Help Print this page 

Document 32004R0838

Title and reference
Kommissionens forordning (EF) nr. 838/2004 af 28. april 2004 om overgangsforanstaltninger for import af bananer til Fællesskabet som følge af Den Tjekkiske Republiks, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse
  • No longer in force
OJ L 127, 29.4.2004, p. 52–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 044 P. 199 - 203
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 044 P. 199 - 203
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 044 P. 199 - 203
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 044 P. 199 - 203
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 044 P. 199 - 203
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 044 P. 199 - 203
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 044 P. 199 - 203
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 044 P. 199 - 203
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 044 P. 199 - 203

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/838/oj
Multilingual display
Text

29.4.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 127/52


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 838/2004

af 28. april 2004

om overgangsforanstaltninger for import af bananer til Fællesskabet som følge af Den Tjekkiske Republiks, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse, særlig artikel 2, stk. 3,

under henvisning til akten vedrørende Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse, særlig artikel 41, stk. 1, og artikel 57,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 404/93 af 13. februar 1993 om den fælles markedsordning for bananer (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 896/2001 (2) er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 404/93 for så vidt angår ordningen for indførsel af bananer til EF.

(2)

De første foranstaltninger med henblik på de ti nye medlemsstaters tiltrædelse af Fællesskabet blev indført ved Kommissionens forordning (EF) nr. 414/2004 om særlige foranstaltninger for tilpasning af toldkontingenterne for import af bananer som følge af de nye medlemsstaters tiltrædelse pr. 1. maj 2004 (3). Disse foranstaltninger tog sigte på en opregning af de importører i Fællesskabet i dets sammensætning pr. 30. april 2004, der forsynede disse staters markeder, og som opfylder betingelserne i artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 896/2001 med hensyn til de traditionelle importører og i samme forordnings artikel 6 til 12 med hensyn til de ikke-traditionelle importører. Samtidigt vedtog de nye medlemsstater lignende foranstaltninger ifølge deres nationale procedurer.

(3)

For at lette overgangen fra de nye medlemsstaters ordninger inden tiltrædelsen til importordningen i den fælles markedsordning for bananer bør der vedtages overgangsforanstaltninger.

(4)

For at sikre forsyningen af markedet og især markedet i de nye medlemsstater bør der fastsættes en supplerende mængde til de kontingenter, der blev åbnet for import af produkter med oprindelse i alle tredjelande ved artikel 18, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 404/93, på samme toldvilkår. Denne supplerende mængde skal fastsættes midlertidigt og må ikke foregribe resultatet af de igangværende forhandlinger i Verdenshandelsorganisationen (WTO) efter de nye medlemsstaters tiltrædelse. Den skal desuden fastsættes uden at der eventuelt lukkes for muligheden for en forhøjelse for at imødekomme efterspørgslens begrundede behov.

(5)

Denne supplerende mængde bør forvaltes ved, at mekanismerne og instrumenterne for forvaltning af toldkontingenter i forordning (EF) nr. 896/2001 anvendes. Denne supplerende mængde bør i dens egenskab af overgangsforanstaltning forvaltes særskilt fra toldkontingenterne.

(6)

I forbindelse med de mekanismer, der blev indført ved forordning (EF) nr. 896/2001, bør fordelingen af denne supplerende mængde på de to kategorier importører som fastsat i ovennævnte forordning overholdes, og der bør vedtages bestemmelser for fastlæggelsen af en særlig referencemængde for hver traditionel importør og en særlig tildeling for hver ikke-traditionel importør. Det bør erindres om, at ovennævnte fordeling og fastlæggelsen af referencemængder og tildelinger vedrører de importører, der i årene forud for tiltrædelsen forsynede markedet i de nye medlemsstater.

