Help Print this page 

Document 32003R2211

Title and reference
Rådets forordning (EF) nr. 2211/2003 af 15. december 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 2501/2001 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2004 og om forlængelse indtil 31. december 2005 af gyldigheden af nævnte forordning
  • In force
OJ L 332, 19.12.2003, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 015 P. 22 - 23
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 015 P. 22 - 23
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 015 P. 22 - 23
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 015 P. 22 - 23
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 015 P. 22 - 23
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 015 P. 22 - 23
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 015 P. 22 - 23
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 015 P. 22 - 23
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 015 P. 22 - 23
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 016 P. 41 - 42
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 016 P. 41 - 42
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 008 P. 221 - 222

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2211/oj
Multilingual display
Text

32003R2211

Rådets forordning (EF) nr. 2211/2003 af 15. december 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 2501/2001 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2004 og om forlængelse indtil 31. december 2005 af gyldigheden af nævnte forordning

EU-Tidende nr. L 332 af 19/12/2003 s. 0001 - 0002


Rådets forordning (EF) nr. 2211/2003

af 15. december 2003

om ændring af forordning (EF) nr. 2501/2001 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2004 og om forlængelse indtil 31. december 2005 af gyldigheden af nævnte forordning

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Siden 1971 har Fællesskabet indrømmet udviklingslande handelspræferencer inden for rammerne af arrangementet med generelle toldpræferencer.

(2) Fællesskabets fælles handelspolitik skal være forenelig med og konsolidere udviklingspolitikkens mål, især udryddelse af fattigdom og fremme af en bæredygtig udvikling i udviklingslandene.

(3) De multilaterale handelsforhandlinger, der blev iværksat efter Verdenshandelsorganisationens fjerde ministerkonference i Doha i november 2001, er endnu ikke afsluttet. Det er derfor for tidligt at fastlægge retningslinjerne for anvendelsen af arrangementet for perioden fra 2005 til 2014, hvilket berettiger en videreførelse af det nuværende arrangement for yderligere et år i overensstemmelse med retningslinjerne i Kommissionens meddelelse til Rådet af 1. juni 1994. Ordningerne for narkotika skal tages op til vurdering. Herudover vil nævnte videreførelse gøre det muligt for de kandidatlande, som tiltræder EU i 2004, at blive inddraget fuldt ud i udarbejdelsen af et nyt toldpræferencearrangement.

(4) Erfaringerne med anvendelsen af forordning (EF) nr. 2501/2001(3) har vist, at det er nødvendigt at ændre visse af forordningens bestemmelser.

(5) I april 2003 forpligtede Rådet og Kommissionen sig til at undersøge en eventuel ændring af den årlige mekanisme vedrørende udelukkelse af begunstigede lande/sektorer af grunde, der er forbundet med deres udviklingsniveau (graduering), og idet der tages hensyn til nødvendigheden af at støtte udviklingen af en bæredygtig og konkurrencedygtig produktion, herunder bl.a. en mulig justering af gradueringsordningen for andre afgrøder end narkotika. I afventning af andre eventuelle ændringer i det fremtidige toldpræferencearrangement, bør artikel 12 i forordning (EF) nr. 2501/2001 nu ændres for at undgå alle negative følger for begunstigede lande med en lille handelsmængde under toldpræferencearrangementet, hvilket gør dem sårbare over for enhver ændring af toldpræferencerne.

(6) For at tage hensyn til de særlige forhold i de udviklingslande, der er omfattet af generelle toldpræferencer, bør den særlige ansporende ordning til beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder styrkes, således at den tilskynder til gradvis integrering af standarderne i erklæringen fra Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO).

(7) Forordning (EF) nr. 2501/2001 bør ændres som følge heraf -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 2501/2001 ændres således:

1) I artikel 1, stk. 1, ændres "og 2004" til "2004 og 2005".

2) I artikel 6, litra a), erstattes "toldkontingenter" med "toldkontingenter, der er vedtaget inden for rammerne af traktatens artikel 26 eller bilag VII til forordning (EØF) nr. 2658/87".

3) Artikel 12, stk. 3, affattes således:

"3. På grundlag af de seneste data, der er tilgængelige den 1. september hvert år, fastlægger Kommissionen, hvilke sektorer der opfylder betingelserne i stk. 1 og 2. Stk. 1 og 2 gælder dog ikke for begunstigede lande, hvis import til Fællesskabet i mindst et af de tre år, der er omhandlet i stk. 1 og 2, udgør under 1 % af Fællesskabets samlede import af varer, der er omfattet af Fællesskabets præferenceordning. På samme måde genetableres de toldpræferencer, der er blevet ophævet i overensstemmelse med kolonne D i bilag I."

4) Artikel 14, stk. 2, affattes således:

"2. De særlige ansporende ordninger til beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder kan indrømmes et land:

a) hvis nationale retsforskrifter indbefatter indholdet af standarderne i ILO-konvention nr. 29 og nr. 105 om tvangsarbejde, nr. 87 og nr. 98 om foreningsfrihed og retten til kollektive forhandlinger, nr. 100 og nr. 111 om forbud mod forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv og nr. 138 og nr. 182 om børnearbejde, og som anvender disse forskrifter effektivt, eller

b) hvis nationale retsforskrifter indbefatter indholdet af de i litra a) nævnte standarder, og som klart og effektivt anvender dem, herunder ved alle de relevante metoder, der er omhandlet i ILO-konventionerne, og som i videst muligt omfang tager hensyn til ILO's vurdering af situationen.

I det i litra b) omhandlede tilfælde kan ordningen indrømmes for en begrænset periode, idet en videreførelse af ordningen er betinget af, at det pågældende begunstigede land kan påvise, at der er gjort fremskridt på området. Vurderingen af sådanne fremskridt foretages efter bestemmelserne i det aftalememorandum, som skal godkendes af det begunstigede lands myndigheder."

5) I artikel 25, stk. 4, ændres "2004" til "2005".

6) I artikel 41, stk. 2, ændres "2004" til "2005".

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2003.

På Rådets vegne

A. Marzano

Formand

(1) Udtalelse af 4.12.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2) Udtalelse af 10.12.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3) EFT L 346 af 31.12.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1686/2003 (EUT L 240 af 26.9.2003, s. 8).

Top