Help Print this page 

Document 32003R1992

Title and reference
Rådets forordning (EF) nr. 1992/2003 af 27. oktober 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker med henblik på Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af protokollen til Madrid-arrangementet om den internationale registrering af varemærker vedtaget i Madrid den 27. juni 1989
  • In force
OJ L 296, 14.11.2003, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 17 Volume 001 P. 310 - 314
Special edition in Estonian: Chapter 17 Volume 001 P. 310 - 314
Special edition in Latvian: Chapter 17 Volume 001 P. 310 - 314
Special edition in Lithuanian: Chapter 17 Volume 001 P. 310 - 314
Special edition in Hungarian Chapter 17 Volume 001 P. 310 - 314
Special edition in Maltese: Chapter 17 Volume 001 P. 310 - 314
Special edition in Polish: Chapter 17 Volume 001 P. 310 - 314
Special edition in Slovak: Chapter 17 Volume 001 P. 310 - 314
Special edition in Slovene: Chapter 17 Volume 001 P. 310 - 314
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 002 P. 9 - 13
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 002 P. 9 - 13

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1992/oj
Multilingual display
Text

32003R1992

Rådets forordning (EF) nr. 1992/2003 af 27. oktober 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker med henblik på Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af protokollen til Madrid-arrangementet om den internationale registrering af varemærker vedtaget i Madrid den 27. juni 1989

EU-Tidende nr. L 296 af 14/11/2003 s. 0001 - 0005


Rådets forordning (EF) nr. 1992/2003

af 27. oktober 2003

om ændring af forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker med henblik på Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af protokollen til Madrid-arrangementet om den internationale registrering af varemærker vedtaget i Madrid den 27. juni 1989

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 308,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Forordning (EF) nr. 40/94(4) (i det følgende benævnt "EF-varemærkeforordningen"), som bygger på traktatens artikel 308, tager sigte på at oprette et funktionsdygtigt marked, der byder på betingelser svarende til dem, som findes på et nationalt marked. For at virkeliggøre et sådant marked, som i stigende grad kan fungere som et indre marked, blev der ved nævnte forordning indført et EF-varemærkesystem, som giver virksomhederne ret til efter én og samme fremgangsmåde at opnå EF-varemærker, som nyder ensartet beskyttelse og har retsvirkning på hele Fællesskabets område.

(2) Den 27. juni 1989 blev protokollen til Madrid-arrangementet om den internationale registrering af varemærker (i det følgende benævnt "Madrid-protokollen") vedtaget i Madrid af den diplomatiske konference, der var nedsat med henblik på dens indgåelse.

(3) Madrid-protokollen blev vedtaget med det formål at få indført en række nye elementer i det system for international registrering af varemærker, der blev etableret med Madrid-arrangementet om international registrering af varemærker af 14. april 1891, som senere ændret (i det følgende benævnt "Madrid-arrangementet")(5).

(4) En af de vigtigste nyskabelser i Madrid-protokollen i forhold til Madrid-arrangementet findes i protokollens artikel 14, der åbner mulighed for, at en mellemstatslig organisation, der har en regional varemærkemyndighed til registrering af varemærker med virkning på organisationens territorium, kan tiltræde Madrid-protokollen.

(5) Madrid-protokollen trådte i kraft den 1. december 1995 med virkning fra den 1. april 1996, hvor også EF-varemærkesystemet trådte i kraft.

(6) EF-varemærkesystemet og det internationale registreringssystem, der blev indført ved Madrid-protokollen, er indbyrdes komplementære. For at sætte virksomhederne i stand til at drage fordel af EF-varemærket via Madrid-protokollen og omvendt er det derfor nødvendigt at give ansøgere om og indehavere af EF-varemærker mulighed for at ansøge om international beskyttelse af deres varemærker ved at indgive en international ansøgning efter Madrid-protokollen og omvendt give indehavere af en international registrering efter Madrid-protokollen mulighed for at ansøge om beskyttelse af deres varemærke efter EF-varemærkesystemet.