(7)

I betragtning af vanskelighederne ved anvendelse af artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 414/2004 for især at attestere, at de bananer, der var omfattet af primærimport i referenceperioden 2000-2002, rent faktisk overgik til frit forbrug i de nye medlemsstater, og i betragtning af ændringen af denne bestemmelse i forordning (EF) nr. 689/2004 (4), bør der for hver importør alt efter tilfældet fastsættes en foreløbig referencemængde eller tildeling med henblik på udstedelse af importlicenser for en første tranche i begyndelsen af maj 2004. Denne foreløbige fastsættelse bør gøre det muligt for de nationale myndigheder at kontrollere og efterprøve dokumenter og bilag, som importørerne fremlægger, korrigere meddelelser, der er afgivet i medfør af artikel 4 og 5 i forordning (EF) nr. 414/2004, og eventuelt berigtige de i samme forordnings artikel 7, stk. 3, omhandlede meddelelser rettidigt inden åbningen af en ny tranche af den supplerende mængde.

(8)

For at forvalte denne disponible mængde bør der fastsættes tilpasningskoefficienter for de mængder, som medlemsstaterne meddeler.

(9)

For at sikre en tilfredsstillende forsyning af markedet og især sikre en kontinuerlig import til de nye medlemsstater bør det i forbindelse med overgangsforanstaltningerne fastsættes, at licenserne udstedes med henblik på overgang til fri omsætning i en ny medlemsstat. Sikkerhedsstillelserne frigives derfor i forhold til de mængder, der er overgået til fri omsætning i en ny medlemsstat.

(10)

Med samme mål for øje er det hensigtsmæssigt at indlede en første periode for indgivelse af ansøgninger om importlicens i begyndelsen af maj 2004 før perioden for indgivelse af ansøgninger for det tredje kvartal.

(11)

For at sikre den særskilte forvaltning af den supplerende mængde og tilsynet med udnyttelsen af importlicenserne ifølge de stillede betingelser bør det anføres, hvilke særlige angivelser der skal anføres i disse dokumenter. Bestemmelserne for gentildelingslicensen samt bestemmelserne for fremsendelse af licenser mellem operatører bør også tilpasses.

(12)

Bilaget til forordning (EF) nr. 896/2001 bør tilpasses for deri at anføre, hvilke myndigheder i de nye medlemsstater der forvalter ordningen.

(13)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Bananer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)

»De Femten«: Fællesskabet i dets sammensætning pr. 30. april 2004,

b)

»nye medlemsstater«: Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet,

c)

»Udvidet Fællesskab«: Fællesskabet i dets sammensætning pr. 1. maj 2004,

d)

»primærimport«: økonomisk transaktion som defineret i artikel 3, nr. 1, første afsnit, i forordning (EF) nr. 896/2001 med henblik på salg i en eller flere nye medlemsstater,

e)

»minimumsmængde«: den minimumsmængde, der er defineret i artikel 3, nr. 1, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 896/2001, og som er fastlagt ud fra den samlede primærimport, der er foretaget for at forsyne markedet i den nye medlemsstater,

f)

»myndigheder«: myndighederne i bilaget til forordning (EF) nr. 896/2001, som ændret ved nærværende forordning.

Artikel 2

Formålet med denne forordning

Formålet med denne forordning er at vedtage de nødvendige foranstaltninger for at lette overgangen fra de nye medlemsstaters ordninger inden deres tiltrædelse af De Femten til den importordning med toldkontingenter, der er fastsat ved forordning (EØF) nr. 404/93 og forordning (EF) nr. 896/2001.

Forordning (EF) nr. 896/2001 anvendes, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

Artikel 3

Supplerende mængde

1.   En mængde på 300 000 t nettovægt er disponibel for import af bananer til de nye medlemsstater i perioden fra 1. maj til 31. december 2004.

Denne mængde er disponibel for import af produkter med de i artikel 18, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 404/93 omhandlede oprindelser.

I forbindelse med denne mængde er importen underlagt den told, der er fastsat i ovennævnte forordnings artikel 18, stk. 2.

2.   Den i stk. 1 fastsatte mængde kan forhøjes, hvis efterspørgslen i de nye medlemsstater stiger.

Artikel 4

Adgang til den supplerende mængde

1.   Den i artikel 3 fastsatte supplerende mængde står åben for traditionelle importører og ikke-traditionelle importører i det udvidede Fællesskab, der opfylder de betingelser, der alt efter tilfældet er fastsat i artikel 3 eller artikel 4 i forordning (EF) nr. 414/2004.

