Help Print this page 

Document 32003R1701

Title and reference
Kommissionens forordning (EF) nr. 1701/2003 af 24. september 2003 om tilpasning af artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur (EØS-relevant tekst)
  • No longer in force
OJ L 243, 27.9.2003, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 012 P. 100 - 100
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 012 P. 100 - 100

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1701/oj
Multilingual display
Text

32003R1701

Kommissionens forordning (EF) nr. 1701/2003 af 24. september 2003 om tilpasning af artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 243 af 27/09/2003 s. 0005 - 0005


Kommissionens forordning (EF) nr. 1701/2003

af 24. september 2003

om tilpasning af artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 af 15. juli 2002 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur(1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1592/2002 skal materiel, dele og apparatur opfylde miljøbeskyttelseskravene i bilag 16 til konventionen angående civil luftfart (i det følgende benævnt "Chicago-konventionen") i november 1999-udgaven, bortset fra tillæggene.

(2) Chicago-konventionen med bilag er blevet ændret siden vedtagelsen af forordning (EF) nr. 1592/2002, hvilket nødvendiggør tilpasning af artikel 6, stk. 1, efter proceduren i artikel 54, stk. 3, i nævnte forordning.

(3) Foranstaltningerne, som foreskrives i denne forordning, er i overensstemmelse med udtalelsen fra Udvalget for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur, som er nedsat i henhold til artikel 54 i forordning (EF) nr. 1592/2002 -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 6 i forordning (EF) nr. 1592/2002 affattes stk. 1 således:

"1. Materiel, dele og apparatur skal opfylde miljøbeskyttelseskravene i bilag 16 til Chicago-konventionen i marts 2002-udgaven for så vidt angår bind I og november 1999-udgaven for så vidt angår bind II, bortset fra tillæggene til bilag 16."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 28. september 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. september 2003.

På Kommissionens vegne

Loyola De Palacio

Næstformand

(1) EFT L 240 af 7.9.2002, s. 1.

Top