksler eller

b.

En enkelt roterende aksel med oscillerende bevægelse og med æltetænder/tappe både på akslen og indvendigt i blandekammeret.

1B119
Møller baseret på fluidenergi til formaling og fræsning af stoffer, der er pålagt eksportkontrol if. 1C011.a, 1C011.b, 1C111 eller kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål, og specielt udviklede komponenter hertil.

1B201
Filamentviklemaskiner ud over dem, der er pålagt eksportkontrol if. 1B001 eller 1B101, og beslægtet udstyr som følger:

a.

Filamentviklemaskiner, der har samtlige følgende egenskaber:

1.

Bevægelserne til anbringelse, lægning og vikling af fibre kan koordineres og programmeres i to eller flere akser

2.

Specielt konstrueret til fremstilling af kompositte strukturer eller laminater af "fiber- eller trådmaterialer"og

3.

I stand til at vikle cylindriske rotorer med en diameter på mellem 75 mm og 400 mm og længder på 600 mm eller derover.

b.

Koordinerings- og programmeringsstyring til de filamentviklemaskiner, der er pålagt eksportkontrol if. 1B201.a.

c.

Præcisionsdorne til de filamentviklemaskiner, der er pålagt eksportkontrol if. 1B201.a.

1B225
Elektrolytceller til fluorproduktion med en produktionskapacitet på mere end 250 g fluor pr. time.

1B226
Elektromagnetiske isotopseparatorer, konstrueret til eller udstyret med enkelte eller multiple ionkilder, der er i stand til at afgive en total ionstrålestrøm på mindst 50 mA.

Note: 1B226 omfatter:

a.

Separatorer, der er i stand til at berige stabile isotoper.

b.

Separatorer med både ionkilder og kollektorer i magnetfeltet og de konfigurationer, hvor de er uden for feltet.

1B227
Ammoniaksyntesekonvertere og ammoniaksynteseenheder, i hvilke syntesegassen (nitrogen og hydrogen) trækkes ud af en ammoniak/hydrogen højtryksudvekslingskolonne, og den syntetiserede ammoniak returneres til den nævnte kolonne.

1B228
Hydrogen-kryogene destillationskolonner med samtlige følgende egenskaber:

a.

Konstrueret til drift ved indre temperaturer på højst 35 K (– 238 °C)

b.

Konstrueret til drift ved indre tryk på 0,5 til 5 MPa

c.

Konstrueret af:

1.

Rustfrit stål i 300-serien med lavt svovlindhold og med en austenitisk kornstørrelse på mindst 5 efter ASTM (eller tilsvarende standard) eller

2.

Tilsvarende kryogen- og H2-kompatible materialer og

d.

Med indvendig diameter på mindst 1 m og effektive længder på mindst 5 m.

1B229
Vand-hydrogensulfid-bytningskolonner med bund og interne kontaktorer som følger:

NB: Med hensyn til kolonner, som er specielt konstrueret eller forberedt til produktion af tungt vand, se 0B004.

a.

Vand-hydrogensulfid-bytningskolonner med bund, der har samtlige følgende egenskaber:

1.

Kan drives ved tryk på mindst 2 MPa

2.

Konstrueret af kulstofstål med en austenitisk kornstørrelse på mindst 5 efter ASTM (eller tilsvarende standard) og

3.

Med en diameter på mindst 1,8 m.

b.

"Interne kontaktorer" til vand-hydrogensulfid-bytningskolonner med bund, som er pålagt eksportkontrol if. B229.a.

Teknisk note:

"Interne kontaktorer" i kolonnerne, der udgøres af segmenterede bakker med en effektiv samlet diameter på mindst 1,8 m, er konstrueret til at lette modstrømskontakt og fremstillet af rustfrit stål med et kulstofindhold på højst 0,03 %. Disse kan være sibunde, ventilbunde, boblebunde eller turbogrid-bunde.

1B230
Pumper, der er i stand til at cirkulere opløsninger af koncentreret, kaliumamidkatalysator i flydende ammoniak (KNH2/NH3), eller til at fortynde dette med samtlige følgende egenskaber:

a.

Er lufttætte (dvs. hermetisk forseglet)

b.

Har en kapacitet over 8,5 m3/h og

c.

Med en af følgende egenskaber:

1.

For koncentrerede kaliumamidopløsninger (1 % eller højere) et driftstryk på 1,5-60 MPa eller

2.

For fortyndede kaliumamidopløsninger (mindre end 1 %) et driftstryk på 20-60 MPa (200-600 atm).

1B231
Tritiumindretninger eller -anlæg og udstyr hertil som følger:

a.

Indretninger eller anlæg til produktion, udvinding, udtrækning, koncentrering eller håndtering af tritium.

b.

Udstyr til tritiumindretninger eller -anlæg som følger:

1.

Hydrogen- eller heliumkøleenheder, der er i stand til at køle til 23 K (– 250 °C) eller derunder, med en varmeafgivelseseffekt på mere end 150 W.

2.

Systemer til lagring eller rensning af hydrogenisotoper ved anvendelse af metalhydrider som lagrings- eller rensningsmedie.

1B232
Ekspansionsturbiner eller ekspansionsturbinekompressorer med begge følgende egenskaber:

a.

Konstrueret til drift under 35 K (– 238 °C) og

b.

Konstrueret til en hydrogengaskapacitet på mindst 1 000 kg/h.

1B233
Indretninger eller anlæg og udstyr til adskillelse af lithiumisotoper som følger:

a.

Indretninger eller anlæg til adskillelse af lithiumisotoper.

b.

Udstyr til adskillelse af lithiumisotoper som følger:

1.

Fyldlegeme-væske-væskebytningskoloner specielt konstrueret til lithiumamalgamer

2.

Kviksølv- eller lithiumamalgampumper

3.

Lithiumamalgam-elektrolyseceller

4.

Fordampere til koncentreret lithiumhydroxidopløsning.

1C
Materialer

Teknisk note:

Metaller og legeringer:

 

Medmindre der træffes bestemmelse om det modsatte, dækker ordene "metaller" og "legeringer" i 1C001-1C012 uforarbejdede og halvforarbejdede former som følger:

Uforarbejdede former:

 

Anoder, kugler, stænger (herunder også prøvestænger med kærv samt wire-bars), råemner, blokke, lupper, briketter, stykker, katoder, krystaller, terninger, korn, granulat, barrer, klumper, piller, stumper, pulver, skiver, stålsand, plader, brikker, jernsvamp, stokke.

Halvforarbejdede former (uanset om de er belagt, pletteret, boret eller udstanset eller ej):

a.

Smedede eller forarbejdede metaller, der er fremstillet ved valsning, trækning, strengpresning, smedning, slagstøbning, presning, granulering, forstøvning og formaling dvs.: vinkeljern, U-jern, cirkler, skiver, støv, flager, folie, smedeemner, pletterede emner, pulver, emner efter presning og udstansning, bånd, ringe, stænger (herunder nøgne svejseelektroder, valsetråd og valset tråd), profiljern, forme, plader, lister og rør (herunder rundjern, firkantjern og huljern), trukket eller strengpresset tråd.

b.

Støbt materiale fremstillet ved støbning i sand, matrice, metal, gips eller andre typer af støbeforme, herunder også højtryksstøbning, sintrede forme og forme fremstillet ved pulvermetallurgi.

Eksportkontrollens formål bør ikke omgås ved eksport af ikke-anførte emner, der påstås at være færdigvarer, men i virkeligheden er uforarbejdede eller halvforarbejdede former.

1C001
Materialer, der er specielt udviklet for brug til at absorbere elektromagnetiske bølger, eller intrinsisk ledende polymerer som følger:

NB: JF. LIGELEDES 1C101.

a.

Materialer til absorbering af frekvenser på over 2 × 108 Hz, men under 3 × 1012 Hz.

Note 1: 1C001.a lægger ikke eksportkontrol på:

a.

Absorberende stoffer af hårtypen, konstrueret af naturlige eller syntetiske fibre, med umagnetisk fyldstof for at tilvejebringe absorption.

b.

Absorberende stoffer uden magnetisk tab, hvis indfaldsflade er ikke-plan af form, inklusive pyramider, kegler, kiler og krumme overflader.

c.

Plane, absorberende materialer med samtlige følgende egenskaber:

1.

Fremstillet af en eller flere af følgende:

a.

Plastiske skummaterialer (bøjelige eller stive), med carbonfyldstof, eller organiske materialer, inklusive bindematerialer, som giver mere end 5 % ekko i sammenligning med metal over en båndbredde på over ±15% af den indfaldende energis midtfrekvens, og ikke i stand til at modstå temperaturer på mere end 450 K (177 °C) eller

b.

Keramiske materialer, der giver mere end 20 % ekko i sammenligning med metal over en båndbredde på over ±15% af den indfaldende energis midtfrekvens, og ikke er i stand til at modstå temperaturer på mere end 800 K (527 °C).

Teknisk note:

Absorptionsprøveemner til 1C001.a. Note: 1.c.1 skal være kvadrater med sider på mindst 5 bølgelængder (midtfrekvens) og anbragt i det fjerneste felt af det strålende element.

2.

Trækstyrke mindre end 7 × 106 N/m2 og

3.

Trykstyrke mindre end 14 × 106 N/m2.

d.

Plane absorbere fremstillet af sintret ferrit med:

1.

Massefylde på mere end 4,4 og

2.

Maksimal driftstemperatur på 548 K (275 °C).

Note 2: Intet i note 1 til 1C001.a fritager magnetiske materialer, som forårsager absorption, når de indeholdes i maling.

b.

Materialer til absorptionsfrekvenser på mere end 1,5 × 1014 Hz, men mindre end 3,7 × 1014 Hz, og ikke gennemskinnelige med synligt lys.

c.

Intrinsisk ledende polymere materialer med en samlet specifik elektrisk ledeevne på mere end 10 000 S/m (siemens pr. meter) eller en specifik overflademodstand på mere end 100 ohm/kvadrat, baseret på nogen af følgende polymerer:

1.

Polyanilin

2.

Polypyrrol

3.

Polythiophen

4.

Polyphenylen-vinylen eller

5.

Polythienylen-vinylen.

Teknisk note:

"Samlet elektrisk ledeevne" og "specifik overflademodstand" skal bestemmes ved hjælp af ASTM D-257 eller tilsvarende nationale normer.

1C002
Metallegeringer, metallegeringspulver eller legerede materialer som følger:

NB: JF. LIGELEDES 1C202.

Note: 1C002 lægger ikke eksportkontrol på metallegeringer, metallegeringspulver eller legerede materialer til belægningssubstrater.

Tekniske noter:

1.

Metallegeringerne i 1C002.a er legeringer, der indeholder en højere vægtprocentdel af det angivne metal end af noget andet grundstof.

2.

Spændingsbrudlevetid skal måles if. ASTM standard E-139 eller tilsvarende nationale normer.

3.

