Help Print this page 

Document 32004R0186

Title and reference
Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 af 2. februar 2004 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 og forordning (EF) nr. 2571/97 for så vidt angår KN-koderne for kiks, biskuitter, småkager og vafler
  • In force
OJ L 29, 3.2.2004, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 271 - 272
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 271 - 272
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 271 - 272
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 271 - 272
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 271 - 272
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 271 - 272
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 271 - 272
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 271 - 272
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 271 - 272
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 053 P. 28 - 29
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 053 P. 28 - 29
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 90 - 91

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/186/oj
Multilingual display
Text

32004R0186

Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 af 2. februar 2004 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 og forordning (EF) nr. 2571/97 for så vidt angår KN-koderne for kiks, biskuitter, småkager og vafler

EU-Tidende nr. L 029 af 03/02/2004 s. 0006 - 0007


Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004

af 2. februar 2004

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 og forordning (EF) nr. 2571/97 for så vidt angår KN-koderne for kiks, biskuitter, småkager og vafler

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter(1), særlig artikel 10, artikel 15 og artikel 31, stk. 14, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til artikel 31 i forordning (EF) nr. 1255/1999 kan der ydes eksportrestitution for visse produkter henhørende under denne forordning, når de udføres i form af varer, som er opført i bilag II i nævnte forordning.

(2) I artikel 4 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2571/97 af 15. december 1997 om salg af smør til nedsat pris og ydelse af støtte for fløde, smør og koncentreret smør til fremstilling af konditorvarer, konsumis og andre levnedsmidler(2) henvises der til KN-koderne for de færdigvarer, der kan nyde godt af foranstaltningerne i nævnte forordning.

(3) Efter vedtagelsen af Kommissionens forordning (EF) nr. 1789/2003(3), som ændrer bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif(4), er der fastsat ændringer af den kombinerede nomenklatur for visse produkter.

(4) Derfor bør der foretages en tilpasning af bilag II til forordning (EF) nr. 1255/1999 og af artikel 4 i forordning (EF) nr. 2571/97.

(5) Ovennævnte tilpasninger bør anvendes fra samme tidspunkt som forordning (EF) nr. 1789/2003.

(6) Forordning (EF) nr. 1255/1999 og (EF) nr. 2571/97 bør derfor ændres tilsvarende.

(7) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag II til forordning (EF) nr. 1255/1999 udgår følgende linje:

">TABELPOSITION>"

Artikel 2

I artikel 4, stk. 1, formel A, punkt A1, i forordning (EF) nr. 2571/97 ændres KN-koderne " 1905 30, 1905 90 40 " til KN-koderne " 1905 31, 1905 32 ".

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. februar 2004.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1787/2003 (EUT L 270 af 21.10.2003, s. 121).

(2) EFT L 350 af 20.12.1997, s. 3. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1851/2001 (EFT L 253 af 21.9.2001, s. 16).

(3) EUT L 281 af 30.10.2003, s. 1.

(4) EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1949/2003 (EUT L 287 af 5.11.2003, s. 15).

Top