Help Print this page 

Document 32004R0625

Title and reference
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 625/2004 af 31. marts 2004 om forlængelse og ændring af forordning (EF) nr. 1659/98 om decentraliseret samarbejde
  • In force
OJ L 99, 3.4.2004, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 051 P. 80 - 81
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 051 P. 80 - 81
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 051 P. 80 - 81
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 051 P. 80 - 81
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 051 P. 80 - 81
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 051 P. 80 - 81
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 051 P. 80 - 81
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 051 P. 80 - 81
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 051 P. 80 - 81

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/625/oj
Multilingual display
Text

32004R0625

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 625/2004 af 31. marts 2004 om forlængelse og ændring af forordning (EF) nr. 1659/98 om decentraliseret samarbejde

EU-Tidende nr. L 099 af 03/04/2004 s. 0001 - 0002


Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 625/2004

af 31. marts 2004

om forlængelse og ændring af forordning (EF) nr. 1659/98 om decentraliseret samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 179, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

efter proceduren i traktatens artikel 251(1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Rådets forordning (EF) nr. 1659/98 af 17. juli 1998 om decentraliseret samarbejde(2) fandt anvendelse indtil den 31. december 2001.

(2) Forordning (EF) nr. 1659/98 blev ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 955/2002 ændret og forlænget indtil den 31. december 2003.

(3) Der er i 2003 blevet afsluttet en evaluering, hvori det konkluderes, at budgetposten bør være mere fokuseret.

(4) Det decentrale samarbejdsinstrument tilfører en specifik merværdi ved at støtte velfokuserede aktioner i specifikke situationer og vanskelige partnerskaber, hvor de traditionelle instrumenter ikke kan anvendes eller ikke er relevante, samt støtte diversificeringen af decentrale aktører som potentielle partnere i udviklingsprocessen.

(5) Forordning (EF) nr. 1659/98 bør ændres og forlænges indtil den 31. december 2006 efter afslutningen af evalueringen og vedtagelsen af Kommissionens meddelelse om ikke-statslige aktørers inddragelse i EU's udviklingspolitik. Det finansielle rammebeløb og den referenceperiode, der er angivet i forordningen, bør tilpasses.

(6) Forordning (EF) nr. 1659/98 bør ændres i overensstemmelse hermed -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 1659/98 ændres således:

1) Artikel 1 affattes således:

"Artikel 1

Fællesskabet støtter foranstaltninger og initiativer, der iværksættes af aktører inden for decentraliseret samarbejde i Fællesskabet og i udviklingslandene, og som fokuserer på fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling, især i situationer med vanskelige partnerskaber, når det ikke er muligt at anvende andre instrumenter. Sådanne foranstaltninger og initiativer skal fremme:

- en udvikling, der er baseret på mere medbestemmelse, og som imødekommer udviklingslandenes befolkningers behov og initiativer

- bidrag til diversificering og styrkelse af det civile samfund og den grundlæggende demokratiseringsproces i disse lande.

Når der ydes støtte til sådanne foranstaltninger og initiativer, skal aktører inden for decentraliseret samarbejde i udviklingslandene have særlig prioritet. Alle udviklingslandene kan opnå støtte i form af foranstaltninger til fremme af decentraliseret samarbejde."

2) Artikel 2 ændres således:

a) Andet led affattes således:

"- information og mobilisering af decentrale samarbejdsaktører og deltagelse i internationale fora for at styrke dialogen om fastlæggelse af politikker."

b) Efter tredje led tilføjes følgende led:

"- styrkelse af netværk af sociale organisationer og bevægelser, der er engageret i bæredygtig udvikling, menneskerettigheder, herunder navnlig sociale rettigheder, og demokratisering."

3) Artikel 3 affattes således:

"Artikel 3

1. De samarbejdspartnere, der kan opnå finansiel bistand i henhold til denne forordning, er Fællesskabets og udviklingslandenes aktører inden for decentraliseret samarbejde, f.eks. lokale (herunder kommunale) myndigheder, ikke-statslige organisationer, organisationer for oprindelige folk, lokale erhvervssammenslutninger og lokale initiativgrupper, kooperativer, fagforeninger, arbejdsmarkedsorganisationer, lokale organisationer (herunder netværk), som er engageret i regionalt decentraliseret samarbejde og integration, forbrugerorganisationer, kvinde- eller ungdomsorganisationer, undervisnings-, kultur- og forskningsorganisationer og videnskabelige organisationer, universiteter, kirker og religiøse sammenslutninger eller samfund, medier og enhver ikke-statslig sammenslutning og uafhængig stiftelse, som vil kunne yde bidrag til udviklingsprocessen.

2. Aktiviteter, der udføres af aktører i henhold til denne forordning, skal være gennemskuelige og opfylde principperne for forsvarlig økonomisk forvaltning og ansvarlighed."

4) Artikel 4 affattes således:

"Artikel 4

Fællesskabet finansierer de i artikel 1 omhandlede foranstaltninger i tre år. Finansieringsrammen for gennemførelsen af dette program er for perioden 2004 til 2006 fastsat til 18 mio. EUR.

De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af de finansielle overslag."

5) Artikel 7 ændres således:

a) I stk. 2 ændres "ECU" til "EUR".

b) I stk. 3 tilføjes følgende led:

"- særlige behov i de lande, hvor det officielle samarbejde ikke er i stand til at bidrage væsentligt til realiseringen af de i artikel 1 fastlagte mål."

6) Artikel 8, stk. 1, affattes således:

"1. Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat i overensstemmelse med artikel 8 i Rådets forordning (EF) nr. 1658/98 af 17. juli 1998 om samfinansiering med europæiske ikke-statslige udviklingsorganisationer (ngo) af foranstaltninger på områder af interesse for udviklingslandene(3) (i det følgende benævnt 'udvalget')."

7) Artikel 10 ændres således:

a) Stk. 1 affattes således:"Som led i årsrapporten til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af udviklingspolitikken forelægger Kommissionen en oversigt over, hvilke foranstaltninger der er finansieret, og hvilke virkninger og resultater foranstaltningerne har haft, en uafhængig vurdering af, hvordan denne forordning er blevet iværksat i løbet af året, og oplysninger om, hvilke aktører inden for det decentraliserede samarbejde, der er indgået kontrakter med."

b) I stk. 2 ændres "ECU" til "EUR".

8) Artikel 13, stk. 2, affattes således:"Den anvendes til den 31. december 2006."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 31. marts 2004.

På Europa-Parlamentets vegne

P. Cox

Formand

På Rådets vegne

D. Roche

Formand

(1) Europa-Parlamentets udtalelse af 18.12.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets afgørelse af 4.3.2004.

(2) EFT L 213 af 30.7.1998, s. 6. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 955/2002 (EFT L 148 af 6.6.2002, s. 1).

(3) EFT L 213 af 30.7.1998, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

Top