Help Print this page 

Document 32004D0867

Title and reference
2004/867/EF: Rådets beslutning af 13. december 2004 om ændring af beslutning 2002/463/EF om vedtagelse af et handlingsprogram for administrativt samarbejde på områderne ydre grænser, visum, asyl og indvandring (ARGO-programmet)
  • In force
OJ L 371, 18.12.2004, p. 48–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 285–286 (MT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/867/oj
Multilingual display
Text

18.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 371/48


RÅDETS BESLUTNING

af 13. december 2004

om ændring af beslutning 2002/463/EF om vedtagelse af et handlingsprogram for administrativt samarbejde på områderne ydre grænser, visum, asyl og indvandring (ARGO-programmet)

(2004/867/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 66,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

efter høring af Regionsudvalget, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Hovedformålet med beslutning 2002/463/EF (3) er at fremme administrativt samarbejde på områderne ydre grænser, visum, asyl og indvandring.

(2)

I sin meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet af 3. juni 2003 om udformningen af en fælles politik vedrørende ulovlig indvandring, menneskesmugling og -handel, de ydre grænser og tilbagesendelse af personer med ulovligt ophold gør Kommissionen opmærksom på muligheden af at revidere ARGO-programmet, så der kan ydes finansiel støtte til nationale projekter på området ydre grænser, der tjener til at afhjælpe strukturelle svagheder ved strategiske grænsesteder, som skal identificeres i fuld enighed med medlemsstaterne på grundlag af objektive kriterier.

(3)

Det Europæiske Råd i Thessaloniki opfordrede Kommissionen til at undersøge muligheden af at bevilge midler under udgiftsområde 3 i de finansielle overslag under hensyn til behovet for at sikre, at de mest presserende strukturelle behov på dette område kan opfyldes i perioden 2004-2006 og at tillade en bredere definition af solidaritet, der blandt andet omfatter fællesskabsstøtte til forvaltning af de ydre grænser.

(4)

Budgetmyndigheden (4) har, med henblik på en bedre forvaltning af de ydre grænser, foretaget en væsentlig forøgelse af bevillingerne til ARGO-programmet for 2004.

(5)

Med henblik på at fremme ARGO-programmets generelle målsætninger er det hensigtsmæssigt at øge antallet af foranstaltninger, som foreslås på området ydre grænser, og at planlægge nye former for foranstaltninger.

(6)

For at gøre programmet mere tilgængeligt for de nationale administrationer bør medlemsstaterne kunne foreslå foranstaltninger, som ikke nødvendigvis involverer andre medlemsstater, men som bidrager til de generelle målsætninger og støtter aktiviteterne vedrørende ydre grænser, jf. beslutning 2002/463/EF.

(7)

Der bør fastsættes et vejledende loft over de disponible bevillinger, der er øremærkede til en enkelt medlemsstats foranstaltninger.

(8)

Bestemmelserne om høring af ARGO-udvalget i beslutning 2002/463/EF bør bringes i overensstemmelse med den nye finansforordning (5), som gælder for Den Europæiske Unions almindelige budget.

(9)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne beslutning, som derfor ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark.

(10)

I henhold til artikel 3 i den protokol om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, har Det Forenede Kongerige meddelt, at det ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne beslutning.

(11)

I henhold til artikel 1 i den protokol om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Irland ikke i vedtagelsen af denne beslutning. Bestemmelserne i denne beslutning gælder derfor ikke for Irland, jf. dog artikel 4 i den pågældende protokol.

(12)

Beslutning 2002/463/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Beslutning 2002/463/EF ændres således:

1)

I artikel 10 indsættes følgende stykke:

»1a.   Foranstaltninger som omhandlet i artikel 8 og foreslået af en medlemsstats nationale myndigheder, der implementerer en af aktiviteterne på det i artikel 4 omhandlede politikområde, er berettiget til samfinansiering under ARGO-programmet, forudsat at de:

a)

sigter på at fremme et af de generelle mål i artikel 3, og

b)

bidrager til integreret grænseforvaltning ved at afhjælpe specifikke strukturelle svagheder ved strategiske grænsesteder, som er identificeret på grundlag af objektive kriterier.«

2)

Artikel 11 ændres således:

a)

I stk. 3, 4 og 6 ændres »artikel 10, stk. 1,« til »artikel 10, stk. 1 og 1a,«.

b)

Stk. 5 affattes således:

»5.   Afgørelser om tildeling af tilskud fra Fællesskabet til de i artikel 10, stk. 1 og 1a, omhandlede foranstaltninger forudsætter aftaler om tilskud mellem Kommissionen og de nationale myndigheder, der foreslår foranstaltningerne. Implementeringen af disse tildelingsafgørelser og -aftaler underkastes Kommissionens finanskontrol og Revisionsrettens revision.«

3)

Artikel 12 ændres således:

a)

Stk. 3, litra a), affattes således:

»a)

udarbejder Kommissionen et årligt arbejdsprogram, der omfatter særlige mål, tematiske prioriteter, de objektive kriterier som omhandlet i artikel 10, stk. 1a, litra b), en definition af den vejledende maksimale andel af de årlige disponible bevillinger til foranstaltningerne i artikel 10, stk. 1a, en beskrivelse af de i artikel 10, stk. 3, omhandlede foranstaltninger, som Kommissionen agter at iværksætte, samt eventuelt en liste over andre foranstaltninger.«

b)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Det årlige arbejdsprogram og de foranstaltninger, der foreslås af Kommissionen, samt særlige foranstaltninger i henhold til artikel 9 vedtages i overensstemmelse med proceduren i artikel 13, stk. 2.

Med hensyn til de i artikel 10, stk. 1 og 1a, omhandlede foranstaltninger vedtages listen over udvalgte foranstaltninger i overensstemmelse med proceduren i artikel 13, stk. 3.«

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra datoen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2004.

På Rådets vegne

B. R. BOT

Formand


(1)  Udtalelse af 17.11.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Udtalelse af 27.10.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  EFT L 161 af 19.6.2002, s. 11.

(4)  EU's almindelige budget for regnskabsåret 2004 (EUT L 53 af 23.2.2004).

(5)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.


Top