(7) En sådan sammenkædning mellem EF-varemærkesystemet og det internationale registreringssystem efter Madrid-protokollen kan desuden fremme en harmonisk udvikling af økonomiske aktiviteter, eliminere konkurrenceforvridninger og nedbringe omkostningerne, ligesom det kan fremme et mere integreret og velfungerende indre marked. For at EF-varemærkesystemet kan blive mere attraktivt, er det derfor nødvendigt, at Fællesskabet tiltræder Madrid-protokollen.

(8) Af ovennævnte årsager har Rådet efter forslag fra Kommissionen(6) godkendt Madrid-protokollen og bemyndiget Rådets formand til at deponere tiltrædelsesinstrumentet hos generaldirektøren for Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO) fra den dato, hvor Rådet har vedtaget de foranstaltninger, der er nødvendige for, at Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af Madrid-protokollen kan få virkning. Disse foranstaltninger fastsættes i denne forordning.

(9) Disse foranstaltninger bør indpasses i EF-varemærkeforordningen ved indføjelse af et nyt afsnit om "International registrering af varemærker". Retsgrundlaget for dette forslag bør derfor være det samme som retsgrundlaget for EF-varemærkeforordningen, dvs. traktatens artikel 308.

(10) Det er desuden nødvendigt at fastsætte regler om indgivelse af internationale ansøgninger til WIPO's Internationale Bureau via Harmoniseringskontoret for det Indre Marked (varemærker, mønstre og modeller) (i det følgende benævnt "Harmoniseringskontoret").

(11) Hvis en international ansøgning indgives på basis af en ansøgning om et EF-varemærke, og den er affattet på et andet sprog end et af de sprog, der er tilladt i forbindelse med internationale ansøgninger i henhold til Madrid-protokollen, skal Harmoniseringskontoret gøre sit bedste for at få oversat fortegnelsen over varerne eller tjenesteydelserne til det sprog, ansøgeren har angivet, således at ansøgningen kan fremsendes til Det Internationale Bureau så betids, at prioritetsdagen kan opretholdes.

(12) Der er hverken i Madrid-protokollen eller i de regler, der er vedtaget på grundlag af Madrid-protokollen, fastsat bestemmelser, der vil kunne danne grundlag for at fastlægge den sprogordning, der skal anvendes af Harmoniseringskontoret, når det behandler en international ansøgning eller en international registrering.

(13) Endelig bør de regler og procedurer, der gælder for internationale registreringer, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret, i princippet være de samme som dem, der gælder for ansøgninger om EF-varemærker og beskyttelse af EF-varemærker. I overensstemmelse med dette princip bør internationale registreringer, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret, underkastes en undersøgelse af, hvorvidt der foreligger absolutte hindringer for registrering, og der bør foretages søgning i EF-varemærkeregistret og varemærkeregistrene i de medlemsstater, der har underrettet Harmoniseringskontoret om, at de har besluttet at foretage en sådan søgning, ligesom der bør kunne rejses indsigelse mod dem på samme måde som for bekendtgjorte EF-varemærker. På samme måde bør internationale registreringer, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret, underlægges samme regler om brug og ugyldighed som EF-varemærker. En designering af Det Europæiske Fællesskab via internationale registreringer kan desuden omdannes til nationale varemærkeansøgninger eller til designering af medlemsstater, der er part i Madrid-protokollen eller Madrid-arrangementet, når designeringen af Det Europæiske Fællesskab via internationale registreringer afslås eller ophører med at have virkning -

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 40/94 ændres således:

1) I artikel 8, stk. 2, litra a), tilføjes et nyt nummer:

"iv) varemærker, som er genstand for en international registrering med retsvirkning i Fællesskabet"

2) Artikel 134, stk. 3, affattes således:

"3. De budgetterede indtægter består, foruden af eventuelle andre indtægter, af provenuet af de gebyrer, der skal betales på grundlag af gebyrregulativet, af provenuet af de gebyrer, der skal betales på grundlag af den i artikel 140 nævnte Madrid-protokol i forbindelse med en international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret, samt af andre beløb, der erlægges til de kontraherende parter i Madrid-protokollen, og i det omfang, det er nødvendigt, af et tilskud fra De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, Kommissionens budgetsektion, over en særlig budgetpost."

