Help Print this page 

Document 32004D0768

Title and reference
2004/768/EF:Rådets afgørelse af 26. juli 2004 om beskikkelse af en tysk suppleant til Regionsudvalget
  • No longer in force
OJ L 341, 17.11.2004, p. 23–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 104–104 (MT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/768/oj
Multilingual display
Text

17.11.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 341/23


RÅDETS AFGØRELSE

af 26. juli 2004

om beskikkelse af en tysk suppleant til Regionsudvalget

(2004/768/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 263,

under henvisning til indstillingen fra Tysklands regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet traf den 22. januar 2002 (1) afgørelse 2002/60/EF om beskikkelse af medlemmerne af og suppleanterne til Regionsudvalget.

(2)

Der er blevet en plads ledig som suppleant til Regionsudvalget, efter at Ole VON BEUST er trådt tilbage, hvilket Rådet blev underrettet om den 7. juli 2004 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Roger KUSCH, Justizsenator, beskikkes som suppleant til Regionsudvalget som efterfølger for Ole VON BEUST for den resterende del af dennes mandatperiode, dvs. indtil den 25. januar 2006.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juli 2004.

På Rådets vegne

B. R. BOT

Formand


(1)  EFT L 24 af 26.1.2002, s. 38.


Top