Help Print this page 

Document 32004R0567

Title and reference
Rådets forordning (EF) nr. 567/2004 af 22. marts 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL)
  • No longer in force
OJ L 90, 27.3.2004, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 275 - 276
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 275 - 276
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 275 - 276
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 275 - 276
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 275 - 276
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 275 - 276
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 275 - 276
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 275 - 276
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 275 - 276
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 054 P. 233 - 234
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 054 P. 233 - 234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/567/oj
Multilingual display
Text

32004R0567

Rådets forordning (EF) nr. 567/2004 af 22. marts 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL)

EU-Tidende nr. L 090 af 27/03/2004 s. 0001 - 0002


Rådets forordning (EF) nr. 567/2004

af 22. marts 2004

om ændring af forordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL)

RÅDET FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Den Tjekkiske Republiks, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union(1), særlig artikel 2, stk. 3,

under henvisning til akten vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse(2), særlig artikel 57, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved afsnit II, kapitel V a, i forordning (EF) nr. 1257/1999 af 17. maj 1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL)(3) indføres en støtteforanstaltning for at hjælpe de landbrugere, der opfylder de for nylig indførte bindende regler.

(2) Efter tiltrædelsen skal landbrugerne i Den Tjekkiske Republik, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet allerede fra tiltrædelsen eller senere opfylde talrige nye regler på grundlag af fællesskabslovgivningen. Det er nødvendigt at indføre en støtte til dækning af i det mindste en del af de investeringsudgifter, der kræves for at opfylde de pågældende regler. Der må derfor fastsættes særlige undtagelsesbestemmelser til iværksættelsen af foranstaltningen om opfyldelsen af regler i de nye medlemsstater.

(3) Forordning (EF) nr. 1257/1999 bør derfor ændres -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Følgende stk. 2b indsættes i artikel 33l i forordning (EF) nr. 1257/1999:

"2b. Som undtagelse fra artikel 21a, 21b og 21c kan udgifterne til de investeringer, der er nødvendige for at opfylde de regler, der blev fastsat af Fællesskabet før tiltrædelsen og som er bindende for landbrugerne fra denne dato eller senere, tages i betragtning ved bestemmelsen af størrelsen af den årlige støtte. Denne mulighed begrænses til de første tre år af støtteperioden og et årligt støtteloft på 25000 EUR pr. bedrift. I denne investeringsperiode anvendes den gradvise aftrapning, der er fastsat i artikel 21c, ikke. Det indkomsttab og de yderligere udgifter, der opstår som følge af opfyldelsen af reglerne, kan først tages i betragtning efter investeringsperioden.

De investeringer, der støttes ifølge første afsnit, er ikke støtteberettigede ifølge kapitel I."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. maj 2004, med forbehold af at tiltrædelsesakten af 2003(4) træder i kraft.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. marts 2004.

På Rådets vegne

J. Walsh

Formand

(1) EUT L 236 af 23.9.2003, s. 17.

(2) EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33.

(3) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 80. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(4) EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33.

Top