Help Print this page 

Document 32004R0885

Title and reference
Rådets forordning (EF) nr. 885/2004 af 26. april 2004 om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003, Rådets forordning (EF) nr. 1334/2000, (EF) nr. 2157/2001, (EF) nr. 152/2002, (EF) nr. 1499/2002, (EF) nr. 1500/2003 og (EF) nr. 1798/2003, Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1719/1999/EF, Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1720/1999/EF, nr. 253/2000/EF, nr. 508/2000/EF, nr. 1031/2000/EF og nr. 163/2001/EF, Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2235/2002/EF og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 291/2003/EF, samt Rådets afgørelse 1999/382/EF og 2000/821/EF, Rådets beslutning 2003/17/EF og Rådets afgørelse 2003/893/EF, på området frie varebevægelser, selskabsret, landbrug, beskatning, almen uddannelse og erhvervsuddannelse, kulturpolitik og audiovisuel politik samt eksterne forbindelser, som følge af Den Tjekkiske Republiks, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse
  • In force
OJ L 168, 1.5.2004, p. 1–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 53 - 65
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 53 - 65
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002 P. 202 - 214

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/885/oj
Multilingual display
Text

1.5.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 168/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 885/2004

af 26. april 2004

om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003, Rådets forordning (EF) nr. 1334/2000, (EF) nr. 2157/2001, (EF) nr. 152/2002, (EF) nr. 1499/2002, (EF) nr. 1500/2003 og (EF) nr. 1798/2003, Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1719/1999/EF, Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1720/1999/EF, nr. 253/2000/EF, nr. 508/2000/EF, nr. 1031/2000/EF og nr. 163/2001/EF, Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2235/2002/EF og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 291/2003/EF, samt Rådets afgørelse 1999/382/EF og 2000/821/EF, Rådets beslutning 2003/17/EF og Rådets afgørelse 2003/893/EF, på området frie varebevægelser, selskabsret, landbrug, beskatning, almen uddannelse og erhvervsuddannelse, kulturpolitik og audiovisuel politik samt eksterne forbindelser, som følge af Den Tjekkiske Republiks, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union (1) (i det følgende benævnt »tiltrædelsestraktaten«), særlig artikel 2, stk. 3,

under henvisning til akt vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union (2) (i det følgende benævnt »tiltrædelsestraktaten«), særlig artikel 57,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For visse retsakter, som fortsat er gyldige efter den 1. maj 2004, og som skal tilpasses på grund af tiltrædelsen, var der ikke i tiltrædelsesakten taget højde for de nødvendige tilpasninger, eller der var taget højde for dem, men de kræver yderligere tilpasning. Alle disse tilpasninger skal vedtages inden tiltrædelsen for at kunne anvendes fra tiltrædelsen.

(2)

Ifølge artikel 57, stk. 2, i tiltrædelsesakten vedtages sådanne tilpasninger af Rådet i alle tilfælde, hvor Rådet alene eller sammen med Europa-Parlamentet har vedtaget den oprindelige retsakt.

(3)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 (3), Rådets forordning (EF) nr. 1334/2000 (4), (EF) nr. 2157/2001 (5), (EF) nr. 152/2002 (6), (EF) nr. 1499/2002 (7), (EF) nr. 1500/2003 (8) og (EF) nr.  1798/2003 (9), Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1719/1999/EF (10), Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1720/1999/EF (11), nr. 253/2000/EF (12), nr. 508/2000/EF (13), nr. 1031/2000/EF (14), nr. 163/2001/EF (15), Europa-Parlamentets og Rådets beslutning 2235/2002/EF (16) og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 291/2003/EF (17) samt Rådets afgørelse 1999/382/EF (18), 2000/821/EF (19), Rådets beslutning 2003/17/EF (20) og Rådets afgørelse 2003/893/EF (21) bør derfor ændres tilsvarende —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 1334/2000, (EF) nr. 2157/2001, (EF) nr. 152/2002, (EF) nr. 1499/2002, (EF) nr. 1500/2003 og (EF) nr. 1798/2003, beslutning nr. 1719/1999/EF og (EF) nr. 2003/2003 og afgørelse nr. 1720/1999/EF, nr. 253/2000/EF, nr. 508/2000/EF, nr. 1031/2000/EF, nr. 163/2001/EF, beslutning 2235/2002/EF, afgørelse nr. 291/2003/EF, afgørelse 1999/382/EF, 2000/821/EF, beslutning 2003/17/EF og afgørelse 2003/893/EF ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder kun i kraft under forudsætning af og på datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttrædelse.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. april 2004.

