Help Print this page 

Document 32004R0621

Title and reference
Kommissionens forordning (EF) nr. 621/2004 af 1. april 2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1164/94 for så vidt angår informations- og reklameforanstaltninger vedrørende Samhørighedsfondens aktiviteter
  • No longer in force
OJ L 98, 2.4.2004, p. 22–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 002 P. 15 - 17
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 002 P. 15 - 17
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 002 P. 15 - 17
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 002 P. 15 - 17
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 002 P. 15 - 17
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 002 P. 15 - 17
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 002 P. 15 - 17
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 002 P. 15 - 17
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 002 P. 15 - 17
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 001 P. 156 - 158
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 001 P. 156 - 158

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/621/oj
Multilingual display
Text

32004R0621

Kommissionens forordning (EF) nr. 621/2004 af 1. april 2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1164/94 for så vidt angår informations- og reklameforanstaltninger vedrørende Samhørighedsfondens aktiviteter

EU-Tidende nr. L 098 af 02/04/2004 s. 0022 - 0024


Kommissionens forordning (EF) nr. 621/2004

af 1. april 2004

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1164/94 for så vidt angår informations- og reklameforanstaltninger vedrørende Samhørighedsfondens aktiviteter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1164/94 af 16. maj 1994 om oprettelse af Samhørighedsfonden(1), særlig artikel 14, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Gennemførelsen af Kommissionens beslutning 96/455/EF af 25. juni 1996 om informations- og offentlighedsforanstaltninger, som medlemsstaterne og Kommissionen gennemfører vedrørende Samhørighedsfondens virksomhed i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1164/94(2), må forenkles, da nogle af foranstaltningerne ikke har kunnet iværksættes på grund af deres kompleksitet.

(2) Det er nødvendigt at lette gennemførelsen af informations- og offentlighedsforanstaltningerne og at gøre dem mere effektive for at øge projekternes synlighed og kendskabet til den rolle, som Den Europæiske Union spiller i kraft af samhørighedspolitikken.

(3) Informationsforanstaltningerne vedrørende Samhørighedsfonden bør harmoniseres med informationsforanstaltningerne vedrørende strukturfondene, således som disse er fastlagt ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1159/2000 af 30. maj 2000 om de informations- og reklameforanstaltninger, som medlemsstaterne skal iværksætte vedrørende strukturfondenes interventioner(3).

(4) Det bør præciseres, hvilke budskaber der skal meddeles, og hvilke redskaber der er mest velegnede til at nå målet om øget kendskab til Fællesskabets rolle -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I PRINCIPPER FOR FORANSTALTNINGERNE OG DERES INDHOLD

Artikel 1

Informations- og offentlighedsforanstaltningerne vedrørende Samhørighedsfondens aktioner skal øge kendskabet til de af denne fond medfinansierede projekter og illustrere den rolle, Fællesskabet spiller i kraft af denne fond.

Foranstaltningerne skal henvende sig til offentligheden i de berørte medlemsstater og tilstræbe at skabe et ensartet billede af Fællesskabets rolle.

De kan i givet fald også omfatte foranstaltninger vedrørende de af strukturfondene medfinansierede programmer og projekter som omhandlet i Kommissionens forordning (EF) nr. 1159/2000.

Artikel 2

Medlemsstaterne drager omsorg for, at de myndigheder, der er ansvarlige for gennemførelsen af samhørighedsfondsprojekterne (i det følgende benævnt "de ansvarlige myndigheder"), træffer alle administrative foranstaltninger til at sikre information og offentlighed om disse projekter i overensstemmelse med denne forordning.

De ansvarlige myndigheder fastlægger en sammenhængende række foranstaltninger for hele den periode, projekterne varer, så snart der træffes beslutning om Samhørighedsfondens medfinansiering.

Artikel 3

De ansvarlige myndigheder underretter Kommissionen og dens repræsentation i medlemsstaten om de i artikel 2, stk. 2, nævnte foranstaltninger. De kan i givet fald anmode om teknisk bistand til gennemførelse af foranstaltningerne.

