Help Print this page 

Document 32004R0104

Title and reference
Kommissionens forordning (EF) nr. 104/2004 af 22. januar 2004 om fastsættelse af regler for organisation og sammensætning af klagenævnet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur
  • In force
OJ L 16, 23.1.2004, p. 20–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 005 P. 9 - 11
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 005 P. 9 - 11
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 005 P. 9 - 11
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 005 P. 9 - 11
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 005 P. 9 - 11
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 005 P. 9 - 11
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 005 P. 9 - 11
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 005 P. 9 - 11
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 005 P. 9 - 11
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 11 - 13
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 11 - 13
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 017 P. 69 - 71

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/104/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

32004R0104

Kommissionens forordning (EF) nr. 104/2004 af 22. januar 2004 om fastsættelse af regler for organisation og sammensætning af klagenævnet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur

EU-Tidende nr. L 016 af 23/01/2004 s. 0020 - 0022


Kommissionens forordning (EF) nr. 104/2004

af 22. januar 2004

om fastsættelse af regler for organisation og sammensætning af klagenævnet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 af 15. juli 2002 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur(1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1701/2003(2), særlig artikel 31, stk. 3 og artikel 32, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Forordning (EF) nr. 1592/2002 giver Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (herefter benævnt "agenturet") beføjelser til at træffe individuelle afgørelser vedrørende luftdygtigheds- og miljøcertificering, undersøgelse af virksomheder samt betaling af gældende gebyr og afgifter; den opretter også et klagenævn, over for hvilket sådanne individuelle afgørelser, der er truffet af agenturet, kan påklages.

(2) Artikel 31 og 32 i forordning (EF) nr. 1592/2002 tillægger Kommissionen bemyndigelse til at vedtage mere detaljerede regler om, hvor mange klagenævn der skal være, hvordan arbejdet fordeles, og hvilke kvalifikationer medlemmerne af hvert nævn skal besidde, hvilke beføjelser de enkelte medlemmer har i afgørelsernes forberedelsesfase, samt om afstemningsbetingelserne.

(3) Det forventes, at antallet af klager vil blive ret begrænset, i det mindste sålænge forordning (EF) nr. 1592/2002 ikke er blevet ændret med henblik på af udvide anvendelsesområdet til at omfatte luftfartøjsoperationer og certificering af flyvebesætninger.

(4) Nævnet undersøger spørgsmål, hvor der først og fremmest kræves et højt niveau af generel teknisk erfaring på certificeringsområdet. Det er dog nødvendigt, at nævnets formandskab holdes af et juridisk kvalificeret medlem med anerkendt erfaring i fællesskabsret og international ret. Dette medlem bør være formanden.

(5) For at lette tilrettelæggelsen og behandlingen af klager bør der for hver enkelt sag udpeges en referent, der bl.a. er ansvarlig for udfærdigelsen af kommunikation med parterne og for udarbejdelsen af udkast til afgørelse.

(6) For at sikre, at klagenævnet kan fungere smidigt og effektivt, bør det tilknyttes et registreringskontor, hvis personale skal tage sig af alle opgaver, der ikke indebærer stillingtagen til problemer af retlig eller teknisk art.

(7) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det ved artikel 54, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1592/2002 nedsatte udvalg -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Antallet af nævn

Til at træffe afgørelser om klager over de afgørelser, der er omhandlet i artikel 35 af forordning (EF) nr. 1592/2002, oprettes der et klagenævn.

Artikel 2

Medlemmernes kvalifikationer

1. Klagenævnet består af to teknisk kvalificerede medlemmer og ét juridisk kvalificeret medlem, der skal være formand for nævnet.

2. De teknisk kvalificerede medlemmer og deres suppleanter skal have en akademisk eller tilsvarende uddannelse og betydelig erfaring på certificeringsområdet inden for et eller flere af de fagområder, der er opført i bilag I til denne forordning.