3) Følgende afsnit indføjes efter afsnit XII:

"AFSNIT XIII INTERNATIONAL REGISTRERING AF VAREMÆRKER

FØRSTE AFDELING ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 140

De gældende bestemmelser

Medmindre andet er fastsat i dette afsnit, finder denne forordning med tilhørende gennemførelsesforordninger, der er vedtaget i henhold til artikel 158, anvendelse på alle ansøgninger om international registrering, der indgives i henhold til protokollen til Madrid-arrangementet om den internationale registrering af varemærker, der blev vedtaget i Madrid den 27. juni 1989 (herefter benævnt henholdsvis 'internationale ansøgninger' og 'Madrid-protokollen'), og som er baseret på en ansøgning om et EF-varemærke eller på et EF-varemærke samt på registreringer af varemærker, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret i det internationale register, der føres af Det Internationale Bureau under Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (i det følgende benævnt henholdsvis: 'international registrering' og 'Det Internationale Bureau').

ANDEN AFDELING INTERNATIONAL REGISTRERING PÅ GRUNDLAG AF EN ANSØGNING OM ET EF-VAREMÆRKE ELLER PÅ GRUNDLAG AF ET EF-VAREMÆRKE

Artikel 141

Indgivelse af en international ansøgning

1. Internationale ansøgninger, jf. artikel 3 i Madrid-protokollen, der er baseret på en ansøgning om et EF-varemærke eller på et EF-varemærke, skal indgives til Harmoniseringskontoret.

2. Dersom en international ansøgning indgives, før det varemærke, som skal danne grundlaget for den internationale registrering, er blevet registreret som EF-varemærke, skal den, der ansøger om international registrering, oplyse, hvorvidt den internationale registrering skal baseres på en ansøgning om eller en registrering af et EF-varemærke. Dersom den internationale registrering skal baseres på et EF-varemærke, så snart dette er blevet registreret, anses den internationale ansøgning for modtaget af Harmoniseringskontoret på EF-varemærkets registreringsdato.

Artikel 142

Den internationale ansøgnings form og indhold

1. Den internationale ansøgning indgives på et af Det Europæiske Fællesskabs officielle sprog ved hjælp af en blanket, der stilles til disposition af Harmoniseringskontoret. Medmindre ansøgeren anfører andet på blanketten ved indgivelsen af den internationale ansøgning, foregår korrespondancen mellem Harmoniseringskontoret og ansøgeren på det sprog, som ansøgningen er indgivet på, ved hjælp af en standardformular.

2. Hvis den internationale ansøgning er affattet på et sprog, som ikke er et af de sprog, der er tilladt i henhold til Madrid-protokollen, skal ansøgeren angive et andet sprog blandt de tilladte. Harmoniseringskontoret vil benytte dette andet sprog ved fremlæggelsen af den internationale ansøgning for Det Internationale Bureau.

3. Når den internationale ansøgning er affattet på et andet sprog end et af dem, der er tilladt i forbindelse med internationale ansøgninger i henhold til Madrid-protokollen, kan ansøgeren stille en oversættelse af fortegnelsen over varerne eller tjenesteydelserne til disposition på det sprog, som skal benyttes ved fremlæggelsen af den internationale ansøgning for Det Internationale Bureau i medfør af stk. 2.

4. Harmoniseringskontoret fremsender hurtigst muligt den internationale ansøgning til Det Internationale Bureau.

5. Ved indgivelse af en international ansøgning erlægges der et gebyr til Harmoniseringskontoret. I det i artikel 141, stk. 2, andet punktum, nævnte tilfælde forfalder gebyret til betaling på registreringsdatoen for EF-varemærket. Ansøgningen anses ikke for indgivet, før gebyret er betalt.

6. Den internationale ansøgning skal opfylde de betingelser, der er fastsat i den i artikel 157 omhandlede gennemførelsesforordning.

Artikel 143

Notering i sagsakten og i registret

1. Datoen og nummeret på den internationale registrering, der er baseret på en EF-varemærkeansøgning, skal noteres i ansøgningsakterne. Dersom ansøgningen resulterer i et EF-varemærke, skal datoen og nummeret på den internationale registrering indføres i registret.