Artikel 4

Informations- og offentlighedsaktionerne og redskaberne hertil omfatter foruden beskrivelsen af projektet hver især følgende elementer:

a) en beskrivelse, ved hjælp af følgende angivelse eller et andet tilsvarende udtryk, af den rolle, som Fællesskabet spiller i kraft af Samhørighedsfonden:

"Dette projekt bidrager til at mindske de økonomiske og sociale skævheder mellem Den Europæiske Unions borgere"

b) det europæiske flag, i overensstemmelse med de i bilaget nævnte grafiske normer, ledsaget af følgende angivelse eller et andet tilsvarende udtryk:

"Dette projekt medfinansieres af Den Europæiske Union."

Artikel 5

De ansvarlige myndigheder meddeler Kommissionen alle nødvendige oplysninger til udarbejdelsen af den årsrapport, der er nævnt i artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1164/94.

KAPITEL II INFORMATIONS- OG REKLAMEFORANSTALTNINGER

AFDELING 1 Obligatoriske foranstaltninger

Artikel 6

Ved gennemførelsen af projekterne træffes de i artikel 7 og 8 omhandlede foranstaltninger.

Artikel 7

1. Når Kommissionen har truffet beslutning om medfinansiering af projektet, skal medierne bevidstgøres om det, og de (presse, radio, fjernsyn) underrettes derfor om projektets iværksættelse, dets vigtigste gennemførelsesfaser og dets afslutning ved anvendelse af de mest hensigtsmæssige midler hertil, særlig møder med pressen, men også pressemeddelelser og andre nyttige midler.

Såfremt projektets samlede omkostninger er på under 50 mio. EUR, er de i første afsnit nævnte møder med pressen ikke obligatoriske.

Den ansvarlige myndighed træffer i givet fald beslutning om afholdelse af sådanne møder i betragtning af projektets betydning og effekt.

2. Et dokumentationsmateriale om projektet stilles til rådighed for medierne og eventuelle andre interesserede.

Artikel 8

1. Under udførelsen af arbejderne opsættes der skilte de steder, hvor projekterne gennemføres.

Senest seks måneder efter afslutningen af arbejderne afløses disse skilte af en sponsorplade, hvis det drejer sig om offentligt tilgængelige infrastrukturer.

2. Når et projekt medfinansieres af Samhørighedsfonden, opsættes der et skilt eller en plade, der foruden beskrivelsen af projektet skal omfatte de i artikel 4 nævnte elementer.

Disse elementer skal fylde mindst 25 % af skiltet.

AFDELING 2 Andre foranstaltninger

Artikel 9

Ud over de foranstaltninger, der er nævnt i artikel 7 og 8, kan de ansvarlige myndigheder og projektiværksætterne træffe andre foranstaltninger for at nå det i artikel 1 nævnte mål om øget kendskab, herunder:

a) opsætning af plakater på meget synlige steder

b) fremstilling af publikationer (brochurer, foldere, informationsbreve m.v.) og videoer

c) oprettelse af sider på internettet.

KAPITEL III OVERVÅGNINGSUDVALGENES ROLLE

Artikel 10

På møderne i det pågældende overvågningsudvalg aflægger formanden beretning om informationsforanstaltningernes forløb og giver udvalgets medlemmer eksemplarer af de produkter, der er fremstillet, eller beviser for foranstaltningerne og de anvendte informationsredskaber, såsom fotos af skilte og begivenheder.

Artikel 11

I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 7 underretter formanden for overvågningsudvalget, bistået af Kommissionen, medierne om udvalgets arbejde og forløbet af de projekter, som udvalget er ansvarligt for.

KAPITEL IV AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 12

Beslutning 96/455/EF ophæves.

Henvisninger til den ophævede beslutning skal forstås som henvisninger til denne forordning.

Artikel 13

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. april 2004.

På Kommissionens vegne

Michel Barnier

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 130 af 25.5.1994, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1265/1999 (EFT L 161 af 26.6.1999, s. 62).

(2) EFT L 188 af 27.7.1996, s. 47.

(3) EFT L 130 af 31.5.2000, s. 30.

BILAG

De detaljerede grafiske normer for det europæiske flag findes på adressen:

http://europa.eu.int/abc/symbols/ emblem/index_da.htm

Eksempel på samtlige basiselementer, der skal indgå i informations- og reklamemidlerne og -foranstaltningerne:

>PIC FILE= "L_2004098DA.002402.TIF">

Top