Help Print this page 

Document 32004R0414

Title and reference
Kommissionens forordning (EF) nr. 414/2004 af 5. marts 2004 om særlige foranstaltninger for tilpasning af toldkontingenterne for import af bananer som følge af de nye medlemsstaters tiltrædelse pr. 1. maj 2004

OJ L 68, 6.3.2004, p. 6–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 53 - 56
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 53 - 56
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 53 - 56
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 53 - 56
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 53 - 56
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 53 - 56
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 53 - 56
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 53 - 56
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 53 - 56

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/414/oj
Languages, formats and link to OJ
Multilingual display
Text

32004R0414

Kommissionens forordning (EF) nr. 414/2004 af 5. marts 2004 om særlige foranstaltninger for tilpasning af toldkontingenterne for import af bananer som følge af de nye medlemsstaters tiltrædelse pr. 1. maj 2004

EU-Tidende nr. L 068 af 06/03/2004 s. 0006 - 0009


Kommissionens forordning (EF) nr. 414/2004

af 5. marts 2004

om særlige foranstaltninger for tilpasning af toldkontingenterne for import af bananer som følge af de nye medlemsstaters tiltrædelse pr. 1. maj 2004

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 404/93 af 13. februar 1993 om den fælles markedsordning for korn(1), særlig artikel 20, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 896/2001(2) er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 404/93 for så vidt angår ordningen for indførsel af bananer til EF. Afsnit I og II i nævnte forordning definerer de kategorier traditionelle og ikke-traditionelle importører, der må forsyne Fællesskabet med bananer i forbindelse med de toldkontingenter, der åbnes hvert år.

(2) Med henblik på de ti nye medlemsstaters tiltrædelse af Fællesskabet pr. 1. maj 2004 bør der foretages en opregning af de importører i Fællesskabet i dets sammensætning pr. 30. april 2004, der forsynede disse medlemsstaters markeder, og som opfylder betingelserne i artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 896/2001 med hensyn til de traditionelle importører og i artikel 6 til 12 i samme forordning med hensyn til de ikke-traditionelle importører.

(3) For at fastlægge listen over importører, der kan kvalificere sig til at deltage i ordningen for importtoldkontingenter, under anvendelse af kriterierne i EF-reglerne bør der fastsættes repræsentative referenceperioder for udviklingen af handelen. For de traditionelle importører bør treårsperioden 2000-2002, som der foreligger importtal for, vælges i denne forbindelse. For de ikke-traditionelle importører kan de to år 2002 og 2003, der går umiddelbart forud for registreringsåret, vælges med henblik på anvendelse af artikel 6 i forordning (EF) nr. 896/2001.

(4) Med hensyn til de traditionelle importører bør det anføres, at kun primærimport, jf. artikel 3, nr. 1, i forordning (EF) nr. 896/2001, der muliggjorde en effektiv forsyning i kandidatlandene, og som gav anledning til overgang til fri omsætning i et eller flere af disse lande, kan tages i betragtning ved fastlæggelse af en særlig supplerende referencemængde. Det bør derfor fastsættes, at der skal fremlægges tolddokumenter for overgang til fri omsætning i kandidatlandene.

(5) Med hensyn til de ikke-traditionelle importører bør der, for at der kan undgås indgivelse af for mange ansøgninger om tildeling uden forhold til gennemførelsesmulighederne, fastsættes et loft for hver ansøgning om tildeling, udtrykt i procent af de mængder, der rent faktisk overgik til fri omsætning i et af de år, der går forud for registreringen, og som importøren skal fremlægge passende bilag for.

(6) For at lette behandlingen af importørernes ansøgninger og harmonisere behandlingen af disse ansøgninger bør de vigtigste dokumenter og bilag, som importørerne kan fremlægge for at attestere overholdelsen af betingelserne for at blive optaget under en af de to kategorier importører, anføres.

(7) Der bør endvidere fastsættes nødvendige bestemmelser for at sikre fremsendelse af passende meddelelser mellem medlemsstaterne og Kommissionen og tilrettelægge kontrol og supplerende kontrol, der er nødvendig for at afsløre og forebygge urigtige importerklæringer, forebygge uregelmæssigheder og sikre en korrekt drift af mekanismerne for forvaltning af toldkontingenterne for import af bananer.

