Help Print this page 

Document 32004D0701

Title and reference
2004/701/EF, Euratom:Rådets afgørelse af 11. oktober 2004 om ændring af Rådets forretningsorden
  • In force
OJ L 319, 20.10.2004, p. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 1–2 (MT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/701/oj
Multilingual display
Text

20.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 319/15


RÅDETS AFGØRELSE

af 11. oktober 2004

om ændring af Rådets forretningsorden

(2004/701/EF, Euratom)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 207, stk. 3, første afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 121, stk. 3,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28, stk. 1, og artikel 41, stk. 1,

under henvisning til artikel 12 i akten vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved akten vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union, ændres bestemmelserne om stemmevægtningen i Rådet i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab og traktaten om Den Europæiske Union med virkning fra den 1. november 2004.

(2)

I henhold til artikel 205, stk. 4, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, artikel 118, stk. 4, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, artikel 23, stk. 2, tredje afsnit, og artikel 34, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union som ændret ved nævnte tiltrædelsesakt kan et medlem af Rådet, når Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal, kræve, at det kontrolleres, at de medlemsstater, der udgør dette kvalificerede flertal, repræsenterer mindst 62 % af Unionens samlede befolkning. Det er nødvendigt at fastsætte gennemførelsesbestemmelser til disse bestemmelser.

(3)

Med henblik herpå bør det samlede befolkningstal for hver medlemsstat fastlægges for et år i overensstemmelse med oplysningerne fra Eurostat, og der bør foretages en årlig ajourføring af disse tal.

(4)

I punkt IV, A, i de »henstillinger med henblik på folke- og boligtælling i år 2000 i EØF-regionen«, som er udarbejdet i fællesskab af De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa og De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, defineres begrebet den samlede befolkning i en stat —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Rådets forretningsorden af 22. marts 2004 (2004/338/EF, Euratom) (2) ændres således:

1)

I artikel 11 tilføjes følgende stykke:

»5.   Når Rådet træffer en afgørelse, som kræver kvalificeret flertal, og hvis et medlem af Rådet kræver det, kontrolleres det, at de medlemsstater, der udgør dette flertal, repræsenterer mindst 62 % af Unionens samlede befolkning beregnet i overensstemmelse med befolkningstallene i artikel 1 i bilag IIa.«

2)

Efter bilag II indsættes følgende bilag:

»BILAG IIa

GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER TIL BESTEMMELSERNE VEDRØRENDE STEMMEVÆGTNINGEN I RÅDET

Artikel 1

Med henblik på anvendelsen af artikel 205, stk. 4, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, artikel 118, stk. 4, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, artikel 23, stk. 2, tredje afsnit, og artikel 34, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union fastsættes det samlede befolkningstal for hver medlemsstat for perioden 1. november 2004 til 31. december 2005 således:

Medlemsstat

Befolkning

(× 1 000)

Tyskland

82 531,7

Frankrig

61 684,7

Det Forenede Kongerige

59 651,5

Italien

57 888,2

Spanien

42 345,3

Polen

38 190,6

Nederlandene

16 258,0

Grækenland

11 041,1

Portugal

10 474,7

Belgien

10 396,4

Den Tjekkiske Republik

10 211,5

Ungarn

10 116,7

Sverige

8 975,7

Østrig

8 114,0

Danmark

5 397,6

Slovakiet

5 380,1

Finland

5 219,7

Irland

4 027,5

Litauen

3 445,9

Letland

2 319,2

Slovenien

1 996,4

Estland

1 350,6

Cypern

730,4

Luxembourg

451,6

Malta

399,9

I alt

458 599,0

Tærskel (62 %)

284 331,4

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne giver inden den 1. september hvert år De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor oplysninger om deres samlede befolkning pr. 1. januar samme år.

2.   Med virkning fra den 1. januar hvert år tilpasser Rådet de tal, der er nævnt i artikel 1, i overensstemmelse med de oplysninger, De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor har til rådighed pr. 30. september det foregående år. Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. november 2004.

Udfærdiget i Luxembourg, den 11. oktober 2004.

På Rådets vegne

B. R. BOT

Formand


(1)  EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33.

(2)  EUT L 106 af 15.4.2004, s. 22.


Top