Lavfrekvent brudlevetid skal måles if. ASTM standard E-606 "Recommended Practice for Constant-Amplitude Low-Cycle Fatigue Testing" eller tilsvarende nationale normer. Afprøvningen skal være aksial med et middelbelastningsforhold på 1 og en belastningskoncentrationsfaktor (Kt) på 1. Middelbelastningen defineres som maksimumbelastningen minus minimumbelastningen divideret med maksimumbelastningen.

a.

Aluminider som følger:

1.

Nikkelaluminider indeholdende mindst 15 vægtprocent aluminium, højst 38 vægtprocent aluminium og mindst en yderligere legeringskomponent.

2.

Titanaluminider indeholdende 10 vægtprocent aluminium eller mere og mindst en yderligere legeringskomponent.

b.

Metallegeringer som følger, fremstillet af materiale, som er pålagt eksportkontrol if. 1C002.c:

1.

Nikkellegeringer med:

a.

Spændingsbrudlevetid på 10 000 timer eller mere ved 923 K (650 °C) og en belastning på 676 MPa eller

b.

Lavfrekvent brudlevetid på 10 000 perioder eller mere ved 823 K (550 °C) ved en maksimal belastning på 1 095 MPa.

2.

Niobiumlegeringer med:

a.

Spændingsbrudlevetid på 10 000 timer eller mere ved 1 073 K (800 °C) og en belastning på 400 MPa eller

b.

Lavfrekvent brudlevetid på 10 000 perioder eller mere ved 973 K (700 °C) ved en maksimal belastning på 700 MPa.

3.

Titanlegeringer med:

a.

Spændingsbrudlevetid på 10 000 timer eller mere ved 723 K (450 °C) og en belastning på 200 MPa eller

b.

Lavfrekvent brudlevetid på 10 000 perioder eller mere ved 723 K (450 °C) ved en maksimal belastning på 400 MPa.

4.

Aluminiumlegeringer med en trækstyrke på:

a.

240 MPa eller mere ved 473 K (200 °C) eller

b.

415 MPa eller mere ved 298 K (25 °C).

5.

Magnesiumlegeringer med:

a.

En trækstyrke på mindst 345 MPa og

b.

En korrosionshastighed på mindre end 1 mm/år i 3 % vandig natriumkloridopløsning målt if. ASTM-standard G-31 eller tilsvarende nationale normer.

c.

Metallegeringspulver eller pulverformet materiale, der har samtlige følgende egenskaber:

1.

Fremstillet ved et eller flere af følgende legeringssystemer:

Teknisk note:

I det følgende står X for en eller flere legeringskomponenter.

a.

Nikkellegeringer (Ni-Al-X, Ni-X-Al), som er kvalificerede til turbinemaskindele eller komponenter, dvs. med mindre end 3 ikke-metalliske partikler (tilført under fremstillingsprocessen), som er større end 100 μm i 109 legeringspartikler

b.

Niobiumlegeringer (Nb-Al-X eller Nb-X-Al, Nb-Si-X eller Nb-X-Si, Nb-Ti-X eller Nb-X-Ti)

c.

Titanlegeringer (Ti-Al-X eller Ti-X-Al)

d.

Aluminiumlegeringer (Al-Mg-X eller Al-X-Mg, Al-Zn-X eller Al-X-Zn, Al-Fe-X eller Al-X-Fe) eller

e.

Magnesiumlegeringer (Mg-Al-X eller Mg-X-Al).

2.

Fremstillet i et kontrolleret miljø ved en eller flere af følgende processer:

a.

"Vakuumatomisering"

b.

"Gasatomisering"

c.

"Roterende atomisering"

d.

"Splat quenching"

e.

"Smeltespinding" og "findeling"

f.

"Smelteekstraktion" og "findeling"eller

g.

"Mekanisk legering", og

3.

Kan anvendes til fremstilling af materialer, som er pålagt eksportkontrol if. 1C002.a eller 1C002.b.

d.

Legerede materialer med samtlige følgende egenskaber:

1.

Fremstillet ved et eller flere af de legeringssystemer, der er omhandlet i 1C002.c.1

2.

I form af udelte flager, bændler eller tynde stænger og

3.

Fremstillet i et kontrolleret miljø ved en eller flere af følgende processer:

a.

"Splat quenching"

b.

"Smeltespinding"eller

c.

"Smelteekstraktion".

1C003
Magnetiske metaller af enhver type eller form med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

Initial, relativ permeabilitet 120 000 eller mere, og tykkelse på 0,05 mm eller mindre.

Teknisk note:

Måling af initial permeabilitet skal udføres på fuldt afhærdede materialer.

b.

Magnetostriktive legeringer med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

Mætningsmagnetostriktion på mere end 5 × 10–4 eller

2.

Magnetomekanisk koblingsfaktor (k) på mere end 0,8 eller

c.

Amorfe eller nanokrystallinske legeringsstrimler med samtlige følgende egenskaber:

1.

En sammensætning med minimum 75 vægtprocent jern, cobalt eller nikkel

2.

En magnetisk mætningsinduktion (Bs) på 1,6 T eller mere og

3.

En eller flere af følgende:

a.

Strimmeltykkelse på 0,02 mm eller mindre eller

b.

Elektrisk modstand på 2 × 10–4 ohm-cm eller mere.

Teknisk note:

"Nanokrystallinske" materialer i 1C003.c er materialer, der har en krystalkornstørrelse på 50 nm eller mindre, bestemt ved røntgendiffraktion.

1C004
Uran-titan-legeringer eller wolframlegeringer med en "matrix" baseret på jern, nikkel eller kobber med samtlige følgende egenskaber:

a.

Specifik massefylde på over 17,5 g/cm3

b.

Elasticitetsgrænse på mere end 880 MPa

c.

Brudstyrke på mere end 1 270 MPa og

d.

Forlængelse på mere end 8 %.

1C005
"Superledende""kompositter" i længder på mere end 100 m eller med en masse på mere end 100 g som følger:

a.

"Superledende""kompositte" multifilamentledere, som indeholder mere end en eller flere niobium-titan-filamenter:

1.

Indlagt i en "matrix" af andet end kobber eller kobberbaseret blandet "matrix"eller

2.

Med et tværsnit på mindre end 0,28 × 10–4 mm2 (dvs. 6 μm i diameter for cirkulære filamenter).

b.

"Superledende""kompositte" ledere bestående af et eller flere "superledende" filamenter af andet end niobium-titan med samtlige følgende egenskaber:

1.

Med en "kritisk temperatur" ved nul magnetisk induktion på mere end 9,85 K (– 263,31 °C), men mindre end 24 K (– 249,16 °C)

2.

Med et tværsnit på mindre end 0,28 × 10–4 mm2 og

3.

Som forbliver i den "superledende" tilstand ved en temperatur på 4,2 K (– 268,96 °C), når de udsættes for et magnetfelt svarende til en magnetisk induktion på 12 T.

1C006
Væsker og smøremidler som følger:

a.

Hydrauliske væsker indeholdende, som deres hovedbestanddele, en/et eller flere af følgende forbindelser eller materialer:

1.

Syntetiske silakulbrinteolier med samtlige følgende egenskaber:

Teknisk note:

I forbindelse med 1C006.a.1 indeholder silakulbrinteolier kun silicium, hydrogen og carbon.

a.

Flammepunkt på over 477 K (204 °C)

b.

Flydepunkt på 239 K (– 34 °C) eller mindre

c.

Viskositetsindeks på 75 eller mere og

d.

Termisk stabilitet på 616 K (343 °C) eller

2.

Chlorfluorcarboner med samtlige følgende egenskaber:

Teknisk note:

I forbindelse med 1C006.a.2 indeholder chlorfluorcarboner udelukkende carbon, fluor og chlor.

a.

Intet flammepunkt

b.

Selvantændelsestemperatur på mere end 977 K (704 °C)

c.

Flydepunkt på 219 K (– 54 °C) eller mindre

d.

Viskositetsindeks på 80 eller mere og

e.

Kogepunkt på 473 K (200 °C) eller mere.

b.

Smøremidler indeholdende, som deres hovedbestanddele, en/et eller flere af følgende forbindelser eller materialer:

1.

Phenylen- eller alkylphenylenethere eller thio-ethere eller blandinger heraf, indeholdende mere end to ether- eller thioetherfunktioner eller blandinger heraf eller

2.

Fluorerede siliconevæsker med en kinematisk viskositet på mindre end 5 000 mm2/s (5 000 centistoke) målt ved 298 K (25 °C).

c.

Befugtnings- eller flotationsvæsker med en renhed på over 99,8 %, indeholdende mindre end 25 partikler på 200 μm eller derover i størrelse pr. 100 ml og fremstillet af mindst 85 % af en/et eller flere af følgende forbindelser eller materialer:

1.

Dibromtetrafluorethan

2.

Polychlortrifluorethylen (kun olie- og voksmodifikationer) eller

3.

Polybromtrifluorethylen.

d.

Fluorcarbonelektroniske kølevæsker med samtlige følgende egenskaber:

1.

Indeholdende 85 vægtprocent eller mere af et eller flere af følgende stoffer eller blandinger heraf:

a.

Monomere former af perfluorpolyalkylethertriaziner eller perfluoraliphatiske-ethere

b.

Perfluoralkylaminer

c.

Perfluorcycloalkaner eller

d.

Perfluoralkaner

2.

Massefylde ved 298 K (25 °C) på 1,5 g/ml eller mere

3.

I flydende tilstand ved 273 K (0 °C) og

4.

Indeholdende 60 vægtprocent fluor eller mere.

Teknisk note:

I forbindelse med 1C006:

a.

Flammepunktet bestemmes ved brug af Cleveland Open Cup Method som beskrevet i ASTM D-92 eller tilsvarende national standard.

b.

Flydepunkt bestemmes ved brug af den i ASTM D-97 beskrevne metode eller tilsvarende national standard.

c.

Viskositetsindeks bestemmes ved hjælp af den i ASTM D-2270 beskrevne metode eller tilsvarende national standard.

d.

Termisk stabilitet bestemmes ved hjælp af følgende prøvningsprocedure eller tilsvarende national metode:

 

20 ml af den prøvede væske anbringes i et 46 ml rustfrit stålkammer type 317, indeholdende en af hver af følgende kugler med 12,5 mm (nominel) diameter: en kugle af M-10-værktøjstål, en af 52 100-stål og en af marinebronze (60 % Cu, 39 Zn, 0,75 Sn).

 

Kammeret renses med nitrogen, lukkes lufttæt ved atmosfærisk tryk, og temperaturen hæves til og vedligeholdes på 644 K ± 6 K (371 ± 6 °C) i 6 timer.

Prøven vil blive betragtet som termisk stabil, hvis alle følgende betingelser er opfyldt efter afslutning på ovennævnte procedure:

1.

Hver kugles vægttab er mindre end 10 mg/mm2 af kugleoverfladen

2.

Ændringen i oprindelig viskositet ved 311 K (38 °C) bestemmes til at være mindre end 25 % og

3.

