Help Print this page 

Document 32004D0749

Title and reference
2004/749/EF:Rådets afgørelse af 21. oktober 2004 om den generelle fremgangsmåde for omfordelingen af midler under forordning (EF) nr. 1267/1999 om oprettelse af et strukturpolitisk førtiltrædelsesinstrument
  • In force
OJ L 332, 6.11.2004, p. 14–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 83–83 (MT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/749/oj
Multilingual display
Text

6.11.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 332/14


RÅDETS AFGØRELSE

af 21. oktober 2004

om den generelle fremgangsmåde for omfordelingen af midler under forordning (EF) nr. 1267/1999 om oprettelse af et strukturpolitisk førtiltrædelsesinstrument

(2004/749/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1267/1999 af 21. juni 1999 om oprettelse af et strukturpolitisk førtiltrædelsesinstrument (1), særlig artikel 15, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Råd i København den 12. og 13. december 2002 godkendte resultaterne af de forhandlinger, der er mundet ud i, at otte lande, som på daværende tidspunkt var omfattet af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1267/1999, tiltrådte Fællesskabet i 2004. I perioden 2004 til 2006 er det derfor kun Bulgarien og Rumænien, der vil være omfattet af forpligtelserne i nævnte forordning.

(2)

Med godkendelsen af Kommissionens foreslåede køreplaner for Bulgarien og Rumænien besluttede Det Europæiske Råd i København på grundlag af en generel fremgangsmåde for omfordeling, at omfordelingsforholdet fastsættes til 30/70 i forbindelse med det Phare-program, som blev oprettet ved Rådets forordning (EØF) nr. 3906/89 af 18. december 1989 om økonomisk bistand til Republikken Ungarn og Folkerepublikken Polen (2), det særlige tiltrædelsesprogram for landbrug og udvikling af landdistrikter (Sapard), der blev oprettet ved forordning (EF) nr. 1268/1999 (3), og det strukturpolitiske førtiltrædelsesinstrument (Ispa), som blev oprettet ved forordning (EF) nr. 1267/1999.

(3)

I overensstemmelse med artikel 15, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1267/1999 tages der med omfordelingsforholdet hensyn til Bulgariens og Rumæniens behov for og evne til at absorbere støtten samt til de kriterier, der er fastsat i artikel 4 i nævnte forordning.

(4)

Eftersom fordelingsforholdet 30/70 anvendes på treårsperioden 2004 til 2006 under ét, bør der angives en vejledende årlig tildeling af de samlede midler, som er i overensstemmelse med dette forhold.

(5)

I overensstemmelse med den generelle fremgangsmåde til omfordeling af midler mellem de tilbageværende lande, Bulgarien og Rumænien, bør 30/70-forholdet anvendes på treårsperioden 2004 til 2006 under ét, og der bør fastsættes en vejledende årlig fordeling af de samlede midler ved hjælp af en fordelingsnøgle, der er i overensstemmelse med dette generelle fordelingsforhold —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

I henhold til den generelle fremgangsmåde for treårsperioden 2004 til 2006 fordeles midlerne under forordning (EF) nr. 1267/1999 på Bulgarien og Rumænien i forholdet 30/70 for denne periode under ét.

I løbet af den treårsperiode, der er omhandlet i stk. 1, fastsættes den årlige fordeling af midler under forordning (EF) nr. 1267/1999 på grundlag af en vejledende andel på 65 til 75 % af de samlede midler for Rumæniens vedkommende og en vejledende andel på 25 til 35 % af de samlede midler for Bulgariens vedkommende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 21. oktober 2004.

På Rådets vegne

G. ZALM

Formand


(1)  EFT L 161 af 26.6.1999, s. 73. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 769/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 1).

(2)  EFT L 375 af 23.12.1989, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 769/2004.

(3)  EFT L 161 af 26.6.1999, s. 87. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 769/2004.


Top