(8) Bestemmelserne i nærværende forordning foregriber ikke de bestemmelser, som Kommissionen vil blive nødt til at vedtage senere med henblik på en fuldstændig anvendelse af ordningen i forordning (EØF) nr. 404/93 og (EF) nr. 896/2001 i det udvidede Fællesskab.

(9) Forvaltningskomitéen for Bananer har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a) "De Femten": Fællesskabet i dets sammensætning pr. 30. april 2004

b) "nye medlemsstater": Cypern, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Tjekkiet, Slovenien og Slovakiet

c) "Udvidet Fællesskab": Fællesskabet i dets sammensætning pr. 1. maj 2004

d) "primærimport": økonomisk transaktion som defineret i artikel 3, nr. 1, første afsnit, i forordning (EF) nr. 896/2001

e) "minimumsmængde": den minimumsmængde, der er defineret i artikel 3, nr. 1, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 896/2001

f) "myndigheder": myndighederne i bilaget til forordning (EF) nr. 896/2001.

Artikel 2

Formålet med denne forordning er at fastsætte de importører i Fællesskabet i dets sammensætning pr. 30. april 2004, der kan opnå tilladelse til at deltage i ordningen for toldkontingenterne for import af bananer, ud fra deres forsyning af markedet i de nye medlemsstater inden tiltrædelsen.

Artikel 3

Traditionelle importører

1. En traditionel importør, der var etableret i De Femten i nedennævnte år, og som opfyldte betingelserne i artikel 3, nr. 1, i forordning (EF) nr. 896/2001, og som i et af årene 2000, 2001 eller 2002 nåede op på den krævede minimumsmængde primærimport af bananer med henblik på salg i en eller flere nye medlemsstater, kan indgive en skriftlig ansøgning om tildeling af en særlig referencemængde med henblik på udstedelse af importlicenser fra den 1. maj 2004 i forbindelse med ordningen for toldkontingenterne for import af bananer.

Overholdelsen af betingelsen vedrørende minimumsmængden fastslås ud fra den samlede primærimport, der er foretaget for at forsyne markedet i de nye medlemsstater.

2. Ved anvendelsen af stk. 1 gælder følgende:

- En traditionel importør, der er registreret i en medlemsstat, forelægger myndighederne i denne medlemsstat en skriftlig ansøgning om tildeling af en særlig referencemængde.

- En importør, der ikke er registreret i en medlemsstat, forelægger myndighederne i en medlemsstat efter eget valg en skriftlig ansøgning om registrering og tildeling af en særlig referencemængde.

Ansøgningerne indgives senest den 15. marts 2004.

3. I de i stk. 2 omhandlede ansøgninger anføres:

a) for hvert af årene 2000, 2001 og 2002 mængden af primærimporten af bananer, der blev efterfulgt af en overgang til fri omsætning i de nye medlemsstater

b) og i anden række de respektive mængder, der overgik til fri omsætning i hvert af de tre pågældende år i de forskellige nye medlemsstater.

Artikel 4

Ikke-traditionelle importører

1. En ikke-traditionel importør, der var etableret i De Femten på tidspunktet for sin registrering, og som opfylder betingelserne i artikel 6 i forordning (EF) nr. 896/2001, og som i et af de to år 2002 og 2003 importerede friske bananer henhørende under KN-kode 0803 00 19 til en deklareret toldværdi af mindst 1200000 EUR til en eller flere nye medlemsstater, kan indgive en ansøgning om registrering i en medlemsstat efter eget valg med henblik på udstedelse af importlicenser fra den 1. maj 2004 i forbindelse med ordningen for toldkontingenter for import af bananer.

Med henblik herpå sender importøren myndighederne i medlemsstaten efter eget valg en ansøgning om registrering ledsaget af en ansøgning om særlig tildeling.

Ansøgningerne indgives senest den 15. marts 2004.

2. Den i stk. 1 omhandlede ansøgning om tildeling kan kun antages, hvis den:

a) højst vedrører en mængde på 70 % af de mængder, som der føres importbeviser for i medfør af artikel 6, stk. 3

b) er vedlagt bevis for, at der er stillet en sikkerhed på 150 EUR/t for den mængde, der ansøges om, i overensstemmelse med afsnit III i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2220/85(3), samt passende bilag.