3. Det juridisk kvalificerede medlem og hans suppleant skal være juridisk kandidat med anerkendt erfaring i fællesskabsret og international lovgivning.

Artikel 3

Formandens beføjelser

1. Klagenævnet indkaldes af formanden. Formanden sikrer kvalitet og sammenhæng i nævnets afgørelser.

2. Formanden udpeger et af nævnets medlemmer til referent for undersøgelsen af en klage.

Artikel 4

Referenternes rolle

1. Referenten foretager en indledende undersøgelse af klagesagen.

2. Referenten sikrer indgående høring af og udveksling af oplysninger med parterne i sagen. Med henblik herpå skal referenten:

a) udfærdige meddelelser til sagens parter efter instruks fra formanden for nævnet

b) meddele alle mangler, som en part i sagen skal råde bod på

c) fastsætte rimelige frister for sagens behandling i overensstemmelse med artikel 39, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1592/2002 samt

d) underskrive alle meddelelser på nævnets vegne.

3. Referenten forbereder nævnets interne møder og de mundtlige forhandlinger.

4. Referenten udarbejder et udkast til afgørelse.

Artikel 5

Registreringskontor ved klagenævnet

1. Den administrerende direktør opretter et registreringskontor ved klagenævnet. Det ansatte personale ved registreringskontoret deltager ikke i agenturets forhandlinger vedrørende afgørelser, der kan påklages.

2. Personalet ved registreringskontoret har især ansvaret for:

a) at føre den journal, som oprettes af formanden, og hvori alle klager og dertil hørende dokumentation indføres i kronologisk orden

b) at modtage, oversende og opbevare dokumenter

c) at udføre andre opgaver for klagenævnet, der ikke indebærer stillingtagen til problemer af retlig eller teknisk art, navnlig med hensyn til repræsentation, indlevering af oversættelser og tilstillelse af meddelelser

d) for hver ny klage at forelægge formanden for klagenævnet en rapport om, hvorvidt klagen kan antages til behandling

e) at tage referat af de mundtlige forhandlinger, når det er relevant.

Artikel 6

Rådslagning

1. Kun medlemmer af nævnet deltager i rådslagningen; formanden for klagenævnet kan dog tillade, at også andre ansatte, såsom personale ved registreringskontoret eller tolke, medvirker. Rådslagningen er hemmelig.

2. Under rådslagningen mellem nævnets medlemmer udtaler referenten sig som den første og formanden som den sidste.

Artikel 7

Afstemningsregler og -rækkefølge

1. Klagenævnets afgørelser træffes med stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

2. Når afstemning er nødvendig, følges den rækkefølge, der er fastsat i artikel 6, stk. 2. Det er ikke tilladt at undlade at stemme.

Artikel 8

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. januar 2004.

På Kommissionens vegne

Loyola De Palacio

Næstformand

(1) EFT L 240 af 7.9.2002, s. 1.

(2) EUT L 243 af 27.9.2003, s. 5.

BILAG

LISTE OVER FAGOMRÅDER

1) Nedenstående tekniske fagområder:

i) Flyvning/Præstation

ii) Struktur

iii) Hydromekaniske systemer

iv) Rotor/Transmissionssystemer

v) Elektricitet/HIRF (High Intensity Radiated Field)/Lynnedslag

vi) Luftfartselektronik/Software

vii) Fremdriftsanordninger/Brændstofsystemer

viii) Kabinesikkerhed/Miljøsystemer

ix) Støj/Emissioner

x) Vedvarende luftdygtighed/direktiv om luftdygtighed anvendt på følgende luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur:

a) Store fastvingede fly

b) Rotorfly

c) Små fly

d) Varmluftsballoner/Luftskibe/Svævefly/Ubemandede luftfartøjer (UAV)

e) Motorer/APU/Propellere

2) Godkendelse af og kvalitetssystemer i forbindelse med:

i) Konstruktionsorganisationer

ii) Produktionsorganisationer

iii) Vedligeholdelsesorganisationer.

Top