2.   Der står 249 000 t til rådighed for de traditionelle importører og 51 000 t for de ikke-traditionelle importører.

Artikel 5

Mængde, som der kan udstedes licenser for i maj 2004

Der kan udstedes licenser for en mængde på 87 000 t i maj 2004 med henblik på import af bananer til de nye medlemsstater. Der er 72 210 t til rådighed for de traditionelle importører og 14 790 t for de ikke-traditionelle importører.

Artikel 6

Foreløbig særlig referencemængde for traditionelle importører

1.   For hver traditionel importør, der i årene 2000, 2001 og 2002 nåede op på minimumsmængden for primærimport af bananer med henblik på salg i en eller flere nye medlemsstater, fastlægger myndighederne i den medlemsstat, hvori importøren er registreret, en foreløbig særlig referencemængde på grundlag af gennemsnittet af de primærimporter, der er foretaget i ovennævnte periode, med henblik på udstedelse af licenser i maj 2004.

Denne foreløbige særlige referencemængde beregnes ved at multiplicere gennemsnittet af primærimporterne som omhandlet i foregående afsnit med en koefficient på 0,1875.

2.   I betragtning af medlemsstaternes meddelelser og ud fra den i artikel 5 fastsatte disponible mængde fastsætter Kommissionen om nødvendigt en justeringskoefficient for hver traditionel importørs foreløbige særlige referencemængde.

3.   Myndighederne meddeler hver importør hans foreløbige særlige referencemængde, om nødvendigt justeret med den i stk. 2 omhandlede justeringskoefficient, senest den 4. maj 2004.

Artikel 7

De ikke-traditionelle importørers foreløbige særlige tildeling

1.   Myndighederne fastsætter en foreløbig særlig tildeling for hver ikke-traditionel importør, der er registreret hos dem, — ved multiplikation af importørens ansøgning med en koefficient på 0,29 — med henblik på udstedelse af licenser i maj 2004.

2.   I betragtning af medlemsstaternes meddelelser og ud fra den i artikel 5 fastsatte disponible mængde fastsætter Kommissionen om nødvendigt en justeringskoefficient for hver ikke-traditionel importørs ansøgning om foreløbig særlig tildeling.

3.   Myndighederne meddeler hver ikke-traditionel importør hans foreløbige tildeling senest den 4. maj 2004.

Artikel 8

Indgivelse af licensansøgninger og udstedelse af licenser i maj 2004

1.   Ansøgninger om importlicens indgives til myndighederne i den medlemsstat, hvor importøren er registreret.

2.   Importlicenserne, i det følgende benævnt »tiltrædelseslicenser«, udstedes kun med henblik på overgang til fri omsætning i en ny medlemsstat.

3.   Licensansøgningerne indeholder angivelserne »tiltrædelseslicens«, alt efter tilfældet »traditionel importør« eller »ikke-traditionel importør«, »Forordning (EF) nr. 838/2004. Licens kun gyldig i en ny medlemsstat«.

Disse angivelser anføres i licensens rubrik 20.

4.   Der indgives licensansøgninger første gang den 4., 5. og 6. maj 2004.

For at kunne tages i betragtning må den eller de licensansøgninger, som en importør indgiver, ikke samlet vedrøre en mængde, der overstiger:

a)

den foreløbige referencemængde, der i medfør af artikel 6, stk. 3, er meddelt til en traditionel importør,

b)

den foreløbige tildeling, der i medfør af artikel 7, stk. 3, er meddelt til en ikke-traditionel importør.

De nationale myndigheder udsteder importlicenserne senest den 7. maj 2004.

5.   De importlicenser, der er udstedt i medfør af nærværende artikel, er gyldige i en periode, der begynder på dagen for den faktiske udstedelse og udløber den 7. august 2004.