Det totale syre- eller basetal er mindre end 0,40.

e.

Selvantændelsestemperatur bestemmes ved hjælp af den i ASTM E-659 beskrevne metode eller tilsvarende national standard.

1C007
Keramiske basismaterialer, ikke-"kompositte" keramiske materialer, keramiske "matrix"-"kompositte" materialer eller prækursormaterialer som følger:

NB: JF. LIGELEDES 1C107.

a.

Basismaterialer af enkelte eller komplekse titanborider med et totalt indhold af metalliske urenheder, eksklusive ønskede tilsatte stoffer, på mindre end 5 000 ppm, en gennemsnitlig partikelstørrelse lig med eller mindre end 5 μm og ikke mere end 10 % af partiklerne større end 10 μm.

b.

Ikke-"kompositte" keramiske materialer i uforarbejdet eller halvforarbejdet form, sammensat af titanborider med en massefylde på mindst 98 % af den teoretiske massefylde.

Note: 1C007.b lægger ikke eksportkontrol på slibemidler.

c.

Keramisk-keramiske "kompositte" materialer med en glas- eller oxidmatrix, og forstærket med fibre med samtlige følgende egenskaber:

1.

Fremstillet af et eller flere af følgende materialer:

a.

Si-N

b.

Si-C

c.

Si-Al-O-N eller

d.

Si-O-N og

2.

Med en specifik trækstyrke på mere end 12,7 × 103 m.

d.

Keramisk-keramiske "kompositte" materialer, med eller uden en gennemgående metallisk fase, indeholdende partikler, whiskers eller fibre, hvor carbider eller nitrider af silicium, zirconium eller bor danner "matrix".

e.

Prækursormaterialer (dvs. polymeriske eller metallo-organiske materialer til specielle formål) til fremstilling af enhver fase eller faser af de materialer, der er pålagt eksportkontrol if. 1C007.c, som følger:

1.

Polydiorganosilaner (til fremstilling af siliciumcarbid)

2.

Polysilazaner (til fremstilling af siliciumnitrid)

3.

Polycarbosilazaner (til fremstilling af keramiske materialer med silicium-, carbon- og nitrogenkomponenter).

f.

Keramisk-keramiske "kompositte" materialer med en oxid- eller glasmatrix, forstærket med kontinuerlige fibre af et eller flere af følgende systemer:

1.

Al2O3 eller

2.

Si-C-N.

Note: 1C007.f lægger ikke eksportkontrol på "kompositter", der indeholder fibre af disse systemer med en fibertrækstyrke på mindre end 700 MPa ved 1 273 K (1 000 °C) eller fibertrækkrybestyrke på mere end 1 % krybeforlængelse ved 100 MPa belastning og 1 273 K (1 000 °C) i 100 timer.

1C008
Ikke-fluorerede polymere substanser som følger:

a.

1.

Bismaleimider

2.

Aromatiske polyamidimider

3.

Aromatiske polyimider

4.

Aromatiske polyetherimider med en glasomdannelses-temperatur (Tg) på mere end 513 K (240 °C) bestemt ved tørmetoden beskrevet i ASTM D-3418.

Note: 1C008.a lægger ikke eksportkontrol på ikke-smeltelige pressepulvere eller pressede forme.

b.

Termoplastiske flydende-krystal copolymere med en varmedistorsionstemperatur på mere end 523 K (250 °C) målt efter ASTM D-648, metode A, eller tilsvarende nationale standarder, med en belastning på 1,82 N/ mm2 og sammensat af:

1.

Et eller flere af følgende stoffer:

a.

Phenyl, biphenyl, eller naphtalen eller

b.

Methyl, tertiær-butyl eller phenylsubstitueret phenylen, biphenyl eller naphtalen og

2.

En eller flere af følgende syrer:

a.

Terephtalsyre

b.

6-hydroxy-2 naphtasyre eller

c.

4-hydroxybenzoesyre.

c.

Polyarylenetherketoner som følger:

1.

Polyetheretherketon (PEEK)

2.

Polyetherketonketon (PEKK)

3.

Polyetherketon (PEK)

4.

Polyetherketonetherketonketon (PEKEKK).

d.

Polyarylenketoner.

e.

Polyarylensulfider, hvor arylengruppen er biphenylen, triphenylen eller kombinationer heraf.

f.

Polybiphenylenethersulfon.

Teknisk note:

Glasomdannelsestemperaturen (Tg) for materialer under 1C008 bestemmes ved metoden beskrevet i ASTM D-3418 under anvendelse af tørmetoden.

1C009
Ubehandlede fluorerede forbindelser som følger:

a.

Copolymerer af vinylidenfluorid med mindst 75 % betakrystallinsk struktur uden strækning.

b.

Fluorerede polymider indeholdende mindst 10 vægtprocent bunden fluor.

c.

Fluorerede phosphazenelastomerer indeholdende mindst 30 vægtprocent bunden fluor.

1C010
"Fiber- og trådmaterialer", som kan bruges i organiske "matrix"-, metalliske "matrix"- eller carbon"matrix"-"kompositte" strukturer eller laminater som følger:

NB: JF. LIGELEDES 1C210.

a.

Organiske "fiber- og trådmaterialer" med samtlige følgende egenskaber:

1.

Et "specifikt modul" på mere end 12,7 × 106 m og

2.

En "specifik trækstyrke" på mere end 23,5 × 104 m.

Note: 1C010.a lægger ikke eksportkontrol på polyethylen.

b.

Carbon"fiber- og trådmaterialer" med samtlige følgende egenskaber:

1.

Et "specifikt modul" på mere end 12,7 × 106 m og

2.

En "specifik trækstyrke" på mere end 23,5 × 104 m.

Note: 1C010.b lægger ikke eksportkontrol på tekstiler, der er fremstillet af "fiber- eller trådmaterialer" til reparation af flystrukturer eller laminater, i hvilke de enkelte duges størrelse ikke overstiger 50 cm × 90 cm.

Teknisk note:

Materialeegenskaber beskrevet i 1C010.b bestemmes ved hjælp af de af SACMA anbefalede metoder SRM 12 til 17 eller tilsvarende nationale fiberprøver, som f.eks. japansk industristandard JIS-R-7601, par. 6.6.2, og baseres på partigennemsnit.

c.

Uorganiske "fiber- og trådmaterialer" med samtlige følgende egenskaber:

1.

Specifikt modul på mere end 2,54 × 106 m og

2.

Smelte-, blødgørings-, nedbrydnings- eller sublimeringspunkt på mere end 1 922 K (1 649 °C) i et inaktivt miljø.

Note: 1C010.c lægger ikke eksportkontrol på:

1.

Diskontinuerte, multifase-, polykrystallinske aluminium-oxidfibre i form af skårne fibre eller måtter med tilfældigt orienterede fibre, indeholdende mindst 3 vægtprocent silicium, med et specifikt modul på mindre end 10 × 106 m.

2.

Molybdæn og molybdænlegeringsfibre.

3.

Borfibre.

4.

Diskontinuerte keramiske fibre med smelte-, blødgørings-, nedbrydnings- eller sublimeringspunkt på mindre end 2 043 K (1 770 °C) i et inaktivt miljø.

d.

"Fiber- og trådmaterialer":

1.

Sammensat af en eller flere af følgende:

a.

Polyetherimider, som er pålagt eksportkontrol if. 1C008.a, eller

b.

Materialer, der er pålagt eksportkontrol if. 1C008.b-1C008.f, eller

2.

Sammensat af materialer, der er pålagt eksportkontrol if. 1C010.d.1.a eller 1C010.d.1.b, og "blandet" med andre fibre, der er pålagt eksportkontrol if. 1C010.a, 1C010.b eller 1C010.c.

e.

Harpiksimprægnerede eller begimprægnerede fibre (prepregs), metal- eller carboncoatede fibre (preforms) eller "carbonfiberpreforms" som følger:

1.

Fremstillet af "fiber- og trådmaterialer", som er pålagt eksportkontrol if. 1C010.a, 1C010.b eller 1C010.c.

2.

Fremstillet af organiske eller carbon-"fiber- og trådmaterialer":

a.

Med en "specifik trækstyrke" på mere end 17,7 × 104 m

b.

Med et "specifikt modul" på mere end 10,15 × 106 m

c.

Ikke pålagt eksportkontrol if. 1C010.a eller 1C010.b og

d.

Når de er fremstillet med materialer, der er pålagt eksportkontrol if. 1C008 eller 1C009.b med en glasomdannelsestemperatur (Tg) på mere end 383 K (110 °C) eller med phenol- eller epoxyharpikser med en glasomdannelsestemperatur (Tg) lig med eller mere end 418 K (145 °C).

Notes: 1C010.e lægger ikke eksportkontrol på:

a.

Carbon-"fiber- eller trådmaterialer", der er imprægneret med epoxyharpiksmatrix (prepregs), til reparation af flystrukturer eller laminater, i hvilke de enkelte prepregduges størrelse ikke overstiger 50 cm × 90 cm.

b.

Prepregsimprægneret med phenol- eller epoxyharpikser med en glasomdannelsestemperatur (Tg) lavere end 433 K (160 °C) og en genoprettelsestemperatur lavere end glasomdannelsestemperaturen.

Teknisk note:

Glasomdannelsestemperaturen (Tg) for materialer under 1C010.e bestemmes ved metoden beskrevet i ASTM D 3418 under anvendelse af tørmetoden. Glasomdannelsestemperaturen for phenol- og epoxyharpikser bestemmes ved metoden beskrevet i ASTM D 4065 ved en frekvens på 1 Hz og en opvarmningshastighed på 2 K (°C) pr. minut under anvendelse af tørmetoden.

1C011
Metaller og forbindelser som følger:

NB: JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL OG 1C111.

a.

Metaller med kornstørrelser på mindre end 60 μm, i sfærisk, forstøvet, sfæroidal, skæl- eller formalet form, fremstillet af materialer indeholdende mindst 99 % zirkonium, magnesium og legeringer af disse.

Teknisk note:

Det naturlige indhold af hafnium i zirkonium (typisk 2-7 %) medregnes i zirkonium.

Note: Metallerne og legeringerne anført i 1C011.a er pålagt eksportkontrol, uanset om metallerne eller legeringerne er indkapslet i aluminium, magnesium, zirkonium eller beryllium.

b.

Bor eller borcarbider af mindst 85 % renhed og en kornstørrelse på højst 60 μm.

Note: Metallerne og legeringerne anført i 1C011.b er pålagt eksportkontrol, uanset om metallerne eller legeringerne er indkapslet i aluminium, magnesium, zirkonium eller beryllium.

c.

Guanidinnitrat.

d.

Nitroguanidin (NQ) (CAS 556-88-7).

1C012
Materialer som følger:

Teknisk note:

Disse materialer anvendes typisk til nukleare varmekilder.

a.

Plutonium i enhver form med et indhold af plutonium-238 på mere end 50 vægtprocent.

Note: 1C012.a lægger ikke eksportkontrol på:

a.