2. Datoen og nummeret på en international registrering, der er baseret på et EF-varemærke, skal indføres i registret.

Artikel 144

Begæring om 'territorial udstrækning' fremsat efter den internationale registrering

En begæring om territorial udstrækning - jf. artikel 3ter, stk. 2, i Madrid-protokollen - der fremsættes efter den internationale registrering, kan indgives via Harmoniseringskontoret. Begæringen indgives på det sprog, hvorpå den internationale ansøgning er affattet i henhold til artikel 142.

Artikel 145

Internationale gebyrer

Gebyrer, der skal erlægges til Det Internationale Bureau i henhold til Madrid-protokollen, skal indbetales direkte til bureauet.

TREDJE AFDELING INTERNATIONAL REGISTRERING, HVOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB ER DESIGNERET

Artikel 146

Virkninger af international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret

1. Enhver international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret, skal fra registreringsdatoen, jf. artikel 3, stk. 4, i Madrid-protokollen, eller fra den dato, hvor Det Europæiske Fællesskab efterfølgende blev designeret, jf. artikel 3ter, stk. 2, i Madrid-protokollen, have den samme virkning som en EF-varemærkeansøgning.

2. Hvis der ikke er meddelt afslag, jf. artikel 5, stk. 1 og 2, i Madrid-protokollen, eller dersom et afslag er blevet tilbagekaldt, har den internationale registrering af et varemærke, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret, samme virkning - regnet fra den under stk. 1 nævnte dato - som registreringen af et EF-varemærke.

3. Med henblik på anvendelsen af artikel 9, stk. 3, gælder, at en bekendtgørelse af de oplysninger, der er omhandlet i artikel 147, stk. 1, i forbindelse med en international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret, træder i stedet for en bekendtgørelse af en EF-varemærkeansøgning, og at en bekendtgørelse af de oplysninger, der er omhandlet i artikel 147, stk. 2, træder i stedet for en bekendtgørelse af registreringen af et EF-varemærke.

Artikel 147

Bekendtgørelse

1. Harmoniseringskontoret skal bekendtgøre registreringsdatoen for et varemærke, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret, jf. artikel 3, stk. 4, i Madrid-protokollen, eller den dato, hvor Det Europæiske Fællesskab efterfølgende er blevet designeret, jf. artikel 3ter, stk. 2, i Madrid-protokollen, og bekendtgøre, hvilket sprog der er benyttet i den internationale ansøgning, og hvilket andet sprog ansøgeren har anført, samt bekendtgøre det internationale registreringsnummer og den dato, hvor en sådan registrering er blevet bekendtgjort i den tidende, som Det Internationale Bureau offentliggør, og det skal bekendtgøre en kopi af varemærket samt numrene på de klasser af vare- og tjenesteydelser, som ansøgningen om beskyttelse vedrører.

2. Er der ikke blevet meddelt afslag på beskyttelse af en international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret, jf. artikel 5, stk. 1 og 2, i Madrid-protokollen, eller hvis et afslag er blevet tilbagekaldt, skal Harmoniseringskontoret bekendtgøre dette sammen med det internationale registreringsnummer og i givet fald den dato, hvor en sådan registrering er blevet bekendtgjort i den tidende, som Det Internationale Bureau offentliggør.

Artikel 148

Anciennitet

1. Ansøgere om en international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret, kan i den internationale ansøgning påberåbe sig den anciennitet, der knytter sig til et ældre varemærke, der er registreret i en medlemsstat, herunder et varemærke, der er registreret i Benelux-landene, eller til et ældre varemærke, der er registreret i henhold til et internationalt arrangement, der har virkning i en medlemsstat, jf. artikel 34.

2. Indehavere af en international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret, kan fra den dato, hvor virkningerne af en sådan registrering er bekendtgjort, jf. artikel 147, stk. 2, over for Harmoniseringskontoret påberåbe sig den anciennitet, der knytter sig til et ældre varemærke, der er registreret i en medlemsstat, herunder et varemærke, der er registreret i Benelux-landene, eller til et ældre varemærke, der er registreret i henhold til et internationalt arrangement, der har virkning i en medlemsstat, jf. artikel 35. Harmoniseringskontoret underretter Det Internationale Bureau herom.

