Help Print this page 

Document 32004R1260

Title and reference
Kommissionens forordning (EF) nr. 1260/2004 af 8. juli 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 838/2004 om overgangsforanstaltninger for import af bananer til Fællesskabet som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse
  • In force
OJ L 239, 9.7.2004, p. 16–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1260/oj
Multilingual display
Text

9.7.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 239/16


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1260/2004

af 8. juli 2004

om ændring af forordning (EF) nr. 838/2004 om overgangsforanstaltninger for import af bananer til Fællesskabet som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse,

under henvisning til akten vedrørende Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse, særlig artikel 41, første afsnit,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 404/93 af 13. februar 1993 om den fælles markedsordning for bananer (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 896/2001 (2) er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 404/93 for så vidt angår ordningen for indførsel af bananer til EF.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 838/2004 (3) er der fastsat overgangsforanstaltninger for at lette overgangen fra de nye medlemsstaters ordninger inden tiltrædelsen til importordningen i den fælles markedsordning for bananer. For at sikre forsyningen af markedet og især markedet i de nye medlemsstater har denne forordning midlertidigt fastsat en supplerende mængde for perioden fra 1. maj til 31. december 2004 til de kontingenter, der blev åbnet for import af produkter med oprindelse i alle tredjelande ved artikel 18, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 404/93, på samme toldvilkår.

(3)

Med henblik på udstedelsen af importlicenser for den første tranche i begyndelsen af maj 2004 er der ved forordning (EF) nr. 838/2004 midlertidigt fastsat de bestemmelser, der er nødvendige for at fastsætte en foreløbig referencemængde for de traditionelle importører og en foreløbig tildeling for de ikke-traditionelle importører. Denne fastsættelse skal gøre det muligt for de kompetente nationale myndigheder at foretage en kontrol af de dokumenter og bilag, som importørerne fremlægger, at foretage korrektioner af de erklæringer, der er afgivet i henhold til artikel 4 og 5 i Kommissionens forordning (EF) nr. 414/2004 (4) eller i henhold til nationale bestemmelser med samme formål, som de nye medlemsstater har vedtaget, og i givet fald berigtige de meddelelser, der omhandles i artikel 7, stk. 3, i samme forordning, eller som er fastsat ved nationale bestemmelser, som de nye medlemsstater har vedtaget til dette formål i god tid inden åbningen af en ny tranche af den supplerende mængde.

(4)

Efter at medlemsstaterne i samarbejde med Kommissionen har gennemført disse kontrolforanstaltninger, bør de kompetente nationale myndigheder på basis af meddelelserne med konsoliderede data alt efter tilfældet fastsætte for perioden fra 1. maj til 31. december 2004 den særlige referencemængde for de traditionelle importører og den særlige tildeling for de ikke- traditionelle importører. Under hensyn til de vanskeligheder, som de traditionelle importører har haft med at få en kopi af de krævede beviser for overgang til fri omsætning i bestemmelseslandet, er det rimeligt at fastsætte, at denne særlige referencemængde fastsættes ved hjælp af de bilag og dokumenter, der er fastsat i artikel 6, stk. 2 og 4, i forordning (EF) nr. 414/2004 som ændret ved forordning (EF) nr. 689/2004.

(5)

For at kunne forvalte den supplerende mængde, der er fastsat i artikel 3 i forordning (EF) nr. 838/2004, bør der fastsættes dels de koefficienter, der skal anvendes på de samlede mængder, som medlemsstaterne har meddelt, dels den tilpasningskoefficient, som de kompetente myndigheder skal anvende på hver enkelt importørs individuelle mængde for perioden fra 1. maj til 31. december 2004.

(6)

Der bør fastsættes den mængde, der er til rådighed for udstedelsen af licenser med henblik på import af bananer til de nye medlemsstater inden for rammerne af den anden tranche fra juli 2004, og vedtages bestemmelser for forelæggelse af ansøgninger og udstedelse af licenser.

(7)

Det bør anføres, hvilke bestemmelser der skal anvendes ved forvaltningen af den supplerende mængde for sidste kvartal af 2004.

(8)

Der bør derfor foretages de relevante ændringer af forordning (EF) nr. 838/2004. Bestemmelserne i nærværende forordning bør træde i kraft samtidig med offentliggørelsen for at muliggøre udstedelsen af importlicenser i juli 2004.

(9)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Bananer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 838/2004 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 5, 6, 7 og 8 affattes således:

»Artikel 5

Mængde, som der for den anden periode kan udstedes licenser for i juli 2004

Der kan for anden periode udstedes licenser for en mængde på 105 000 tons i juli 2004 med henblik på import af bananer til de nye medlemsstater. Der er 87 150 tons til rådighed for de traditionelle importører og 17 850 tons for de ikke-traditionelle importører.