Forsendelser med et plutoniumindhold på højst 1 g.

b.

Forsendelser på højst 3 "effektive gram", når de er indeholdt i følerkomponenten i instrumenter.

b.

"Tidligere separeret" neptunium-237 i enhver form.

Note: 1C012.b lægger ikke eksportkontrol på forsendelser med et indhold af neptunium-237 på højst 1 g.

1C101
Materialer og indretninger til formindskede observerbare størrelser som radarreflektivitet, ultraviolet/infrarøde og akustiske signaturer ud over dem, der er pålagt eksportkontrol if. 1C001, til anvendelse i "missiler" og deres undersystemer.

Note 1: 1C101 omfatter:

a.

Konstruktionsmaterialer og belægninger, der er specielt udviklede til formindsket radarreflektivitet.

b.

Belægninger, herunder malinger, der er specielt udviklet til formindsket eller tilpasset reflektivitet eller emissivitet i mikrobølge-, infrarøde eller ultraviolette dele af det elektromagnetiske spektrum.

Note 2: 1C101 omfatter ikke belægninger, der specielt bruges til varmekontrol af satellitter.

1C102
Resaturerede pyroliserede carbon-carbon-materialer, der er udviklet til løftefartøjer til rumfartøjer, som er pålagt eksportkontrol if. 9A004, eller raketsonder, som er pålagt eksportkontrol if. 9A104.

1C107
Grafit og keramiske materialer ud over dem, der er pålagt eksportkontrol if. 1C007, som følger:

a.

Finkornede, genkrystalliserede bulk-grafitter med en bulk-tæthed på mindst 1,72 g/cm3 målt ved 288 K (15 °C) og med partikelstørrelse 100 μm eller derunder, der er anvendelige til "missil"dyser og næser til fartøjer, der kan vende tilbage til jorden, som følger:

1.

Cylindre med en diameter på 120 mm eller derover og en længde på 50 mm eller derover;

2.

Rør med en indre diameter på 65 mm eller derover og en vægtykkelse på 25 mm eller derover og en længde på 50 mm eller derover;

3.

Blokke med en størrelse på 120 × 120 × 50 mm eller derover.

NB: Se også 0C004.

b.

Pyrolytiske eller fiberforstærkede grafitter, der er anvendelige til "missil"dyser og næser til fartøjer, der kan vende tilbage til jorden.

NB: Se også 0C004.

c.

Keramiske kompositmaterialer (dielektrisk konstant mindre end 6 ved frekvenser fra 100 Hz til 10 000 MHz) til brug i "missil"radomer.

d.

Ubrændt, maskinbearbejdeligt, siliciumcarbidforstærket keramisk materiale i bulkform, der kan anvendes til "missil"næser.

1C111
Drivstoffer og kemiske stoffer, der udgør en bestanddel af drivstoffer, ud over dem, der er pålagt eksportkontrol if. 1C011, som følger:

a.

Drivstoffer:

1.

Sfærisk aluminiumspulver ud over det, der er pålagt eksportkontrol if. kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål, med partikler af ensartet diameter på mindre end 200 μm og et aluminiumindhold på 97 vægtprocent eller derover, hvis mindst 10 % af den samlede vægt udgøres af partikler, der er mindre end 63 μm if. ISO 2591:1988 eller tilsvarende nationale standarder.

Teknisk note:

En partikelstørrelse på 63 μm (ISO R-565) svarer til 250 mesh (Tyler) eller 230 mesh (ASTM standard E-11).

2.

Metalbrændstoffer ud over dem, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål, med kornstørrelser på mindre end 60 μm, i sfærisk, forstøvet, sfæroidal, skæl- eller formalet form, bestående af 97 vægtprocent eller mere af et eller flere af følgende stoffer:

a.

Zirkonium

b.

Beryllium

c.

Magnesium eller

d.

Legeringer af stofferne i a-c.

Teknisk note:

Det naturlige indhold af hafnium i zirkonium (typisk 2-7 %) medregnes i zirkonium.

3.

Flydende iltningsmidler som følger:

a.

Dinitrogentrioxid

b.

Nitrogendioxid/dinitrogentetroxid

c.

Dinitrogenpentoxid

d.

Blandede nitrogenoxider (MON)

Teknisk note:

Blandede nitrogenoxider (MON) er opløsninger af nitrogenoxid (NO) i dinitrogentetroxid/nitrogendioxid (N2O4/NO2), der kan anvendes i missilsystemer. En række forbindelser kan betegnes som MONi eller MONij, hvor i og j er hele tal, der repræsenterer den procentvise andel af nitrogenoxid i blandingen (f.eks. indeholder MON3 3 % nitrogenoxid og MON25 25 % nitrogenoxid. Den øvre grænse er MON40, 40 vægtprocent).

e.

SE KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL FOR Inhiberet, rød, rygende salpetersyre (IRFNA)

f.

SE KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL OG 1C238 FOR Forbindelser af fluor og en eller flere andre halogener, oxygen eller nitrogen.

b.

Polymere stoffer:

1.

Carboxytermineret polybutadien (CTPB)

2.

Hydroxytermineret polybutadien (HTPB) ud over det, der er pålagt eksportkontrol if. kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål

3.

Polybutadienakrylsyre (PBAA)

4.

Polybutadienakrylsyreakrylonitril (PBAN).

c.

Andre tilsætningsstoffer og bestanddele:

1.

JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL — Carboraner; decaboraner, pentaboraner og derivater heraf

2.

Triethylenglycoldinitrat (TEGDN)

3.

2-nitrodiphenylamin

4.

Trimethylolethantrinitrat (TMETN)

5.

Diethylenglycoldinitrat (DEGDN)

6.

Følgende ferrocenderivater:

a.

Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål — catocen

b.

Ethylferrocen

c.

Propylferrocen

d.

Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål — n-butylferrocen

e.

Pentylferrocen

f.

Dicyclopentylferrocen

g.

Dicyclohexylferrocen

h.

Diethylferrocen

i.

Dipropylferrocen

j.

Dibutylferrocen

k.

Dihexylferrocen

l.

Acetylferrocener

m.

Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål — ferrocencarboxylsyrer

n.

Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål — butacen

o.

Andre ferrocenderivater, der kan anvendes til at ændre raketdrivstoffers forbrændingshastighed, ud over dem, der er pålagt eksportkontrol if. kontrolbestemmelser for produkter til militære formål.

Note: For så vidt angår drivstoffer og kemiske stoffer, der udgør en bestanddel af drivstoffer, som ikke er pålagt eksportkontrol if. 1C111: Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål.

1C116
Martensitisk ældnende stål (ståltyper, der generelt karakteriseres ved højt nikkelindhold, meget lavt kulstofindhold, og brug af substitutionskomponenter eller udskillelser til at fremkalde ældningshærdning) med en trækbrudstyrke på mindst 1 500 MPa, målt ved 293 K (20 °C), i form af plade eller rør, med en væg- eller godstykkelse på højst 5 mm.

NB: JF. LIGELEDES 1C216.

1C117
Wolfram, molybdæn og legeringer af disse metaller i form af ensartede, sfæriske eller forstøvede partikler med en diameter på højst 500 μm af en renhed på mindst 97 % til fremstilling af "missil"motorkomponenter, dvs. varmeskjolde, dysesubstrater, dyseforsnævringer og trykvektorstyreflader.

1C118
Titaniumstabiliseret duplex rustfrit stål (TI-DSS) med samtlige følgende egenskaber:

a.

Som har samtlige følgende egenskaber:

1.

Indeholder 17,0-23,0 vægtprocent chrom og 4,5-7,0 vægtprocent nikkel

2.

Har et titaniumindhold på mindst 0,10 vægtprocent og

3.

Har en ferritisk austenitisk mikrostruktur (også kaldet tofaset mikrostruktur), hvoraf mindst 10 % er austenit opgjort som volumenindhold (if. ASTM E1181-87 eller tilsvarende nationale standarder) og

b.

Som har en eller flere af følgende former:

1.

Barrer eller stænger med en størrelse på 100 mm eller mere i enhver dimension

2.

Plader med en bredde på 600 mm eller mere og en tykkelse på 3 mm eller mindre eller

3.

Rør med en ydre diameter på 600 mm eller mere og en vægtykkelse på 3 mm eller mindre.

1C202
Legeringer ud over dem, der er omhandlet i 1C002.b.3 eller 1C002.b.4, som følger:

a.

Aluminiumlegeringer med begge af følgende egenskaber:

1.

"Kan belastes med" en maksimal trækstyrke på 460 MPa eller derover ved 293 K (20 °C) og

2.

I form af rør eller cylindriske massive emner (herunder smedede emner) med en udvendig diameter på mere end 75 mm.

b.

Titanlegeringer med begge af følgende egenskaber:

1.

"Kan belastes med" en maksimal trækstyrke på 900 MPa eller derover ved 293 K (20 °C) og

2.

I form af rør eller cylindriske massive emner (herunder smedede emner) med en udvendig diameter på mere end 75 mm.

Teknisk note:

Udtrykket "Kan belastes med" vedrører legeringer både før eller efter varmebehandling.

1C210
"Fiber- eller trådmateriale" eller prepregs ud over dem, der er omhandlet i 1C010.a, b eller e, som følger:

a.

"Fiber- eller trådmaterialer" af carbon eller aramid med en af følgende egenskaber:

1.

Et "specifikt modul" på mindst 12,7 × 106 m eller

2.

En "specifik trækstyrke" på mindst 235 × 103 m.

Note: 1C210.a lægger ikke eksportkontrol på "fiber- eller trådmaterialer" af aramid med en esterbaseret fiberoverflademodifikator på mindst 0,25 vægtprocent.

b.

"Fiber- eller trådmaterialer" af glas med begge af følgende egenskaber:

1.

Et "specifikt modul" på mindst 3,18 × 106 m og

2.

En "specifik trækstyrke" på mindst 76,2 × 103 m.

c.

Kontinuerlige "garner", "forgarner", "blår" eller "tape", imprægneret med termohærdende harpiks, med bredde på højst 15 mm (prepregs), fremstillet af "fiber- eller trådmaterialer" af carbon eller glas, som er omhandlet i 1C210.a eller b.

Teknisk note:

Harpiksen udgør matrixen i kompositten.

Note: 1C210 er "fiber- eller trådmaterialer" begrænset til kontinuerlige "monofilamenter", "garner", "forgarner", "blår" eller "tape".

1C216
Martensitisk ældnende stål ud over det, der er pålagt eksportkontrol if. 1C116, med en maksimal trækstyrke på 2 050 MPa eller derover ved 293 K (20 °C).

Note: 1C216 lægger ikke eksportkontrol på forme, hvor ingen lineære dimensioner overstiger 75 mm.

Teknisk note:

Udtrykket "martensitisk ældnende stål med en" omfatter martensitisk ældnende stål før eller efter varmebehandling.