Artikel 149

Undersøgelse af absolutte hindringer for registrering

1. Internationale registreringer, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret, skal gøres til genstand for en undersøgelse af absolutte hindringer for registrering på samme måde som EF-varemærkeansøgninger.

2. Beskyttelse af en international registrering må ikke afslås, før indehaveren af den internationale registrering har haft lejlighed til at give afkald på eller begrænse beskyttelsen for Det Europæiske Fællesskabs vedkommende eller har haft lejlighed til at fremkomme med sine bemærkninger.

3. Afslag på beskyttelse træder i stedet for afslag på en EF-varemærkeansøgning.

4. Dersom beskyttelse af en international registrering afslås ved en endelig afgørelse i henhold til denne artikel, eller dersom indehaveren af den internationale registrering har givet afkald på beskyttelse for Det Europæiske Fællesskabs vedkommende, jf. stk. 2, tilbagebetaler Harmoniseringskontoret indehaveren af den internationale registrering en del af det individuelle gebyr, der fastsættes i henhold til gennemførelsesforordningen.

Artikel 150

Søgning

1. Når Harmoniseringskontoret har modtaget en meddelelse om en international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret, udarbejder det en EF-søgningsrapport, jf. artikel 39, stk. 1.

2. Så snart Harmoniseringskontoret har modtaget en meddelelse om en international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret, sender det en genpart heraf til den centrale myndighed for industriel ejendomsret i hver af de medlemsstater, der har meddelt Harmoniseringskontoret, at de vil foretage søgning i egne varemærkeregistre, jf. artikel 39, stk. 2.

3. Artikel 39, stk. 3, 4 og 5, finder anvendelse med de fornødne tilpasninger.

4. Harmoniseringskontoret underretter indehavere af ældre EF-varemærker eller EF-varemærkeansøgninger, der er nævnt i EF-søgningsrapporten, om, at den internationale registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret, er blevet bekendtgjort, jf. artikel 147, stk. 1.

Artikel 151

Indsigelse

1. Der kan over for en international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret, rejses indsigelse på samme måde som over for en bekendtgjort EF-varemærkeansøgning.

2. Indsigelse skal gøres gældende inden for en frist på tre måneder, som begynder at løbe seks måneder efter bekendtgørelsesdatoen, jf. artikel 147, stk. 1. Indsigelse anses ikke for rejst, før indsigelsesgebyret er blevet betalt.

3. Afslag på beskyttelse træder i stedet for afslag på en EF-varemærkeansøgning.

4. Dersom beskyttelse af en international registrering afslås ved en endelig afgørelse i henhold til denne artikel, eller dersom indehaveren af den internationale registrering - forud for den endelige afgørelse i henhold til denne artikel - har givet afkald på beskyttelse for Det Europæiske Fællesskabs vedkommende, tilbagebetaler Harmoniseringskontoret indehaveren af den internationale registrering en del af det individuelle gebyr, der fastsættes i henhold til gennemførelsesforordningen.

Artikel 152

Erstatning af et EF-varemærke med en international registrering

Harmoniseringskontoret skal efter anmodning indføre en meddelelse i registret om, at et EF-varemærke anses for erstattet af en international registrering, jf. artikel 4bis i Madrid-protokollen.

Artikel 153

Ugyldiggørelse af virkningerne af en international registrering

1. Virkningerne af en international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret, kan erklæres for ugyldige.

2. En begæring om ugyldiggørelse af virkningerne af en international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret, træder i stedet for en begæring om, at et EF-varemærke erklæres fortabt, jf. artikel 50, eller ugyldigt, jf. artikel 51 og artikel 52.

