Help Print this page 

Document 32003R1643

Title and reference
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1643/2003 af 22. juli 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1592/2002 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur
  • No longer in force
OJ L 245, 29.9.2003, p. 7–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 530 - 532
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 530 - 532
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 530 - 532
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 530 - 532
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 530 - 532
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 530 - 532
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 530 - 532
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 530 - 532
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 530 - 532
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 012 P. 175 - 177
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 012 P. 175 - 177

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1643/oj
Multilingual display
Text

32003R1643

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1643/2003 af 22. juli 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1592/2002 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur

EU-Tidende nr. L 245 af 29/09/2003 s. 0007 - 0009


Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1643/2003

af 22. juli 2003

om ændring af forordning (EF) nr. 1592/2002 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 80, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten(2),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(3),

efter proceduren i traktatens artikel 251(4), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 af 15. juli 2002 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur(5) bør bringes i overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6) (i det følgende benævnt "den almindelige finansforordning"), særlig artikel 185.

(2) De generelle principper og begrænsninger, der gælder for udøvelse af retten til aktindsigt i dokumenter i henhold til traktatens artikel 255, er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter(7).

(3) I forbindelse med vedtagelsen af forordning (EF) nr. 1049/2001 blev de tre institutioner i en fælles erklæring enige om, at agenturer og lignende organer bør fastsætte regler, som er i overensstemmelse med forordningens bestemmelser.

(4) Der må derfor i forordning (EF) nr. 1592/2002 indføjes de nødvendige bestemmelser, så forordning (EF) nr. 1049/2001 kan finde anvendelse på Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur, samt en bestemmelse om klagemuligheder ved afslag på en begæring om aktindsigt.

(5) Forordning (EF) nr. 1592/2002 bør følgelig ændres i overensstemmelse hermed -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1592/2002 foretages følgende ændringer:

1) Artikel 24, stk. 2, litra b), affattes således:

"b) vedtager en årsberetning om agenturets virksomhed og sender den senest den 15. juni til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Revisionsretten og medlemsstaterne.

Agenturet forelægger hvert år budgetmyndigheden alle relevante oplysninger om resultaterne af evalueringsprocedurerne".

2) I artikel 47 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 1 affattes således:

"1. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter(8) finder anvendelse på agenturets dokumenter."

b) Stk. 3 affattes således:

"3. Bestyrelsen fastlægger de praktiske gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1049/2001 senest seks måneder efter ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr 1643/2003 af 22. juli 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1592/2002 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur(9).

"

c) Følgende stykke tilføjes:

"5. De beslutninger, som agenturet træffer efter artikel 8 i forordning (EF) nr. 1049/2001, kan påklages til Ombudsmanden eller indbringes for Domstolen efter bestemmelserne i henholdsvis artikel 195 og artikel 230 i traktaten."

3) I artikel 48 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 3, 4, 5, 6 og 7 affattes således:

"3. Indtægter og udgifter skal balancere.

4. Bestyrelsen udarbejder hvert år på grundlag af et udkast til overslag over indtægter og udgifter overslaget over agenturets indtægter og udgifter for det kommende regnskabsår.

5. Bestyrelsen sender senest den 31. marts dette overslag, der omfatter en foreløbig stillingsfortegnelse og ledsages af et foreløbigt arbejdsprogram, til Kommissionen og til de lande, som Fællesskabet har indgået aftaler med efter artikel 55.

6. Kommissionen sender overslaget til Europa-Parlamentet og Rådet (i det følgende benævnt 'budgetmyndigheden') sammen med det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget.

7. På grundlag af overslaget opfører Kommissionen i det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget de overslag, som den finder nødvendige for så vidt angår stillingsfortegnelsen og det tilskud, der skal ydes over det almindelige budget, og forelægger dette for budgetmyndigheden i overensstemmelse med traktatens artikel 272."

b) Følgende stykker tilføjes:

"8. Budgetmyndigheden godkender bevillingerne i form af tilskud til agenturet.