1C225
Bor beriget til bor-10-isotopen (10B) med mere end dets naturlige isotopiske indhold som følger: elementarbor, forbindelser, blandinger indeholdende bor eller produkter heraf, affald og skrot indeholdende nogle af ovennævnte.

Note: 1C225 omfatter borblandinger indeholdende borladede materialer.

Teknisk note:

Det naturlige isotopiske bor 10-indhold udgør ca. 18,5 vægtprocent (20 atomprocent).

1C226
Wolfram, wolframcarbid og wolframlegeringer indeholdende mere end 90 vægtprocent wolfram, som har begge følgende egenskaber:

a.

I forme med en hul cylindersymmetri (herunder cylindersegmenter) med en indvendig diameter på mere end 100 mm, men mindre end 300 mm, og

b.

En masse på mere end 20 kg.

Note: 1C226 lægger ikke eksportkontrol på varer, der er specielt konstrueret til brug som vægte eller gammastrålekollimatorer.

1C227
Calcium med begge følgende egenskaber:

a.

Indeholder mindre end 1 000 vægtdele pr. million af metalliske urenheder af andet end magnesium og

b.

Indeholder mindre end 10 vægtdele pr. million af bor.

1C228
Magnesium med begge følgende egenskaber:

a.

Indeholder mindre end 200 vægtdele pr. million af andre metalliske urenheder end calcium og

b.

Indeholder mindre end 10 vægtdele pr. million af bor.

1C229
Bismuth med begge følgende egenskaber:

a.

En renhed på mindst 99,99 vægtprocent og

b.

Med et vægtindhold af sølv på mindre end 10 dele pr. million.

1C230
Metallisk beryllium, legeringer indeholdende mere end 50 vægtprocent beryllium, berylliumforbindelser, produkter heraf og eventuelt affald eller skrot af ovennævnte.

Note: 1C230 lægger ikke eksportkontrol på følgende:

a.

Metalvinduer til røntgenapparater eller apparater til borehulsmålinger.

b.

Oxidkomponenter i færdig eller halvfærdig form specielt konstrueret til elektroniske komponentdele eller som substrater til elektroniske kredsløb.

c.

Beryl (silicat af beryllium og aluminium) i form af smaragder eller akvamariner.

1C231
Metallisk hafnium, legeringer indeholdende mere end 60 vægtprocent hafnium, hafniumforbindelser indeholdende mere end 60 vægtprocent hafnium, produkter heraf og affald og skrot af nogle af ovennævnte.

1C232
Helium-3 (3He), blandinger indeholdende helium-3 eller produkter eller apparater indeholdende nogle af ovennævnte.

Note: 1C232 lægger ikke eksportkontrol på produkter eller apparater, der indeholder mindre end 1 g helium-3.

1C233
Lithium beriget til lithium-6 (6Li)-isotopen med mere end dets naturlige isotopiske indhold og produkter eller apparater indeholdende beriget lithium som følger: elementar lithium, legeringer, forbindelser eller blandinger indeholdende lithium, produkter heraf, affald og skrot af nogle af ovennævnte.

Note: 1C233 lægger ikke eksportkontrol på termonuminiscente dosimetre.

Teknisk note:

Lithium-6's naturlige isotopiske indhold er ca. 6,5 vægtprocent (7,5 atomprocent).

1C234
Zirconium med et hafnium/zirconium-vægtforhold på mindre end 1/500 som følger: i form af metal, legeringer indeholdende mere end 50 vægtprocent zirconiumforbindelser, produkter heraf, affald eller skrot af nogle af ovennævnte.

Note: 1C234 lægger ikke eksportkontrol på zirconium i form af folie af en tykkelse på højst 0,10 mm.

1C235
Tritium og forbindelser og blandinger af tritium, i hvilke tritium/hydrogenatomforholdet overstiger 1 promille, og produkter eller apparater indeholdende nogle af ovennævnte

undtagen:

Note: 1C235 lægger ikke eksportkontrol på produkter eller apparater, som indeholder mindre end 1,48 × 103 GBq (40 Ci) tritium.

1C236
Alfa-emitterende radionuklider med en alfa-halveringstid på mindst 10 dage, men mindre end 200 år, i følgende former:

a.

Elementar

b.

Forbindelser med en total alfaaktivitet på mindst 37 GBq/kg (1 Ci/kg) eller

c.

Blandinger med en total alfaaktivitet på mindst 37 GBq/kg (1 Ci/kg)

d.

Produkter eller apparater, som indeholder nogle af ovenstående.

Note: 1C236 lægger ikke eksportkontrol på produkter eller apparater, som indeholder mindre end 3,7 GBq (100 millicurie) alfaaktivitet.

1C237
Radium-226 (226Ra), radium-226-legeringer, radium-226-forbindelser, blandinger indeholdende radium-226, produkter heraf eller produkter, som indeholder nogle af ovennævnte.

Note: 1C237 lægger ikke eksportkontrol på følgende:

a.

Medicinske apparater eller applikationer

b.

Produkter eller apparater, der indeholder mindre end 0,37 GBq (10 millicurie) radium-226.

1C238
Chlortrifluorid (CIF3).

1C239
Højeksplosive stoffer ud over dem, der er pålagt eksportkontrol if. kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål, eller stoffer eller blandinger indeholdende mere end 2 vægtprocent deraf med en krystalmassetæthed på mere end 1,8 g/cm3 og en detonationshastighed på mere end 8 000 m/s.

1C240
Nikkelpulver og porøst nikkelmetal ud over dem, der er pålagt eksportkontrol if. 0C005, som følger:

a.

Nikkelpulver, der har begge følgende egenskaber:

1.

Et indhold af rent nikkel på mindst 99,0 vægtprocent og

2.

En gennemsnitlig kornstørrelse på mindre end 10 μm målt efter American Society for Testing and Materials (ASTM) B 330-standard.

b.

Porøst nikkelmetal fremstillet af materialer, der er omhandlet i 1C240.a.

Note: 1C240 lægger ikke eksportkontrol på følgende:

a.

Trådformet nikkelpulver

b.

Enkelte plader af porøst nikkel med et areal på højst 1 000 cm2 pr. plade.

Teknisk note:

1C240.b henviser til porøst metal fremstillet ved komprimering og sintring af de i 1C240.a nævnte materialer, så de danner et metalmateriale med fine porer, som er indbyrdes forbundet hele strukturen igennem.

1C350
Kemiske stoffer, der kan anvendes som prækursorer til toksiske kemiske forbindelser, som følger, og "kemiske blandinger", der indeholder et eller flere af disse:

NB: JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL OG 1C450.

1.

Thiodiglycol (111-48-8)

2.

Phosphoroxychlorid (10025-87-3)

3.

Dimethyl-methylphosphonat (756-79-6)

4.

KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL — Methylphosphonyldifluorid (676-99-3)

5.

Methylphosphonyldichlorid (676-97-1)

6.

Dimethylphosphit (868-85-9)

7.

Phosphortrichlorid (7719-12-2)

8.

Trimethylphosphit (121-45-9)

9.

Thionylchlorid (7719-09-7)

10.

3-hydroxy-1-methylpiperidin (3554-74-3)

11.

N,N-diisopropyl-ß-aminoethylchlorid (96-79-7)

12.

N,N-diisopropyl-ß-aminoethanthiol (5842-07-9)

13.

3-quinuclidinol (1619-34-7)

14.

Kaliumfluorid (7789-23-3)

15.

2-chloroethanol (107-07-3)

16.

Dimethylamin (124-40-3)

17.

Diethylethylphosphonat (78-38-6)

18.

Diethyl-N,N-dimethylphosphoramidat (2404-03-07)

19.

Diethylphosphit (762-04-9)

20.

Dimethylaminhydrochlorid (506-59-2)

21.

Ethylphosphinyldichlorid (1498-40-4)

22.

Ethylphosphonyldichlorid (1066-50-8)

23.

KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL — Ethylphosphonyldifluorid (753-98-0)

24.

Hydrogenfluorid (7664-39-3)

25.

Methylbenzilat (76-89-1)

26.

Methylphosphinyldichlorid (676-83-5)

27.

N,N-diisopropyl-ß-aminoethanol (96-80-0)

28.

Pinacolylalkohol (464-07-3)

29.

KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL — O-ethyl-2-diisopropylaminoethyl-methylphosphonit (57856-11-8)

30.

Triethylphosphit (122-52-1)

31.

Arsentrichlorid (7784-34-1)

32.

Benzilsyre (76-93-7)

33.

Diethylmethylphosphonit (15715-41-0)

34.

Dimethylethylphosphonat (6163-75-3)

35.

Ethylphosphinyldifluorid (430-78-4)

36.

Methylphosphinyldifluorid (753-59-3)

37.

3-quinuclidon (3731-38-2)

38.

Phosphorpentachlorid (10026-13-8)

39.

Pinacolon (75-97-8)

40.

Kaliumcyanid (151-50-8)

41.

Kaliumbifluorid (7789-29-9)

42.

Ammoniumhydrogenfluorid (1341-49-7)

43.

Natriumfluorid (7681-49-4)

44.

Natriumbifluorid (1333-83-1)

45.

Natriumcyanid (143-33-9)

46.

Triethanolamin (102-71-6)

47.

Phosphorpentasulfid (1314-80-3)

48.

Diisopropylamin (108-18-9)

49.

Diethylaminoethanol (100-37-8)

50.

Natriumsulfid (1313-82-2)

51.

Svovlmonochlorid (10025-67-9)

52.

Svovldichlorid (10545-99-0)

53.

Triethanolaminhydrochlorid (637-39-8)

54.

N,N-diisopropyl-ß-aminoethylchloridhydrochlorid (4261-68-1).

Note 1: For så vidt angår eksport til "stater, der ikke er parter i konventionen om kemiske våben", lægger 1C350 ikke eksportkontrol på "kemiske blandinger", som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C350.1, 3, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36 og 54, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 10 vægtprocent af blandingen.

Note 2: For så vidt angår eksport til "stater, der er parter i konventionen om kemiske våben", lægger 1C350 ikke eksportkontrol på "kemiske blandinger", som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C350.1, 3, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36 og 54, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 30 vægtprocent af blandingen.

Note 3: 1C350 lægger ikke eksportkontrol på "kemiske blandinger", som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C350.2, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 30, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, og 53, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 10 vægtprocent af blandingen.

Note 4: 1C350 lægger ikke eksportkontrol på produkter, der betegnes som forbrugsvarer og er pakket til detailsalg og personlig brug eller er pakket til individuel brug.

1C351
Humane patogener, zoonoser og "toksiner" som følger:

a.

Virus, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af "isolerede levende kulturer" eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:

1.

Chikungunya-virus

2.

Congo-virus (Krim hæmoragisk feber)

3.

Denguesfeber-virus

4.

Østlig hesteencephalitis-virus

5.

Ebola-virus

6.

Hantaan-virus

7.

Junin-virus

8.

Lassafeber-virus

9.

Lymphocytær choriomeningitis-virus

10.

Machupo-virus

11.

