Help Print this page 

Document 32004D0787

Title and reference
Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 787/2004/EF af 21. april 2004 om ændring af Rådets beslutning 96/411/EF og beslutning nr. 276/1999/EF, 1719/1999/EF, 2850/2000/EF, 507/2001/EF, 2235/2002/EF, 2367/2002/EF, 253/2003/EF, 1230/2003/EF og 2256/2003/EF med henblik på tilpasning af referencebeløbene af hensyn til udvidelsen af Den Europæiske Union
  • No longer in force
OJ L 138, 30.4.2004, p. 12–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 005 P. 92 - 96
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 005 P. 92 - 96
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 005 P. 92 - 96
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 005 P. 92 - 96
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 005 P. 92 - 96
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 005 P. 92 - 96
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 005 P. 92 - 96
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 005 P. 92 - 96
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 005 P. 92 - 96
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 37 - 41
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 37 - 41
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 009 P. 25 - 29

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/787/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

32004D0787

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 787/2004/EF af 21. april 2004 om ændring af Rådets beslutning 96/411/EF og beslutning nr. 276/1999/EF, 1719/1999/EF, 2850/2000/EF, 507/2001/EF, 2235/2002/EF, 2367/2002/EF, 253/2003/EF, 1230/2003/EF og 2256/2003/EF med henblik på tilpasning af referencebeløbene af hensyn til udvidelsen af Den Europæiske Union

EU-Tidende nr. L 138 af 30/04/2004 s. 0012 - 0016


Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 787/2004/EF

af 21. april 2004

om ændring af Rådets beslutning 96/411/EF og beslutning nr. 276/1999/EF, 1719/1999/EF, 2850/2000/EF, 507/2001/EF, 2235/2002/EF, 2367/2002/EF, 253/2003/EF, 1230/2003/EF og 2256/2003/EF med henblik på tilpasning af referencebeløbene af hensyn til udvidelsen af Den Europæiske Union

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95, artikel 153, stk. 2, artikel 156, stk. 1, artikel 157, stk. 3, artikel 175, stk. 1, og artikel 285,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

efter høring af Regionsudvalget,

i henhold til proceduren i traktatens artikel 251 [1], og

ud fra følgende betragtninger:

- nr. 276/1999/EF af 25. januar 1999 om vedtagelse af en flerårig EF-handlingsplan til fremme af en mere sikker anvendelse af internettet ved bekæmpelse af ulovligt og skadeligt indhold på globale net [3]

- nr. 1719/1999/EF af 12 juli 1999 om en række retningslinjer, herunder fastlæggelse af projekter af fælles interesse, for transeuropæiske net til elektronisk dataudveksling mellem administrationerne (Ida) [4]

- nr. 2850/2000/EF af 20. december 2000 om fastsættelse af EF-rammebestemmelser for samarbejde i tilfælde af utilsigtet eller forsætlig havforurening [5]

- nr. 507/2001/EF af 12. marts 2001 om en række foranstaltninger vedrørende det transeuropæiske net til indsamling, udarbejdelse og udbredelse af statistikker over udveksling af goder inden for Fællesskabet og med tredjelande (Edicom) [6]

- nr. 2235/2002/EF af 3. december 2002 om et fællesskabsprogram til forbedring af beskatningssystemernes virkemåde i det indre marked (Fiscalis-programmet 2003-2007) [7]

- nr. 2367/2002/EF af 16. december 2002 om Fællesskabets statistiske program 2003-2007 [8]

- nr. 253/2003/EF af 6. februar 2003 om vedtagelse af et handlingsprogram for toldvæsenet i EF (Told 2007) [9]

- nr. 1230/2003/EF af 26. juni 2003 om et flerårigt program for tiltag på energiområdet: "Intelligent Energi — Europa" (2003-2006) [10]

- nr. 2256/2003/EF af 17. november 2003 om et flerårigt program (2003-2005) for overvågning af eEurope 2005-handlingsplanen, formidling af god praksis og forbedring af net- og informationssikkerheden (Modinis) [11] —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Artikel 6, stk. 4, første afsnit, i beslutning 96/411/EF erstattes af følgende afsnit:

"4. Finansieringsrammen for gennemførelsen af dette program fastlægges for perioden 2003-2007 til 11,65 mio. EUR, heraf 8,65 mio. EUR for perioden 2003-2006.For perioden fra den 1. januar 2007 anses det foreslåede beløb for bekræftet, hvis det svarer til de finansielle overslag for perioden fra den 1. januar 2007 for den pågældende fase."