Artikel 6

Særlig referencemængde for de traditionelle importører for perioden fra 1. maj til 31. december 2004

1.   For hver traditionel importør, der i et af årene i referenceperioden 2000, 2001 og 2002 nåede op på minimumsmængden for primærimport af bananer med henblik på salg i en eller flere nye medlemsstater, fastlægger myndighederne i den medlemsstat, hvori importøren er registreret, en særlig referencemængde for perioden fra 1. maj til 31. december 2004 på grundlag af gennemsnittet af de primærimporter, der er foretaget i ovennævnte periode på tre år. Denne referencemængde fastsættes på grundlag af de bilag, der omhandles i artikel 6, stk. 2 og stk. 4, første afsnit, i forordning (EF) nr. 414/2004.

Denne særlige referencemængde beregnes ved at multiplicere det årlige gennemsnit af primærimporterne som omhandlet i foregående afsnit med en koefficient på 0,667.

2.   I betragtning af medlemsstaternes meddelelser og ud fra den i artikel 3 fastsatte mængde fastsætter Kommissionen om nødvendigt en justeringskoefficient for hver traditionel importørs særlige referencemængde.

3.   Myndighederne meddeler hver importør hans særlige referencemængde, om nødvendigt justeret med den i stk. 2 omhandlede justeringskoefficient, senest den anden arbejdsdag efter datoen for offentliggørelsen af den forordning, der fastsætter denne koefficient.

Artikel 7

De ikke-traditionelle importørers særlige tildeling for perioden fra 1. maj til 31. december 2004

1.   Myndighederne fastsætter en særlig tildeling for hver ikke-traditionel importør, der er registreret hos dem, for perioden fra 1. maj til 31. december 2004.

I betragtning af medlemsstaternes meddelelser og ud fra den i artikel 3 fastsatte mængde fastsætter Kommissionen om nødvendigt en justeringskoefficient for hver ikke-traditionel importørs ansøgning om særlig tildeling.

2.   Myndighederne meddeler hver ikke-traditionel importør hans tildeling senest den anden arbejdsdag efter datoen for offentliggørelsen af den forordning, der fastsætter denne koefficient.

Artikel 8

Indgivelse af licensansøgninger og udstedelse af licenser

1.   Ansøgninger om importlicens indgives til myndighederne i den medlemsstat, hvori importøren er registreret.

2.   Importlicenserne, i det følgende benævnt »tiltrædelseslicenser«, udstedes kun med henblik på overgang til fri omsætning i en ny medlemsstat.

3.   Licensansøgningerne indeholder angivelserne »tiltrædelseslicens«, alt efter tilfældet »traditionel importør« eller »ikke-traditionel importør« og »Forordning (EF) nr. 838/2004. Licens kun gyldig i en ny medlemsstat«.

Disse angivelser anføres i licensens rubrik 20.«

2)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 8a

Indgivelse af licensansøgninger og udstedelse af licenser i juli 2004 for den anden periode

1.   For den anden periode indgives der licensansøgninger senest den sjette arbejdsdag efter datoen for offentliggørelsen af denne forordning.

For at kunne tages i betragtning må den eller de licensansøgninger, som en importør indgiver, ikke samlet vedrøre en mængde, der overstiger:

a)

35 % af den særlige referencemængde, der i medfør af artikel 6, stk. 3, er meddelt til en traditionel importør

b)

35 % af den særlige tildeling, der i medfør af artikel 7, stk. 2, er meddelt til en ikke-traditionel importør.

De nationale myndigheder udsteder importlicenserne umiddelbart.

2.   De importlicenser, der er udstedt i medfør af nærværende artikel, er gyldige i en periode, der begynder på dagen for den faktiske udstedelse og udløber den 7. oktober 2004.

Artikel 8b

Indgivelse af licensansøgninger og udstedelse af licenser i september 2004 for den tredje periode

1.   For den tredje licensudstedelsesperiode i september 2004 indgives licensansøgningerne efter artikel 15 i forordning (EF) nr. 896/2001.

2.   For at kunne tages i betragtning må ansøgningerne om importlicens for den supplerende mængde,

a)

der indgives af en traditionel importør, tilsammen ikke vedrøre en mængde, der er større end forskellen mellem den referencemængde, der er meddelt i henhold til artikel 6, stk. 3, og de samlede mængder på de importlicenser, som importøren har fået udstedt for henholdsvis de to første perioder i maj og juli

b)

der indgives af en ikke-traditionel importør, tilsammen ikke vedrøre en mængde, der er større end forskellen mellem den tildeling, der er meddelt importøren i henhold til artikel 7, stk. 2, og de samlede mængder på de importlicenser, som importøren har fået udstedt for henholdsvis de to første perioder i maj og juli.

3.   De i denne artikel omhandlede licenser udstedes i henhold til artikel 18 i forordning (EF) nr. 896/2001.«

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juli 2004.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 47 af 25.2.1993, s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(2)  EFT L 126 af 8.5.2001, s. 6. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 838/2004 (EUT L 127 af 29.4.2004, s. 52).

(3)  EUT L 127 af 29.4.2004, s. 52.

(4)  EUT L 68 af 6.3.2004, s. 6. Ændret ved forordning (EF) nr. 689/2004 (EUT L 106 af 15.4.2004, s. 17).


Top