Marburg-virus

12.

Monkey pox-virus

13.

Rift Valley fever virus

14.

Encephalitis-virus overført af mider (Russisk forårs-sommerencephalitis)

15.

Variola-virus

16.

Venezuelansk hesteencephalitis-virus

17.

Vestlig hesteencephalitis-virus

18.

Hvide kopper

19.

Gul feber-virus

20.

Japansk encephalitis-virus

21.

Kyasanur Forest-virus

22.

Louping ill-virus

23.

Murray Valley encephalitis-virus

24.

Omsk hæmoragisk feber-virus

25.

Oropouche-virus

26.

Powassan-virus

27.

Rocio-virus

28.

St Louis encephalitis-virus

29.

Hendra-virus (Equine morbillivirus)

30.

Sydamerikansk hæmorrhagisk feber (Sabia, Flexal, Guanarito)

31.

Lunge- og nyresyndrom — hæmorrhagisk feber-virus (Seoul, Dobrava, Puumala, Sin Nombre)

32.

Nipah-virus.

b.

Rickettsier, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af "isolerede levende kulturer" eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætlig er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:

1.

Coxiella burnetii

2.

Bartonella quintana (rochalimaea quintana, Rickettsia quintana)

3.

Rickettsia prowazekii

4.

Rickettsia rickettsii.

c.

Bakterier, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af "isolerede levende kulturer" eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:

1.

Bacillus anthracis

2.

Brucella abortus

3.

Brucella melitensis

4.

Brucella suis

5.

Chlamydia psittaci

6.

Clostridium botulinum.

7.

Francisella tularensis

8.

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)

9.

Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)

10.

Salmonella typhi

11.

Shigella dysenteriæ

12.

Vibrio choleræ

13.

Yersinia pestis.

14.

Epsilon-toksinproducerende typer af Clostridium perfringens

15.

Enterohaemorrhagisk Escherichia coli, serotype O157 og andre verotoksinproducerende serotyper

d.

Følgende "toksiner" og "underenheder af toksiner" af disse:

1.

Botulinum-toksin

Note: 1C351.d.1. lægger ikke eksportkontrol på botulinum-toksin i produktform, der opfylder samtlige følgende kriterier:

1.

De er farmaceutiske formuleringer til human administration med henblik på behandling af medicinske tilstande.

2.

De er færdigpakkede med henblik på distribution som lægemidler.

3.

De er tilladt af en statslig myndighed med henblik på markedsføring som lægemidler.

2.

Clostridium perfringens-toksin

3.

Cono-toksin

4.

Ricin

5.

Saxi-toksin

6.

Shiga-toksin

7.

Staphylococcus aureus-toksin

8.

Tetrodo-toksin

9.

Vero-toksin

10.

Microcystin (Cyanginosin)

11.

Aflatoksiner

12.

Abrin

13.

Cholera-toksin

14.

Diacetoxyscirpenol-toksin

15.

T-2-toksin

16.

HT-2-toksin

17.

Modeccin

18.

Volkensin

19.

Viscum album Lectin 1 (Viscumin).

Note: 1C351 lægger ikke eksportkontrol på "vacciner" eller "immunotoksiner".

1C352
Animalske patogener som følger:

a.

Virus, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af "isolerede levende kulturer" eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:

1.

Afrikansk svinepest-virus

2.

Aviært influenza-virus, der:

a.

er ukarakteriseret eller

b.

er defineret i direktiv 92/40/EØF (EFT L 167 af 22.6.1992, s. 1) som værende stærkt patogene som følger:

1.

Type A-vira på et intravenøst patogenicitetsindeks hos seks uger gamle kyllinger på over 1,2 eller

2.

Type A-vira af undertype H5 eller H7, for hvilke nucleotidsekvensen har vist, at der på hæmagglutinitets kløvningssted er flerbasiske aminosyrer

3.

Bluetongue-virus

4.

Mund- og klovesyge-virus

5.

Gedekoppe-virus

6.

Aujeszkys sygdom-virus

7.

Svinepest-virus (Hog Cholera-virus)

8.

Lysa-virus (rabies)

9.

Newcastle disease-virus

10.

Fåre- og gedepest-virus

11.

Entero-virus type 9 hos svin (vesikulær-virus hos svin)

12.

Kvægpest-virus

13.

Fårekoppe-virus

14.

Tschenersyge-virus

15.

Vesikulær stomatitis-virus

16.

Lumpy Skin Disease-virus

17.

Afrikansk hestepest-virus.

b.

Mycoplasma-mycoider, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af "isolerede levende kulturer" eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne mycoplasma mycoider.

Note: 1C352 lægger ikke eksportkontrol på "vacciner".

1C353
Genetiske elementer og genetisk modificerede organismer som følger:

a.

Genetisk modificerede organismer eller genetiske elementer, der indeholder nukleinsyresekvenser, der er forbundet med patogenicitet fra organismer, der er pålagt eksportkontrol if. 1C351.a-c, 1C352 eller 1C354.

b.

Genetisk modificerede organismer eller genetiske elementer, der indeholder nukleinsyresekvenser, der koder for nogen af de "toksiner", der er pålagt eksportkontrol if. 1C351.d, eller "underenheder af toksiner" af disse.

Teknisk note:

Genetiske elementer omfatter bl.a. kromosomer, genomer, plasmider, transposoner og vektorer, hvad enten de er genetisk modificeret eller ej.

Note: 1C353 finder ikke anvendelse på nukleinsyresekvenser, der er forbundet med patogenicitet fra enterohaemorrhagisk Escherichia coli, serotype O157, og andre verotoksinproducerende stammer, ud over dem, der koder for verotoksin eller underenheder heraf.

1C354
Plantepatogener som følger:

a.

Virus, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af "isolerede levende kulturer" eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:

1.

Potato Andean latent tymovirus;

2.

Potato spindle tuber viroid;

b.

Bakterier, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af "isolerede levende kulturer" eller i form af materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:

1.

Xanthomonas albilineans

2.

Xanthomonas campestris pv. citri, herunder stammer, der betegnes Xanthomonas campestris pv. citri, type A, B, C, D eller E eller i øvrigt er klassificeret som Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia eller Xanthomonas campestris pv. citrumelo.

3.

Xanthomonas campestris pv. oryzae (Pseudomonas campestris pv. oryzae);

4.

Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum eller Corynebacterium Sepedonicum);

5.

Ralstonia solanacearum Races 2 og 3 (Pseudomonas solanacearum Races 2 og 3 eller Burkholderia solanacearum Races 2 og 3);

c.

Svampe, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af "isolerede levende kulturer" eller i form af materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:

1.

Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae)

2.

Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae)

3.

Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei)

4.

Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis f.sp. tritici)

5.

Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum)

6.

Magnaporthe grisea (Pyricularia grisea/Pyricularia oryzae).

1C450
Toksiske kemiske stoffer og toksiske kemiske prækursorer, som følger, og "kemiske blandinger", der indeholder et eller flere af disse:

NB: JF. LIGELEDES 1C350, 1C351.D OG KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL.

a.

Toksiske kemiske stoffer som følger:

1.

Amiton: 0,0-diethyl-S-[2-(diethylamino) ethyl]phosphorthiolat (78-53-5) og alkylerede eller protoniserede salte deraf

2.

PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluor-2-(trifluormethyl)-1-propen (382-21-8)

3.

KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL — BZ: 3-quinuclidinylbenzilat (6581-06-2)

4.

Phosgen: carbonyldichlorid (75-44-5)

5.

Cyanogenchlorid (506-77-4)

6.

Hydrogencyanid (74-90-8)

7.

Klorpikrin: trichlornitromethan (76-06-2)

Note 1: For så vidt angår eksport til "stater, der ikke er parter i konventionen om kemiske våben", lægger 1C450 ikke eksportkontrol på "kemiske blandinger", som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C450.a.1 og a.2, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 1 vægtprocent af blandingen.

Note 2: For så vidt angår eksport til "stater, der er parter i konventionen om kemiske våben", lægger 1C450 ikke eksportkontrol på "kemiske blandinger", som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C450.a.1 og a.2, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 30 vægtprocent af blandingen.

Note 3: 1C450 lægger ikke eksportkontrol på "kemiske blandinger", som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C450.a.4, a.5, a.6 og a.7, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 30 vægtprocent af blandingen.

b.

Toksiske kemiske prækursorer som følger:

1.

Kemiske stoffer ud over dem, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål eller 1C350, indeholdende et phosphoratom, hvortil er bundet en methyl-, ethyl- eller propylgruppe (normal- eller iso-), men ikke flere carbonatomer,

Note: 1C450.b.1 lægger ikke eksportkontrol på fonofos: O-ethyl-S-phenyl-ethylphosphonothiolothionat (944-22-9)

2.

N,N-dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-phosphor-amiddihalogenider

3.

Dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-N,N-dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-phosphoramidater, bortset fra diethyl-N,N-dimethylphosphoramidat som specificeret i 1C350

4.

N,N-dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-aminoethyl-2-chlorider og protoniserede salte deraf, bortset fra N,N-diisopropyl-ß-aminoethylchlorid og N,N-diisopropyl-ß-aminoethylchloridhydrochlorid som specificeret i 1C350

5.

N,N-dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-aminoethan-2-oler og protoniserede salte deraf, bortset fra N,N-diisopropyl-ß-aminoethanol (96-80-0) og N,N-diethylamino-ethanol (100-37-8) som specificeret i 1C350, undtagen:

Note: 1C450.b.5 lægger ikke eksportkontrol på følgende:

a.

N,N-dimethylaminoethanol (108-01-0) og protoniserede salte deraf

b.

Protoniserede salte af N,N-diethylaminoethanol (100-37-8)

6.

N,N-dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-aminoethan-2-thioler og protoniserede salte deraf, bortset fra N,N-diisopropyl-ß-aminoethantiol som specificeret i 1C350

7.

Ethyldiethanolamin (139-87-7)

8.

Methyldiethanolamin (105-59-9).

Note 1: For så vidt angår eksport til "stater, der ikke er parter i konventionen om kemiske våben" lægger 1C450 ikke eksportkontrol på "kemiske blandinger", som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C450.b.1, b.2, b.3, b.4, b.5. og b.6, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 10 vægtprocent af blandingen.

Note 2: For så vidt angår eksport til "stater, der er parter i konventionen om kemiske våben", lægger 1C450 ikke eksportkontrol på "kemiske blandinger", som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C450.b.1, b.2, b.3, b.4, b.5 og b.6, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 30 vægtprocent af blandingen.

Note 3: 1C350 lægger ikke eksportkontrol på "kemiske blandinger", som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C450.b.7 og b.8, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 30 vægtprocent af blandingen.

Note: 1C450 lægger ikke eksportkontrol på produkter, der betegnes som forbrugsvarer og er pakket til detailsalg og personlig brug eller er pakket til individuel brug.

1D
Software

1D001
"Software", der er specielt udviklet eller modificeret til "udvikling", "produktion" eller "brug" af varer, der er pålagt eksportkontrol if. 1B001-1B003.