Artikel 154

Omdannelse af designering af Det Europæiske Fællesskab via en international registrering til en national varemærkeansøgning eller til designering af medlemsstaterne

1. Dersom designering af Det Europæiske Fællesskab via en international registrering er blevet afslået eller ikke længere har virkning, kan indehaveren af den internationale registrering anmode om, at designeringen af Det Europæiske Fællesskab omdannes:

a) til en national varemærkeansøgning, jf. artikel 108-110, eller

b) til designering af en medlemsstat, der er part i Madrid-protokollen eller Madrid-arrangementet om den internationale registrering af varemærker, der blev vedtaget i Madrid den 14. april 1891, som revideret og ændret (i det følgende benævnt 'Madrid-arrangementet'), såfremt det på den dato, hvor anmodningen om omdannelse fremsættes, er muligt at designere denne medlemsstat direkte på grundlag af Madrid-protokollen eller Madrid-arrangementet. Artikel 108-110 finder anvendelse.

2. En national varemærkeansøgning eller en designering af en medlemsstat, der er part i Madrid-protokollen eller Madrid-arrangementet, som er resultatet af omdannelse af en designering af Det Europæiske Fællesskab via en international registrering, får virkning i den pågældende medlemsstat fra datoen for den internationale registrering, jf. artikel 3, stk. 4, i Madrid-protokollen, eller fra den dato, hvor beskyttelsen blev udstrakt til at omfatte Det Europæiske Fællesskab, jf. artikel 3ter, stk. 2, i Madrid-protokollen, hvis udstrækningen fandt sted efter den internationale registrering, eller fra den prioritetsdato, der er tillagt denne registrering, og i givet fald med den varemærkeanciennitet i vedkommende stat, der påberåbes i henhold til artikel 148.

3. En begæring om omdannelse skal bekendtgøres.

Artikel 155

Brug af et internationalt registreret varemærke

Med henblik på anvendelsen af artikel 15, stk. 1, artikel 43, stk. 2, artikel 50, stk. 1, litra a), og artikel 56, stk. 2, træder bekendtgørelsesdatoen, jf. artikel 147, stk. 2, i stedet for registreringsdatoen ved fastsættelsen af den dato, fra hvilken der skal gøres reel brug inden for Fællesskabet af det internationalt registrerede varemærke, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret.

Artikel 156

Omdannelse

1. Med forbehold af stk. 2 finder de bestemmelser, der gælder for EF-varemærkeansøgninger anvendelse med de fornødne tilpasninger på begæringer om en international registrerings omdannelse til en EF-varemærkeansøgning, jf. artikel 9quinquies i Madrid-protokollen.

2. Dersom en begæring om omdannelse vedrører en international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret, og som har været genstand for bekendtgørelse, jf. artikel 147, stk. 2, finder artikel 38-43 ikke anvendelse."

4) Afsnit XIII bliver til afsnit XIV.

5) Artikel 140, 141, 142 og 143 får følgende nye numre:

artikel 140 bliver til artikel 157

artikel 141 bliver til artikel 158

artikel 142 bliver til artikel 159

artikel 143 bliver til artikel 160.

6) Henvisningen til artikel 140 i artikel 26, stk. 3, skal erstattes med en henvisning til artikel 157.

7) Henvisningen til artikel 141 i artikel 139, stk. 3, og i artikel 140, stk. 3, erstattes med en henvisning til artikel 158.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på den dato, hvor Madrid-protokollen træder i kraft for Det Europæiske Fællesskabs vedkommende. Datoen for denne forordnings ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 27. oktober 2003.

På Rådets vegne

A. Matteoli

Formand

(1) EFT C 300 af 10.10.1996, s. 11.

(2) EFT C 127 af 2.6.1997, s. 251.

(3) EFT C 89 af 19.3.1997, s. 14.

(4) EFT L 11 af 14.1.1994, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1653/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 36).

(5) Madrid-arrangementet om den internationale registrering af varemærker, som senest revideret i Stockholm den 14. juli 1967 og ændret den 2. oktober 1979.

(6) Forslag til Rådets afgørelse om godkendelse af Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af protokollen til Madrid-arrangementet om den internationale registrering af varemærker - vedtaget i Madrid den 27. juni 1989 (EFT C 293 af 5.10.1996, s. 11).

Top