Help Print this page 

Document 32004R0660

Title and reference
Kommissionens forordning (EF) nr. 660/2004 af 7. april 2004 om ændring af bilaget til Rådets forordning nr. 79/65/EØF for så vidt angår listen over områder

OJ L 104, 8.4.2004, p. 97–98 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 414 - 415
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 414 - 415
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 414 - 415
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 414 - 415
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 414 - 415
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 414 - 415
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 414 - 415
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 414 - 415
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 414 - 415
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 055 P. 88 - 89
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 055 P. 88 - 89

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/660/oj
Multilingual display
Text

32004R0660

Kommissionens forordning (EF) nr. 660/2004 af 7. april 2004 om ændring af bilaget til Rådets forordning nr. 79/65/EØF for så vidt angår listen over områder

EU-Tidende nr. L 104 af 08/04/2004 s. 0097 - 0098


Kommissionens forordning (EF) nr. 660/2004

af 7. april 2004

om ændring af bilaget til Rådets forordning nr. 79/65/EØF for så vidt angår listen over områder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning nr. 79/65/EØF af 15. juni 1965 om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab(1), særlig artikel 2a,

under henvisning til anmodning fra Belgien, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) En liste over områder i henhold til artikel 2, litra d), i forordning nr. 79/65/EØF er fastsat i bilaget til nævnte forordning.

(2) Ifølge dette bilag udgør Belgien et enkelt område. Med henblik på anvendelsen af forordning nr. 79/65/EØF har Belgien anmodet om, at dette enkelte område opdeles i tre områder.

(3) Forordning nr. 79/65/EØF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(4) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Fællesskabskomitéen for Informationsnettet for Landøkonomisk Bogføring -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning nr. 79/65/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra regnskabsåret 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. april 2004.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT 109 af 23.6.1965, s. 1859/65. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2059/2003 (EUT L 308 af 25.11.2003, s. 1).

BILAG

I bilaget til forordning nr. 79/65/EØF ændres ordene "BELGIEN udgør et enkelt område" til:

"BELGIEN

1. Vlaanderen

2. Bruxelles-Brussel

3. Wallonie."

Top