På Rådets vegne

B. COWEN

Formand


(1)  EUT L 236 af 23.9.2003, s. 17.

(2)  EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33.

(3)  EUT L 304 af 21.11.2003, s. 1.

(4)  EFT L 159 af 30.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 149/2003 (EUT L 30 af 5.2.2003, s. 1).

(5)  EFT L 294 af 10.11.2001, s. 1.

(6)  EFT L 25 af 29.1.2002, s. 1. Ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(7)  EFT L 227 af 23.8.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1445/2003 (EUT L 206 af 15.8.2003, s. 1).

(8)  EUT L 216 af 28.8.2003, s. 1.

(9)  EUT L 264 af 15.10.2003, s. 1.

(10)  EFT L 203 af 3.8.1999, s. 1. Senest ændret ved beslutning nr. 2046/2002/EF (EFT L 316 af 20.11.2002, s. 4).

(11)  EFT L 203 af 3.8.1999, s. 9. Senest ændret ved beslutning nr. 2045/2002/EF (EFT L 316 af 20.11.2002, s. 1).

(12)  EFT L 28 af 3.2.2000, s. 1. Senest ændret ved afgørelse nr. 451/2003/EF (EUT L 69 af 13.3.2003, s. 6).

(13)  EFT L 63 af 10.3.2000, s. 1.

(14)  EFT L 117 af 18.5.2000. s. 1.

(15)  EFT L 26 af 27.1.2001, s. 1.

(16)  EFT L 341 af 17.12.2002, s. 1.

(17)  EUT L 43 af 18.2.2003, s. 1.

(18)  EFT L 146 af 11.6.1999, s. 33. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(19)  EFT L 336 af 30.12.2000, s. 82.

(20)  EUT L 8 af 14.1.2003, s. 10. Ændret ved beslutning 2003/403/EF (EUT L 141 af 7.6.2003, s. 23).

(21)  EUT L 333 af 20.12.2003, s. 84.


BILAG

I.   FRIE VAREBEVÆGELSER

A.   GØDNINGER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 af 13. oktober 2003 om gødninger.

a)

I bilag I, A.2, nr. 1, indsættes følgende i kolonne 6, stk. 1, i teksten i parentes efter »Grækenland«:

»Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet«

b)

I bilag I, B.1, B.2 og B.4, indsættes følgende i kolonne 5, stk. 3, andet afsnit, første led, i teksten i parentes efter »Grækenland«:

»Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet«.

B.   HORISONTALE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORANSTALTNINGER

1.

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1719/1999/EF af 12. juli 1999 om en række retningslinjer, herunder fastlæggelse af projekter af fælles interesse, for transeuropæiske net til elektronisk dataudveksling mellem administrationerne (Ida).

I artikel 10, stk. 1 og 3, udgår følgende:

», Cypern, Malta«.

2.

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1720/1999/EF af 12. juli 1999 om fastlæggelse af en række aktioner og foranstaltninger med henblik på at sikre interoperabilitet mellem og adgang til transeuropæiske net til elektronisk dataudveksling mellem administrationerne (Ida).

I artikel 14, stk. 1 og 3, udgår følgende:

», Cypern, Malta«

II.   SELSKABSRET

Rådets forordning (EF) nr. 2157/2001 af 8. oktober 2001 om statut for det europæiske selskab (SE).

a)

I bilag I indsættes følgende mellem Belgien og Danmark:

»TJEKKIET:

akciová společnost«

og mellem Tyskland og Grækenland:

»ESTLAND:

aktsiaselts«

og mellem Italien og Luxembourg:

»CYPERN:

Δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, Δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση

LETLAND:

akciju sabiedrība

LITAUEN:

akcinės bendrovės«

og mellem Luxembourg og Nederlandene:

»UNGARN:

részvénytársaság

MALTA:

kumpaniji pubbliċi / public limited liability companies«

og mellem Østrig og Portugal:

»POLEN:

spółka akcyjna«

og mellem Portugal og Finland:

»SLOVENIEN:

delniška družba

SLOVAKIET:

akciová spoločnosť«.

b)

I bilag II indsættes følgende mellem Belgien og Danmark:

»TJEKKIET:

akciová společnost,

společnost s ručením omezeným«

og mellem Tyskland og Grækenland:

»ESTLAND:

aktsiaselts ja osaühing«

og mellem Italien og Luxembourg:

»CYPERN:

Δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές,

δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση,

ιδιωτική εταιρεία

LETLAND:

akciju sabiedrība,

un sabiedrība ar ierobežotu atbildību

LITAUEN:

akcinės bendrovės,

uždarosios akcinės bendrovės«

og mellem Luxembourg og Nederlandene:

»UNGARN:

részvénytársaság,

korlátolt felelősségű társaság

MALTA:

kumpaniji pubbliċi / public limited liability companies

kumpaniji privati/private limited liability companies«

og mellem Østrig og Portugal:

»POLEN:

spółka akcyjna,

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością«

og mellem Portugal og Finland:

»SLOVENIEN:

delniška družba,

družba z omejeno odgovornostjo

SLOVAKIET:

akciová spoločnos',

spoločnosť s ručením obmedzeným«.

III.   LANDBRUG

PLANTESUNDHEDSLOVGIVNING

Rådets beslutning 2003/17/EF af 16. december 2002 om ligestilling af markinspektioner af afgrøder til formering af udsæd i tredjelande og om ligestilling af frø produceret i tredjelande.

I bilag I udgår punkterne vedrørende Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, Slovenien og Slovakiet.

IV.   BESKATNING

1.

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2235/2002/EF af 3. december 2002 om et fællesskabsprogram til forbedring af beskatningssystemernes virkemåde i det indre marked (Fiscalis-programmet 2003-2007).

Artikel 4, litra b), affattes således:

»b)

Tyrkiet på grundlag af bilaterale aftaler herom med dette land.«

2.

Rådets forordning (EF) nr. 1798/2003 af 7. oktober 2003 om administrativt samarbejde vedrørende merværdiafgift og ophævelse af forordning (EØF) nr. 218/92.

I artikel 2, stk. 1, indsættes følgende mellem Belgien og Danmark:

»—

i Tjekkiet:

Ministerstvo financí,«

og mellem Tyskland og Grækenland:

»—

i Estland:

Maksuamet,«

og mellem Italien og Luxembourg:

»—

i Cypern:

Υπουργός Οικονομικών ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του,

i Letland:

Valsts ieņēmumu dienests,

i Litauen:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos,«

og mellem Luxembourg og Nederlandene:

»—

i Ungarn:

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Központi Kapcsolattartó Irodája,

i Malta:

Dipartiment tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud fil-Ministeru tal-Finanzi u Affarijiet Ekonomiċi,«

og mellem Østrig og Portugal:

»—

i Polen:

Minister Finansów,«

og mellem Portugal og Finland:

»—

i Slovenien:

Ministrstvo za finance,

i Slovakiet:

Ministerstvo financií«.

V.   ALMEN UDDANNELSE OG ERHVERVSUDDANNELSE

1.

Rådets afgørelse 1999/382/EC af 26. april 1999 om iværksættelse af anden fase af Fællesskabets handlingsprogram for erhvervsuddannelse, »Leonardo da Vinci«.

a)

Overskriften til artikel 10 affattes således:

»Deltagelse af EFTA/EØS-landene, de associerede lande i Central- og Østeuropa og Tyrkiet«.

b)

Artikel 10, tredje led, udgår.

c)

Artikel 10, sidste led, affattes således:

»Tyrkiet på grundlag af supplerende bevillinger, der tilvejebringes i overensstemmelse med traktatens bestemmelser.«

2.

