Help Print this page 

Document 32003R2059

Title and reference
Rådets forordning (EF) nr. 2059/2003 af 17. november 2003 om ændring af forordning nr. 79/65/EØF om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab
  • No longer in force
OJ L 308, 25.11.2003, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 188 - 189
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 188 - 189
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 188 - 189
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 188 - 189
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 188 - 189
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 188 - 189
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 188 - 189
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 188 - 189
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 188 - 189
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 051 P. 135 - 136
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 051 P. 135 - 136

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2059/oj
Multilingual display
Text

32003R2059

Rådets forordning (EF) nr. 2059/2003 af 17. november 2003 om ændring af forordning nr. 79/65/EØF om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab

EU-Tidende nr. L 308 af 25/11/2003 s. 0001 - 0002


Rådets forordning (EF) nr. 2059/2003

af 17. november 2003

om ændring af forordning nr. 79/65/EØF om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37, stk. 2, tredje afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

efter høring af Regionsudvalget, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Det informationsnet, der blev oprettet ved Rådets forordning nr. 79/65/EØF(3), giver Kommissionen objektive og relevante oplysninger om den fælles landbrugspolitik.

(2) For forvaltningens skyld er det praktisk at bemyndige Kommissionen til at ændre den liste over medlemsstaternes områder, der er fastsat i bilaget til forordning nr. 79/65/EØF, på anmodning fra en medlemsstat.

(3) Informationsnettet er et nyttigt instrument, der sætter Fællesskabet i stand til at udvikle den fælles landbrugspolitik, og det er derfor til fordel både for medlemsstaterne og Fællesskabet. Det er derfor hensigtsmæssigt, at omkostningerne ved de datasystemer, som informationsnettet beror på, såvel som undersøgelserne af og udviklingen af informationsnettets andre aspekter finansieres af Fællesskabet.

(4) Forordning nr. 79/65/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning nr. 79/65/EØF foretages følgende ændringer:

1) I kapitel I indsættes følgende artikel:

"Artikel 2a

På anmodning fra en medlemsstat ændres listen over områder efter proceduren i artikel 19, hvis anmodningen vedrører medlemsstatens områder."

2) Artikel 22, stk. 1, affattes således:

"1. De bevillinger, der skal opføres på Den Europæiske Unions almindelige budget i den afdeling, der vedrører Kommissionen, dækker

a) de omkostninger ved informationsnettet, der går til betaling af godtgørelser til regnskabskontorerne for varetagelsen af de i artikel 9 og 14 omhandlede forpligtelser

b) alle omkostninger ved de datasystemer, som Kommissionen kører med henblik på modtagelse, kontrol, behandling og analyse af medlemsstaternes regnskabsdata."

De i litra b) omhandlede omkostninger inkluderer eventuelt omkostninger ved formidling af resultaterne af disse operationer såvel som omkostningerne ved undersøgelser og udvikling af andre aspekter ved informationsnettet.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. november 2003.

På Rådets vegne

G. Alemanno

Formand

(1) Udtalelse afgivet den 9.10.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2) Udtalelse afgivet den 29.10.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3) EFT 109 af 23.6.1965, s. 1859/65. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

Top