1D002
"Software" til "udvikling" af organiske "matrix"-, metal"matrix"- eller carbon"matrix"-laminater eller -"kompositter".

1D101
"Software", der er specielt udviklet eller ændret til "brug" af produkter, der er pålagt eksportkontrol if. 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 eller 1B119.

1D103
"Software", der er specielt udviklet til analyse af formindskede observerbare størrelser som radarreflektivitet, ultraviolet/infrarøde og akustiske signaturer.

1D201
"Software", der er specielt udviklet til "brug" af produkter, der er pålagt eksportkontrol if. 1B201.

1E
Teknologi

1E001
"Teknologi" if. den generelle teknologinote, til "udvikling" eller "produktion" af udstyr eller materialer, der er pålagt eksportkontrol if. 1A001.b, 1A001.c, 1A002-1A005, 1B eller 1C.

1E002
Anden "teknologi" som følger:

a.

"Teknologi" til "udvikling" eller "produktion" af polybenzothiazoler eller polybenzoxazoler.

b.

"Teknologi" til "udvikling" eller "produktion" af fluorelastomerforbindelser indeholdende mindst én vinylethermonomer.

c.

"Teknologi" til udvikling eller "produktion" af følgende basismaterialer eller ikke-"kompositte" keramiske materialer:

1.

Basismaterialer med samtlige følgende egenskaber:

a.

En eller flere af følgende forbindelser:

1.

Enkelt- eller komplekse oxider af zirconium og komplekse oxider af silicium eller aluminium

2.

Enkeltnitrider af bor (kubisk krystallinske former)

3.

Enkelt- eller komplekse carbider af silicium eller bor eller

4.

Enkelt- eller komplekse nitrider af silicium

b.

En total mængde metalliske urenheder, eksklusive forsætlige tilsætninger, på mindre end:

1.

1 000 ppm for enkeltoxider eller enkeltcarbider eller

2.

5 000 ppm for komplekse forbindelser eller enkeltnitrider og

c.

Som er en eller flere af følgende:

1.

Zirconiumforbindelser med en gennemsnitlig partikelstørrelse, der er lig med eller mindre end 1 μm, og hvor højst 10 % af partiklerne er større end 5 μm

2.

Andre basismaterialer med en gennemsnitlig partikelstørrelse lig med eller mindre end 5 μm og højst 10 % af partiklerne større end 10 μm eller

3.

Har samtlige følgende:

a.

Småplader med et længde/tykkelsesforhold på mere end 5

b.

Whiskers med et længde/diameterforhold på mere end 10 for diametre under 2 μm og

c.

Kontinuerte eller skårne fibre med en diameter på mindre end 10 μm.

2.

Ikke-"kompositte" keramiske materialer sammensat af de i 1E002.c.1 beskrevne materialer.

Note: 1E002.c.2 lægger ikke eksportkontrol på "teknologi" til udvikling eller produktion af slibemidler.

d.

"Teknologi" til "produktion" af aromatiske polyamidfibre.

e.

"Teknologi" til installering, vedligeholdelse eller reparation af materialer, der er pålagt eksportkontrol if. 1C001.

f.

"Teknologi" til reparation af "komposit" strukturer, -laminater eller -materialer, der er pålagt eksportkontrol if. 1A002, 1C007.c eller 1C007.d.

Note: 1E002.f lægger ikke eksportkontrol på "teknologi" til reparation af strukturer til "civile fly" ved brug af carbon-"fiber eller trådmaterialer" og epoxyharpikser, der omfattes af flyproducenters manualer.

1E101
"Teknologi" if. den generelle teknologinote, til "brug" af produkter, der er pålagt eksportkontrol if. 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115-1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111-1C117, 1D101 eller 1D103.

1E102
"Teknologi" if. den generelle teknologinote, til "udvikling" af "software", der er pålagt eksportkontrol if. 1D001, 1D101 eller 1D103.

1E103
"Teknologi" til regulering af temperatur, tryk og atmosfære i autoklaver og hydroklaver, når de bruges til "produktion" af "kompositter" eller delvis fremstillede "kompositter".

1E104
"Teknologi" til "produktion" af pyrolytisk afledte materialer, der dannes på en form, dorn eller andet underlag fra prækursor-gasser, som spaltes i temperaturområdet fra 1 573 K (1 300 °C) til 3 173 K (2 900 °C) ved tryk på 130 Pa til 20 kPa.

Note: 1E104 omfatter "teknologi" til kombination af prækursor-gasser, flowhastigheder og processtyringsprogrammer og parametre.

1E201
"Teknologi" ifølge den generelle teknologinote, til "brug" af produkter, der er pålagt eksportkontrol if. 1A002, 1A202, 1A225-1A227, 1B201, 1B225-1B233, 1C002.a.2.c eller d, 1C010.b, 1C202, 1C210, 1C216, 1C225-1C240 eller 1D201.

1E202
"Teknologi" if. den generelle teknologinote, til "udvikling" eller "produktion" af produkter, der er pålagt eksportkontrol if. 1A202 eller 1A225-1A227.

1E203
"Teknologi" if. den generelle teknologinote, til "udvikling" af "software", der er pålagt eksportkontrol if. 1D201.

KATEGORI 2

MATERIALEBEHANDLING

2A
Systemer, udstyr og komponenter

NB: Med hensyn til lydløse lejer, jf. kontrolbestemmelserne for produkterr til militære formål.

2A001
Følgende rulningslejer og lejesystemer samt komponenter hertil:

Note: 2A001 lægger ikke eksportkontrol på kugler med tolerancer, der er specificeret af producenten i overensstemmelse med ISO 3290 som grad 5 eller dårligere.

a.

Kuglelejer og massive rullelejer med tolerancer, der alle er specificeret af producenten i overensstemmelse med ISO 492 Tolerance Class 4 (eller ANSI/ABMA Std 20 Tolerance Class ABEC-7 eller RBEC-7 eller tilsvarende nationale standarder) eller bedre, med både ringe og rullelegemer (ISO 5593) fremstillet af monel eller beryllium.

Note: 2A001.a lægger ikke eksportkontrol på koniske rullelejer.

b.

Andre kuglelejer og massive rullelejer med tolerancer, der alle er specificeret af producenten i overensstemmelse med ISO 492 Tolerance Class 2 (eller ANSI/ABMA Std 20 Tolerance Class ABEC-9 eller RBEC-9 eller tilsvarende nationale standarder) eller bedre.

Note: 2A001.b lægger ikke eksportkontrol på koniske rullelejer.

c.

Aktive magnetlejesystemer med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

materialer med fluxdensitet på 2.0 T eller større og flydegrænser på mere end 414 MPa,

2.

hel-elektromagnetisk 3D homopolær forspændingsdesign for aktuatorer, eller

3.

positionsfølere til høj temperatur (mindst 450 K (177 °C)).

2A225
Følgende digler fremstillet af materialer, der er bestandige mod flydende aktinider:

a.

Digler, der har begge følgende egenskaber:

1.

Et rumfang på mellem 150 cm3 og 8 000 cm3; og

2.

Er fremstillet af eller belagt med et af følgende materialer af en renhed på mindst 98 vægtprocent:

a.

Calciumfluorid (CaF2);

b.

Calciumzirconat (matazirconat) (CaZrO3);

c.

Ceriumsulfid (Ce2S3);

d.

Erbiumoxid (Er2O3);

e.

Hafniumoxid (HfO2);

f.

Magnesiumoxid (MgO);

g.

Nitrideret niobium-titanium-wolfram-legering (ca. 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W);

h.

Yttriumoxid (Y2O3); eller

i.

Zirconiumoxid (ZrO2);

b.

Digler, der har begge følgende egenskaber:

1.

Et rumfang på mellem 50 cm3 og 2 000 cm3; og

2.

Er fremstillet af eller foret med tantal af en renhed på mindst 99,9 vægtprocent;

c.

Digler, der har samtlige følgende egenskaber:

1.

Et rumfang på mellem 50 cm3 og 2 000 cm3,

2.

Er fremstillet af eller foret med tantal af en renhed på mindst 98 vægtprocent og

3.

Er belagt med tantalcarbid, nitrid eller borid eller en blanding heraf.

2A226
Ventiler, der har samtlige følgende egenskaber:

a.

Mindst 5 mm nominel diameter;

b.

Har en bælg; og

c.

Er helt fremstillet af eller foret med aluminium, aluminiumlegering, nikkel eller nikkellegeringer indeholdende mindst 60 % nikkel efter vægt.

Teknisk note:

For ventiler med forskellig indløbs- og udløbsdiameter henviser ovennævnte nominelle parameter til den mindste diameter.

2B
Prøve-, inspektions- og produktionsudstyr

Tekniske noter:

1.

Sekundære, parallelle, profilgenererende akser (f.eks. w-aksen på horisontale boremøller eller en sekundær roterende akse med en centerlinje, der er parallel med den primære omdrejningsakse) medregnes ikke i det totale antal profilgenererende akser. Omdrejningsakser behøver ikke at dreje 360°. En omdrejningsakse kan drives af en lineær maskindel (f.eks. snekke eller tandstang).

2.

For så vidt angår 2B er antallet af akser, der kan koordineres samtidig til "profilstyring", det antal akser, der påvirker arbejdsbevægelsen mellem et hvilket som helst emne og et værktøj, skærehoved eller slibehjul, som bearbejder eller fjerner materiale fra emnet. Dette omfatter ikke yderligere akser, som påvirker anden arbejdsbevægelse i maskinen.

Sådanne akser omfatter:

a.

Afrettersystemer i slibemaskiner

b.

Parallelle omdrejningsakser til montering af separate emner

c.

Ko-lineære omdrejningsakser til bearbejdning af samme emne ved opspænding i en spændepatron fra hver sin ende.

3.

Aksenomenklaturen skal være i overensstemmelse med International Standard ISO 841, "Numerical Control Machines — Axis and Motion Nomenclature".

4.

For så vidt angår 2B001-2B009 anses en "vippespindel" for at være en omdrejningsakse.

5.

Opgivne nøjagtighedsniveauer for positionering afledt af målinger forelagt i overensstemmelse med ISO 230/2 (1988) (1) eller tilsvarende nationale standarder kan anvendes for hver værktøjsmaskinmodel i stedet for individuelle maskinprøvninger. Ved opgivne nøjagtighedsniveauer forstås den nøjagtighedsværdi, der er meddelt de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor eksportøren har hjemsted, som værende repræsentative for en maskinmodels nøjagtighed. Bestemmelse af opgivne værdier:

a.

Der udvælges fem maskiner af en model, der skal vurderes;

b.

Nøjagtigheden af den lineære akse måles i overensstemmelse med ISO 230/2 (1988)  (1);

c.

A-værdierne for hver akse i hver maskine bestemmes. Metoden for beregning af A-værdier er beskrevet i ISO-standarden;

d.

