Help Print this page 

Document 32003R1646

Title and reference
Rådets forordning (EF) nr. 1646/2003 af 18. juni 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 2667/2000 om Det Europæiske Genopbygningsagentur
  • No longer in force
OJ L 245, 29.9.2003, p. 16–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 048 P. 57 - 59
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 048 P. 57 - 59
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 048 P. 57 - 59
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 048 P. 57 - 59
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 048 P. 57 - 59
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 048 P. 57 - 59
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 048 P. 57 - 59
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 048 P. 57 - 59
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 048 P. 57 - 59
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 032 P. 242 - 244
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 032 P. 242 - 244

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1646/oj
Multilingual display
Text

32003R1646

Rådets forordning (EF) nr. 1646/2003 af 18. juni 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 2667/2000 om Det Europæiske Genopbygningsagentur

EU-Tidende nr. L 245 af 29/09/2003 s. 0016 - 0018


Rådets forordning (EF) Nr. 1646/2003

af 18. juni 2003

om ændring af forordning (EF) nr. 2667/2000 om Det Europæiske Genopbygningsagentur

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 308,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2),

under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Visse af bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 2667/2000 af 5. december 2000 om Det Europæiske Genopbygningsagentur(4) bør bringes i overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5) (i det følgende benævnt "den almindelige finansforordning"), særlig artikel 185.

(2) De generelle principper og begrænsninger, der gælder for aktindsigt i henhold til traktatens artikel 255, er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter(6).

(3) I forbindelse med vedtagelsen af forordning (EF) nr. 1049/2001 blev de tre institutioner i en fælleserklæring enige om, at agenturer og lignende organer skal indføre regler i overensstemmelse med denne forordning.

(4) I forordning (EF) nr. 2667/2000 må der derfor indføjes de bestemmelser, der er nødvendige, for at forordning (EF) nr. 1049/2001 kan finde anvendelse på Det Europæiske Genopbygningsagentur, samt en bestemmelse om klageadgang i tilfælde af afslag på en begæring om aktindsigt.

(5) Forordning (EF) nr. 2667/2000 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 2667/2000 ændres således:

1) Artikel 4, stk. 14, affattes således:

"14. Direktionen vedtager en årsrapport om agenturets virksomhed, som senest den 15. juni fremsendes til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.

15. Agenturet forelægger hvert år budgetmyndigheden alle relevante oplysninger om resultaterne af evalueringsprocedurerne."

2) Artikel 5, stk. 1, litra e), affattes således:

"e) udarbejdelse af indtægts- og udgiftsoversigten og gennemførelse af agenturets budget."

3) Artikel 7, 8 og 9 affattes således:

"Artikel 7

1. Direktionen udarbejder hvert år på basis af et udkast fra direktøren et overslag over agenturets indtægter og udgifter for det kommende regnskabsår. Direktionen sender dette overslag, der indeholder en stillingsfortegnelse, til Kommissionen senest den 31. marts.

2. Kommissionen fremsender overslaget til Europa-Parlamentet og Rådet (herefter kaldet 'budgetmyndigheden') sammen med det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions budget.

3. Kommissionen gennemgår overslaget under hensyntagen til de fastsatte prioriteter og de generelle finansielle retningslinjer for fællesskabsbistand til genopbygningen for Serbien og Montenegro og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

Den fastsætter på dette grundlag og inden for rammerne af det samlede anslåede beløb, der er nødvendigt til bistand til Serbien og Montenegro og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, det årlige bidrag til agenturets budget.

4. På grundlag af overslaget anfører Kommissionen i det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget de beløb, som den finder påkrævet i forbindelse med stillingsfortegnelsen, og de tilskud, der ydes over det almindelige budget, og den forelægger dem for budgetmyndigheden i overensstemmelse med traktatens artikel 272.

5. Budgetmyndigheden fastsætter bevillingerne i form af tilskud til agenturet.

Budgetmyndigheden fastsætter agenturets stillingsfortegnelse.

6. Agenturets budget vedtages af direktionen. Det bliver endeligt, når Den Europæiske Unions almindelige budget er endeligt vedtaget. Om nødvendigt tilpasses det i overensstemmelse hermed.

