Help Print this page 

Document 32004R0689

Title and reference
Kommissionens forordning (EF) nr. 689/2004 af 14. april 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 414/2004 om særlige foranstaltninger for tilpasning af toldkontingenterne for import af bananer som følge af de nye medlemsstaters tiltrædelse pr. 1. maj 2004
  • In force
OJ L 106, 15.4.2004, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 443 - 444
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 443 - 444
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 443 - 444
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 443 - 444
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 443 - 444
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 443 - 444
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 443 - 444
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 443 - 444
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 443 - 444

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/689/oj
Multilingual display
Text

32004R0689

Kommissionens forordning (EF) nr. 689/2004 af 14. april 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 414/2004 om særlige foranstaltninger for tilpasning af toldkontingenterne for import af bananer som følge af de nye medlemsstaters tiltrædelse pr. 1. maj 2004

EU-Tidende nr. L 106 af 15/04/2004 s. 0017 - 0018


Kommissionens forordning (EF) nr. 689/2004

af 14. april 2004

om ændring af forordning (EF) nr. 414/2004 om særlige foranstaltninger for tilpasning af toldkontingenterne for import af bananer som følge af de nye medlemsstaters tiltrædelse pr. 1. maj 2004

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 404/93 af 13. februar 1993 om den fælles markedsordning for korn(1), særlig artikel 20, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I Kommissionens forordning (EF) nr. 414/2004(2) er der fastsat foranstaltninger for bl.a. at opregne de traditionelle importører i Fællesskabet, der forsynede de nye medlemsstater i årene 2000, 2001 og 2002, med henblik på at vedtage tilpasningen af ordningen for toldkontingenter for import af bananer efter de nye medlemsstaters tiltrædelse pr. 1. maj 2004.

(2) I artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 414/2004 er det fastsat, hvilke bilag en importør skal fremlægge for myndighederne for at blive anerkendt som traditionel importør. I betragtning af importørernes vanskeligheder med at opnå en kopi af de dokumenter, som andre importører ligger inde med, for at attestere, at produkterne rent faktisk er overgået til fri omsætning i bestemmelseslandet, bør det præciseres, hvilke yderligere bilag der kan fremlægges. Disse bilag skal især attestere, at produkterne er blevet sendt til bestemmelseslandet og solgt til en erhvervsdrivende med henblik på forsyning af det pågældende lands marked.

(3) Bestemmelserne i denne forordning har til formål at tage hensyn til de erhvervsdrivendes forbigående vanskeligheder og foregriber ikke de foranstaltninger, som Kommissionen træffer for den pågældende importordning på et senere tidspunkt.

(4) Artikel 6 og artikel 7, som vedrører meddelelserne fra medlemsstaterne, i forordning (EF) nr. 414/2004 bør derfor ændres, og de nye bestemmelser bør anvendes fra datoen fra nævnte forordnings ikrafttrædelse.

(5) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Bananer -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 414/2004 foretages følgende ændringer:

1) I artikel 6 indsættes som stk. 4:

"4. Kan den pågældende ikke fremlægge beviserne for overgang til fri omsætning som omhandlet i stk. 2, andet afsnit, skal han godtgøre, at produkterne er sendt til en ny medlemsstat, og fremlægge de i stk. 2, første afsnit, litra g), omhandlede dokumenter ledsaget af betalingsbilag. I dette tilfælde kan det behørigt udfærdigede fælles transitdokument antages som bevis for, at produkterne er sendt til en ny medlemsstat. Disse yderligere beviser skal forelægges senest den 21. april 2004.

Ovenstående afsnit gælder med henblik på fastsættelse af en foreløbig specifik referencemængde for udstedelse af licenser for import af bananer i maj og juni 2004."

2) I artikel 7, stk. 3, ændres "15. april 2004" til "23. april 2004".

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 7. marts 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. april 2004.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 47 af 25.2.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2587/2001 (EFT L 345 af 29.12.2001, s. 13).

(2) EUT L 68 af 6.3.2004, s. 6.

Top