Budgetmyndigheden vedtager agenturets stillingsfortegnelse.

9. Budgettet vedtages af bestyrelsen. Det bliver endeligt efter den endelige vedtagelse af Den Europæiske Unions almindelige budget. Det justeres i givet fald i overensstemmelse hermed.

10. Bestyrelsen underretter hurtigst muligt budgetmyndigheden om alle påtænkte projekter, som kan få betydelige finansielle følger for finansieringen af budgettet, navnlig projekter vedrørende fast ejendom såsom leje eller erhvervelse af ejendomme. Den underretter Kommissionen herom.

Når en af budgetmyndighedens parter har meddelt, at den agter at afgive udtalelse, sender den denne til bestyrelsen inden seks uger regnet fra underretningen om projektet."

4) Artikel 49 affattes således:

"Artikel 49

Budgetgennemførelse og budgetkontrol

1. Den administrerende direktør gennemfører agenturets budget.

2. Agenturets regnskabsfører sender senest den 1. marts efter det afsluttede regnskabsår det foreløbige årsregnskab ledsaget af beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Kommissionens regnskabsfører. Kommissionens regnskabsfører konsoliderer de foreløbige årsregnskaber for institutionerne og de decentrale organer i overensstemmelse med artikel 128 i den almindelige finansforordning.

3. Senest den 31. marts efter det afsluttede regnskabsår sender Kommissionens regnskabsfører agenturets foreløbige årsregnskab ledsaget af beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Revisionsretten. Beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret sendes tillige til Europa-Parlamentet og Rådet.

4. Ved modtagelsen af Revisionsrettens bemærkninger om agenturets foreløbige årsregnskab, jf. artikel 129 i den almindelige finansforordning, opstiller den administrerende direktør på eget ansvar agenturets endelige årsregnskab og sender det til bestyrelsen med henblik på udtalelse.

5. Bestyrelsen afgiver udtalelse om agenturets endelige årsregnskab.

6. Den administrerende direktør sender senest den 1. juli efter det afsluttede regnskabsår det endelige årsregnskab ledsaget af bestyrelsens udtalelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.

7. Det endelige årsregnskab offentliggøres.

8. Den administrerende direktør sender senest den 30. september Revisionsretten et svar på dennes bemærkninger. Dette svar sendes ligeledes til bestyrelsen.

9. Hvis Europa-Parlamentet anmoder om det, forelægger den administrerende direktør det alle de oplysninger, der er nødvendige, for at dechargeproceduren vedrørende det pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende, jf. artikel 146, stk. 3, i den almindelige finansforordning.

10. Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet inden den 30. april i år n + 2 den administrerende direktør decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret n."

5) Artikel 52 affattes således:

"Artikel 52

Finansielle bestemmelser

Agenturets finansforordning vedtages af bestyrelsen efter høring af Kommissionen. Den kan kun afvige fra Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(10), hvis det er nødvendigt på grund af de særlige forhold, der karakteriserer agenturets drift, og Kommissionen på forhånd giver sit samtykke."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den første dag i den måned, der følger efter offentliggørelsen i Den Europæiske UnionsTidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. Juli 2003.

På Europa-Parlamentets vegne

P. Cox

Formand

På Rådets vegne

G. Alemanno

Formand

(1) EFT C 331 E af 31.12.2002, s. 85.

(2) EFT C 285 af 21.11.2002, s. 4.

(3) EFT C 85 af 8.4.2003, s. 64.

(4) Europa-Parlamentets udtalelse af 22.10.2002 (endnu ikke offentliggjort i EUT). Rådets fælles holdning af 3.6.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Europa-Parlamentets afgørelse af 1.7.2003.

(5) EFT L 240 af 7.9.2002, s. 1.

(6) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1, med berigtigelse i EFT L 25 af 30.1.2003, s. 43.

(7) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

(8) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

(9) EUT L 245 af 29.9.2003, s. 7.

(10) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72, med berigtigelse i EFT L 2 af 7.1.2003, s. 39.

Top