Middelværdier af hver akses A-værdi bestemmes. Denne middelværdi  bliver den opgivne værdi for hver akse i modellen (Âx, Ây …);

e.

Da listen vedrørende kategori 2 vedrører hver enkelt lineære akse, er der lige så mange opgivne værdier, som der er lineære akser;

f.

Hvis en akse i en maskinmodel, der ikke er pålagt eksportkontrol i henhold til 2B001.a-2B001.c eller 2B201 har en opgivet nøjagtighed  på 6 mikron for slibemaskiner og 8 mikron for fræse- og drejemaskiner eller bedre, bør producenten anmodes om at bekræfte nøjagtighedsniveauet en gang hver 18. måned.

2B001
Værktøjsmaskiner og enhver kombination af disse, til fjernelse (eller bearbejdning) af metaller, keramiske materialer eller "kompositter", der ifølge producentens tekniske specifikationer kan udstyres med elektroniske indretninger til "numerisk styring", samt følgende specielt konstruerede komponenter.

NB: JF. LIGELEDES 2B201.

Note 1: 2B001 lægger ikke eksportkontrol på specialværktøjsmaskiner, der er begrænset til fremstilling af tandhjul. For så vidt angår sådanne maskiner, se 2B003.

Note 2: 2B001 lægger ikke eksportkontrol på specialværktøjsmaskiner, der er begrænset til fremstilling af en eller flere af følgende dele:

a.

Krumtapaksler eller knastaksler

b.

Værktøj eller skærestål

c.

Ekstrudersnekker

d.

Graverede eller facetslebne smykkedele.

Note 3: Værktøjsmaskiner, der har mindst to ud af tre egenskaber med hensyn til drejning, fræsning og slibning (f.eks. en drejemaskine, der kan fungere som fræsemaskine), skal vurderes i forhold til hvert af de relevante punkter 2B001.a, b, eller c.

a.

Værktøjsmaskiner til drejning, der har samtlige følgende egenskaber:

1.

positioneringsnøjagtighed, med "alle disponible kompenseringer", som er lig med eller mindre (bedre) end 6 μm i henhold til ISO 230/2 (1988) (1) eller tilsvarende nationale standarder langs enhver lineær akse; og

2.

to eller flere akser, der kan koordineres samtidigt til "profilstyring".

Note: 2B001.a lægger ikke eksportkontrol på drejemaskiner, der er specielt konstrueret til produktion af kontaktlinser.

b.

Værktøjsmaskiner til fræsning med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

Begge følgende egenskaber:

a.

positioneringsnøjagtighed, med "alle disponible kompenseringer", som er lig med eller mindre (bedre) end 6 μm i henhold til ISO 230/2 (1988) (1) eller tilsvarende nationale standarder langs enhver lineær akse; og

b.

tre lineære akser samt en omdrejningsakse, der kan koordineres samtidigt til "profilstyring".

2.

Fem eller flere akser, der kan koordineres samtidigt til "profilstyring", eller

3.

En positioneringsnøjagtighed for koordinatboremaskiner, med "alle disponible kompenseringer", som er lig med eller mindre (bedre) end 4 μm i henhold til ISO 230/2 (1988) (1) eller tilsvarende nationale standarder langs enhver lineær akse.

4.

Fly cutting-maskiner med samtlige følgende egenskaber:

a.

"Radial forskydning" og "aksial forskydning" af spindelen mindre (bedre) end 0,0004 mm total indikatorudslag (TIR), og

b.

Vinkelforskydning i slædebevægelsen (giring, hældning og rulning) mindre (bedre) end 2 buesekunder, totalt indikatorudslag (TIR) over 300 mm vandring.

c.

Værktøjsmaskiner til slibning med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

Begge følgende egenskaber:

a.

positioneringsnøjagtighed, med "alle disponible kompenseringer", som er lig med eller mindre (bedre) end 4 μm i henhold til ISO 230/2 (1988) (1) eller tilsvarende nationale standarder langs enhver lineær akse, og

b.

tre eller flere akser, der kan koordineres samtidigt til "profilstyring", eller

2.

Fem eller flere akser, der kan koordineres samtidigt til "profilstyring".

Noter: 2B001.c lægger ikke eksportkontrol på følgende slibemaskiner:

1.

Cylindriske, udvendige, indvendige og udvendigt-indvendige slibemaskiner med alle følgende egenskaber:

a.

kun til cylindrisk slibning, og

b.

kun til en maksimal udvendig diameter eller længde af emnet på 150 mm.

2.

Maskiner, der er specielt konstrueret som koordinatslibemaskiner med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

C-aksen bruges til at holde slibehjulet vinkelret på emnets overflade, eller

b.

A-aksen er konfigureret til at slibe cylindriske knaster.

3.

Overfladeslibemaskiner.

d.

Elektriske udladningsmaskiner (EDM) af typen uden tråd, som har to eller flere omdrejningsakser, der kan koordineres samtidigt til "profilstyring".

e.

Værktøjsmaskiner til at fjerne metaller, keramiske materialer eller "kompositter" med samtlige følgende egenskaber:

1.

Fjerner materiale ved hjælp af en af følgende metoder:

a.

vand eller andre stråler af flydende materiale, inklusive anvendelse af slibende tilsætningsstoffer,

b.

elektronstråle, eller

c.

laserstråle, og

2.

Har to eller flere omdrejningsakser:

a.

som kan koordineres samtidigt til "profilstyring", og

b.

med en positioneringsnøjagtighed på mindre (bedre) end 0,003°.

f.

Maskiner til dybdeboring og drejemaskiner, der er modificeret til dybdeboring med en maksimal boredybdekapacitet på mindst 5 000 mm samt specielt konstruerede komponenter hertil.

2B002
Numerisk styrede værktøjsmaskiner, der anvender en magnetorheologisk finbearbejdningsprocess [W] (MRF).

Teknisk note:

I forbindelse med 2B002 er MRF en materialeaftagningsproces, der anvender en slibende magnetisk væske, hvis viskositet styres af et magnetfelt.

2B003
"Numerisk styrede" eller manuelle værktøjsmaskiner, samt specielt konstruerede komponenter, styringer og tilbehør hertil, der er specielt konstrueret til at høvle, færdigbehandle, slibe eller polere hærdede (Rc = 40 eller mere) cylindriske, heliske og dobbelt heliske tandhjul med en delediameter på mere end 1 250 mm og en tandbredde på 15 % eller mere af delediameteren, bearbejdet til en kvalitet som AGMA 14 eller bedre (svarende til ISO 1328 class 3).

2B004
Varme "isostatiske presser" med samtlige af følgende egenskaber samt specielt konstruerede komponenter og tilbehør hertil:

NB: JF. LIGELEDES 2B104 og 2B204.

a.

Et styret termisk miljø inde i det lukkede kammer, og med et trykkammer med en indvendig diameter på mindst 406 mm, og

b.

En eller flere af følgende:

1.

maksimalt arbejdstryk på mere end 207 MPa,

2.

styret termisk miljø på mere end 1 773 K (1 500 °C); eller

3.

indrettet til hydrocarbonimprægnering og fjernelse af de resulterende luftformige nedbrydningsprodukter.

Teknisk note:

Den indvendige kammerdimension er dimensionen på det kammer, hvor både arbejdstemperaturen og arbejdstrykket opnås, og indbefatter ikke opspændingsmidler. Dimensionen vil blive den mindste af enten inderdiameteren af trykkammeret eller inderdiameteren af det isolerede ovnkammer, afhængigt af hvilket af de to kamre, der er anbragt inden i det andet.

NB: For så vidt angår specielt konstruerede matricer, forme og redskaber, se 1B003, 9B009 og kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål.

2B005
Følgende udstyr, der er specielt konstrueret til udfældning, behandling og styring under behandlingen af uorganiske belægninger, coatings og overflademodifikationer for ikke-elektroniske substrater, ved processer, der er vist i tabellen og de tilhørende noter efter 2E003.f, samt specielt konstruerede komponenter hertil til automatisk håndtering, anbringelse, manipulering og styring:

a.

"Programstyret" kemisk dampudfældnings udstyr (CVD) med samtlige følgende egenskaber:

NB: JF. LIGELEDES 2B105.

1.

processen modificeret til en af følgende:

a.

pulserende CVD

b.

styret, nuklear termisk udfældning (CNTD), eller

c.

plasmaforstærket eller plasmaassisteret CVD, samt

2.

en eller flere af følgende:

a.

omfattende høj-vakuum (højst 0,01 Pa), roterende pakninger, eller

b.

omfattende in situ-styring af belægningstykkelsen.

b.

"Programstyret" ionimplanterings-produktionsudstyr med strålestrømme på mindst 5 mA.

c.

"Programstyret" produktionsudstyr med fysisk dampudfældning med elektronstråle (EB-PVD), med kraftforsyning med en ydelse på mere end 80 kW, og som har en eller flere af følgende:

1.

Et "laser"-styresystem til det flydende bads niveau, som nøjagtigt regulerer tilførselshastigheden af barrer, eller

2.

En computerstyret hastighedsovervågning, der virker ved princippet om de ioniserede atomers fotoluminans i den fordampende stråle til styring af udfældningshastigheden ved coating, der indeholder to eller flere grundstoffer.

d.

"Programstyret" plasmasprøjtningsproduktionsudstyr med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

Drift ved en atmosfære, der har begrænset tryk (højst 10 kPa målt over og inden for 300 mm fra pistolens dyseåbning) i et vakuumkammer, der er i stand til at sættes under et vakuum på ned til 0,01 Pa før sprøjteprocessen, eller

2.

Omfattende in situ-styring af belægningstykkelsen.

e.

"Programstyret" sputter-belægningsproduktionsudstyr, der kan operere med strømtætheder på mindst 0,1 mA/mm2 ved en belægningshastighed på mindst 15 μm/h.

f.

"Programstyret" produktionsudstyr til katodebuebelægning, der indbefatter et net af elektromagneter til styring af buepletten på katoden.

g.

"Programstyret" produktionsudstyr til ionplettering, der tillader in situ-måling af en eller flere af følgende egenskaber:

1.

Belægningstykkelsen på substratet og hastighedsstyring, eller

2.

Optiske egenskaber.

Note: 2B005 lægger ikke eksportkontrol på udstyr til kemisk dampudfældning, katodebuebelægning, sputter-belægning, ionplettering eller ionimplantering, der er specielt konstrueret til skære- eller værktøjsmaskiner.

2B006
Følgende dimensionsinspektions- eller målesystemer og -udstyr:

a.

Datamatstyrede, "numerisk styrede" eller "programstyrede" koordinatmålingsmaskiner (CMM) med en tredimensional (volumetrisk) maksimal fejlvisningsmargen (MPEE) i et givet punkt inden for maskinens driftsområde (dvs. inden for aksernes længde) lig med eller mindre (bedre) end (1,7 + L/1 000) μm (L er den målte længde i mm) afprøvet efter ISO 10360-2 (2001).

NB: JF. LIGELEDES 2B206.

b.