7. Direktionen underretter hurtigst muligt budgetmyndigheden om alle projekter, som den agter at gennemføre, og som kan få betydelige finansielle følgevirkninger for finansieringen af dens budget, navnlig projekter vedrørende fast ejendom, såsom leje eller erhvervelse af ejendomme. Den underretter Kommissionen herom.

Når en af budgetmyndighedens parter har meddelt, at den agter at fremsætte en udtalelse, sender den direktionen denne inden for en frist på seks uger regnet fra underretningen om projektet.

8. Af hensyn til budgetgennemsigtigheden opføres midler fra andre kilder end Den Europæiske Unions almindelige budget separat som indtægt på agenturets budget. På udgiftssiden holdes administrations- og personaleomkostninger klart adskilt fra de operationelle udgifter til de programmer, der er nævnt i artikel 2, stk. 3, første afsnit.

Artikel 8

1. Direktøren gennemfører agenturets budget.

2. Agenturets regnskabsfører sender senest den 1. marts efter det afsluttede regnskabsår det foreløbige årsregnskab ledsaget af en beretning om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Kommissionens regnskabsfører. Kommissionens regnskabsfører konsoliderer de foreløbige årsregnskaber for institutionerne og de decentraliserede organer i overensstemmelse med artikel 128 i den almindelige finansforordning.

3. Senest den 31. marts efter det afsluttede regnskabsår sender Kommissionens regnskabsfører agenturets foreløbige årsregnskab ledsaget af beretningen om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Revisionsretten. Beretningen om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning i regnskabsåret sendes tillige til Europa-Parlamentet og Rådet.

4. Ved modtagelsen af Revisionsrettens bemærkninger om agenturets foreløbige årsregnskab opstiller direktøren, i medfør af bestemmelserne i artikel 129 i den almindelige finansforordning, på eget ansvar centrets endelige årsregnskab og sender det til direktionen med henblik på udtalelse.

5. Direktøren sender senest den 1. juli efter det afsluttede regnskabsår det endelige årsregnskab ledsaget af direktionens udtalelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.

6. Agenturets direktion afgiver udtalelse om agenturets endelige årsregnskab.

7. Det endelige årsregnskab offentliggøres.

8. Direktøren sender senest den 30. september Revisionsretten et svar på dennes bemærkninger. Dette svar sendes ligeledes til direktionen.

9. Direktøren forelægger alle de oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren for det pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende, for Europa-Parlamentet på dettes anmodning, jf. artikel 146, stk. 3, i den almindelige finansforordning.

10. Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet inden den 30. april i år N + 2 direktøren decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret N.

Artikel 9

Agenturets finansielle bestemmelser vedtages af direktionen efter høring af Kommissionen. De må kun afvige fra Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(7), såfremt dette er nødvendigt som følge af agenturets særlige behov, og kun hvis Kommissionen på forhånd giver sit samtykke."

4) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 13a

1. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter(8) finder anvendelse på agenturets dokumenter.

2. Direktionen vedtager de praktiske gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1049/2001 senest seks måneder efter ikrafttrædelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1646/2003 af 18. juni 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 2667/2000 om Det Europæiske Genopbygningsagentur(9).

3. Der kan klages til ombudsmanden over de beslutninger, som agenturet træffer efter artikel 8 i forordning (EF) nr. 1049/2001, eller de kan indbringes for Domstolen efter bestemmelserne i traktatens artikel 195 og 230."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den første dag i den måned, der følger efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 18. Juni 2003.

På Rådets vegne

G. Drys

Formand

(1) EFT C 331 E af 31.12.2002, s. 167.

(2) Udtalelse af 27.3.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3) EFT C 285 af 21.11.2002, s. 4.

(4) EFT L 306 af 7.12.2000, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2415/2001 (EFT L 327 af 12.12.2001, s. 3).

(5) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1, med berigtigelse i EFT L 25 af 30.1.2003, s. 43.

(6) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

(7) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72, med berigtigelse i EFT L 2 af 7.1.2003, s. 39.

(8) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

(9) EUT L 245 af 29.9.2003, s. 16.

Top