Artikel 2

Artikel 1, stk. 3, første afsnit, i beslutning nr. 276/1999/EF affattes således:

"3. Finansieringsrammen for gennemførelsen af den foreliggende handlingsplan fastlægges for perioden 1. januar 1999 til 31. december 2004 til 39,1 mio. EUR."

Artikel 3

I artikel 12 i beslutning nr. 1719/1999/EF foretages følgende ændringer:

1) Overskriften "Finansielt referencebeløb" erstattes af overskriften "Finansiering".

2) Stk. 1 affattes således:

"1. Finansieringsrammen for gennemførelsen af fællesskabsaktionen i henhold til denne afgørelse er for perioden 2002-2004 på 40,6 mio. EUR."

Artikel 4

Artikel 2, litra c), i beslutning nr. 2850/2000/EF affattes således:

"c) Finansieringsrammen for gennemførelsen af denne beslutning fastlægges for perioden 2000-2006 til 12,6 mio. EUR.

Finansieringen af de aktiviteter, der er omhandlet i denne beslutning, opføres i form af årlige bevillinger i Den Europæiske Unions almindelige budget. De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af de finansielle overslag."

Artikel 5

I beslutning nr. 507/2001/EF foretages følgende ændringer:

1) Artikel 6, stk. 1, affattes således:

"Finansieringsrammen for gennemførelsen af fællesskabsforanstaltningerne som fastlagt i denne beslutning fastlægges for perioden 2001-2005 til 53,6 mio. EUR. En vejledende fordeling på de kategorier, der er omhandlet i artikel 2, fremgår af bilag II."

2) Bilag II erstattes af teksten i bilag I til nærværende beslutning.

Artikel 6

Artikel 10 i beslutning nr. 2235/2002/EF affattes således:

"Artikel 10FinansieringFinansieringsrammen for gennemførelsen af programmet fastlægges for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2007 til 67,25 mio. EUR, heraf 51,9 mio. EUR for perioden frem til den 31. december 2006.For perioden fra den 1. januar 2007 anses det foreslåede beløb for bekræftet, hvis det svarer til de finansielle overslag for perioden fra den 1. januar 2007 for den pågældende fase.De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af de finansielle overslag."

Artikel 7

Artikel 3, stk. 1 og 2, i beslutning nr. 2367/2002/EF affattes således:

"Finansieringsrammen for gennemførelsen af dette program fastlægges for perioden 2003-2007 til 220,6 mio. EUR, heraf 170,83 mio. EUR for perioden frem til den 31. december 2006.For perioden fra den 1. januar 2007 anses det foreslåede beløb for bekræftet, hvis det svarer til de finansielle overslag for perioden fra den 1. januar 2007 for den pågældende fase."

Artikel 8

Artikel 14 i beslutning nr. 253/2003/EF affattes således:

3. De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af de finansielle overslag."

Artikel 9

I beslutning nr. 1230/2003/EF foretages følgende ændringer:

1) Artikel 6, stk. 1, første afsnit, affattes således:

"1. Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet fastlægges for perioden 2003-2006 til 250 mio. EUR."

2) Bilaget erstattes af teksten i bilag II til nærværende beslutning.

Artikel 10

Artikel 4, stk. 1 og 2, i beslutning nr. 2256/2003/EF affattes således:

"Programmet dækker perioden 1. januar 2003 til 31. december 2005. Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet fastlægges til 22,44 mio. EUR."

Artikel 11

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 21. april 2004.

På Europa-Parlamentets vegne

P. Cox

Formand

På Rådets vegne

D. Roche

Formand

[1] Europa-Parlamentets udtalelse af 9.3.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 5.4.2004.

[2] EFT L 162 af 1.7.1996, s. 14. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1919/2002/EF (EFT L 293 af 29.10.2002, s. 5).

[3] EFT L 33 af 6.2.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

[4] EFT L 203 af 3.8.1999, s. 1. Ændret ved beslutning nr. 2046/2002/EF (EFT L 316 af 20.11.2002, s. 4).

[5] EFT L 332 af 28.12.2000, s. 1.

[6] EFT L 76 af 16.3.2001, s. 1.

[7] EFT L 341 af 17.12.2002, s. 1.

[8] EFT L 358 af 31.12.2002, s. 1.

[9] EUT L 36 af 12.2.2003, s. 1.

[10] EUT L 176 af 15.7.2003, s. 29.

[11] EUT L 336 af 23.12.2003, s. 1.

--------------------------------------------------

BILAG I

--------------------------------------------------

BILAG II

--------------------------------------------------

Top