Artikel 5

1. En importør kan ikke anmode om at blive registreret både som traditionel importør og ikke-traditionel importør ved anvendelse af nærværende forordning.

2. Bananer, der reeksporteres fra de nye medlemsstater, tages ikke i betragtning ved anvendelse af nærværende forordning.

Artikel 6

Bilag

1. Importørerne sender myndighederne de nødvendige bilag sammen med de i artikel 3 og 4 omhandlede artikler.

2. Ved en primærimport skal importøren godtgøre, at han for egen regning har købt bananer hos producenterne, forsendt dem og solgt dem med henblik på overgang til fri omsætning i en af de nye medlemsstater. Med henblik herpå kan bl.a. følgende fremlægges som bilag til de i artikel 3 omhandlede ansøgninger.

a) købskontrakt i produktionslandet

b) konnossement og ladningsmanifest

c) forsikringspolice for søtransporten

d) fakturaer og betalingsbeviser for køb af varerne

e) fakturaer og betalingsbeviser for søtransporten

f) beviser for betalingen af forsikringspolicen, der dækker søtransporten

g) fakturaer eller/og salgsdokumenter med henblik på forsyning af de nye medlemsstater

samt ethvert andet dokument, der attesterer en primærimport.

Beviserne for overgang til fri omsætning i de nye medlemsstater føres ved indførselsangivelser eller andre passende tolddokumenter.

De bilag, der skal fremlægges, er de originale dokumenter eller attesterede kopier.

3. De bilag, der skal fremlægges med hensyn til de i artikel 4 omhandlede ansøgninger, er nævnt i artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 896/2001.

Artikel 7

Medlemsstaternes kontrol

1. Medlemsstaterne foretager den nødvendige kontrol for at sikre, at importørerne opfylder alle de betingelser, der er nødvendige for alt efter tilfældet at blive anerkendt som traditionel importør eller utraditionel importør efter forordning (EF) nr. 896/2001 samt nærværende forordning.

2. Medlemsstaterne opstiller efter gennemførelsen af den i stk. 1 omhandlede kontrol en liste over traditionelle importører, jf. artikel 3, nr. 1, i forordning (EF) nr. 896/2001, der i årene 2000, 2001 og 2002 foretog primærimport efterfulgt af overgang til fri omsætning i de nye medlemsstater, samt en liste over ikke-traditionelle importører.

3. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen senest den 15. april 2004 de i stk. 2 omhandlede lister, ledsaget af følgende oplysninger:

a) for hver traditionel importør det årlige gennemsnit af primærimporten i perioden 2000-2002 som omhandlet i artikel 3, stk. 1

b) for hver importør de mængder, der rent faktisk overgik til fri omsætning i de nye medlemsstater i hvert af årene 2000, 2001 og 2002, for så vidt angår de traditionelle importører, og i hvert af årene 2002 og 2003, for så vidt angår de ikke-traditionelle importører.

Artikel 8

Meddelelser og supplerende kontrol

Kommissionen sender alle medlemsstater listerne over traditionelle og ikke-traditionelle importører.

Kommissionen anmoder medlemsstaterne om at foretage den supplerende kontrol, der måtte vise sig nødvendig, og tilrettelægger om nødvendigt sammen med de nationale myndigheder en passende kontrol med henblik på at afsløre eller forebygge urigtige erklæringer fra importørerne.

Artikel 9

Afsnit II, artikel 3-10, i forordning (EF) nr. 896/2001 anvendes, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

Ved anvendelse af nærværende forordning anvendes artikel 11 og 12 i forordning (EF) nr. 896/2001 på de i artikel 3 og 4 omhandlede importører.

Artikel 10

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. marts 2004.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 47 af 25.2.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2587/2001 (EFT L 345 af 29.12.2001, s. 13).

(2) EFT L 126 af 8.5.2001, s. 6. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1439/2003 (EUT L 204 af 13.8.2003, s. 30).

(3) EFT L 205 af 3.8.1985, s. 5.

Top