Help Print this page 

Document 32004D0786

Title and reference
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 786/2004/EF af 21. april 2004 om ændring af afgørelse nr. 1720/1999/EF, 253/2000/EF, 508/2000/EF, 1031/2000/EF, 1445/2000/EF, 163/2001/EF, 1411/2001/EF, 50/2002/EF, 466/2002/EF, 1145/2002/EF, 1513/2002/EF, 1786/2002/EF, 291/2003/EF og 20/2004/EF med henblik på tilpasning af referencebeløbene af hensyn til udvidelsen af Den Europæiske Union
  • In force
OJ L 138, 30.4.2004, p. 7–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 005 P. 87 - 91
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 005 P. 87 - 91
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 005 P. 87 - 91
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 005 P. 87 - 91
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 005 P. 87 - 91
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 005 P. 87 - 91
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 005 P. 87 - 91
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 005 P. 87 - 91
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 005 P. 87 - 91
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 32 - 36
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 32 - 36
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 009 P. 20 - 24

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/786(1)/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

32004D0786

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 786/2004/EF af 21. april 2004 om ændring af afgørelse nr. 1720/1999/EF, 253/2000/EF, 508/2000/EF, 1031/2000/EF, 1445/2000/EF, 163/2001/EF, 1411/2001/EF, 50/2002/EF, 466/2002/EF, 1145/2002/EF, 1513/2002/EF, 1786/2002/EF, 291/2003/EF og 20/2004/EF med henblik på tilpasning af referencebeløbene af hensyn til udvidelsen af Den Europæiske Union

EU-Tidende nr. L 138 af 30/04/2004 s. 0007 - 0011


Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 786/2004/EF

af 21. april 2004

om ændring af afgørelse nr. 1720/1999/EF, 253/2000/EF, 508/2000/EF, 1031/2000/EF, 1445/2000/EF, 163/2001/EF, 1411/2001/EF, 50/2002/EF, 466/2002/EF, 1145/2002/EF, 1513/2002/EF, 1786/2002/EF, 291/2003/EF og 20/2004/EF med henblik på tilpasning af referencebeløbene af hensyn til udvidelsen af Den Europæiske Union

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 129, artikel 137, stk. 2, artikel 149, 150, artikel 151, stk. 5, artikel 152, 153, 156, artikel 166, stk. 1, artikel 175, stk. 1, og artikel 285,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

efter høring af Regionsudvalget,

i henhold til proceduren i traktatens artikel 251 [1], og

ud fra følgende betragtninger:

- nr. 1720/1999/EF af 12. juli 1999 om fastlæggelse af en række aktioner og foranstaltninger med henblik på at sikre interoperabilitet mellem og adgang til transeuropæiske net til elektronisk dataudveksling mellem administrationerne (Ida) [2]

- nr. 253/2000/EF af 24. januar 2000 om iværksættelse af anden fase af Fællesskabets handlingsprogram for almen uddannelse Socrates [3]

- nr. 508/2000/EF af 14. februar 2000 om indførelse af Kultur 2000-programmet [4]

- nr. 1031/2000/EF af 13. april 2000 om oprettelse af EF-handlingsprogrammet for unge [5]

- nr. 1445/2000/EF af 22. maj 2000 om anvendelse af arealundersøgelses- og teledetektionsteknik i landbrugsstatistik for perioden 1999-2003 [6]

- nr. 163/2001/EF af 19. januar 2001 om iværksættelse af et uddannelsesprogram for branchefolk inden for den europæiske audiovisuelle programindustri (Media-uddannelse) (2001-2005) [7]

- nr. 1411/2001/EF af 27. juni 2001 om en EF-ramme for samarbejde til fordel for en bæredygtig udvikling af bymiljøet [8]

- nr. 50/2002/EF af 7. december 2001 om oprettelse af et EF-handlingsprogram til fremme af medlemsstaternes samarbejde om bekæmpelse af social udstødelse [9]