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 253/2000/EF af 24. januar 2000 om iværksættelse af anden fase af Fællesskabets handlingsprogram for almen uddannelse, »Socrates«.

a)

Overskriften til artikel 12 affattes således:

»Deltagelse af EFTA/EØS-landene, de associerede lande i Central- og Østeuropa og Tyrkiet«.

b)

Artikel 12, tredje led, udgår.

c)

Artikel 12, sidste led, affattes således:

»Tyrkiet på grundlag af supplerende bevillinger, der tilvejebringes i overensstemmelse med traktatens bestemmelser.«

3.

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1031/2000/EF af 13. april 2000 om oprettelse af EF-handlingsprogrammet for unge.

a)

Overskriften til artikel 11 affattes således:

»Deltagelse af EFTA/EØS-landene, de associerede lande i Central- og Østeuropa og Tyrkiet«.

b)

Artikel 11, tredje led, udgår.

c)

Artikel 11, sidste led, affattes således:

»Tyrkiet på grundlag af supplerende bevillinger, der tilvejebringes i overensstemmelse med traktatens bestemmelser.«

4.

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 291/2003/EF af 6. februar 2003 om Det Europæiske År for Uddannelse gennem Idræt 2004.

a)

Artikel 9, litra c), udgår.

b)

Artikel 9, litra d), affattes således:

»c)

Tyrkiet, hvis deltagelse finansieres ved supplerende bevillinger i henhold til traktatens bestemmelser.«

VI.   KULTURPOLITIK OG POLITIK PÅ DET AUDIOVISUELLE OMRÅDE

1.

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 508/2000/EF af 14. februar 2000 om indførelse af Kultur 2000-programmet.

Artikel 7, stk. 1, affattes således:

»1.   Kultur 2000-programmet er åbent for deltagelse af landene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde samt for deltagelse af de associerede lande i Central- og Østeuropa på de betingelser, der i associeringsaftalerne eller i tillægsprotokollerne til associeringsaftalerne er fastsat for deltagelse i fællesskabsprogrammer, der er eller vil blive indgået aftaler om med disse lande.«

2.

Rådets afgørelse 2000/821/EF af 20. december 2000 om iværksættelse af et program til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner (Media Plus — Udvikling, distribution og markedsføring) (2001-2005).

Artikel 11, stk. 2, affattes således:

»2.   Tyrkiet og de EFTA-lande, der er parter i EØS-aftalen, kan deltage i programmet på grundlag af supplerende bevillinger og efter procedurer, der skal aftales med disse lande.«

3.

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 163/2001/EF af 19. januar 2001 om iværksættelse af et uddannelsesprogram for branchefolk inden for den europæiske audiovisuelle programindustri (Media-uddannelse) (2001-2005).

Artikel 8, stk. 2, affattes således:

»2.   Tyrkiet og de EFTA-lande, der er parter i EØS-aftalen, kan deltage i programmet på grundlag af supplerende bevillinger og efter procedurer, der skal aftales med disse lande.«

VII.   EKSTERNE FORBINDELSER

1.

Rådets forordning (EF) nr. 1334/2000 af 22. juni 2000 om en fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse.

I bilag II, del 3, affattes landelisten således:

 

»Australien

 

Canada

 

Japan

 

New Zealand

 

Norge

 

Schweiz

 

USA«.

2.

Rådets forordning (EF) nr. 152/2002 af 21. januar 2002 om udførsel til De Europæiske Fællesskaber af en række EKSF- og EF-stålprodukter fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (ordning med dobbeltkontrol) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 190/98.

Følgende artikel indsættes efter artikel 4:

»Artikel 4a

Hvad angår overgang til fri omsætning i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet fra og med 1. maj 2004 af stålprodukter, der er omfattet af denne forordning og afsendt før den 1. maj 2004, kræves der intet importdokument, forudsat at varerne er afsendt før den 1. maj 2004, og at ladelisten eller et andet transportdokument, som myndighederne i Fællesskabet tillægger samme værdi, og hvoraf afsendelsesdatoen fremgår, er blevet forelagt.«

3.

