Help Print this page 

Document 32004D0654

Title and reference
2004/654/EF: Rådets afgørelse af 27. maj 2004 om udpegelse af Den Europæiske Kulturhovedstad 2007
  • In force
OJ L 299, 24.9.2004, p. 19–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 30.5.2006, p. 272–272 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 16 Volume 002 P. 3 - 3
Special edition in Romanian: Chapter 16 Volume 002 P. 3 - 3
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 001 P. 158 - 158

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/654/oj
Multilingual display
Text

24.9.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 299/19


RÅDETS AFGØRELSE

af 27. maj 2004

om udpegelse af Den Europæiske Kulturhovedstad 2007

(2004/654/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1419/1999/EF af 25. maj 1999 om en fællesskabsaktion vedrørende »Den Europæiske Kulturhovedstad« 2005-2019 (1), særlig artikel 2, stk. 3, og artikel 4,

under henvisning til juryens rapport af april 2004, der er blevet forelagt Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet i overensstemmelse med afgørelse nr. 1419/1999/EF, artikel 2, stk. 2,

under henvisning til Kommissionens henstilling af 30. april 2004 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Luxembourg udpeges til Europæisk Kulturhovedstad 2007 i overensstemmelse med afgørelse nr. 1419/1999/EF, artikel 2, stk. 1.

Artikel 2

Sibiu udpeges til Europæisk Kulturhovedstad 2007 i overensstemmelse med afgørelse nr. 1419/1999/EF, artikel 4.

Artikel 3

Begge de udpegede byer træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de opfylder kravene i afgørelse nr. 1419/1999/EF, artikel 1 og 5.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. maj 2004.

På Rådets vegne

J. O'DONOGHUE

Formand


(1)  EFT L 166 af 1.7.1999, s. 1.


Top