- nr. 466/2002/EF af 1. marts 2002 om et EF-handlingsprogram for fremme af ikke-statslige organisationer, der fortrinsvis beskæftiger sig med miljøbeskyttelse [10]

- nr. 1145/2002/EF af 10. juni 2002 om Fællesskabets tilskyndelsesforanstaltninger på beskæftigelsesområdet [11]

- nr. 1513/2002/EF af 27. juni 2002 om Det Europæiske Fællesskabs sjette rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration som bidrag til realiseringen af det europæiske forskningsrum og til innovation (2002-2006) [12]; det vedtagne beløb skal anvendes til gennemførelse af alle rammeprogrammets aktiviteter, jf. traktatens artikel 166, stk. 3

- nr. 1786/2002/EF af 23. september 2002 om vedtagelse af et program for Fællesskabets indsats inden for folkesundhed (2003-2008) [13]

- nr. 291/2003/EF af 6. februar 2003 om Det Europæiske År for Uddannelse gennem Idræt 2004 [14]

- nr. 20/2004/EF af 8. december 2003 om en generel ramme for finansiering af Fællesskabets aktioner til støtte for forbrugerpolitikken for perioden 2004-2007 [15] —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 15 i afgørelse nr. 1720/1999/EF affattes således:

"Artikel 15

Finansiering

1. Finansieringsrammen for gennemførelsen af fællesskabsaktionen i henhold til denne afgørelse er for perioden 2002-2004 på 34,9 mio. EUR.

2. De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af de finansielle overslag."

Artikel 2

Artikel 10, stk. 1, i afgørelse nr. 253/2000/EF affattes således:

"1. Finansieringsrammen for gennemførelsen af dette program fastlægges for den i artikel 1 omhandlede periode til 2060 mio. EUR."

Artikel 3

I artikel 3 i afgørelse nr. 508/2000/EF foretages følgende ændringer:

1) Overskriften "Budget" erstattes af overskriften "Finansiering".

2) Stk. 1 affattes således:

"Finansieringsrammen for gennemførelsen af Kultur 2000-programmet fastlægges for den i artikel 1 omhandlede periode til 170,7 mio. EUR."

Artikel 4

Artikel 9, stk. 1, i afgørelse nr. 1031/2000/EF affattes således:

"1. Finansieringsrammen for gennemførelsen af dette program fastlægges for den i artikel 1 nævnte periode til 605 mio. EUR."

Artikel 5

Artikel 3, stk. 1, i afgørelse nr. 1445/2000/EF affattes således:

"Finansieringsrammen for gennemførelsen af dette program fastlægges for perioden 2004-2007 til 14,75 mio. EUR, heraf 11 mio. EUR for perioden til den 31. december 2006. For perioden fra den 1. januar 2007 anses det foreslåede beløb for bekræftet, hvis det svarer til de finansielle overslag for perioden fra den 1. januar 2007 for den pågældende fase."

Artikel 6

Artikel 4, stk. 5, i afgørelse nr. 163/2001/EF affattes således:

"5. Finansieringsrammen for gennemførelsen af dette program fastlægges for den i artikel 1 nævnte periode til 52 mio. EUR."

Artikel 7

Artikel 6, stk. 1, første afsnit, i afgørelse nr. 1411/2001/EF affattes således:

"1. Denne samarbejdsramme begynder den 1. januar 2001 og udløber den 31. december 2004. Finansieringsrammen for gennemførelse af denne samarbejdsramme fastlægges for perioden 2001-2004 til 14,8 mio. EUR."

Artikel 8

Artikel 6, stk. 1, i afgørelse nr. 50/2002/EF affattes således:

"1. Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet fastlægges for den i artikel 1 nævnte periode til 85,04 mio. EUR, inklusive tekniske og administrative udgifter."