Rådets forordning (EF) nr. 1499/2002 af 20. juni 2002 om eksporten af visse stålprodukter fra Rumænien til Fællesskabet i perioden 1. juli til 31. december 2002 (ordningen med dobbeltkontrol).

a)

Følgende artikel indsættes efter artikel 4:

»Artikel 4a

Hvad angår overgang til fri omsætning i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet fra og med 1. maj 2004 af stålprodukter, der er omfattet af denne forordning og afsendt før den 1. maj 2004, kræves der intet importdokument, forudsat at varerne er afsendt før den 1. maj 2004, og at ladelisten eller et andet transportdokument, som myndighederne i Fællesskabet tillægger samme værdi, og hvoraf afsendelsesdatoen fremgår, er blevet forelagt.«

b)

Overskriften til bilag IV affattes således:

c)

I bilag IV indsættes følgende mellem Belgien og Danmark:

»ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Fax + 420-22422 2133«

og mellem Tyskland og Grækenland:

»EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

Eesti

Fax +372 6 313 660«

og mellem Italien og Luxembourg:

»KΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Fax +357 22 375 120

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV – 1519 Rīga

Fax +371 7280882

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Fax +370 5 262 3974«

og mellem Luxembourg og Nederlandene:

»MAGYARORSZÁG

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (GKM EKH)

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest II

Fax +36-1-336-7302

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta CMR 02

Malta

Fax +356 25690299«

og mellem Østrig og Portugal:

»POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax +48 (22) 693-40-21, 693-40-22«

og mellem Portugal og Finland:

»SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Slovenija

Fax +386 (0)1 478 3611

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovensko

Fax +421-2 4342 3919«.

4.

Rådets afgørelse 2003/893/EF af 15. december 2003 om handel med visse stålprodukter mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine.

Følgende artikel indsættes efter artikel 2:

»Artikel 2a

Hvad angår overgang til fri omsætning i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet fra og med 1. maj 2004 af stålprodukter, der er omfattet af denne afgørelse, kræves der en importtilladelse, selv om stålprodukterne er afsendt før nævnte dato. Hvis stålprodukterne er afsendt til en af disse medlemsstater før den 1. maj 2004, udstedes importtilladelsen automatisk uden kvantitativ begrænsning ved forelæggelse af ladelisten eller et andet transportdokument, som de udstedende myndigheder i Fællesskabet tillægger tilsvarende værdi, og hvoraf afsendelsesdatoen fremgår, efter godkendelse fra Kommissionens kontor for licensforvaltning (SIGL). Hvis stålprodukterne afsendes til en af disse medlemsstater den 1. maj 2004 eller derefter, er de underkastet de specifikke regler for kvantitative lofter som defineret i denne afgørelse.«

5.

Rådets forordning (EF) nr. 1500/2003 af 18. februar 2003 om forvaltning af ordningen med dobbeltkontrol uden kvantitative lofter i forbindelse med udførsel af visse stålprodukter fra Den Russiske Føderation til Det Europæiske Fællesskab.

a)

Følgende artikel indsættes efter artikel 4:

»Artikel 4a

Hvad angår overgang til fri omsætning i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet fra og med 1. maj 2004 af stålprodukter, der er omfattet af denne forordning og afsendt før den 1. maj 2004, kræves der intet importdokument, forudsat at varerne er afsendt før den 1. maj 2004, og en ladeliste eller et andet transportdokument, som myndighederne i Fællesskabet tillægger samme værdi, og hvoraf afsendelsesdatoen fremgår, er blevet forelagt.«

b)

Overskriften til tillæg IV affattes således:

c)

Teksten under overskriften til tillæg IV affattes således:

d)

I tillæg IV indsættes følgende mellem Belgien og Danmark:

»ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Fax + 420 22422 1561«

og mellem Tyskland og Grækenland:

»EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

Eesti

Fax +372 6 313 660«

og mellem Italien og Luxembourg:

»KΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Fax +357 22 375 120

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

Rīga

LV – 1519

Fax +371 7280882

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Fax +3705 262 3974«

og mellem Luxembourg og Nederlandene:

»MAGYARORSZÁG

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (GKM EKH)

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest II

Fax +36-1-336-7302

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta CMR 02

Malta

Fax +356 25690299«

og mellem Østrig og Portugal:

»POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax +48 (22) 693-40-21, 693-40-22«

og mellem Portugal og Finland:

»SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Slovenija

Fax +386 (0)1 478 3611

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovensko

Fax +421-2 4342 3919«.


Top