Artikel 9

Frigivelse af sikkerhedsstillelser

1.   Sikkerheden i forbindelse med importlicensen for de traditionelle importører som fastsat i artikel 24 i forordning (EF) nr. 896/2001 frigives i forhold til den mængde, der er overgået til fri omsætning i en ny medlemsstat.

2.   Sikkerheden i forbindelse med de ikke-traditionelle importørers tildeling som fastsat i artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 896/2001 frigives gradvist i forhold til de mængder, der rent faktisk overgår til fri omsætning i en ny medlemsstat, på de i ovennævnte artikel fastsatte betingelser.

Artikel 10

Gentildelingslicens

Uanset artikel 19 i forordning (EF) nr. 896/2001 gælder følgende:

1)

De uudnyttede mængder i en tiltrædelseslicens gentildeles efter anmodning til den samme importør, det være sig indehaveren eller erhververen af tiltrædelseslicensen, for en senere periode. Denne gentildeling foretages for en import af bananer i forbindelse med den supplerende mængde.

2)

Ansøgningen og gentildelingslicensen indeholder i rubrik nr. 20 angivelserne »gentildelingslicens«, alt efter tilfældet »traditionel importør« eller »ikke-traditionel importør« — »Artikel 10 i forordning (EF) nr. 838/2004. Licens kun gyldig i en ny medlemsstat«.

Artikel 11

Overdragelse af tiltrædelseslicenser

Rettighederne i forbindelse med tiltrædelseslicenserne kan kun overdrages til en enkelt erhverver i forbindelse med den supplerende mængde.

Overdragelsen kan kun foretages

mellem traditionelle importører som omhandlet i artikel 5,

fra traditionelle importører som omhandlet i artikel 5 til ikke-traditionelle importører som omhandlet i artikel 6,

mellem ikke-traditionelle importører som omhandlet i artikel 6.

Artikel 12

Tilpasning af bilaget til forordning (EF) nr. 896/2001

Bilaget til nærværende forordning tilføjes til bilaget til forordning (EF) nr. 896/2001.

Artikel 13

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft med forbehold af, at traktaten om Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse træder i kraft, og da på datoen herfor.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. april 2004.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 47 af 25.2.1993, s. 1. Forordning senest ændret ved forordning (EF) nr. 2587/2001 (EFT L 345 af 29.12.2001, s. 13).

(2)  EFT L 126 af 8.5.2001, s. 6. Forordning senest ændret ved forordning (EF) nr. 1439/2003 (EUT L 204 af 13.8.2003, s. 30).

(3)  EUT L 68 af 6.3.2004, s. 6. Forordning ændret ved forordning (EF) nr. 689/2004 (EUT L 106 af 15.4.2004, s. 17).

(4)  EUT L 106 af 15.4.2004, s. 17.


BILAG

De nye medlemsstaters myndigheder

— TJEKKIET

State Agriculture Intervention Fund

Ve Smečkách 33

CZ-11000 Praha 1

— ESTLAND

Estonian Agricultural Registers and Information Board

Trade measures Unit

Narva road, 3

EE-51009 Tartu

— CHYPERN

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

CY-1421 Cyprus

— LETLAND

Ministry of Agriculture

Rural Support Services

Trade Mechanisms

Department/Licence Division

Republikas laukums, 2

LV-1981 Riga

— LITAUEN

National Paying Agency

Foreign Trade Department

Gedimino av. 19

LT-01103 Vilnius-25

— UNGARN

Ministry of Economy and Transport

Licensing and Administration Office

Margit krt. 85

HU-1024 Budapest

— MALTA

Ministry of Rural Affairs and the Environment

Agricultural Services & Rural Development Division

Ngiered road

MT-CMR02 Marsa

— POLEN

Agricultural Market Agency

Foreign Trade Regulation Department

6/12 Nowy Swiat Str.

PL-00-400 Warsaw

— SLOVENIEN

Agency for Agricultural markets and rural development

External Trade Department

Dunajska Cesta 160

SI-1000 Ljubljana

— SLOVAKIET

Agricultural Paying Agency

Dobrovicova 12

SK-81526 Bratislava


Top