Artikel 9

Artikel 7, stk. 2, i afgørelse nr. 466/2002/EF affattes således:

"2. Finansieringsrammen for gennemførelsen af dette program fastlægges for perioden 2002-2006 til 34,3 mio. EUR."

Artikel 10

Artikel 12, stk. 1, i afgørelse nr. 1145/2002/EF affattes således:

"1. Finansieringsrammen for gennemførelsen af de fællesskabsaktiviteter, som er omfattet af denne afgørelse, er for perioden fra 1. januar 2002 til 31. december 2006 på 62,3 mio. EUR."

Artikel 11

I afgørelse nr. 1513/2002/EF foretages følgende ændringer:

1. Artikel 2, stk. 1, affattes således:

"1. Det samlede maksimumsbeløb for Fællesskabets finansielle deltagelse i hele sjette rammeprogram udgør 17883 mio. EUR. Aktionernes respektive andele er fastsat i bilag II."

2. Bilag II erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 12

Artikel 7, stk. 1, første afsnit, i afgørelse nr. 1786/2002/EF erstattes af følgende afsnit:

"1. Finansieringsrammen for gennemførelsen af dette program fastlægges for den i artikel 1 anførte periode til 353,77 mio. EUR, heraf 227,51 mio. EUR for perioden indtil den 31. december 2006.

For perioden fra den 1. januar 2007 anses det foreslåede beløb for bekræftet, hvis det svarer til de finansielle overslag for perioden fra den 1. januar 2007 for den pågældende fase."

Artikel 13

I artikel 10 i afgørelse nr. 291/2003/EF foretages følgende ændringer:

1) Overskriften "Budget" erstattes af overskriften "Finansiering".

2) Stk. 1 affattes således:

"1. Finansieringsrammen for gennemførelsen af denne afgørelse fastlægges til 12,1 mio. EUR."

Artikel 14

Artikel 5, stk. 1 og 2, i afgørelse nr. 20/2004/EF affattes således:

"1. Finansieringsrammen for gennemførelsen af denne afgørelse fastlægges for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2007 til 81,8 mio. EUR, heraf 60,6 mio. EUR for perioden indtil den 31. december 2006.

2. For perioden fra den 1. januar 2007 anses det foreslåede beløb for bekræftet, hvis det svarer til de finansielle overslag for perioden fra den 1. januar 2007 for den pågældende fase."

Artikel 15

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Strasbourg, den 21. april 2004.

På Europa-Parlamentets vegne

P. Cox

Formand

På Rådets vegne

D. Roche

Formand

[1] Europa-Parlamentets udtalelse af 9.3.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 5.4.2004.

[2] EFT L 203 af 3.8.1999, s. 9. Ændret ved afgørelse nr. 2045/2002/EF (EFT L 316 af 20.11.2002, s. 1).

[3] EFT L 28 af 3.2.2000, s. 1. Ændret ved afgørelse nr. 451/2003/EF (EUT L 69 af 13.3.2003, s. 6).

[4] EFT L 63 af 10.3.2000, s. 1. Ændret ved afgørelse nr. 626/2004/EF (EFT L 99 af 3.4.2004, s. 3).

[5] EFT L 117 af 18.5.2000, s. 1.

[6] EFT L 163 af 4.7.2000, s. 1. Ændret ved beslutning nr. 2066/2003/EF (EUT L 309 af 26.11.2003, s. 9).

[7] EFT L 26 af 27.1.2001, s. 1.

[8] EFT L 191 af 13.7.2001, s. 1.

[9] EFT L 10 af 12.1.2002, s. 1. Ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

[10] EFT L 75 af 16.3.2002, s. 1.

[11] EFT L 170 af 29.6.2002, s. 1.

[12] EFT L 232 af 29.8.2002, s. 1.

[13] EFT L 271 af 9.10.2002, s. 1.

[14] EUT L 43 af 18.2.2003, s. 1.

[15] EUT L 5 af 9.1.2004, s. 1.

--------------------------------------------------

BILAG

--------------------------------------------------

Top